Главная Обратная связь

Дисциплины:


леуметтану 2 курс МІ 5 страница№109
Әлеуметтік институттың басты артықшылығы:
алдын-ала болжам жасау, сенімділік, тұрақтылық
неғайбылдық, күтпеген шешім жасау
эксперимент мүмкіндігі, болжам жасау
кездейсоқтық, тосыннан шешім жасау
ретсіздік, тұрақсыздық, шиеленіс

 

№110
Әлеуметтік институттар пайымдау үшін мыналарды негіз етіп береді:
белгілі бір қажеттіліктің кез-келген жағдайда қанағаттандырылуын
қажеттіліктің белгілі бір жағдайда қанағаттандырылуын
қажеттіліктің сапалық деңгейде қанағаттандырылуын
қажеттілікті қанағаттандыруға тырысудың мағынасы жоқтығын
қажеттілікті қанағаттандыру мүмкін еместігін

 

№111
Институт алдымен мынаған негізделеді:
мүдделердің сәйкестігіне
қажеттіліктер деңгейінің бірдейлігіне
міндеттемелерді әлеуметтік реттеушілікке
тәжірибе алмасуға, оны қолдануға
ара қатынастарды әлеуметтік реттеушілікке

 

№112
Институттардың тиімділігін арттыруда не мүмкіндік туғызады:
жеке жауапкершіліктің жоғарғы деңгейі
еңбек бөлінісі және кәсібилік
материалдық мүдделілік
моральдық мүдделілік
санкциялар, жазалаулар

 

№113
Төменде көрсетілген әлеуметтік институттендірілген байланыстардан формальды еместерін бөліп көрсет:
достық
шаруашылық қызмет
ғылыми ізденіс
білім
нарық

 

№114
Әлеуметтік институт туралы толық түсінік берген американ әлеуметтанушысы және экономисі:
Т. Веблен
Р. Миллс
П. Бергер
А. Гелен
Л. Томпсон

 №115
Адамдардың бірлескен қызметін ұйымдастырудың тарихи тұрғыдан қалыптасқан тұрақты формалары бұл:
әлеуметтік ұйым
әлеуметтік топ
әлеуметтік институт
әлеуметтік жүйе
әлеуметтік басқару

 

№116
Әлеуметтік мәртебелер мен ролдерді, нормалар мен ережелерді анықтау және бекіту үрдісі – бұл:
үйрену
интериоризация
өзіндік сала
институционалдандыру
өзін-өзі реттеу

 

№117
Бұл еңбегінде Торстейн Бунде Веблен қоғамның эволюциясын әлеуметтік институттардың табиғи сұрыпталу үрдісі ретінде қарастырған:
«Әлеуметтанудың негізгі ұғымдары»
«Әлеуметтік әрекет құрылымы»
«Парықсыз тап теориясы»
«Қоғам және қауымдастық»
«Әлеуметтану жүйесі»

 

№118
Әлеуметтік институттың беделінің түсуін сипаттайтын кері үрдістің аталуы:
институционалдық дағдарыс
институционалдық регресс
институционалдық прогресс
институционалдық құлдырау
инстиуционалдық рецессия (шегіну)

 

№119
Институттың: а) жүріс-тұрыс ұстанымы мен үлгісі; б) символдық мәдени белгілері; в) утилитарлық мәдени белгілері; г) ауызша және жазбаша кодексі; д) идеология сияқты белгілерін бөліп көрсеткен авторды атаңыз:
Р. Аргон
С. Фролов
Н. Смелзер
А. Кравченко
Ж. Тощенко

 

№120
Әлеуметтік институттардың қоғам мүшелерінің өзара қарым-қатынастарын реттейтін қызметі:
біріктірушілік
трансляциялау
коммуникативтік
реттеушілік
қоғамдық қатынастарды бекіту және ұдайы өндіру

 

№121
Әлеуметтік топ мүшелерінің топтасуын, өзара тәуелділігін және өзара жауапкершілігін қамтамасыз ететін функцияны атаңыз:
біріктірушілік
қоғамдық қатынастарды бекіту
коммуникативтік
реттеушілік
трансляциялау

 

№122
Келер ұрпаққа тәрбиені жеткізетін функцияның аталуы:
біріктірушілік
трансляциялау
коммуникативтік
реттеушілік
қоғамдық қатынастарды бекіту

 

№123
Қоғам мүшелерінің жүріс-тұрысын бекітіп, қалыпқа келтіретін және бұл жүріс-тұрысты күні бұрын білдіретін функцияның аталуы:
біріктірушілік, шоғырландырушылық
трансляциялау, жеткізушілік
коммуникативтік, байланыстырушылық
реттеушілік, тұрақтандырушылық
қоғамдық қатынастарды бекіту және ұдайы өндіру

 

№124
Нәтиже беретін, бір бағыттағы және қайталанбалы әлеуметтік әрекеттердің жиынтығы:
әлеуметтік ауысулар
әлеуметтік ықпал ету
әлеуметтік процесс
әлеуметтік өзгерістер
әлеуметтік әрекет

 

№125
Қоры шектеулі және тең бөлінбеген құндылықтарды иемдену үшін индивидтер, топтар немес қауымдастықтар арасындағы күрестің аталуы:
кооперация
бәсекелестік
бейімделу
мәміле
келісім

 

№126
Жаңа ортаның мәдени нормаларын, құндылықтарын және әрекет эталондарын индивидтің немесе топтың қабылдауы — бұл:
кооперация
шыдамдылық
бейімделу
бағыну
келісім

 

№127
Жаңа мақсаттар мен тәсілдерді толық немесе жартылай қабылдау жолымен индивидтің немесе топтың өзгерген жағдайлар мен мәдениетке келісуін білдіретін бейімделу формасы:
мәміле
шыдамдылық
бейімделу
бағыну
келісім

 

№128
Барлық қатысушылардың жалпы мәдени үрдіске қатысуы арқылы тұлғалар мен топтардың өзара мәдени араласу үрдісінің аталуы:
амальгамизация
бейімделу
шыдамдылық
сіңісу
бағыну

 

№129
Әлеуметтік құрылым – бұл:
элементтердің жиынтығы
қоғамдағы құбылыстар мен процестердің жиынтығы
қоғамдағы индивидттердің жиынтығы
әлеуметтік позиция және мәртебелер
әлеуметтік жүйедегі элементтердің тұрақты байланысы

 

№130
Маркстік теория бойынша әлеуметтік құрылымның өзегі:
таптар
әлеуметтік қауымдастықтар
әлеуметтік жіктер
әлеуметтік топтар
әлеуметтік институттар

 

№131
Қоғамның әлеуметтік құрылымы туралы тұжырымдамаға қарсы тұрған теория:
әлеуметтік интеграция
әлеуметтік диспозиция;
әлеуметтік стратификация
әлеуметтік бағдар
әлеуметтік мүдделер

 

№132
П.Сорокиннің теориясына сәйкес әлеуметтік стратификацияның үш түрі бар. Олар:
кәсіп, табыс, этникалық шығу тегі
білім, билік, табыс
туыстардың жағдайы, білім, этникалық шығу тегі
экономикалық, саяси, кәсіби
байлық, престиж, билік

 

№133
«Страт» түсінігі мынаны білдіреді:
диспозицияны
жіктерді
топтарды
таптарды
бағдарды

 

№134
П.Сорокиннің әлеуметтік стратификация теориясының негізіне адамдардың бірігуі алынған:
топтарға
таптарға
институттарға
қауымдастықтарға
әлеуметтік жіктерге

 

№135
Әлеуметтік мобилдік терминін 1927 жылы әлеуметтануға енгізген ғалым:
Г.Зиммель
П.Сорокин
М.Вебер
А.Турен
Р.Дарендорф

 

№136
Өндіріс құралдарын меншіктенген немесе меншіктенбеген, табысқа қол жеткізудің ерекшелікті тәсілімен сипатталатын адамдардың үлкен тобы:
жік
қауымдастық
тап
институт
ұйым

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...