Главная Обратная связь

Дисциплины:


Процесуальна співучасть, її цілі та підстави виникнення, види співучастіПоняття сторін в цивільному процесі, їх процесуальні права та обов'язки

Мета :ознайомити студентів з поняттям процесуальної співучасті, її цілями, видами та підставами виникнення; з поняттям, підставами і порядком допуску процесуального правонаступництва, відмінностями правонаступництва від заміни неналежної сторони; розвивати у студентів вміння аналізувати, співставляти інформацію; зміцнювати навики роботи з джерелами; виховувати поважне ставлення до законів; зміцнювати почуття патріотизму.

План

1. Процесуальна співучасть, її цілі та підстави виникнення, види співучасті.

2. Неналежний відповідач в процесі, умови та порядок його заміни.

3.Поняття і підстави процесуального правонаступництва. Порядок допуску до процесу правонаступника. Відмінність правонаступництва від заміни неналежної сторони.

 

Питання для самоконтролю

1. Права та обов’язки сторін у цивільному процесі

 

Література

1. Конституція України від 28 червня 1996 року.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. – К.: Велес, 2004. – 128с.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 45 – 46.

4. Бородін М. Конституційне право громадянина на звернення до суду за захистом своїх прав// Право України. – 2000. - №8. – с.61.

5. Чорнооченко С.І. Цивільний процес України: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 308с.

6. Васильєв С. В. Співучасть у справах про відшкодування шкоди, нанесеної при виконанні трудових обов'язків // Право України. - 1996. - № 6.

7. Сибільов Д. М. Участь третіх осіб в цивільному судочинстві. - X., 1998.

8. Сибилев Д. М. Участив третьих лиц в гражданском судопроизводстве. — Х.,2001.

9. Цюра Т. Сторони як основні «процесуальні противники» в процесі доказування в цивільних справах // Право України. - 2002. - №3. -С. 102-105.

 

Процесуальна співучасть, її цілі та підстави виникнення, види співучасті

Сторонами у цивільному процесі є юридично заінтересовані особи (громадяни і організації), матеріально-правовий спір між якими є предметом розгляду і вирішення у цивільному судочинстві. Вони є головними особами, які беруть участь у цивільній справі позовного провадження, без яких неможливий сам процес.

Сторонами у цивільному процесі є позивач і відповідач. Ними можуть бути фізичні, юридичні особи і держава (ст. 30 ЦПК України).

Позивач - особа, на захист суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів якої відкривається цивільна справа у суді та розпочинається цивільний процес. Позивач може заявити про це вимогу судові особисто або в його інтересах, у передбачених законом випадках, можуть звернутися із заявою до суду прокурор, органи державного управління, профспілки, інші особи (ст. З ЦПК України).Відповідач - особа, яка на заяву позивача притягається до відповідальності за порушення чи оспорення його права і охоронюваного законом інтересу.

Процесуальна співучасть - це участь в одному і тому ж процесі кількох позивачів або кількох відповідачів, права, вимоги та обов'язки яких не виключають одне одного.

Співучасть можна класифікувати на види за двома критеріями. За формою співучасть буває:

1) активна спів­участь - коли кілька співпозивачів пред'являють позов до одного відповідача;

2) пасивна співучасть - коли один пози­вач пред'являє позов до кількох відповідачів;

3) змішана співучасть - коли кілька співпозивачів пред'являють позов до кількох співвідповідачів.

В залежності від характеру матеріально-правових зв'язків між суб'єктами спірних правовідносин та обов'язковості участі в процесі розрізняють два види процесуальної співучасті - необхідну (обов'язкову) і факультативну (можливу).

Необхідна (обов'язкова) співучасть має місце у випадку, коли характер спірних матеріальних правовідносин не дозволяє вирішити питання щодо прав чи обов'язків одного з учасників процесу без залучення до процесу інших суб'єктів спірних матеріальних правовідносин. Підставою даного виду співучасті є загальне право та загальний обов'язок. Наприклад, вимога про виселення з квартири не може бути вирішена без залучення всіх повнолітніх членів сім'ї.

Можлива (факультативна) співучасть не носить обов'яз­кового характеру, тому що характер спірних матеріальних правовідносин дозволяє розглядати справи відносно кожного із суб'єктів в окремому процесі. Підставою факультативної співучасті є однорідність вимог, взаємозв'язок підстав позовів, пред'явлення їх до того ж самого відповідача. Наприклад, у разі подання позову щодо одного з повнолітніх дітей щодо

утримання недієздатних батьків суд на підставі закону може залучити як співвідповідачів інших повнолітніх дітей.

Усі процесуальні співучасники мають однакові права і несуть однакові обов'язки. Вони рівні в правах і обов'язках як відносно один одного (внутрішня рівність), так і стосовно іншої сторони (зовнішня рівність). Кожен з позивачів або відпо­відачів щодо іншої сторони виступає в процесі самостійно (ст.104 ЦПК). Вони вправі виступати самостійно і стосовно інших процесуальних співучасників на своїй стороні.

Новим ЦПК чітко визначені підстави участі у справі кількох позивачів або відповідачів: 1) предметом спору є спільні права чи обов'язки кількох позивачів або відповідачів; 2) права і обо­в'язки кількох позивачів чи відповідачів виникли з однієї під­стави; 3) предметом спору є однорідні права і обов'язки (ст. 32).

Співучасники можуть доручити вести справу одному із співучасників, якщо він має повну цивільну процесуальну дієздатність (ч. 2 ст. 32 ЦПК України).

У багатьох випадках процесуальних співучасників поєд­нують спільні інтереси, наявність яких дозволяє мати одного представника в суді. Стаття 104 ЦПК при цьому встановлює, що процесуальний співучасник не може бути представником інших осіб, якщо він не досяг повноліття чи над ним вста­новлена опіка або піклування.

Процесуальна співучасть настає за ініціативою позивача і позивачів (ст.104 ЦПК) і на клопотання осіб, які беруть участь у справі (п.З СТ.143, ст.99 ЦПК). На їх заяву суд постановляє мотивовану ухвалу. За своєю ініціативою суд має право залучати до процесу співвідповідачів (ст. 105 ЦПК), а не співпозивачів, оскільки це суперечить принципу диспозитивності.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...