Главная Обратная связь

Дисциплины:


леуметтану 2 курс МІ 2 страница№25
Қоғамдағы адамның ауытқыған мінез-құлқын алғашқылардың бірі болып зерттеген, ұжымдық сана теориясының авторы:
0. Конт
Г. Спенсер
М. Вебер
П. Сорокин
Э. Дюркгейм

 

№26
Қоғамдық келісім-шарт теориясын жасаған ғалымдар:
Т. Парсонс, Р.Мертон
Т.Гоббс, Ж. Руссо
А.Смит, Д.Рикардо
О.Конт, Г.Спенсер
К.Маркс, Ф.Энгельс

 

№27
Әлеуметтанудағы алғашқы бағыт:
материализм
идеализм
позитивизм
субъективизм
марксизм

 

№28
Қоғамның революциялық жолмен дамуын жақтаған ойшыл:
П. Сорокин
М. Вебер
А.Смит
Д. Рикардо
К. Маркс

 

№29
«Әлеуметтік дарвинизм» бағытын негіздеген:
Э. Дюркгейм
П. Сорокин
Ж.Ж. Руссо
Г.Спенсер
Ш. Фурье

 

№30
Төмендегі қай ойшылдың ілімі бойынша адам санасы дамудың теологиялық, метафизикалық және позитивтік деп аталатын үш сатысынан өтеді:
О.Конт
Т.Гоббс
Г.Спенсер
П.Сорокин
Ю.Хабермас

 

№31
«Идеалдық типтер» тұжырымдамасының авторы:
Т.Парсонс
Р .Мертон
М.Вебер
Э.Дюркгейм
Э.Гидденс

 

№32
«Синтездік философия жүйесінің» авторы:
О. Конт
Г. Спенсер
М. Вебер
Э. Дюркгейм
К. Маркс

 

№33
Қоғамда тәртіп орнатудың тірегі — орта тап деп есептеген ежелгі грек ойшылы:
Платон
Аристотель
Конфуций
Спиноза
Мо-зцы

 №34
Қоғамның әлеуметтік құрылымын алғаш талдаған ежелгі грек ойшылы:
Спиноза
Аристотель
Конфуций
Платон
Мо-зцы

 

№35
Қоғам және мемлекет теориясын жасаған жаңа заман ойшылы:
Фома Аквинский
Николло Макиавелли
Томас Мор
Мартин Лютер
Жан Кальвин

 

№36
«Құрылым» және «функция» ұғымдарын ең алғаш пайдаланған ғалым:
О.Конт
Г.Спенсер
Э.Дюркгейм
М.Вебер
Г.Зиммель

 

№37
Утопиялық социализм тұжырымдамасының авторын атаңыз:
Ш.Фурье және А.де Сен-Симон
М.Вебер және Г.Зиммель
К.Маркс және Ф.Энгельс
О.Конт және Г.Спенсер
Дж. Локк және Т.Гоббс

 

№38
Ресей әлеуметтануының ерекшелігін атап көрсетіңіз:
Ресейдің Батыс Еуропа елдерінен дамуының жалпы артта қалуынан
ХІХ ғасырдағы Ресей әлеуметтік-саяси дамуының ерекшеліктерімен
Ресей мәдениетінің өзіндік даму ерекшелігімен
Ресей ғалымдарының жеткілікті білмеуінен
көптеген мектептер мен бағыттардың болуымен

 

№39
Қай бағыттың өкілдері қоғам дамуына адам факторы қатты ықпал етеді деп санады:
маркстік бағыт
жағырафиялық бағыт
жаңа позитивизм
психологиялық бағыт
анархиялық бағыт

 

№40
Анархиялық бағыттың негізін қалаған:
М.Бакунин
Г.В.Плеханов
В.И.Ленин
Н.К.Михайловский
М.М.Ковалевский

 

№41
Ресей әлеуметтануындағы субъективтік идеализмнің негізгі идеялары баяндалған еңбекті атаңыз:
В. И. Лениннің «Материализм және эмпириокритицизмінде»
Г.В.Плехановтың «Тарихқа монистік көзқараспен қарау мәселесі туралы» енбегінде
П. Л. Лавровтың «Тарихи хаттарында»
М.Ковалевскийдің «Қоғамдық ғылымдар мектептерінің міндеттері» еңбегінде
П.Сорокиннің «Әлеуметтану жүйесі» еңбегінде

 

№42
Жағырафиялық бағыттың негізін қалаған, «Өркениет және ұлы тарихи өзендер» атты кітаптың авторы:
П.Л.Лавров
П.Кропоткин
Е.В. Де-Роберти
Н.Я.Данилевский
Л.И.Мечников

 

№43
Ресейде субъективті әлеуметтанудың іргесін қалаған ғалым:
Н. Я. Данилевский
П. А. Сорокин
Н. К. Михайловский
Н. А. Бердяев
М. М. Ковалевский

 

№44
Орыстан шыққан Американың XX ғасырдағы атақты әлеуметтанушысы:
Н.А. Бердяев
С.М. Соловьев
П.А. Сорокин
В.А. Розанов
С.И. Трубецкой

 

№45
П.А.Сорокин өзінің қай еңбегінде қоғамның әлеуметтік жіктелу тұжырымдамасын ашып көрсетті:
«Әлеуметтік мобильдік»
«Социомәдени динамика»
«Стратификация және таптық құрылым»
«Қазіргі қоғам»
«Мінез-құлықты әлеуметтік реттеудің әлеуметтік мәселелері»

 

№46
П. А. Сорокин төмендегі қай тұжырымдаманың авторы болып саналады:
диалектикалық материализм
тарихи материализм
қоғамнын мәдени-тарихи типтік теориясы
әлеуметтік стратификация мен мобилдік
субъективтік идеализм

 

№47
Қызметтің өзара байланысқан екі формасы: 1) ойлап табу, еліктеу, бейімделу және 2) мінез-құлық ережелерінің біртіндеп өсуі мен дамуының көмегімен сипатталатын әлеуметтік өзгеріс әлеуметтанулық зерттеудің пәні болып табылады деп есептеген ғалым:
М. Ковалевский
П.Сорокин
Де-Роберти
Н. Михайловский
Н. Мечников

 

№48
«Қазіргі демократияның шығуы» атты еңбегінде экономикалық құрылысты онда экономика мораль, өнер, дін және ғылым арқылы ықпал ететін саяси-құқықтық құрылыстың базисі ретінде айқындаған ғалымды атап көрсетіңіз:
Г. Плеханов
Де-Роберти
П. Сорокин
М. Ковалевский
П. Лавров

 

№49
1908ж. Ресейде тұңғыш рет Психоневрологиялық университетте әлеуметтану кафедрасын құрушылардың бірі:
Н. Михайловский
В. Ленин
Н. Мечников
П. Лавров
Де-Роберти

 

№50
Ресейдегі неопозитизмнің авторы:
Де-Роберти
М. Ковалевский
П. Сорокин
П. Лавров
Н.Кареев

 

№51
Әлеуметтану қоғамдық құбылыстарды зерттеуде ғылыми тәсілдерге негізделуі тиіс деп тұжырымдаған ресейлік ғалымды атаңыз:
Де-Роберти
М. Ковалевский
П. Сорокин
П. Лавров
Н.Кареев

 

№52
Ресейдегі марксизмнің дәстүрлі бастамасы осы ғалыммен байланысты:
Н. Кареев
Н. Зибер
П. Сорокин
П. Лавров
Г. Плеханов

 

№53
Ғасырлар тоғысында Ресейді көбірек толғандырған проблемалардың бірі:
бейбітшілік және соғыс
әлеуметтік прогресс
әлеуметтану пәні
бюрократия
саяси мұрат

 

№54
Ресейде әлеуметтанудың туындауының бастапқы кезеңі үшін Батыстан әкелінген бір мезетте пайда болған екі бағыт:
марксизм және анархизм
анархизм және позитивизм
позитивизм және марксизм
субъективизм және марксизм
субъективизм және анархизм

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...