Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тесты 1 рубежного контороля$$$ 1 В

Қандай анықтама философия пәнінің мәнiн бiлдiредi:

А. философия дiнге кiредi;

В. философия табиғаттың, сананың және қоғамның жалпы даму

зандылықтарын зерттейдi;

С. философия күнделiктi сананы корсетедi;

D. философия қоғамдық психология мен байланысты;

Е. мифология философиядан пайда болады.

$$$ 2 А

Философияның негiзгi сұрағының бiрiншi жағын белгiлеңiздер:

А. не бiрiншi материя әлде сана

В. марста өмiр бар ма

С. мәңгі двигатель –деген не

D. темiрдiң салмағы бар ма

Е. Химиялық элемент- деген не

$$$ 3 С

Философия қандай өзгерiстi зерттеудi көздейдi:

А. механикалық қозғалысты

В. физикалық қозғалысты

С. дамуды

D. химикалық қозғалысты

Е).өнердi реттеу құралы

$$$ 4 В

Философияның қоғамдағы ролi

А. тәртiптiлiктiң мәдениетiн тәрбиелеу

В. адамның рухани-практикалық iс-әрекетiнiң негiзiне жататын көзқарасты қалыптастыру

С. ғылымға рефлекция болу

D. О-дүниенiң күштерiн тану құралы

Е).өнердi реттеу құралы

$$$ 5 D

Философия қай рухани қасиеттен пайда болды

А. дiннен

В. күнделiктi санадан

С. өнерден

D. мифтен

Е. әдебиеттен.

 

$$$ 9 В

Ежелгi Қытай философиясының негiзгi категориялары:

А. Субстанция

В. Дао

С. Материя

D. Сана

Е. форма

$$$ 10 D

Ежелгi Қытайдың атақты даостық кiтабы:

А. и-цзин

В. ши-цзин

С. Чжань-го

D. дао дэ цзин

Е. ригведа

$$$ 11 С

Аристотель бойынша дүниенiң ең биiк мәнi не:

А. Сан

В. Сана

С. Форма

D. Уақыт

Е. қозғалыс

$$$ 12 В

Гераклит дүние негiзiне ненi салады:

А. С уды

В. Отты

С. Ауаны

D. жердi

Е. металлдарды

$$$ 13 В

Осы ойшылдардың арасында кiм Гедонист:

А. Аристотель

В. Эпикур

С. Демокрит

D. Фалес

Е. Анаксимен

$$$ 14 D

Орта ғасырлар көзқарасын көрсететiн идея:

А. философия ғылымдардың патшасы

В. әрбiр ғылым өзiне өзi философия

С. философияның негiзi –диалектика

D. философия дiнге қызмет етедi

Е. философия-ол өмiрдiң өзi

$$$ 15 В

Креационизм категориясының мәнi:А. схоластикадан құтылу

В. құдай дүниенi жаратушы

С. құдайдың адамға айналуы

D. өмiрге деген махаббат

Е. балаларға деген махаббат

$$$ 16 А

«Эманация» -идеясының авторы кiм:

А. Ибн-Сина

В. В.И.Ленин

С. Ж.-П. Сартр

D. Г.Г. Гадамер

Е. Н.Бердяев

$$$ 17 С

Махаббат лирикасын Орта Азияда қалай түсiнген:

А. анаға деген махаббат

В. бауырға деген махаббат

С. Алла-Тағалаға деген махаббат

D. өмiрге деген махаббат Е. балаларға деген махаббат

$$$ 18 В

Кiм гелиорталық жүйенi негiздедi:

А. Аристотель

В. Н.Коперник

С. И. Кеплер

D. Г.Галилей

Е. Дж.Бруно

$$$ 19 А

Қайта өрлеу дәуiрiнiң негiзгi сипаты:

А. Антропоорталық

В. Теоорталық

С. Геоорталық

D. Космоорталық

Е. фетищизм

$$$ 20 С

Адамның санасы жалған елестерден таза болу керектi концепцияны негiздеушi кiм:

А. Аристотель

В. Лао-Цзы

С. Ф.Бэкон

D. Фалес

Е. К.Маркс

$$$ 21 А

Дедукция -деген не…

А. жалпы бiлiмнен нақты бiлiм қорытылады

В. нақты шарттардан жалпы бiлiм табылады

С. бiлiмнiң талдануы

Д. интеграцияға салған бiлiм

Е. жүйеленген бiлiм

$$$ 22 А

Қандай бағытта тиiс: «Дүниеде материя мен оның формаларынан басқа ешнәрсе жоқ» деген:

А. Материализм

В. Гилозоизм

С. Идеализм

D. Субъективизм

Е. субъективтiк идеализм

$$$ 23 В

Философия қай кезеңде пайда болды:
А. ХХ ғасырда

В. VIII-VII ғасырда бiздiң дәуiрiмiзге дейiн
С. XVI ғасырда

D. ХХI ғасырда

Е. Қашан пайда болғаны белгiсiз
$$$ 24 А

“Карма” категориясы қай мағынаны бiлдiредi;
А. Тағдыр, заң

В. Өмiрлiк шеңбер

С. өмiрден тозу

D. Жұмақ

Е. Тiрi ламаларды құдай ретiнде санау
$$$ 25 В

Буддизмнiң 1 ақиқатын табыңыздар:
А. өмiр-абсурд

В. өмiр төзу

С. өмiрдiң мәнi-бақытты болуда

D. өмiр-кезек

Е. өмiр мен өлiм байланысты
$$$ 26 А

Лао цзыдың үш негiзгi категориялары:
А. Цзы жэнь, Дао, дэ

В. И, ли, жэнь

С. Ригведа,Упанишада

D. Тянь, сансара

Е. Сансара,карма
$$$ 27 А

Ежелгi Қытай философиясының инь мен янь түсiнiгi:
А. Еркек пен әйел қарым-қатынасы

В. Су мен ауа

С. Жер мен күн

D. Адам мен табиғат

Е. Су мен от

$$$ 28 В

Сократтың сүйiктi сөздерi:
А. өмiр қайшылыққа толған

В. өзiңдi өзiң бiл

С. өмiр-ол абсурд

D. Бiлiм-ол күш

Е. өмiр сүру-ол қабылдану

$$$ 29 В

Атомдық теорияны негiздеушi кiм:
А. Аристотель

В. Демокрит

С. Августин Блаженный

D. Фалес

Е. Гераклит
$$$ 30 С

Дүниенiң негiзi от – деп кiм айтқан:
А. Фалес

В. Сократ

С. Гераклит

D. Демокрит

Е. Платон
$$$ 31 В

“Органон” атты еңбек кiмдiкi:
А. Фалестiкi

В. Аристотельдiкi

С. Демокриттiкi

D. Платондiкi

Е. Сократтiкi
$$$ 32 В

“Ақиқатты дiн туралы” – деген еңбек кiмдiкi:
А. Аристотельдiкi

В. Аврелий Августиндiкi

С. Фома Аквинскийдiкi

D. Карл Маркстiкi

Е. А. Камюдiкi
$$$ 33 В

Орта ғасырлар философиясының ерекшелiктерi:
А. Космоорталық

В. Теоорталық

С. Антропоорталық

D. Геоорталық
Е. Фетишизм

$$$ 34 С

Орта Азия ойшылдарының екi ақиқаттығы идеясын қалай түсiнесiз:
А. Абсолюттiк және салыстырмалы

В. Сенiм және ақтарылу

С. Сенiм және бiлiм ақиқаты
D. өмiр төзу, өмiр абсурд

Е. Қоғамдық идеология

$$$ 35 А

Орта Азия ойшылдарының арасында кiм дүниенi 6 табиғи элементтерге бөлген?
А. Әл-Фараби

В. Ибн-Сина

С. Әл-Хорезми

D. Әл-Кинди

Е. Әл-Бируни
$$$ 36 А

Қарама-қарсылықтар теңделуi принципi кiмдiкi:
А. Н. Кузанскийдiкi

В. Ч. Гарвейдiкi

С. Торричелидiкi

D. Р. Бойльдiкi

Е. И. Ньютондiкi
$$$ 37 А

Қайта өрлеу дәуiрiнде “секуляризация” терминi ненi бiлдiредi:
А. Дiни мекемелерден және дiннен құтылу

В. Бiлiмнен қол үзу

С. Сенiмнен айырылу
D. құдайға сену

Е. өзiне сену
$$$ 38 А

“Әдiс туралы пiкiрлер” – атты еңбек кiмдiкi:
А. Р. Декарттiкi

В. Ф. Бэкондiкi

С. Т. Гоббстiкi

D. Дж. Локктiкi

Е. Б. Спинозанiкi
$$$ 39 А

Пантеизм бағытына кiмдi жатады:
А. Б. Спиноза

В. Ф. Энгельс

С. В.И. Ленин

D. В. Соловьев

Е. З. Фрейд
$$$ 40 Е

Ф. Энгельс өзiнiң “табиғат диалектикасы”-деген еңбегiнде қозғалыстың қанша түрiн белгiлейдi:
А. 1

В. 2

С. 3

D. 4

Е. 5

$$$ 41 Е

Саясат қоғамдық сана ретiнде:
А. Таным туралы iлiм

В. құдай туралы iлiм

С. Болмыс туралы iлiм
D. Адам туралы iлiм

Е. Саяси патиялар және олардың iс-әрекетi туралы iлiм
$$$ 42 С

Философияның негiзгi мәселесiн белгiлеңiздер:

А. философия космос туралы iлiм

В. философия биологиялық әлемдi зерттейдi

С. философия адам мәселесiн қояды

D. философия химиялық заңдылыºтарды көрсетедi

Е. философия тарих әдiстерiн қарастырады

$$$ 43 С

Дүниенiң бiр ғана бастамасы бар- деген философтар қай бағытқа жатады:

А. Плюрализм

В. Дуанизм

С. Монизм

D. Пантеизм

Е. сенсуализм

$$$ 44 А

Философия қай жерде пайда болды:

А. Ежелгi Гректерде, Үндiде, Қытайда

В. Европада

С. Азияда

D. Африкада

Е. Австралияда

$$$ 45 В

«Генезис» - деген ұғым қай мағынаны бiлдiредi:

А. өсу

В. туу, пайда болу

С. өлу

D. сұрақ қою

Е. жекешелендiру

$$$ 46 С

Үндiлiрдiң әулие кiтабын атаңыздар:

А. Ши-цзин

В. Дао дэ дцин

С. Веда

D. Құран

Е. Библия

$$$ 47 В

Кун фуцзыдың үш парасаттылық категориясы:

А. үмiт,махаббат, жүректiк

В. әдет-салт, адамгершiлiк, парыз

С. алтын орта, тiл табысу, құрмет

D. адалдық, жұмыскерлiк, құрмет

Е. тiл табысу, мөлшер, аяныш

$$$ 48 С

«Ли туралы» еңбектiң авторы кiм:

А. Аристотель

В. Платон

С. Кун фу цы

D. Лао цзы

Е. В.Рейх

$$$ 49 А

Оракул (жаршы) Сократ туралы не айтты:

А. Сократтан дарынды адам жоқ

В. Сократтың дарыны жоқ

С. Сократ түк бiлмейдi

D. Сократ бәрiн бiледi

Е. Сократ өзiн ғана бiледi

$$$ 50 В

Философия тарихында материализм және идеализм бағыттарын бөлушi кiм болып табылады:

А. Аристотель

В. Платон

С. Фалес

D. Демокрит

Е. Сократ

$$$ 51 С

«Бiр өзенге екi рет кiруге болмайды»- деген кiм:

А. Аристотель

В. Платон

С. Гераклит

D. Демокрит

Е. Анаксимен

$$$ 52 А

«Сан» -категориясын өзiнiң философиясының негiзiне кiргiзген кiм:

А. Пифагор

В. Платон

С. Гераклит

D. Демокрит

Е. Анаксимен

$$$ 53 А

« Құдай дүниенiң бiрiншi қозғаушысы» - деген ойды кiм бiлдiрдi:

А. Фома Аквинский

В. Августин Блаженный

С. Фридрих Энгельс

D. А. Шопенгауэр

Е. О. Конт

$$$ 54 С

Жаратылған және жаратылмаған әлемдiк идея кiмдiкi:

А. Аристотельдiкi

В. Демокриттiкi

С. Августин Блаженныйдiкi

D. Фалестiкi

Е. Гераклиттiкi

$$$ 55 С

«Айығу кiтабiнiң» авторы кiм:

А. Әл-Фараби

В. Әл-Бируни

С. Ибн-Сина

D. әл-Хорезми

Е. Әл-Кинди

$$$ 56 А

Орта Азия ойшылдарының арасында кiм бiрiншi алгебра кiтабын жазған:

А. Әл-Хорезми

В. Әл-Бируни

С. Әл-Фараби

D. Әл-Кинди

Е. О. Хайям

$$$ 57 А

Гуманизм мен адамның индивидуалдык талабы мәселесi қай дәуiрде қайталанды:

А. қайта өрлеу дәуiрiнде

В. антика заманында

С. орта ғасырларда

D. алғашкы қоғамда

Е. ежелгi Шығыста

$$$ 58 А

«Утопия» -еңбегiнiң авторы кiм:

А. Т. Мор

В. Б. Спиноза

С. Н. Кузанский

D. Леонардо да Винчи

Е. Н. Коперник

$$$ 59 С

Эмпиризм бағытын негiздеушi кiм:

А. Р. Декарт

В. Б. Спиноза

С. Ф. Бэкон

D. Л. Фейербах

Е. Леонардо да Винчи

$$$ 60 С

Кiм индукцияны негiзгi әдiс ретiнде пайдаланған:

А. Аристотель

В. Лао цзы

С. Ф.Бэкон

D. Н.Кузанский

Е. Анаксимен

$$$ 61 В

Ақиқат-деген бiлiмнiң ерекшелiгi

А. құдай берген бiлiм

В. объективтiк дүниеге сәйкес бiлiм

С. күрделi бiлiм

D. қарапайым бiлiм

Е. күнделiктi бiлiм

$$$ 62 А

Заттардың, құбыластардың арасындағы сәйкестiк, ұқсастық

А. Аналогия

В. Анализ

С. Синтез

D. Жiктеу

Е. тезис

$$$ 63 Е

Ренессанс дәуiрi адамға қандай қасиеттi дәрiптейдi:

А. Батырлық

В. әулие-көрiпкелдiлiктi

С. Имандылықты

D. Сезiмдiлiктi

Е. парасаттылық, бiлiмдi

$$$ 64 В

Милет мектебiнiң өкiлдерi, олар:

А. Геродот, Гераклит, Аристотель

В. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен

С. Фалес, Аристотель, Сократ

D. Сократ, Платон, Фалес

Е. Анаксимандр, Сократ, Платон

$$$ 65 D

Төмендегi Ежелгi грек философтардың iшiнен адамға “қоғамдық хайуан” деп түсiндiрген:

А. Гераклит

В. Демокрит

С. Сократ

D. Аристотель

Е. Эпикур

$$$ 66 А

Ежелгi Грек философиясында материя мен форманы бiр деп қарастырған ойшыл философ:

А. Аристотель

В. Платон

С. Сократ

D. Демокрит

Е. Эпикур

$$$ 67 D

Ежелгі грек философиясындағы танымал болған “апорийлардың” авторы:

А. Пифагор

В. Фалес

С. Парменид

D. Зенон

Е. Сократ

$$$ 68 D

Антика философиясындағы дүние ол ұсақ, бөлінбейтін атомдардан тұрады:

А. Аристотель

В. Сократ

С. Анаксимен

D. Демокрит

Е. Эмпедокл

$$$ 69 А

Пифагор бойынша өмірдің негізгі атрибуты ол:

А. Сан

В. Геометрия

С. Мораль

D. Религия

Е. Материя

$$$ 70 В

“Платон маған дос, бірақ ақиқат одан жоғары” деген пікір кімдікі:

А. Гераклит

В. Сократ

С. Аристотель

D. Пифагор

Е. Эмпедокл

$$$ 71 А

“Креационизм” ұғымы латын тілінен аударғанда:

А. жарату

В. Құдай

С. әке

D. Жазалау

Е. болашақ

$$$ 72 С

Ренессанс қандай уақыт аралығын қамтиды:

А. XIII-XVI

В. X-XI

С. XVII-XVIII

D. XIX-XX

Е. XIII-XV

$$$ 73 А

Ренессанс дәуірінде “гуманизмнің атасы “әкесі” деген атқа лайық болған:

А. Франческо Петрарко

В. Алигьерн Данте

С. Эразм Роттердамский

D. Джордано Бруно

Е. Августин

$$$ 74 А

“Ренессанс” терминін ең алғаш қолданған:

А. Джордано Вазари

В. Томас Мор

С. Коре Марке

D. В.И.Ленин

Е. Макиавелли

$$$ 75 D

Жаңа уақыт философиясында “білім-күш” деп айтқан кім:

А. Беркли

В. Юм

С. Гоббс

D. Бэкон

Е. Локк

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...