Главная Обратная связь

Дисциплины:


Публікації документа 3 страница 

Порядок забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей
жилими приміщеннями ( 1081-2006-п ), а також розмір і порядок
виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом
(найом) ними жилих приміщень ( 450-2013-п ) визначаються Кабінетом
Міністрів України.

 

2. За військовослужбовцями, які вступили на військову службу
за контрактом, зберігається право на жилу площу, яку вони займали
до вступу на військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за попереднім
місцем проживання.

 

3. Особам, звільненим з військової служби і визнаним
інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під
час виконання обов'язків військової служби, або захворювання,
одержаного під час проходження військової служби, жилі приміщення
в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням
встановленого порядку, надаються позачергово за рахунок військових
формувань або органів виконавчої влади, в яких вони перебувають на
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

 

У позачерговому порядку в разі потреби поліпшення житлових
умов надаються жилі приміщення сім'ям військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження
військової служби, за місцем їх перебування на обліку громадян,
які потребують поліпшення житлових умов.

 

4. За військовослужбовцями, які мають вислугу на військовій
службі 20 років і більше, у разі їх направлення для проходження
військової служби за межі України або переведення на службу до
місцевості, що зазнала інтенсивного радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи, бронюється жила площа, яку
займали вони та члени їх сімей, на весь час їх перебування за
межами України чи в зазначеній місцевості.

 

5. Військовослужбовцям, а також звільненим з військової
служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні,
батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули
(померли) або пропали безвісти під час проходження військової
служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування
житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги
(водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги)
в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм,
передбачених законодавством.

 

Особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами
під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова
знижка плати за встановлення і користування квартирним телефоном. 

Пільги, передбачені цим пунктом для військовослужбовців,
надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом
військовослужбовця за попередні шість місяців не перевищує
величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. { Пункт 5 статті
12 доповнено абзацом згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 

Пільги звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх
сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей
військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти
під час проходження військової служби, надаються за умови, якщо
розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на
одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. { Пункт 5 статті 12
доповнено абзацом згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 

6. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі
не менше 17 років та потребують поліпшення житлових умов, мають
право на одержання земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в
населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням
встановленого порядку.

 

Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати земельні
ділянки та в межах визначених законом повноважень допомогу в
будівництві військовослужбовцям, батькам та членам сімей
військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти
під час проходження військової служби, а також звільненим з
військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження
військової служби, якщо вони виявили бажання побудувати приватні
жилі будинки.

 

7. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі
20 років і більше та потребують поліпшення житлових умов, мають
право на одержання кредитів на індивідуальне житлове будівництво
або придбання приватного жилого будинку (квартири) на строк до
20 років з погашенням загальної суми та відсоткових ставок за
кредитами за рахунок коштів, призначених у державному бюджеті на
утримання Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань.
Зазначений кредит надається військовослужбовцю тільки один раз
протягом усього часу проходження ним військової служби.

 

Порядок та умови надання військовослужбовцям кредитів на
індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного жилого
будинку (квартири) визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

8. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі
20 років і більше, у разі звільнення з військової служби за станом
здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням штатів, а також
звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами
I чи II групи, члени сімей військовослужбовців, які загинули
(померли) або пропали безвісти під час проходження військової
служби, мають право на безплатне одержання у приватну власність
жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного
житлового фонду.

 

9. Військовослужбовці, що перебувають на обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, при звільненні з військової
служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я, а також
у зв'язку із скороченням штатів або проведенням інших
організаційних заходів, у разі неможливості використання на
військовій службі залишаються на цьому обліку у військовій частині
до одержання житла з державного житлового фонду або за їх бажанням
грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення,
а в разі її розформування - у військових комісаріатах і
квартирно-експлуатаційних частинах районів та користуються правом
позачергового одержання житла. { Абзац перший пункту 9 статті 12
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1510-VI ( 1510-17 ) від
11.06.2009 }

 

У разі смерті особи, звільненої з військової служби в запас
або у відставку на підставах, зазначених у абзаці першому цієї
частини, яка відповідно до законодавства мала право на
першочергове (позачергове) одержання житла, її сім'я зберігає
право на одержання житла в тому самому порядку.

{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 533/97-ВР
від 18.09.97, в редакції Закону N 1865-IV ( 1865-15 ) від
24.06.2004 }
{ Офіційне тлумачення положень пункту шостого статті 12 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 5-рп/99 ( v005p710-99 ) від
03.06.99 }

Стаття 13. Право військовослужбовців та членів їх сімей
на освіту

 

1. Військовослужбовці мають право на навчання (у тому числі
на отримання післядипломної освіти) у військових навчальних
закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації військовослужбовців. Військовослужбовцям,
які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського
складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним
замовленням, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних
закладах без відриву від служби після проходження ними строку
служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття
попередньої вищої освіти. Іншим категоріям військовослужбовців,
крім військовослужбовців строкової військової служби, дозволяється
навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби
в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження
військової служби громадянами України. { Пункт 1 статті 13 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1014-V ( 1014-16 ) від
11.05.2007 }

 

2. Особи, які були призвані на строкову військову службу в
період навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації, при звільненні з військової служби зараховуються для
продовження навчання до того навчального закладу, де вони
навчалися до призову на військову службу, незалежно від форми
навчання.

 

3. При зміні військовослужбовцями, які проходять військову
службу за контрактом, або тими, хто перебуває на кадровій
військовій службі, місця проходження військової служби, а також
при звільненні з військової служби за віком, станом здоров'я чи у
зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних
заходів члени їх сімей, які навчаються (виховуються) у державних
навчальних закладах, мають право переводитися до державних
навчальних закладів, найближчих до нового місця проходження
військової служби або місця проживання.

 

4. Дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у
першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах
незалежно від форм власності.

 

5. Діти військовослужбовців, які мають вислугу в календарному
обчисленні 20 років і більше, діти громадян, звільнених з
військової служби за віком, за станом здоров'я чи у зв'язку із
скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга
років у календарному обчисленні яких становить 20 років і більше,
діти військовослужбовців, які загинули при виконанні ними
обов'язків військової служби, померли чи пропали безвісти або
стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з
проходженням військової служби, користуються переважним правом
зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою, вищих військових навчальних
закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові
навчальні підрозділи, за умов успішного складення іспитів та
відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних
закладів.

{ Стаття 13 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }

Стаття 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей

 

1. Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд:

 

1) залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за
винятком таксі) транспортом:

 

а) у відрядження;

 

б) у відпустку в межах України; { Підпункт "б" підпункту 1
пункту 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }

 

в) при переведенні на нове місце проходження військової
служби або у зв'язку з передислокацією військової частини;

 

г) до місця проживання, обраного при звільненні з військової
служби, в межах України; { Підпункт "г" підпункту 1 пункту 1
статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1014-V
( 1014-16 ) від 11.05.2007 }

 

2) всіма видами транспорту загального користування міського,
приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі) - тільки
військовослужбовці строкової військової служби.

 

2. При переведенні військовослужбовців на нове місце
проходження військової служби або звільненні з військової служби
вони мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого
майна в контейнерах з попереднього місця проживання до нового
залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, -
іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі
перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною
відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше
вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн.

 

3. Члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців
строкової військової служби) мають право на безоплатний проїзд
залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком
таксі) транспортом:

 

1) від місця проживання до місця проходження військової
служби військовослужбовця у зв'язку з його переведенням;

 

2) до місця проведення відпустки військовослужбовцем в межах
України; { Підпункт 2 пункту 3 статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }

 

3) при звільненні військовослужбовця з військової служби, а
також у разі загибелі (смерті) військовослужбовця - до обраного
місця проживання в межах України. { Підпункт 3 пункту 3 статті 14
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1014-V ( 1014-16 ) від
11.05.2007 }

 

Члени сімей військовослужбовців при переїзді до обраного
місця проживання у зв'язку із загибеллю (смертю)
військовослужбовця мають право на безоплатне перевезення до
20 тонн особистого майна в контейнерах залізничним транспортом, а
там, де такого виду транспорту немає, - іншими видами транспорту
(за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в
окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються
фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в
контейнері вагою 20 тонн.

 

4. Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових
дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також
батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали
безвісти під час проходження військової служби, користуються
правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського
транспорту загального користування (крім таксі) в межах
адміністративного району за місцем проживання, залізничного та
водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських
маршрутів. Вони мають право на 50-відсоткову знижку при
користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та
автомобільним транспортом відповідно до закону.

 

5. Військовослужбовці при направленні у відрядження, до
нового місця проходження військової служби, а також до місця
використання відпустки та назад мають право на придбання проїзних
документів для себе та членів своєї сім'ї на всі види транспорту
поза чергою. При цьому військовослужбовці, які направляються у
відрядження, користуються правом на бронювання та отримання поза
чергою місця в готелі на підставі посвідчення про відрядження.

 

6. При виконанні службових обов'язків, пов'язаних з
відрядженням в інші населені пункти, військовослужбовцям
відшкодовуються витрати на відрядження в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

 

7. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової
військової служби, мають право на першочергове встановлення
квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної
охоронної сигналізації.

 

8. Військовослужбовці строкової військової служби мають право
безоплатно відправляти й одержувати листи. Безоплатними поштовими
посилками відправляється особистий одяг громадян, призваних на
строкову військову службу.

 

9. Витрати, пов'язані з перевезенням військовослужбовців та
членів їх сімей, їх особистого майна залізничним, повітряним,
водним і автомобільним (за винятком таксі) транспортом,
бронюванням місць у готелях при направленні військовослужбовців у
відрядження, відшкодовуються за рахунок коштів Міністерства
оборони України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

10. Військовослужбовці та члени їх сімей, які мають право на
пільги, гарантії та компенсації відповідно до цього Закону,
користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями, встановленими
для громадян України законами та іншими нормативно-правовими
актами, а також рішеннями органів місцевого самоврядування. Якщо
такі особи одночасно мають право на отримання однієї і тієї ж
пільги, гарантії чи компенсації з кількох підстав, то їм надається
за їх вибором пільга, гарантія чи компенсація тільки з однієї
підстави, крім випадків, передбачених законами.

 

11. Військовослужбовець, військовозобов'язаний або резервіст,
який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори,
не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації,
встановлені цим Законом, на час відбування призначеного судом
одного з видів покарань, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6, 9, 11,
12 статті 51 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ). На цей час
члени їх сімей також не користуються правом на пільги, гарантії та
компенсації, якими вони користувалися як члени сімей таких осіб.

 

12. Військовослужбовець строкової військової служби, якого
засуджено до тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців, та члени його сім'ї права на пільги не
втрачають.

 

13. Особам, які мають право на пільги, гарантії та
компенсації, передбачені цим Законом, видаються посвідчення. Форма
та порядок видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів
України.

 

14. Військовослужбовці та члени їх сімей, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, користуються пільгами,
передбаченими Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ).

{ Стаття 14 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }

Стаття 15. Пенсійне забезпечення і допомога

 

1. Пенсійне забезпечення військовослужбовців після звільнення
їх з військової служби провадиться відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб" ( 2262-12 ).

{ Пункт 1 статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }

2. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової
військової служби, які звільняються зі служби за станом здоров'я,
виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків
місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік
служби. У разі звільнення з військової служби за віком, у зв'язку
із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів,
закінченням строку контракту, у зв’язку з безпосереднім
підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов
контракту командуванням одноразова грошова допомога в розмірі 50
відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний
календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років
і більше. { Абзац перший пункту 2 статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006; в редакції
Законів N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011, N 3917-VI
( 3917-17 ) від 18.10.2011; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }

 

Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за
власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні
причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України,
які мають вислугу 10 років і більше виплачується одноразова
грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового
забезпечення за кожний повний календарний рік служби. { Абзац
другий пункту 2 статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

 

Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за
службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням
умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним
вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку з набранням
законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності
за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з
порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади
запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), одноразова грошова
допомога передбачена цим пунктом, не виплачується. { Абзац третій
пункту 2 статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012, N 224-VII ( 224-18 ) від
14.05.2013 }

 

Виплата військовослужбовцям зазначеної в цьому пункті
одноразової грошової допомоги при звільненні їх з військової
служби здійснюється Міністерством оборони України, іншими
утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями
та правоохоронними органами за рахунок коштів Державного бюджету
України, передбачених на їх утримання.

 

Військовослужбовцям, звільненим зі служби безпосередньо з
посад, займаних в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в
установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із
залишенням на військовій службі, виплата одноразової грошової
допомоги з підстав, передбачених цим пунктом, здійснюється за
рахунок коштів органів, у яких вони працювали.

{ Абзац частини другої статті 15 набирає чинності з 1 січня 2007
року згідно з пунктом 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону
N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006 }

У разі повторного звільнення військовослужбовців з військової
служби одноразова грошова допомога, передбачена цим пунктом,
виплачується за період їх календарної служби з дня останнього
зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби,
за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули
права на отримання такої грошової допомоги.

{ Абзац частини другої статті 15 набирає чинності з 1 січня 2007
року згідно з пунктом 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону
N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
{ Пункт 2 статті 15 в редакції Закону N 3591-IV ( 3591-15 ) від
04.04.2006 }
{ Установити, що військовослужбовцям у разі повторного звільнення
зі служби грошова допомога, передбачена пунктом 2 статті 15 не
виплачується, за винятком тих осіб, які при першому звільненні не
набули права на отримання цієї допомоги згідно із Законом
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }

3. Військовослужбовцям виплачуються грошова допомога на
оздоровлення та державна допомога сім'ям з дітьми в порядку і
розмірах, що визначаються законодавством України.

 

4. Військові формування, військовослужбовці яких загинули чи
померли в період проходження військової служби, подають їх сім'ям
і батькам допомогу в проведенні похорону і компенсують матеріальні
витрати на ритуальні послуги та на спорудження пам'ятників у
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Батькам та неповнолітнім дітям, а також дітям - інвалідам з
дитинства (незалежно від їх віку) військовослужбовців, які
загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження
військової служби, державою виплачується одноразова грошова
компенсація в розмірі суми державного страхування
військовослужбовців з урахуванням коефіцієнта індексації грошових
доходів. { Абзац другий пункту 4 статті 15 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1082-XIV ( 1082-14 ) від 21.09.99 }
{ Стаття 15 в редакції Закону N 64/97-ВР від 12.02.97 }

 

Стаття 16. Одноразова грошова допомога у разі загибелі
(смерті), інвалідності або часткової втрати
працездатності без встановлення інвалідності
військовослужбовців, військовозобов'язаних та
резервістів, які призвані на навчальні (або
перевірочні) та спеціальні збори чи для
проходження служби у військовому резерві

 

1. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті),
інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення
інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та
резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та
спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві
(далі - одноразова грошова допомога), - гарантована державою
виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають
право на її отримання.

 

2. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у
разі:

 

1) загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним
обов'язків військової служби або внаслідок захворювання,
пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби;

 

2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження
ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного
випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби;

 

3) загибелі (смерті) військовозобов'язаного або резервіста,
якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори
чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під
час виконання обов'язків військової служби або служби у
військовому резерві;

 

4) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала
внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого
ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок
захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової
служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з
військової служби внаслідок причин, зазначених у цьому підпункті;

 

5) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в
період проходження ним військової служби або внаслідок
захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби,
або встановлення особі, звільненій з військової служби,
інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з
військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але
внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в
період проходження зазначеної служби;

 

6) встановлення військовозобов'язаному або резервісту, якого
призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для
проходження служби у військовому резерві, інвалідності, що настала
внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного
військовозобов'язаному або резервісту при виконанні обов'язків
військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше
ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у
військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного
випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у
військовому резерві;

 

7) отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми
або каліцтва) під час виконання ним обов'язків військової служби,
що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення
йому інвалідності;

 

8) отримання військовослужбовцем строкової військової служби
поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження ним
строкової військової служби, що призвело до часткової втрати
працездатності без встановлення йому інвалідності;

 

9) отримання військовозобов'язаним або резервістом, якого
призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для
проходження служби у військовому резерві, поранення (контузії,
травми або каліцтва) при виконанні обов'язків військової служби
або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати
працездатності без встановлення йому інвалідності.

 

3. Військовослужбовці вважаються такими, що виконують
обов'язки військової служби, за умов, визначених Законом України
"Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).

 

Військовозобов'язані та резервісти вважаються такими, що
виконують обов'язки військової служби, служби у військовому
резерві, за умов, визначених Законом України "Про військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), указами Президента
України".

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...