Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обставини, що виключають участь у справі захисника чи громадського захисникаЗахисником чи громадським захисником не може бути осо-ба, яка брала участь у даній справі як слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор, громадський обвинувач, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, представ-ник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, особа, яка допитувалася або підлягає допиту як свідок. Захисником чи громадським захисником не може бути також особа, яка є родичем кого-небудь із складу суду, обвинувача або потерпілого.

Адвокат не може брати участі у справі як захисник також і тоді, коли він у даній справі подає або раніше подавав юри-дичну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або коли він брав участь у справі як перекладач чи понятий, а також коли в розслідуванні або розгляді справи бере участь посадова особа, з якою адвокат перебуває у родинних стосун-ках.

При наявності цих обставин особа повинна відмовитися від виконання обов'язків захисника в справі. На цих же підставах вона може бути усунута від участі в справі органом дізнання, слідчим, прокурором, суддею або судом.

Захисник підлягає допиту як свідок і через те має відмовитись від обов'язків захисника в даній справі або бути усунутим від участі у ній слідчим, прокурором, суддею чи судом у тому разі, коли обставини, що відносяться до справи, стали відомі йому не в зв'язку з виконанням обов'язків захисника чи представника потерпілого або поданням юридичної допомога (пп. 1 і 2 ч. 1 ст. 69 КПК, ч. 1 ст. 10 Закону про адвокатуру).

Незнання захисником або громадським захисником мови, якою ведеться судочинство, не може бути підставою для усунення його від участі в справі. В такому разі необхідно забезпечити участь перекладача в процесі.

Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, державному нотаріаті, органах внутрішніх справ, Служби безпеки, державного

управління. Адвокатом не може бути особа, яка має судимість (ч. 2 ст. 2 Закону про адвокатуру).

Виключають участь особи як громадського захисника також обставини, вказані в пп. 2 і 3 коментарю до ст. 59 КПК.

Захисник і громадський захисник усуваються від участі в справі слідчим, прокурором, суддею чи судом у зв'язку з відмовою особи від виконання обов'язків захисника чи громадського захис-ника за клопотанням учасників процесу або з власної ініціативи.

Рішення про усунення оформляється мотивованою постановою слідчого, прокурора, судді або ухвалою суду, які можуть бути оскаржені відповідному прокурору або до вищестоящого суду в порядку і строки, передбачені статтями 234--236, ч. З ст. 354 КПК.

3. Обставини, що виключають участь у справі представника потерпілого, цивільного позива-ча і цивільного відповідачаПредставником потерпілого, цивільного позивача і ци-вільного відповідача не може бути особа, яка брала участь у цій справі як слідчий або особа, що провадила дізнання, про-курор, громадський обвинувач, суддя, секретар судового засі-дання, експерт, спеціаліст, захисник, особа, яка допитувалась або підлягає допиту як свідок, а також особа, що є родичем кого-небудь із складу суду або обвинувача.

Адвокат не може брати участі у справі як представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача та-кож і за обставин, зазначених у частині 2 статті 61 КПК.

При наявності цих обставин особа повинна відмовитися від виконання обов'язків представника потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача в даній справі. На цих же підставах вона може бути усунута від участі в справі слідчим, прокурором або судом.

Крім обставин, передбачених ч. 1 ст. 63 КПК, за змістом закону обставиною, що виключає участь у справі представника потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача, є їх участь у даній справі як громадського захисника або потерпілого.

Якщо особу необхідно усунути від участі в справі як пред-ставника, наприклад, у зв'язку з тим, що вона допитувалась або підлягає допиту як свідок, слідчий, прокурор, суддя або суд

(залежно від того, хто приймає рішення про усунення) повинні роз'яснити потерпілому, цивільному позивачу або цивільному відповідачу право мати представника з числа інших осіб, вказаних у ст. 52 КПК, а якщо ці учасники процесу є неповнолітніми або недієздатними -- забезпечити участь представника у справі.

Питання про усунення особи від участі в справі як представ-ника вирішується слідчим, прокурором, суддею чи судом з власної ініціативи, за клопотанням учасників процесу або за самовідводом цієї особи.

Постанова слідчого, прокурора про усунення представника може бути оскаржена потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем відповідному прокурору, а постанова судді чи ухвала СУДУ -- до вищестоящого суду в порядку, передбаченому статтями 234--236, 354 КПК.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...