Главная Обратная связь

Дисциплины:


леуметтану 2 курс МІ 7 страница№167
Девианттық мінез-құлық — бұл:
қоғамдық дамудағы қайшылықтар, шиеленістер
дене және ой еңбегінің арасындағы қайшылықтар
қоғамда қалыптасқан нормаларға сәйкес келмейтін бұқаралық қызметтің формасы
ішкі және сыртқы өмір сүру жағдайына дамудағы жүйелердің әлі де толық бейімделмеуі
кездейсоқ оқиғалардың байланысы

 

№168
Девианттық мінез-құлықтың қоғамда болуының басты себебі:
экономикалық қатынастарда
саяси қатынастарда
әлеуметтік қатынастарда
отбасылық қатынастарда
сәйкес емес қатынастарда

 

№169
Қылмыстарды зерттеудің мәліметтеріне қарағанда енбек пен қылмыстық мінездің арасында:
байланыс жоқ
шамалы байланыс бар
тығыз байланыс бар
тікелей байланыс жоқ
кездейсоқ пайда болған байланыс бар

 

№170
Еңбектің мазмұны мен қоғамға жат тәртіптің арасындағы байланыс психологиямен және моральмен жанама түрде болғанмен олар қайшылықтар туғызады:
дене және ой еңбегінің арасында
қызметкердің қажеттілігі мен оның өндірістік жағдайлары арасында
қала мен ауыл арасында
адам мен қоғам арасында
болса екен деген тілек пен шындық арасында

 

№171
Қоғамға жат ауытқушылықтардың пайда болуының қайнар көзі:
тиімді кұқықтық заң шығарудың тетіктерінің болмауы
құқықты мемлекеттің, азаматтық қоғамның болмауы
әртүрлі әлеуметтік топтардың мүдделерінің сәйкеспеуі
қоғам дамуының ақиқаты мен адамдардың ізденіс-талап құқын жүзеге асырудың сәйкеспеуі
тілек пен шындыктың дәл келмеуі, олардың алшақтығы

 №172
Ішкі шиеленістер мынандай себептермен анықталады:
құнды бағдарлардың бір-бірінен алшақтауымен
әртүрлі моральдық жүйелердің қақтығысулары арқылы
жеке бастың моральдық санасының қайшылықтарымен
адамдардың адамгершілік ұстанымдарының әр түрлі болуымен
адамдардың жеке мәдени деңгейлерінің бір-біріне сай келмеуімен

 

№173
Адамдардың санасы мен мінез-құлқында болатын мынандай келеңсіз кұбылыстар: немқұрайлылық, дөрекілік, менмендік, қаталдық, арсыздық және т. б. ауытқыған мінез-құлықтың қай түріне жатқызылады:
адамдар ара қатынасындағы ізгіліктік принциптердің бұзылуына
моральдық принциптерінің бұзылуына
қоғамдық сананы қалыптастырудың бұзылуына
ұлыдержавалық шовинизмге
діни наным-сенімдерге

 

№174
Ауытқыған мінез-құлықтың шектен шыққан түрі:
нашақорлық
қаңғыбастық
маскүнемдік
токсикомандық
қылмыскерлік

 

№175
Өз бетінше пайда болып, үлкен эмоциональдықпен және конформизммен айрықшаланатын топтар:
формальды топтар
стихиялық топтар
формальды емес топтар
қылмыстық топтар
мүддесіне орай құрылған топтар

 

№176
Стихиялық топтар сана мен мінез-құлықтың бұрмаланған белгілерін қабылдауға тым жақын. Бұл ең алдымен мына жағдаймен түсіндіріледі:
қоғамдық өмірдің интенсивті саясаттандыру процесімен
топ мүшелерінің психологиялық тұрақсыздығымен
топта қоғамдық пайдалы мақсаттардың болмауымен
индивидтерге нашар топтасқан ұжымдардың тиімсіз ықпалымен
топ мүшелерінің өмір сапаларының төмендігімен

 

№177
Делинквентілік неден қолдау таппайды:
ұйымдардан
ережелерден
топтардан
заңнан
қоғамнан

 

№178
Шетелде ауытқыған мінез-құлық әлеуметтануы мына еңбектен бастау алды:
Ф. Тённис. «Қауымдастық және қоғам»
Т. Парсонс. «Әлеуметтік әрекеттің құрылымы»
Э. Дюркгейм. «Өзіне-өзі қол салу»
М. Вебер. «Негізгі әлеуметтанулық ұғымдар»
Т. Гоббс. «Левиафан»

 

№179
Ғылымда «білімді игеру» ілімін түсінудің теориялық негізін қалаған психолог:
Д. Лихачев
С. Рубинштейн
Д. Карнеги
А. Леонтьев
Л. Выготский

 

№180
Сіңу (ассимиляция) және үйрену (аккомодация) Ж. Пиаженің ойы бойынша нені меңгерудің формалары:
білімді
іскерлікті
дағдыны
білімдегі тәжірибені
өмірлік ұстанымды

 

№181
Бастапқы схемалардың жаңа объектілерінің құрылымдарын өзгерту арқылы бейімделу дегеніміз;
үйрену (аккомодация)
сіңу (ассимиляция)
оқыту
абстракциялау
талдап қорыту

 

№182
Ақпаратты қабылдау процесі барысында білім тұлғаның өзін дамытып, тұлғалық пішін алады. Мұндай ойлар ілімге қай тұрғыдан қараудың негізі болады:
білімді меңгеру
танымды
тәжірбиені меңгеру
еңбекті
мәдениетті меңгеру

 

№183
Ақпаратты қабылдау процесінде білім тұлғаның өзін дамытып, тұлғалық пішін алады. Бұл көзқарастың негізін салған:
А. Леонтьев
Ж.Пиаже
Л. Выготский
К.Бернар
В.Ленин

 

№184
Толық білім мен білім бөлігінің арақатынасы мынадан көрінеді:
білімнің пайда болуы мен қызмет етуі міндеттерін атқаруы әлеуметтендіру және тәрбиенің көмегінсіз мүмкін еместігінен
білім алу процесінде адамның өз қабілетін жүзеге асырудан
«Өзін басқада жалғастыру» қажеттігі тәрбиеші қызметіндегі басты алғы шарт болатындықтан
«Өзін басқада жалғастыру» талпынысы адамның өзінде қаланған
біріккен қоғамдық қызметте әлеуметтік тіршілікті сақтау қажеттігінің туындауынан

 

№185
Мектептің пайда болуына ықпал еткен:
өнер
әдебиет
техника
білім институттары
ғылым

 

№186
Білім институттары жүйесіне мыналар кіреді:
отбасы, ғылым, өндірістік кәсіпорын, саясат
отбасы, жоғарғы оқу орны, нарық, экономика
кәсіптік-техникалық училище, ғылым
отбасы, мектеп, мәдениет орындары, бұқаралық ақпарат құралдары
мектеп, отбасы, фабрика (завод), өндіріс орны

 

№187
Білімнің беделін айқындаушы:
материалдық сыйдың деңгейі
қоғамның білімнің маңыздылығын мойындауы
моральдық қанағаттандыру деңгейі
білімнің материалдық жағынан қамтамасыз етілуі
білімнің жалпылығы, тегін болуы

 

№188
Кәсіби білімнің әр түрлі формаларын адамның таңдау мүмкіндігі мен оған бейімділігіне сүйене отырып білім мынандай қызметті атқарады:
әлеуметтік қорғалу
қоғамның мәдени игілігінің генераторы
әлеуметтік мобилдік
қоғамның мәдени игілігін сақтаушы
адамның мансапта өсуі

 

№189
Саяси саланың қоғамдық өмірдің басқа салаларымен байланысын зерттейтін ғылым:
саясаттану
әлеуметтану
саясат әлеуметтануы
антропология
тарих

 

№190
Әлеуметтік-саяси қатынастарға талдау жасау — бұл:
саясат әлеуметтануының пәні
саясат әлеуметтануының субъектісі
саясат әлеуметтануының құрылымы
саясат әлеуметтануының категориялары
саясат әлеуметтануының объектісі

 

№191
Мүмкіндіктен шыға отырып анықтайтын, саяси қызметтің көптеген топтық формаларын сипаттайтын, адамдардың индивидуалдық жүріс-тұрысын сараптайтын саясат әлеуметтануының әдісі:
нақты-тарихи
бихевиористік
антропологиялық
құрылымдық
функционалдық

 

№192
Саяси жүйенің өзегі, оның орталық элементі болып саналатын:
мемлекет
қоғам
қауымдастық
тап
ұлт

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...