Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тесты 2 рубежного контроля$$$ 1 E

Төмендегі философтардың ішінен ең бірінші рет диалектика заңдарын ашқан кім?

А. Платон

В. Аристотель

С. Гегель

D. Маркс

Е. Гераклит

$$$ 2 В

Қай философ дүниенің өзгеруін “бәріміз өткінші” деген сөздермен білдірген:

А. Фалес

В. Гераклит

С. Платон

D. Сократ

Е. Фейрбах

$$$ 3 A

Платонның таным теориясын белгілейтін тезис:

А. білім-еске түсіру

В. білім-ол күш

С. өзіңдң өзін біл

D. өмір сүру,ол қабылдау

Е. мен ойшылмын, яғни мен бармын

$$$ 4 С

Қандай анықтама аңқау диалектиканы бiлдiредi:

А. жер өзiнiң осiнде айналады

В. даму-от түзу ғана қозғалыс

С. тугел судан пайда болады да суға айналады

D. дүниеде түгел қайталанады

Е. диалектика жалпы байланыс және даму туралы ұғым
$$$ 5 А

Рационализм бағытына кiмдi қосамыз:

А. Р.Декарт

В. В.Рейх

С. Ф.Ницше

D. А.Камю

Е. Н.Данилевский

$$$ 6 А

Материалистiк диалектиканы кiм негiздедi:

А. К.Маркс

В. Ф.Энгельс

С. В.И. Ленин

D. Э.Мах

Е. Р. Авенариус

$$$ 7 A

Сезiмдiк танымнық деңгейлерi:

А. түйсiк, қабылдау, елестету.

В. түйсiк, елестету, қабылдау

С. қабылдау, түйсiк

D. елестету, қабылдау, түйсiк

$$$ 8 С

Гносеология ол:

А. құдай туралы iлiм

В. болмыс туралы iлiм

С. таным процесi туралы iлiм

D. адам туралы iлiм

Е. Ғарыш туралы iлiм

$$$ 9 А

Қандай сұрақ гносеология мәселелерiне жатады:

А. дүниенi тануға бола ма?

В. тiршiлiк деген не?

С. элемент деген не?

D. бiрiншi қозғаушы кiм?

Е. болмыссыздық бар ма?

$$$ 10 С

Сананың табиғатына не сәйкес:

А. өмiрге деген сүйiспеншiлiк

В. адамның өзiне байланысты сезiмдерi

С. объективтiк дүниенiң субъективтiк бейнесi

D. таста қалған iз

Е. желдiң толқыны

$$$ 11 В

Дiн – ол…

А. таным процесi туралы iлiм

В. құдай және оның құдiреттi күшi туралы iлiм

С. болмыс туралы iлiм

D. адам туралы iлiм

Е. тiршiлiк туралы iлiм

$$$ 12 Е

Қандай екi үлкен топтарға ғылыми бiлiмдi бөлуге болады:

А. абстаркциялық және нақты

В. сезiмдiк және рационалдықС. мемлекеттiк және құқықтық

D. биологиялық және химиялық

Е. жаратылыстану және қоғамтану

$$$ 13 В

Тұтасты бөлшектеу арқылы зерттеу жолы:

А. алгоритм

В. Анализ

С. Синтез

D. жiктеу

Е. теру
$$$ 14 А

Жалпы байланыс және даму туралы iлiм қалай аталады:

А. Диалектика

В. жүйелiк

С. Қоғамтану

D. Информатика

Е. Редукция

$$$ 15 В

Қай байланыс диалектикалық терiстеу деп аталады:

А. егiндi жағып жiберу

В. тұқымнан жемiс өсуi

С. арқанды үзу

D. теректi сындыру

$$$ 16 СТ

ерiстеудi терiстеу заңы дамудың қандай ерекшелiгiн көрсетедi:

А. ол дамудың себебiн көрсетедi

В. ол дамудың механизмiн көрсетедi

С. ол дамудың бағытын көрсетедi

D. ол дамудың күрделiгiн көрсетедi

Е. ол дамудың жоқ екенiн көрсетедi

$$$ 17 А

Материаның өмiр сүру әдiсiн атаныз:

А. қозғалыс

В. кеңiстiк пен уақыт

С. субъективтiк реалдылық

D. түйсiктердiң жиынтығы

Е. Мен мен емес пен байланысы

$$$ 18 D

Философия – деген сөз қандай екi грек сөзiнен құралған:

А. ontos және logos

В. praxis және logos
С. axios және logos

D. phileo және sophia

Е. gnosis және logos
$$$ 19 В

Философияның негiзгi сұрағының екiншi жағы қандай:
А. Өмiрдiң мәнi бар ма?

В. Дүниенi тануға бола ма?

С. Жұлдыздар неге жарқырайды?
D. Өсiмдiктер тiрi ме?

Е. Мен және мен емес категориялары байланысты ма?
$$$ 20 А

Философтар қандай бiлiмдi мақсат ретiнде көздейдi:

А. Ақиқатты бiлiмдi

В. Дiни бiлiмдi
С. Күнделiктi бiлiмдi

D. Тарихи бiлiмдi

Е. Философиялық бiлiмдi
$$$ 21 А

Философияның “онтология” деген бөлiмi қандай мағынаны бiлдiредi:
А. Мән және болмыс туралы iлiм

В. Таным туралы iлiм

С. Практика туралы iлiм

D. баға беру туралы iлiм

$$$ 22 В

Көзқарас қандай түрге бөлiнедi:
А. Логикалық және сезiмдiк

В. Ғылыми және ғылыми емес

С. Абсолюттi және салыстырмалы
D. Индукция әлде дедукция

Е. Тарихи және логикалық
$$$ 23 А

Антисциентизм бағытын қалай түсiнесiздер:
А. Техника мен ғылымның абсолюттiк дамуына қарсы шығу

В. Өнердiң дамуына қарсы шығу
С. Сәулеттiң дамуына қарсы шығу

D. Соғысқа қарсы шығу

Е. Қонақтарды қарсы алу
$$$ 24 В

Рационалдық танымның деңгейлерi:

А. Ой тұжырым, пiкiр, ұғым
В. ұғым, пiкiр, ой тұжырым

С. ұғым, ой тұжырым, пiкiр

D. Пiкiр, ой тұжырым, ұғым
$$$ 25 А

Gnosis – деген категория қай мағынаны бiлдiредi:
А. Таным

В. Өлiм

С. ғашық болу

D. өмiр

Е. Сенiм
$$$ 26 В

Ақиқатты бiлiмнiң критерийi:

А. өнер

В. Практика

С. Мақсат

D. Қабылдау

Е. Фантазия

$$$ 27 Е

Субъективтiк реалдылықты белгiлеңiздер:

А. Практика

В. Өнер

С. Тәжiрбие
D. Iс-әрекет

Е. Сана
$$$ 28 А

Ғылыми бiлiмнiң екi деңгейiн табыңыздар:

А. Эмпирикалық және теориялық
В. Үстіңгi және төменгi

С. Кеңiстiлiк және уақыттылық

D. Күндi және айлы

Е. ұзын және қысқа
$$$ 29 А

Индукция деген не:

А. Жеке шарттардан жалпы бiлiм шығарылады
В. Тавтология

С. Бiлiмнiң дифференцияциясы

D. Бiлiм топтандырылады

Е. Бiлiм-ол күш
$$$ 30 С

Әр түрлi бөлщектерден бiртұтас қайта қосылып бiрiгуi:
А. Гравитация

В. Диффузия

С. Синтез

D. Теру

Е. Дифференцияциясы
$$$ 31 С

Күрделiнi қарапайымға айналдыру процесi қалай аталады:
А. Синтез

В. Топтандыру

С. Редукционизм

D. Эволюционизм

Е. Гравитация

$$$ 32 А

Қандай процесс диалектикалық секiрiстi көрсетедi:

А. Дәмнен сабақтың шығуы
В. Баланың бойы өсуi

С. Теректiң көркемдiгi

D. Табиғат эволюциясы

Е. Жер шарының айналуы
$$$ 33В

Сан және сапа өзгерiстерiнiң өзара ауысу заңы дамудың қандай ерекшелiгiн көрсетедi:
А. Ол дамудың себебiн көрсетедi

В. Ол дамудың механизмiн көрсетедi

С. Ол дамудың бағытын көрсетедi
D. Ол дамудың күрделiгiн көрсетедi

Е. Ол дамудың жоқ екенiн көрсетедi
$$$ 34 А

Материалистер материяның қандай қасиетiн белгiлейдi:

А. Объективтiк реалдылық
В. Субъективтiк реалдылы

С. Түйсiктердiң жиынтығы

D. өмiр сүру ол қабылдану

Е. Мен ойлаймын, сондықтан мен бармын
$$$ 35 В

Материяның өмiр сүру формаларын белгiлеңдер:

А. қозғалыс

В. Кеңiстiк пен уақыт
С. Субъективтiк реалдылық

D. Түйсiктердiң жиынтығы

Е. Мен мен емес пен байланысы

$$$ 36 С

Агностицизм бағытының мәнi неде:

А. дүние шексiз

В. дүние шектi

С.дүниенi тануға болмайды

D. дүние абсурд

Е. дүниеде өмiр сүрудiң мәнi бар

$$$ 37 D

Этика мен эстетика философияның қай бөлiмiне жатады:

А. онтология

В. Гносеология

С. Праксиология

D. аксиология

Е. эпистемология

$$$ 38 D

Ежелгi Үндi философиясындағы «сансара» ұғымы:

А. сансара-ол адамның саяхаты

В. сансара-ол әлемдiк саяхат

С. сансара-ол қажыға бару

D. сансара-ол өмiрлiк шеңбер

Е. сансара-ол әлемдiк денелердiң айналуы

$$$ 39 А

«Туған баланың миы таза тақта, оған өмiр өзiнiң шимақтарын салады»- деген кiм:

А. Дж. Локк

В. Р. Декарт

С. Б. Спиноза

D. Ф. Бэкон

Е. Г. Лейбниц

$$$ 40 В

« Материализм және эмпириокритицизм» - кiмнiң негiзгi еңбегi:

А. Маркстiкi

В. Лениндiкi

С. Фейербахтiкi

D. Б. Ресселдiкi

Е. К. Поппердiкi

$$$ 41 А

Гносеология қазақ тiлiне қалай аударылады:

А. таным туралы ілім

В. болмыс теориясы

С. адам туралы iлiм

D. ғарыш туралы iлiм

Е. ғылым туралы iлiм

$$$ 42 А Сана- сезiмнiң функциялары

А. өзiн өзi бақылау

В. бiреудi жек көруi

С. басқа адамды санға салу

D. сыртқы дүниенiң ерекше қасиетi

Е. қоғамдағы идеология

$$$ 43 А

Эстетика қоғамдық сана ретiнде

А. әдемiлiк туралы iлiм

В. саясат туралы iлiм

С. экология туралы iлiм

D. экономика туралы iлiм

Е. құқық туралы iлiм

$$$ 44 С

Аксиома деген не:

А. ол шындық емес

В. ол шындық

С. ақиқатты, дәлел керек жоқ бiлiм

D. дәлелдеуЕ. сенiмдiлiк

$$$ 45 А

Ғылыми формализацияны қалай түсiнесiздер:

А. формула мен белгiлердi пайдалану

В. машиналарды пайдалану

С. табиғат құралдарын пайдалану

D. Тоқ қуатын пайдалану

Е. Радиоактивтiкi пайдалану

$$$ 46 А

Себептiлiк дегенiмiз ғылыми түрде қалай аталады:

А. каузальдық

В. Заңдылық

С. нақтылық

D. генетика

Е. герменевтика

$$$ 47 В

Қандай қарама-қарсылықты диалектикалық қарама-қарсылықтарға қосамыз:

А. өлең мен ертегi

В. еркек пен ұрғашы

С. сабақ пен үзiлiс

D. күн мен ай

Е. Айман мен Шолпан

$$$ 48 А

Қарама-қарсылықтардың бiрлiгi мен күрес заңы дамудың қандай ерекшелiгiн көрсетедi:

А. ол дамудың себебiн көрсетедi

В. ол дамудың механизiмiн көрсетедi

С. ол дамудың бағытын көрсетедi

D. ол дамудың күрделiгiн көрсетедi

Е. ол дамудың жоқ екенiн көрсетедi

$$$ 49 В

Субъективтiк идеалистер материяның қандай қасиетiн белгiлейдi

А. материя-ол объективтiк реалды;

В. өмiр сүру-ол қабылдану;

С. материя-ол дүние;

Д. материя- ол абсурд;

Е. материя-ол шындық.

$$$ 50 А

Материяның негiзгi түрлерi:

А. зат, жарық, толқын, өрiстiк

В. бiлiм, сенiм, таным, ғылым

С. жазу, көру, есту, иiс сезу

D. ой, ақыл, идея, ұғым

Е. саясат, құқық, философия, дiн

$$$ 51 D

Сопылық ілімнің негізін салушы:

А. Әл-Фараби

В. Ж. Баласағұн

С. М.Қашқари

D. А.Яссауи

Е. Әл-Хорезми

$$$ 52 С

Рационализм бағытындағы танымның негiзi немен түсiндiрiледi:

А. түйсiк

В. сезiм

С. ақыл-ой

D. тәжiрибе

Е. интуиция

$$$ 53 Е

Болмыс туралы iлiм қалай аталады:

А. антропология

В. Рационализм

С. гносеология

D. аксиология

Е. онтология

$$$ 54 С

Философ сөзiн ең бiрiншi қолданған:

А. Гераклит

В. Фалес

С. Пифагор

D. Платон

Е. Аристотель

$$$ 55 А

Философиянық қалыптасуында қандай алғышарттарды бiлесiз:

А. Адамның өмiрдi тануға құштарлығы

В. Мифология

С. Тiршiлiк үшiн күрес

D. Мәдениет

Е. Дiн

$$$ 56 С

Сезiмдiк мүшелер арқылы танылатын дүние қалай аталады:

А. Интеллект

В. Рационализм

С. Сенсуализм

D. Эмпиризм

Е. Позитивизм

$$$ 57 А

Ренессанс мәдениеті мен идеологиясында ойлаудың негізгі тенденциясы:

А. дүниені түсінуде теоцентризмнен антропоцентризмге жету

В. антропоцентризмге қарсы күрес

С. ортағасыр теократизміндегі дүниені түсінуге арнау

D. антикалық космоцентризмнен ортағасырлыққа өту.

Е.космоцентризмнен тецентризмге өту

$$$ 58 А

Ренессанс философиясындағы негізгі бағытты көрсетіңіз:

А. Гуманизм

В. Неотомизм

С. Метафизика

D. Экзистенциализм

Е. Прагматизм

$$$ 59 А

Пәлсәпәлік дәптерлердің авторы:

А. В.И.Ленин

В.Н.Кузанский

С.Жан-Жак Руссо

D.Гегель

Е. Л.Фейербах

$$$ 60 С

Қазақ даласында сот реформасын жүргізуші кім болады:

А. Абай

В.Шәкәрім

С. Шоқан

D. Ыбрай

Е.Әл-Фараби

$$$ 61 В

«Тезис-антитезис-синтез» -триада кiмдiкi:

А. Канттiкi

В. Гегельдiкi

С. Фейербахтiкi

D. Маркстiкi

Е. Энгельстiкi

$$$ 62 С

И. Канттың философиясының категорияларын белгiлеңiздер:

А. «Дао»

В. «и», «ли»

С. «өзiндiк зат», «бiздiк зат»

D. «әлемдiк ақыл», « таза болмыс»

Е. «өндiргiш күштер», «өндiрiстiк қатынастар»

$$$ 63 А

«Христиан дiнiнiң мәнi»- деген еңбектi кiм жазды:

А. Л. Фейербах

В. И.Кант

С. Ф.Гегель

D. К.Маркс

Е. Ф.Энгельс

$$$ 64 С

Антропологиялық материализм бағытына кiмдi қосамыз:

А. И. Кантты

В. Ф.Гегельдi

С. Л.Фейербахты

D. З.Фрейдтi

Е. О.Шпенглердi

$$$ 65 А

«Табиғат диалектикасы» деген еңбек кiмдiкi:

А. Ф.Энгельстiкi

В. К.Маркстiкi

С. Ж.П. Сартрдiкi

D. К.Ясперстiкi

Е. С. Кьеркегордiкi

$$$ 66 Е

«Мұсылманшылық тұтқасы» - атты еңбек кiмдiкi:

А. Әл-Фарабидiкi

В. Ахмет Яссауидiкi

С. Абайдiкi

D. Шәкәрiмдiкi

Е. Ыбырайдiкi

$$$ 67 D

Фр. Гегельдiң категориясын белгiлеңiздер:
А. Дао

В. “и”, “ли”

С. “өзiндiк зат”, “бiздiк зат”

D. “әлемдiк ақыл”, “таза болмыс”
Е. “өндiргiш күштерi”, “өндiрiстiк қатынастары”

$$$ 68 В

“Таза ақылға сын салу”-деген еңбектi кiм жазды?
А. Л. Фейербах

В. И. Кант

С. Ф. Гегель

D. Ф. Энгельс

Е. Дж. Оруэл
$$ 69 В

Кiмдi объективтiк идеализм бағытына қосамыз:
А. И. Кантты

В. Ф. Гегельдi

С. Л. Фейербахты

D. Т. Гоббсты

Е. Пифагорды
$$$ 70 В

Философияда Коперниктiң төңкерiсiн жасаған кiм:
А. Ф. Гегель

В. И. Кант

С. Л. Фейербах

D. Ф. Достоевский

Е. Ы. Алтынсарин
$$$ 71 С

Кiм адамның мәнiн қоғамдық қатынастардың жиынтығында – деп берген:
А. Кант

В. Гегель

С. Маркс

D. Фейербах

Е. Энгельс

$$$ 72 Е

“Үш анық”-атты еңбектiң авторы кiм:
А. Әл-Фараби

В. Ахмет-Яссауи

С. Абай

D. Ыбырай

Е. Шәкәрiм
$$$ 73 А

«Утопия» -еңбегiнiң авторы кiм:

А. Т. Мор

В. Б. Спиноза

С. Н. Кузанский

D. Леонардо да Винчи

Е. Н. Коперник

$$$ 74В

Кiм философияда идеалистiк диалектиканың атасы деп аталады:

А. И. Кант

В. Ф. Гегель

С. Ф. Бэкон

D. Л. Фейербах

Е. Леонардо да Винчи

$$$ 75 С

« Бiз табиғат жемiсi » - деген кiм:

А. И. Кант

В. Ф. Гегель

С. Л. Фейербах

D. М. Әуезов

Е. М. Хайдеггер

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...