Главная Обратная связь

Дисциплины:


Публікації документа 1 страница. Стаття 1. Соціальний захист військовослужбовцівР о з д і л I

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Соціальний захист військовослужбовців

 

Соціальний захист військовослужбовців - діяльність (функція)
держави, спрямована на встановлення системи правових і соціальних
гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод,
задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців
відповідно до особливого виду їх службової діяльності, статусу в
суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому
середовищі. Це право на забезпечення їх у разі повної, часткової
або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них обставин, у старості, а також в
інших випадках, передбачених законом.

{ Стаття 1 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }

Стаття 1-1. Законодавство про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей

 

Законодавство про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей базується на Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону та інших
нормативно-правових актів.

 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, встановлені більш високі норми
щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей,
ніж ті, що містить законодавство України, то застосовуються норми
міжнародного договору.

{ Закон доповнено статтею 1-1 згідно із Законом N 328-V ( 328-16 )
від 03.11.2006 }

Стаття 1-2. Гарантії соціального і правового захисту
військовослужбовців та членів їх сімей

 

Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами
людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими
в Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законах України, з
урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами.

 

У зв'язку з особливим характером військової служби, яка
пов'язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються
визначені законом пільги, гарантії та компенсації. { Частина друга
статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }

 

Нормативно-правові акти органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги
військовослужбовців та членів їх сімей, є недійсними.

{ Закон доповнено статтею 1-2 згідно із Законом N 328-V ( 328-16 )
від 03.11.2006 }

Стаття 2. Заборона обмежень прав військовослужбовців

 

Ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх
сімей у правах і свободах, визначених законодавством України. 

Стаття 3. Сфера дії цього Закону

 

1. Дія цього Закону поширюється на:

 

1) військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань та
правоохоронних органів спеціального призначення (далі -
правоохоронних органів), Державної спеціальної служби транспорту,
які проходять військову службу на території України, і
військовослужбовців зазначених вище військових формувань та
правоохоронних органів - громадян України, які виконують
військовий обов'язок за межами України, та членів їх сімей;
{ Підпункт 1 пункту 1 статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }

2) військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок
захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи
внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби,
пов'язаного з проходженням військової служби, та членів їх сімей,
а також членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи
пропали безвісти;

 

3) військовозобов'язаних та резервістів, призваних на
навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, і членів їх
сімей.

 

2. Дія цього Закону не поширюється на членів сімей
військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які
загинули чи померли під час проходження військової служби
(зборів), проходження служби у резерві внаслідок вчинення ними
злочину чи адміністративного правопорушення, або якщо загибель
(смерть) військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста
сталася внаслідок вчинення ними дій у стані алкогольного,
наркотичного або токсичного сп'яніння, чи є наслідком навмисного
заподіяння собі військовослужбовцем, військовозобов'язаним чи
резервістом тілесного ушкодження.

{ Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III
( 2171-14 ) від 21.12.2000, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003,
N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, N 3428-IV ( 3428-15 ) від
09.02.2006; в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }

Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо
соціального і правового захисту військовослужбовців
та членів їх сімей

 

Забезпечення виконання цього Закону, інших
нормативно-правових актів щодо соціального і правового захисту
військовослужбовців та членів їх сімей покладається на органи
державної влади та органи місцевого самоврядування.

{ Стаття 4 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }

Р о з д і л II

 

ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

 

Стаття 5. Забезпечення громадянських прав і свобод
військовослужбовців

 

Військовослужбовці - громадяни України, які проходять службу
на території України, беруть участь у всеукраїнському і місцевих
референдумах, обирають і можуть бути обраними до відповідних
місцевих рад та інших виборних державних органів згідно з
Конституцією України ( 254к/96-ВР ). На них поширюються положення
Закону України "Про вибори Президента Української РСР"
( 1297-12 ). { Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2459-IV ( 2459-15 ) від 03.03.2005 }

Військовослужбовцям, які балотуються кандидатами у народні
депутати, депутати місцевих рад, їх командири (начальники) повинні
створювати належні умови для здійснення цього права. { Частина
друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2459-IV
( 2459-15 ) від 03.03.2005 }

Військовослужбовці, обрані на виборні посади до місцевих рад,
на яких вони працюють на постійній основі, прикомандировуються до
відповідних місцевих рад із залишенням на військовій службі. Час
роботи військовослужбовця на виборній посаді в місцевій раді, на
якій він працює на постійній основі, зараховується до вислуги
років на військовій службі. Після закінчення строку повноважень у
місцевій раді військовослужбовець направляється в розпорядження
військового формування, де він проходив службу до обрання, для
подальшого проходження служби на попередній посаді, а за її
відсутності - на іншій рівноцінній посаді. { Частина третя статті
5 в редакції Закону N 2459-IV ( 2459-15 ) від 03.03.2005 }

Народний депутат України, який є військовослужбовцем, на
строк виконання депутатських повноважень прикомандировується до
Верховної Ради України із залишенням на строк виконання
депутатських повноважень на військовій службі. Після закінчення
повноважень народного депутата України він направляється в
установленому порядку в розпорядження відповідного військового
формування для подальшого проходження служби на попередній або, за
його згодою, на іншій, не нижчій ніж попередня, посаді. { Статтю 5
доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1519-IV
( 1519-15 ) від 19.02.2004 }

Військовослужбовці мають право створювати свої громадські
об'єднання відповідно до законодавства України. Військовослужбовці
не можуть бути членами будь-яких політичних партій або організацій
чи рухів. Організація військовослужбовцями страйків і участь в їх
проведенні не допускається.


{ Частину шосту статті 5 виключено на підставі Закону
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }


{ Частину сьому статті 5 виключено на підставі Закону
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }


Стаття 6. Реалізація військовослужбовцями права на свободу
світогляду і віросповідання

 

1. Військовослужбовці вправі сповідувати будь-яку релігію або
не сповідувати ніякої, відкрито висловлювати свої релігійні або
атеїстичні переконання. Командири (начальники) військових з'єднань
та частин надають можливість військовослужбовцям брати участь у
богослужіннях та релігійних обрядах у вільний від виконання
обов'язків військової служби час.

{ Пункт 1 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1900-VI ( 1900-17 ) від 16.02.2010 }

2. Військовослужбовці не мають права відмовлятися або
ухилятися від виконання обов'язків військової служби з мотивів
релігійних переконань та використовувати службові повноваження для
релігійної чи атеїстичної пропаганди.

 

3. Військовослужбовці мають право на придбання, володіння і
використання релігійної літератури будь-якою мовою, а також інших
предметів та матеріалів релігійного призначення. Ніхто не має
права перешкоджати задоволенню військовослужбовцями своїх
релігійних потреб.

 

4. Держава не несе зобов'язань щодо задоволення потреб
військовослужбовців, пов'язаних з їх релігійними переконаннями та
відправленням релігійних обрядів.

 

5. Особам, релігійні переконання яких перешкоджають
проходженню строкової військової служби, надається право на
проходження альтернативної (невійськової) служби відповідно до
Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу"
( 1975-12 ).

 

6. Створення релігійних організацій в органах військового
управління, військових з'єднаннях та частинах забороняється.

{ Пункт 6 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1900-VI ( 1900-17 ) від 16.02.2010 }
{ Стаття 6 в редакції Закону N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }

Стаття 7. Недоторканність військовослужбовця

 

Військовослужбовцю гарантується недоторканність особи. Він не
може бути арештований інакше, як на підставі судового рішення.

{ Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V
( 328-16 ) від 03.11.2006 }

Стаття 8. Основні права військовослужбовців, пов'язані
з проходженням служби

 

1. Використання військовослужбовців для виконання завдань, не
пов'язаних з військовою службою, забороняється та тягне за собою
відповідальність згідно із законом. Військовослужбовці можуть
залучатися до участі у ліквідації наслідків аварій, катастроф,
стихійного лиха та в інших окремих випадках лише за рішенням
Верховної Ради України. { Абзац перший пункту 1 статті 8 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1768-IV ( 1768-15 ) від
15.06.2004 }

 

Час перебування громадян України на військовій службі
зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи
за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час
проходження строкової військової служби зараховується до стажу
роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових
умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа
навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі,
працювала за професією або займала посаду, що передбачала право на
пенсію на пільгових умовах до введення в дію Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) або на пенсію за віком на
пільгових умовах до набрання чинності Законом України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі і час
проходження строкової військової служби, які зараховуються до
пільгового стажу, не повинні перевищувати наявного стажу роботи,
що дає право на пенсію на пільгових умовах. { Абзац другий пункту
1 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2636-IV
( 2636-15 ) від 02.06.2005, N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }

Військовослужбовцям гарантується свобода наукової, технічної
та художньої творчості.


{ Абзац четвертий пункту 1 статті 8 виключено на підставі
Закону N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }


У разі тимчасового заміщення військовослужбовцем вищестоящої
командної посади оплата провадиться у встановленому порядку по
заміщуваній посаді.

 

2. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової
військової служби) не можуть бути звільнені з військової служби до
набуття права на пенсію за вислугу років, крім випадків, коли їхня
служба припиняється (розривається) у зв’язку із закінченням строку
контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій
особі або у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту
командуванням чи у зв’язку із систематичним невиконанням умов
контракту військовослужбовцем, за віком, за власним бажанням, за
станом здоров’я, через службову невідповідність, у зв’язку із
скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у
зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили,
яким призначено покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі,
позбавлення військового звання, позбавлення права займати певні
посади, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо
притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення,
пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про
засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), у зв’язку з
позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також
через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України. { Абзац перший пункту 2
статті 8 в редакції Закону N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 224-VII ( 224-18 ) від
14.05.2013 }

 

У разі незаконного звільнення з військової служби або
переміщення по службі військовослужбовець, який проходить
військову службу за контрактом або перебуває на кадровій
військовій службі, підлягає поновленню на військовій службі на
попередній або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня,
посаді. Посада вважається нижчою, якщо за цією посадою штатним
розписом передбачено нижче військове звання, а за умови рівних
звань - менший посадовий оклад. У разі якщо штатним розписом
передбачено два військових звання або диференційовані посадові
оклади, до уваги береться вище військове звання або вищий
посадовий оклад. У разі заподіяння йому таким звільненням
(переміщенням) моральної шкоди вона може бути відшкодована за
рішенням суду.

 

У разі поновлення на військовій службі (посаді) орган, який
прийняв рішення про таке поновлення, одночасно вирішує питання про
виплату військовослужбовцю матеріального і грошового забезпечення
за час вимушеного прогулу або різниці за час виконання військового
обов'язку на нижчеоплачуваній посаді, які він недоотримав
внаслідок незаконного звільнення (переміщення). Цей період
зараховується військовослужбовцю до вислуги років (як у
календарному, так і у пільговому обчисленні) та до терміну,
встановленого для присвоєння чергового військового звання.

{ Пункт 2 статті 8 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від
03.11.2006 }

3. За військовослужбовцями строкової служби, які до призову
працювали на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно
від форм власності і господарювання, зберігається при звільненні з
військової служби право на працевлаштування їх в тримісячний строк
на те ж підприємство, в установу чи організацію або їх
правонаступники на посаду, не нижчу за ту, яку вони займали до
призову на військову службу. Протягом місяця з дня взяття на
військовий облік за місцем проживання за поданням військовий
комісаріат в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів
України, надає їм матеріальну допомогу в розмірі середньої
місячної заробітної плати за останнім місцем роботи за рахунок
коштів державного бюджету. Вони користуються за інших рівних умов
переважним правом на залишення на роботі при скороченні
чисельності або штату працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці протягом двох років з дня
звільнення з військової служби. { Абзац перший пункту 3 статті 8
із змінами, внесеними згідно із Законами N 328-V ( 328-16 ) від
03.11.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 

Військовослужбовці строкової служби, сім'ї яких втратили
годувальника і не мають інших працездатних членів та членів сім'ї
з самостійним заробітком, звільняються з військової служби
достроково.

 

4. Забезпечення зайнятості осіб, звільнених з військової
служби без права на пенсію, провадиться відповідно до
законодавства України про зайнятість населення.

 

5. Держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію
військовослужбовців, які звільняються у зв'язку із скороченням
штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров'я,
а також військовослужбовців строкової військової служби, які до
призову на строкову військову службу не були працевлаштовані, в
разі відповідного звернення зазначених осіб. У разі необхідності
соціальну та професійну адаптацію проходять також члени сімей
військовослужбовців за їх зверненням. Адаптація зазначеної
категорії осіб провадиться центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та
трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту
населення, за рахунок коштів державного бюджету. { Абзац перший
пункту 5 статті 8 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від
03.11.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

 

Військовослужбовцям, які мають вислугу військової служби не
менше 10 років та позитивні службові характеристики, дозволяється,
починаючи з 1 січня 2005 року, протягом останнього року перед
звільненням з військової служби проходити професійну
перепідготовку (тривалістю не менше 500 годин), без стягнення з
них платні за навчання та із збереженням забезпечення усіма видами
забезпечення в порядку та на умовах, які визначаються
Міністерством оборони України, у центрах перепідготовки та
працевлаштування всіх форм власності за рахунок службового часу.
{ Пункт 5 статті 8 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 1763-IV ( 1763-15 ) від 15.06.2004 }

 

Стаття 8-1. Право військовослужбовців на вибір місця
проживання і виїзд за кордон

 

1. Військовослужбовці при звільненні з військової служби
мають право на вибір місця проживання в будь-якому населеному
пункті України або в іншій державі відповідно до законів та
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.

 

2. Військовослужбовці мають рівне з іншими громадянами
України право на виїзд за кордон у порядку, встановленому
законом.

{ Закон доповнено статтею 8-1 згідно із Законом N 1014-V
( 1014-16 ) від 11.05.2007 }

Стаття 9. Грошове забезпечення військовослужбовців

 

1. Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне,
грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам
військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових
кадрів.

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері праці та соціальної політики, інші центральні
органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції розробляють
та вносять у встановленому порядку пропозиції щодо грошового
забезпечення військовослужбовців. { Пункт 1 статті 9 доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012 }

 

2. До складу грошового забезпечення входять:

 

посадовий оклад, оклад за військовим званням;

 

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення
посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають
постійний характер, премія);

 

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

 

3. Грошове забезпечення визначається залежно від посади,
військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової
служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання
військовослужбовця.

 

Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до
закону.

 

4. Грошове забезпечення виплачується у розмірах, що
встановлюються Кабінетом Міністрів України, та повинно
забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань та правоохоронних органів
кваліфікованим особовим складом, враховувати характер, умови
служби, стимулювати досягнення високих результатів у службовій
діяльності.

 

Порядок виплати грошового забезпечення визначається Міністром
оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади,
що мають у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до законів
України військові формування та правоохоронні органи, керівниками
розвідувальних органів України.

 

5. За військовослужбовцями, які тимчасово проходять військову
службу за межами України, зберігається виплата грошового
забезпечення в національній валюті та виплачується винагорода в
іноземній валюті за нормами і в порядку, що визначаються Кабінетом
Міністрів України.

 

6. За військовослужбовцями, захопленими в полон або
заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або
безвісно відсутніми, зберігаються грошове та інші види
забезпечення. Сім'ям зазначених військовослужбовців щомісячно
виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші
види грошового забезпечення, в розмірах, що встановлені
військовослужбовцю на день захоплення його в полон або заручником,
інтернування в нейтральних державах або безвісної відсутності.

 

Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які
добровільно здалися в полон.

 

Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей
військовослужбовців:

 

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності -
повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним
представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам
неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх
віку), а також особам, які перебувають на утриманні
військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними
частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не
мають дітей. При цьому виплата грошового забезпечення цим членам
сімей здійснюється до повного з'ясування обставин захоплення
військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування
військовослужбовців або їх звільнення, або визнання їх у
встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У
всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не
більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків
особового складу військової частини.

 

У разі індексації грошового забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань та правоохоронних органів грошове
забезпечення членам сімей військовослужбовців, захоплених у полон
або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або
безвісно відсутніх виплачується з урахуванням такої індексації.

 

7. За військовослужбовцями, відрядженими до державних
органів, підприємств, установ, організацій, зберігаються всі види
забезпечення, передбачені статтями 9 і 9-1 цього Закону, гарантії
та пільги, що надаються за рахунок коштів, призначених у
Державному бюджеті України на утримання Збройних Сил України,
інших утворених відповідно до законів України військових формувань
та правоохоронних органів, Державної спеціальної служби
транспорту. Перелік посад, які можуть бути заміщені
військовослужбовцями у цих державних органах, підприємствах,
установах, організаціях, затверджується Президентом України.

{ Частина сьома статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1255-VI ( 1255-17 ) від 14.04.2009, N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012 }
{ Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III
( 2171-14 ) від 21.12.2000, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003; в
редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }

Стаття 9-1. Продовольче, речове та інше забезпечення
військовослужбовців

 

1. Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців
здійснюється за нормами і в терміни, що встановлюються Кабінетом
Міністрів України.


{ Пункт 2 статті 9-1 виключено на підставі Закону N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }


3. При переїзді військовослужбовців, які проходять військову
службу за контрактом, а також тих, хто перебуває на кадровій
військовій службі, на нове місце військової служби в інший
населений пункт, у зв'язку з призначенням на військову посаду,
зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в
якому становить не менше шести місяців, або у зв'язку з
передислокацією військової частини їм виплачується:

 

1) підйомна допомога в розмірі місячного грошового
забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного
грошового забезпечення на кожного члена сім'ї військовослужбовця,
який переїжджає з ним на нове місце військової служби;

 

2) добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для
працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день
перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім'ї
військовослужбовця, який переїжджає разом з ним.

{ Закон доповнено статтею 9-1 згідно із Законом N 328-V ( 328-16 )
від 03.11.2006 }

Стаття 10. Службовий час і час відпочинку
військовослужбовців

 

1. Загальна тривалість службового часу військовослужбовців на
тиждень не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу
за відповідний період, визначеної законодавством України, за
винятком випадків, передбачених пунктом 5 цієї статті.

 

2. Розподіл службового часу військовослужбовців протягом доби
і протягом тижня у військових частинах здійснюється таким чином,
щоб забезпечити у військовій частині постійну бойову готовність і
проведення занять з бойової підготовки та створити умови для
підтримання порядку, військової дисципліни та виховання
військовослужбовців, підвищення їх культурного рівня, всебічного
побутового обслуговування, відпочинку і харчування.

 

3. Розподіл службового часу військовослужбовців визначається
розпорядком дня, який затверджує відповідний командир (начальник)
у порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, з
додержанням встановленої загальної тривалості щотижневого
службового часу.

 

4. Для військовослужбовців, крім військовослужбовців
строкової військової служби, встановлюється п'ятиденний робочий
тиждень з двома вихідними днями, а для військовослужбовців
строкової військової служби і курсантів (слухачів) вищих
військових навчальних закладів та курсантів вищих навчальних
закладів, які мають військові навчальні підрозділи, навчальних
центрів (частин) - шестиденний робочий тиждень з одним вихідним
днем.

 

5. Військові навчання, походи кораблів, бойові стрільби та
бойове чергування, несення служби в добовому наряді та інші
заходи, пов'язані із забезпеченням боєготовності військових
частин, здійснюються без обмеження загальної тривалості службового
часу.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...