Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок експлуатаційних показниківРОЗДІЛ 1 ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ АТП

1.1 Особливості бізнес-плану АТП

 

Бізнес-план складається для внутрішніх і зовнішніх цілей. У переважній більшості випадків, так уже склалося в нашій країні, бізнес-план фірми починають складати, коли необхідно залучити інвестиції. Але справа в тому, що це тільки одна сторона справи, насправді він складається не тільки для зовнішніх цілей.

Бізнес-планування являє собою процес написання бізнес-плану, в якому можуть брати участь дві зацікавлені сторони: інвестор, який хоче оцінити ефективність вкладення коштів, і виконавці, в особі консультантів або персоналу підприємства.

В першу чергу, бізнес-планування необхідно інвестору, тому що від цього у величезній мірі залежить доля його підприємства, саме з цієї причини бізнес-планування не повинно відбуватися без безпосередньої участі інвестора. Було б неправильно просто замовити написання бізнес-плану консультанту або повністю довірити це персоналу підприємства та дистанціюватися від самого процесу.

Основні переваги, які дає підприємцю бізнес-планування дає можливість чітко обміркувати і оформити свої ідеї, перевірити їх життєздатність на папері розрахунковим шляхом; такий паперовий (віртуальний) варіант перевірки ідеї в кінцевому рахунку вбереже підприємця від безлічі помилок і непотрібних витрат, заощадить гроші, час і нерви; дозволяє підприємцю набагато краще зрозуміти механізм роботи підприємства і діяти в ринковому середовищі набагато ефективніше; коли Ви завершите процес написання бізнес-плану, він буде служити Вам, як схема або карта, точне проходження якої дозволить з більшою ймовірністю досягти наміченої мети.

Не варто думати, що достатньо просто заплатити за складання бізнес-плану інвестиційного проекту, при такому підході замовник може отримати досить абстрактний і сирої варіант, що не надихне ні інвестора, ні керівництво підприємства, а саме планування діяльності підприємства при цьому не зможе дати максимального ефекту .

Бізнес-планування спочатку зажадає значних сил, коштів, зусиль і часу зі збору та обробки інформації, а подальше фінансове планування підприємства є набагато простішим, оскільки вимагає тільки своєчасного періодичного внесення доповнень і змін до поточного плану, а також своєчасного реагування на ринкову ситуацію .

Резюмуючи все вищевикладене, можна сказати, що витрати на бізнес-планування - найвигідніша інвестиція. [5,с.108]

Вимоги до бізнес-плану.

Одним з основних вимог до бізнес-плану інвестиційного проекту є його зрозумілість, він повинен бути написаний без складної професійної термінології, простими словами, бізнес-план не може містити елементів прикрашення.Дуже бажані додатки у вигляді графіків і діаграм, які роблять бізнес-план більш наочним.

Обсяг бізнес-плану - порядку 20-30 аркушів тексту з одного боку, але іноді висуваються особливі вимоги до змісту та обсяг може досягати 50 аркушів.

Бізнес-план повинен містити лише основну інформацію, але будь-яка додаткова інформація також повинна бути підготовлена ​​для можливого подальшого розгляду.

Бізнес-план інвестиційного проекту повинен будуватися на основі реальної, неупередженої інформації, отриманої з доступних джерел та містити посилання на документи, результати досліджень, звіти і висновки експертів.

У бізнес-плані не можна робити сумнівні або невизначені припущення та висновки, які не засновані на розрахунках та експертних оцінках (наприклад: "У найближчі два роки фірма вийде в лідери галузі ..." або "Майбутнє за нашої прогресивної технологією ...") .

Повинна бути приведена достовірна інформація про ризики від участі в інвестиційному проекті, за якими повинен бути зроблений неупереджений аналіз і розглянуто варіанти його уникнення або мінімізації. [1,с.24]

 

 

1.2. Структура бізнес-плану

Структура бізнес-плану інвестиційного проекту не регламентована законодавством, тому кожна фірма розробляє власні підходи та структуру бізнес-плану, які будуть залежати від характеру бізнесу, основних цілей складання бізнес-плану та пропонованих до нього вимог.

Так, наприклад, бізнес-план виробничого підприємства відрізнятиметься від бізнес-плану торгової структури або підприємства сфери послуг.

Різниця в масштабах підприємства істотно впливає на вимоги до бізнес-плану в частині обсягу інформації та рівня її деталізації, однак структура бізнес-плану від цього ніяк не залежить.

Структура бізнес-плану, або його основні розділи, однакові і для обох варіантів представлення бізнес-плану - короткому резюме або розгорнутому і всебічному варіанті. Різниця між ними тільки в обсязі інформації - резюме, на відміну від повного варіанту містить тільки основну інформацію та висновки.

Структура бізнес-плану залежить від мети його написання, того, для чого він призначений - для отримання кредиту, залучення інвестора, попередньої оцінки інвестиційного проекту, або внутрішньофірмового.

Бізнес-план – ретельно підготовлений документ, котрий розкриває всі сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу. Він дозволяє передбачати не лише всі заходи для реалізації нової ідеї, а й визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання доходу (прибутку). Практично його можна вважати формою експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення нової підприємницької ідеї.

За сучасних умов господарювання бізнес-план практично є робочим інструментом, що використовується в усіх сферах підприємництва. Його бажано розробити у разі організації нової фірми; об’єднання існуючих підприємств і створення на базі цього інтегрованого організаційно-правового утворення; трансформації власності; започаткування зовнішньоекономічної діяльності.

До основних завдань розробки бізнес-плану належать:

оцінка новизни і прогресивності підприємницької ідеї, її сильних та слабких сторін;

визначення витрат, фінансових ресурсів і джерел фінансування;

обґрунтування і вибір стратегії діяльності фірми, визначення концепції її розвитку в період реалізації підприємницької ідеї;

оцінка кон’юнктури ринку та рівня конкуренції; визначення ступеня можливого господарського ризику;

пошук надійних партнерів для розробки й реалізації інноваційно-

інвестиційного проекту;

прогнозування (приблизні розрахунки) очікуваних результатів реа-

лізації нової підприємницької ідеї в перші та наступні три-п’ять років.

Щодо конкретних умов господарювання в Україні бізнес-план має замінити за змістом та призначенням застосовуване раніше техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки і реалізації будь-якого проекту.

У зв’язку з тим, що бізнес-план відбиває результати досліджень і організаційної роботи з метою обґрунтування конкретного напрямку діяльності фірми на певному ринку в сучасних умовах господарювання, він має спиратися на:

конкретний проект виробництва певного товару (продукту чи послуг);

всебічний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми (ситу-аційний аналіз);

глибокий аналіз ринково-конкурентної ситуації і можливих прогнозованих її змін;

результати вивчення найбільш дійових організаційних, техніко-економічних та фінансових важелів, застосовуваних у підприємництві; конкретних завдань інноваційного характеру;

діагностику і прогнозування зовнішньої та внутрішньої політичної ситуації.

Звичайно бізнес-план є одним із сукупності ділових документів, що ви-

значають стратегію розвитку фірми. Особливістю бізнес-плану як стратегічно зорієнтованого документа треба вважати узгодження поставлених завдань і реальних фінансових можливостей.

Добре розроблений та обґрунтований бізнес-план є важливим підґрунтям так званої бізнес-пропозиції, використовується у процесі переговорів з партнерами; він відіграє неабияку роль у підборі на роботу кваліфікованих фахівців; його обов’язково використовують задля залучення надійних інвесторів і кредиторів.

Зміст і загальна методологія розробки бізнес-плану

Починаючи розробку бізнес-плану, треба чітко уявляти собі, що кожний конкретний план має свої особливості і не існує якогось придатного на всі випадки життя універсального бізнес-плану.

Кожен бізнес-план має свої особливі риси залежно від того, в якій сфері починає працювати підприємець, який капітал він хоче отримати від банку чи інвестиційної компанії.

Незалежно від сфери діяльності та особливостей компанії, яка готує бізнес-план, можна визначити декілька стандартних етапів, які потрібно послідовно пройти при його розробці : визначення мети написання бізнес-плану.

Як правило, мета визначається переліком проблем, які покликаний вирішити бізнес-план.

Чітке визначення кола читачів бізнес-плану.

Потрібно уявляти, чи бізнес-план готується для внутрішнього вико-ристання персоналом підприємства, чи він призначений для вивчення іншими особами, яких фірма хоче бачити своїми інвесторами – майбутні акціонери, комерційні банки, венчурні капіталісти та ін.

Збір інформації для написання бізнес-плану.

На цьому етапі необхідно виявити джерела інформації, потрібної для розробки бізнес-плану, і накопичити деякий стартовий масив інформації для початку роботи над бізнес-планом.

Вибір структури бізнес-плану і безпосереднє написання тексту пояснювальної записки.

Обсяг та ступінь конкретизації розділів бізнес-плану визначаються специфікою фірми і сфери її діяльності, цілями підприємництва, масштабами бізнесу, а також залежать від контактної аудиторії, на яку він розрахований.

Бізнес-план може бути розроблений за структурою, зображеною на рис.1. Наведену схему бізнес-плану варто розглядати як типову, придатну для використання в різних проектах. Буквальне слідування їй у всіх випадках є недоцільним. Звичайно, мета розробки бізнес-плану визначає його зміст.

На практиці не існує стандартної, універсальної, єдиної для всіх випадків форми бізнес-плану. Конкретний бізнес-план може і не бути детальним. Подана структура бізнес-плану охоплює усі головні розділи, котрі необхідно розробляти, оскільки кожний із них розкриває властиву лише йому функцію.

Розробка бізнес-плану є процесом створення моделі підприємницької діяльності. Тому цілком зрозуміло, що чим менше похибок буде зроблено за його обґрунтування, тим менше проблем постане перед фірмою у процесі реалізації.

Процес складання бізнес-плану має свою обов’язкову внутрішню логіку (рис.2). Наведені етапи (логіка) є характерними для планування підприємницької діяльності насамперед малих та середніх фірм.

Важливо підкреслити, що підприємці та менеджери не можуть без шкоди для якості “перестрибувати” через ключові етапи процесу складання бізнес-плану.

Розробка бізнес-плану практично розпочинається з розділу “Продукція (послуги) фірми”. Цей розділ необхідний для того, щоб переконати клієнтів у перспективності рекомендованого бізнесу і породити довіру до нього, описуючи переваги та особливості пропонованого продукту. В ньому акцентується увага на властивостях продукту, що виокремлюють його з аналогічних товарів, та вигодах (зиску), які (який) може мати клієнт, придбавши його.

Наступні два розділи “Оцінка ринку збуту” і “Конкуренція” за своїм змістом відбивають результати дослідження ринку, тобто охоплюють ідентифікацію власного цільового ринку, обґрунтування місця розміщення бізнесу, визначення власної конкурентної позиції, розрахунок матриці конкурентного профілю з метою об’єктивної оцінки конкурентів, оцінку місткості ринку і можливої власної частки на ньому, прогнозування обсягу річного продажу товару.

Основне завдання розділу “Маркетинг-план” полягає у викладі стратегії виходу свого бізнесу на ринок. Спочатку в ньому фіксується коротка характеристика загальної маркетингової стратегії, потім висвітлюється вибрана фірмою стратегія ціноутворення. Цей розділ має містити також опис каналів збуту продукції і рекламну програму. У заключній частині розділу висвітлюється, як має бути вирішена проблема сервісу та гарантійного обслуговування продукції, що потребує цього.

У розділі “Виробничий план” звичайно виокремлюють такі блоки: основні виробничі операції, машини й устаткування; сировина, матеріали, комплектуючі вироби; виробничі і невиробничі приміщення. Основна увага має бути приділена характеристиці виробничого процесу й організації його здійснення, формуванню матеріально-технічної бази і запасів матеріально-сировинних ресурсів.

“Організаційний та юридичний плани” є дуже важливими розділами бізнес-плану. Вони містять відповіді на такі блоки питань: організаційна схема управління; потреба бізнесу у різних категоріях персоналу; керівники й основні менеджери фірми, мотивація й оплата їхньої праці; необхідні фірмі консалтингові послуги; форма власності й організаційно-правова форма бізнесу, що започатковується.

Якісно розроблений бізнес-план не може обійтись без розділу “Оцінка ризику і страхування”. В ньому звичайно висвітлюються типи можливих ризиків у бізнесі; способи реагування на загрози бізнесу, якщо вони виникнуть; заходи щодо нейтралізації або мінімізації можливих негативних наслідків; застосування хеджирування та страхування у сфері власного бізнесу.

Ключовим розділом бізнес-плану є “Фінансовий план”; особливий інтерес він має для інвесторів, оскільки узагальнює результати всіх попередніх розділів, обґрунтовує загальну потребу бізнесу в інвестиціях, визначає економічну ефективність підприємницького проекту. Фінансовий план включає три основні складові: план доходів і витрат (план прибутків та збитків); план грошових надходжень і виплат (плановий касовий бюджет або план руху готівки); плановий баланс.

На доповнення до плану доходів і витрат інвестори звичайно вимагають провести аналіз і розрахувати точку беззбитковості, тобто визначити таку ситуацію, за якої загальні доходи від продажу продукції бізнесу повністю покривають (відшкодовують) усі витрати, що зв’язані з її виготовленням і реалізацією. Точка беззбитковості показує, скільки одиниць продукції необхідно продати, щоб витрати фірми окупились за рахунок її доходів. Вона може бути розрахована за формулою:

Тбз=Взуп/(Цпр-Впз),

де Тбз - точка беззбитковості (кількість одиниць продукції);

Взуп – загальні умовно-постійні витрати, грош. од.;

Цпр - продажна ціна за одиницю продукції, грош. од.;

Впз - питомі змінні витрати, грош. од.

Складання плану грошових надходжень і витрат має на меті:

визначити періоди, коли бізнесова діяльність може наразитися на дефіцит грошових коштів або їхній надлишок;

розрахувати, скільки грошей треба буде позичити на ці періоди;

зафіксувати, на що вони будуть витрачені;

з’ясувати, коли вони можуть бути повернені.

Цей план формується на основі показників плану доходів і витрат з урахуванням очікуваних зрушень у надходженнях та виплатах грошових коштів. У певні періоди діяльності фірми виплати готівки можуть перевищувати її надходження або навпаки. В таких випадках вирішується питання про отримання або надання короткострокової позики.

Плановий баланс фірми - це фінансовий документ, у якому її кошти згруповані, з одного боку, за їхнім складом і розміщенням, а з іншого - за джерелами фінансування на певну дату. Він відображає співвідношення між ресурсами (активами) фірми та її зобов’язаннями перед кредиторами (пасивами) і власниками частин спільного капіталу (акціонерами).

Звичайно заключним розділом бізнес-плану є “Стратегія фінансування”.

У цьому підприємець представляє свої міркування щодо:

джерел і форм отримання фінансових коштів, які необхідні для реалізації підприємницького проекту;

умов і строків повернення інвесторам вкладеного капіталу і отримання ними очікуваних доходів.

Джерелами і формами отримання фінансових коштів можуть бути комерційні кредити, банківські позики, кошти від продажу облігацій, кошти різноманітних інвестиційних установ, кошти приватних інвесторів. При цьому можливі різні варіанти поєднання акціонерного і позичкового інвестування. Мають бути також чітко визначені умови і порядок отримання фінансових коштів, відсоток плати за кредит або частка участі у прибутку підприємця.

Після завершення розробки всіх визначених заздалегідь розділів бізнес-плану складається резюме, у якому мають бути відображені особливі риси майбутнього бізнесу, його переваги та основні фінансово-економічні показники. При оформленні готового бізнес-плану резюме розміщують на початку.

Структура бізнес-плану розроблена спеціалістами МФК

Ця схема наближена до структури, за якою розробляються бізнес-плани для Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Потрібно враховувати, що за такою схемою розробляються бізнес-плани, призначені для отримання, фінансування або для контактів з потенційними партнерами. Бізнес-плани, призначені для внутрішнього користування, можуть бути дещо спрощеними.

Запропонована схема не є догмою, а лише деякою універсальною основою, на яку можуть накладатися різноманітні моменти, пов’язані з розробкою бізнес-планів конкретних проектів.

Розглянемо докладніше рекомендований зміст бізнес-плану.

Короткий опис проекту (резюме) складається, як правило, вже після того, як закінчено розробку всього бізнес-плану. Воно повинно містити головну мету, структуру, фінансові потреби та переваги проекту. В резюме, для того щоб зацікавити потенційного партнера, потрібно довести, що саме його справа матиме успіх. Це своєрідна візитка майбутньої справи, тому треба чітко, переконливо викласти головні положення проекту, а саме: мету, тобто чим буде займатися підприємство чи організація (товар чи послуга та її переваги), скільки коштів потрібно для цієї діяльності, фінансові прогнози, прогноз попиту на його продукцію чи послуги і чому підприємець вважає, що його справа матиме успіх.

У цьому розділі подається така інформація:

повна назва та адреса підприємства;

спонсори проекту – прізвища людей, залучених до проекту та їх координати;

місце розташування;

суть запропонованого проекту (кілька речень стосовно мети проекту);

обґрунтування проекту (коротко пояснити, чому проект матиме економічний сенс);

прогнозовані фінансові результати (опис загальної вартості та очікуваних результатів проекту, а також строків погашення займів).

Очікувані фінансові результати проекту подаються в спрощеному вигляді – Таблиця 1.

Коефіцієнт погашення кредиторської заборгованості - короткий опис ринку (описати ринкові можливості, які буде використовувати Ваш проект і головний аргумент - чому проект буде успішним, не зважаючи на існуючі товари та послуги, які задовольняють потреби вибраного сегмента ринку).

Максимальний обсяг розділу - дві сторінки.

Таблиця 1. Прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства

Період Фінансові результати Виручка – ПДВ - акциз Прибуток перед оподатку-ванням Чистий прибуток Дивіденди
День 0 Рік 1 Рік 2... Рік n        

 

Компанія. Докладно описати Ваше підприємство, щоб переконати інвестора або потенційного партнера, що Ваша компанія дієздатна, має налагоджене виробництво та спроможна генерувати прибуток. Показати інвестору (потенційному партнеру), що керівництво компанії добре обізнане зі станом справ на підприємстві.

Рекомендується така структура розділу:

Загальний опис компанії та її комерційної діяльності.

Дата створення компанії та її юридична форма; що компанія виробляє та (або) які послугу надає; коротка історія підприємства; власники та акціонери, розподіл власності; кількість працюючих; збут, прибуток та обсяги виробництва за минулий рік.

Управлінський апарат та персонал.

Дати коротку характеристику менеджерів, період їх роботи в компанії, освіта, кваліфікація та досвід роботи в даній галузі.

Основні групи товарів та послуг.

Описати основні групи товарів та послуг, які компанія виробляє та реалізує, місце компанії на ринку; охарактеризувати головних клієнтів компанії; описати динаміку збуту товарів та послуг протягом останніх двох-трьох років діяльності.

Маркетинг та збут.

Описати: схему розповсюдження товарів; принципи ціноутворення; рекламну діяльність фірми; методи стимулювання продажу; сервісні послуги компанії (гарантійне обслуговування і т. д.); формування компанією громадської думки.

Інфраструктура та виробництво компанії.

Опис інфраструктури компанії включає: територію, стан землі та споруд; обладнання (кількість, тип, технічний стан, вік та зношеність); балансову та залишкову вартість, а також ринкову ціну приміщень та обладнання компанії; наявні сертифікати, спеціальні дозволи та ліцензії.

Виробництво компанії.

У загальних рисах висвітлити процес виробництва основної продукції компанії, а також дати відповідь на такі запитання: де будуть виготовляти товар (на діючому виробництві чи це буде нове підприємство); які виробничі можливості підприємства; де, в якій кількості, за якими цінами потрібно купувати сировину та матеріали, яка репутація постачальників сировини, їх досвід роботи; наявність виробничих відходів, токсичних речовин та їх розміщення.

При відповіді на ці запитання треба проаналізувати стан справ на

два-три роки вперед, а для великих підприємств чи значних за обся-

гом виробництв - на чотири-п’ять років.

У заключній частині цього розділу потрібно знайти місце розрахунку

розміру витрат на охорону навколишнього середовища, оскільки це є

обов’язковою умовою подальшого перетворення бізнес-плану в діюче

виробництво.

Фінансовий стан.

Розглянути фінансові результати останнього року діяльності підприємства, проаналізувати тенденцію збуту, пояснити причини появи особливо високих або низьких показників, пояснити тенденцію прибутковості, показати баланс між заборгованостями та акціонерним капіталом та ін.

Важливим пунктом у цьому розділі є кредитна історія підприємства. Потрібно написати, чи раніше (протягом останніх двох-трьох років) підприємство отримувало кредити, якщо отримувало, то які суми, в яких кредитних установах, на який термін, чи були кредити повернуті вчасно, чи має компанія заборгованості по кредитах на даний момент та ін. Істотну роль для отримання нового кредиту можуть відіграти відгуки та рекомендації кредитних організацій, з якими компанія співпрацювала раніше. Такі документи, як правило, включаються в додатки до бізнес-плану.

Висновки.

Підкреслити найсильніші сторони компанії, її слабкі сторони та можливі шляхи їх усунення.

Ринок. Проаналізувати стан галузі, в якій фірма хоче працювати. Типовий процес дослідження ринку включає чотири етапи:

визначення інформації, потрібної для аналізу;

пошук та збирання даних;

аналіз даних;

реалізація заходів, що дають змогу використати ці дані.

Дуже важливо правильно сформулювати ідею нового підприємства з урахуванням дійсного стану справ у сфері діяльності та визначити тенденції її розвитку.

Цей розділ вимагає комплексного розгляду таких питань:

визначення кола споживачів, прогноз їх платоспроможного попиту;

прогноз цін;

прогноз обсягів реалізації;

вивчення динамки продажу в галузі;

вивчення можливостей, переваг, недоліків потенційних конкурентів, резервів їх випередження;

скільки нових фірм виникло в цій галузі за останні три роки;

кількість нових продуктів, які вийшли на ринок;

фактори макросередовища (політичні, економічні, культурні та ін.), які можуть змінити поточний стан ринку в найближчі два-три роки;

аналіз можливостей та загроз ринку.

Пропонується така структура розділу:

Загальне визначення та місткість ринку.

Розробляючи прогноз споживання, потрібно визначити, який з клієнтурних ринків буде зацікавлений у Вашому товарі. Таких ринків може бути п’ять:

- споживчий ринок – окремі особи та господарства, які можуть придбати товари та послуги для особистого споживання;

- ринок виробників - підприємства, які купують товари і послуги з метою їх використання у процесі виробництва;

- ринок посередників - підприємства, які купують товари та послуги з метою їх перепродажу;

- ринок державних установ - організації, які купують товари та послуги з метою їх використання у сфері комунальних послуг;

- міжнародний ринок - закордонні покупці, включаючи закордонних споживачів, виробників, посередників та державні установи.

Провести сегментування ринку, тобто визначити ту групу споживачів, на яку орієнтовано товар. Основою для сегментування є певні ознаки: потреби, рівень доходів, географічне розташування, споживчі ознаки.

Бажано описати недавню історію ринку, на якому працює компанія, а також дати приблизну поточну і прогнозовану (на два-три роки) місткість ринку в товарному та грошовому вираженні.

Середовище і тенденції ринку.

Описати теперішній стан ринку в таких сферах: ринковий попит, включаючи платоспроможність та поведінку основних груп клієнтів; ринкові поставки необхідних товарів, включаючи найтиповіші канали розподілу; основні типи товарів, які задовольняють потреби та відповідають вимогам якості; політика цін та платежів.

Потрібно визначити політичні (регулятивні), економічні, технологічні та (або) соціальні тенденції, які можуть суттєво вплинути на стан ринку в найближчі два-три роки, а також спрогнозувати результат впливу цих тенденцій.

У цьому розділі потрібно провести аналіз конкурентів компанії: визначити основні типи конкурентів (прямі конкуренти, потенційні конкуренти, товари-субститути), для кожного типу назвати конкретних конкурентів, дати їх коротку характеристику, виявити основні сильні та слабкі сторони.

Можливості та загрози ринку.

Розглянути основні можливості, які можуть бути основою успіху проекту, а також основні загрози пов’язані з ринковим середовищем, і вказати, як можна зменшити їх вплив.

Проект

Суть запропонованого проекту.

Опис проекту дає можливість підприємцю переконати інвестора в тому, що:

- проект має сенс;

- проект буде приносити прибуток;

- Ви добре знаєте сферу, в якій збираєтесь працювати;

- Ви продумали всі фактори, які впливають на проект;

- Ваш бізнес знаходиться у задовільному стані;

- Ви не забуваєте про інтереси партнерів та інвесторів.

Опис та логічне обґрунтування проекту.

Описати ідею проекту: мету і сферу діяльності, в якій пропонується втілити проект; яку продукцію чи товар Ви будете випускати, які послуги надавати чи яку діяльність здійснювати (виробляти нову продукцію, поліпшувати існуючу продукцію, поліпшувати діяльність, купувати та продавати, модернізувати підприємство, приміщення та обладнання); дати логічне обґрунтування проекту, тобто пояснити чому даний план має сенс.

Призначення коштів та джерела фінансування проекту.

Викласти план отримання коштів для створення чи розширення підприємства, тобто вказати: скільки коштів потрібно для реалізації даного проекту; джерела отримання коштів; очікуваний термін повернення вкладених коштів та отримання інвесторами прибутку.

Коротко описати вартість проекту за такими категоріями:

- нові закупки (земля, приміщення і споруди, включаючи транспортування, страхування, установку та будівництво);

- поліпшення інфраструктури;

- збільшення обігових коштів (початкові витрати, додаткові запаси сировини і готових виробів, нові адміністративні витрати та витрати на маркетинг та збут);

- непередбачені витрати проекту (приблизно 15-20% суми перших трьох категорій витрат);

Якщо підприємство планує купівлю обладнання, потрібно вказати його кількість, тип, виробника обладнання, а також у кого і на яких умовах воно буде придбано.

Особливу увагу слід приділити джерелам, за рахунок яких буде здійснюватись фінансування проекту. Джерела розподіляють на категорії, наприклад:

- власні грошові кошти компанії (наявні і заплановані);

- зовнішнє фінансування (грошові та товарні кредити, інвестиції).

Умови фінансування та застава.

Розглядаючи умови фінансування проекту, слід точно вказати суму кредиту, а також докладно розробити графіки його отримання та погашення.

Потрібно розглянути такі аспекти:

- умови кредитування: сума необхідного кредиту; графік погашення кредиту; термін кредиту або позики; процентна ставка; пільговий період для погашення кредиту (позики); умови виплати позичкового процента; умови виплати основної суми позики;

- ринкову вартість заставного забезпечення, що пропонується для гарантування позики, за результатами експертної оцінки майна.

Прибутковість проекту.

Цей розділ бізнес-плану розробляється з метою узагальнення картини попередніх складових частин плану, але подає їх у вартісному вираженні. Розрахунки фінансового плану дають можливість дійти висновку про реальність проекту з економічного погляду. Це допоможе передбачити проблеми і порівняти реальний стан справ із запланованим. Найчастіше прогноз робиться на три роки, причому, на перший рік дається щомісячна розбивка, на другий - щоквартальна, а на третій рік подаються загальні результати за дванадцять місяців.

Розділ включає в себе такі документи:

- прогноз обсягу реалізації;

- прогнозований звіт про доходи підприємства;

- прогнозований баланс;

- звіт про рух грошових засобів;

- динаміку змін і основних фінансових коефіцієнтів.

Прогноз обсягу реалізації дає уяву про ту частку ринку, на яку розраховує підприємство. Цей документ складається на основі вивчення ситуації на ринку.

Звіт про доходи підприємства вміщує:

- надходження від продажу товарів (реалізації послуг);

- витрати на виробництво товарів;

- загально-виробничі витрати (за видами);

- відрахування в бюджет;

- чистий прибуток.

Звіт про рух грошових засобів - це документ, за допомогою якого можна оцінити рух коштів під час реалізації проекту з розбивкою за часом (а саме, скільки коштів необхідно до початку реалізації і під час виконання роботи). Головна мета цього звіту переконатись у можливості забезпечення синхронності надходжень та витрат грошей, а також перевірити можливість ліквідності справи в разі необхідності.

Динаміка змін і основних фінансових коефіцієнтів показує, як змінюється в процесі реалізації проекту основні фінансові коефіцієнти:

- валового прибутку;

- операційного прибутку;

- чистого прибутку;

- швидкої ліквідності;

- співвідношення власних та залучених засобів;

- погашення кредит орної заборгованості та ін.

Потрібно докладно описати припущення, згідно з якими розроблявся прогноз базового варіанту реалізації проекту, докладно розглянути показники прибутковості та показники ліквідності проекту.

Розрахунок точки беззбитковості проекту.

Бажано провести розрахунок точки беззбитковості проекту в товарному та грошовому виразі.

Оцінка ризику.

Про ризик проекту необхідно говорити, тому що це:

- покаже кредитору, що ви реально оцінюєте ситуацію;

- допоможе вам передбачити ризик та зменшити його;

- сприятиме розумінню кредитора, що ви в змозі вийти з важкого становища.

Для більшості невеликих проектів аналіз ризику проводиться суто експертними методами, тобто шляхом оцінювання. Найважливіше тут - вміння розробника бізнес-плану заздалегідь передбачити всі можливі види ризику. Ризики можна класифікувати за джерелом виникнення-господарський, пов’язаний з особистістю людини, та пов’язаний з природними факторами. Спектр ризиків дуже широкий – від пожеж, землетрусів, міжнаціональних конфліктів до знеструмлення обладнання чи травмування персоналу.

Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій, необхідно побудувати діяльність таким чином, щоб зменшити ризик і залежні від нього втрати в майбутньому.

Потрібно також провести так званий аналіз чутливості проекту. Він полягає в тому, що крім прогнозованих фінансових результатів, розрахованих для базового варіанту, проводиться такий самий розрахунок ще для двох крайніх випадків:

- розрахунок за найгіршим сценарієм - випадок, коли зовнішні фактори максимально заважають здійсненню проекту;

- розрахунок за найкращим сценарієм - випадок, коли зовнішні фактори максимально сприяють реалізації проекту.

Результати аналізу чутливості в бізнес-плані можуть бути представлені в спрощеному вигляді (тобто менш деталізовано, ніж для базового варіанту), повністю його можна включити в додатки до бізнес-плану.

При найгіршому сценарії реалізації проекту повинна забезпечуватись така прибутковість, яка дала б можливість компанії виконати свої зобов’язання перед кредиторами або партнерами.

У цьому розділі бізнес-плану необхідно показати також профілактичні можливості запобігання ризику, а також викласти свою програму страхування від ризику.

План впровадження проекту.

Розробляється докладний план здійснення проекту. Цей план доцільно викласти у вигляді таблиці.

Таблиця 2. План здійснення проекту.

№ пор. Дія, яку потрібно виконати Термін виконання Відповідальний за виконання працівник компанії
       

У плані слід вказати всі ключові події, що є запорукою успішного здійснення проекту, наприклад, термін підписання угоди про надання кредиту, термін отримання першого траншу та ін.

Потрібно також визначити будь-який зовнішній вплив фактору часу на проект, наприклад, задаток втрачається або повна виплата не отримана протягом певного періоду часу.

Додатки.

У додатки до бізнес-плану включається вся важлива інформація, яка не ввійшла до пояснювальної записки: повні резюме менеджменту компанії; копії фінансових звітів компанії; рекомендаційні листи від кредиторів, у яких компанія раніше отримувала кредити; копії договорів пов’язаних з реалізацією проекту; копії ліцензій, авторських свідоцтв і т.д.[4,с.23-53]

Послідовні етапи розробки бізнес-плану (Рис.1.1)

Орієнтована типова структура бізнес-плану (Рис 1.2.)

Рис 1.1. Послідовні етапи розробки бізнес-плану.

 

Рис 2.1 Орієнтована типова структура бізнес-плану

 

Висновок

Бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу.

Вдало розробивши бізнес-план, можна отримати надійний інструмент у змаганні з конкурентами і в розширенні своєї особистої справи.

Бізнес-план надає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Практика свідчить, що на сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні бізнес-план більш за все потрібен підприємцям, які сподіваються залучити іноземні інвестиції, оскільки більшість іноземних інвесторів віддають перевагу традиційній схемі надання коштів, вирішальним моментом якої виступає розгляд бізнес-плану.

Бізнес-планування допомагає підприємцю:

- визначити ступінь життєздатності та майбутньої стійкості підприємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності;

- конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку;

- привернути увагу, зацікавити, забезпечити підтримку з боку потенційних інвесторів фірми;

- отримати досвід планування, що розвиває перспективний погляд на свою компанію та її робоче середовище.[9,с.68-76]

 

 

1.3. Роль бізнес-плану в сучасних умовах. Порядок розробки бізнес-плану

В умовах ринкової економіки будь-яка більш-менш масштабна підприємницька діяльність (бізнес) зв’язана з господарським ризиком. Значна частина підприємців банкрутує через те, що не мають достатніх знань і навичок господарювання. Як свідчать дослідження причин банкрутств малих фірм США, 98% невдач у бізнесі пояснюються незадовільним управлінням (45%-некомпетентність, 20%-низький професіоналізм, 18%-брак управлінського досвіду, 9%-відсутність досвіду роботи на виробництві, 3%-невиконання взятих на себе зобов’язань, 2%-шахрайство, 1%-стихійне лихо і лише 2%-причинами, що не залежать від якості управління фірмою. Тому комерційна акція (приватизація державного підприємства, створення приватної фірми, залучення інвестицій, перехід на нову технологію, організація випуску нової продукції, тощо) вимагає ретельної і професійно грамотної підготовки до її здійснення. Наскільки ґрунтовно буде підготовлена, організована і проведена така робота, настільки успішно реалізуватиметься підприємницька ідея. Результатом роздумів, критичного аналізу та пошуків відповідей на питання реалізації нової ідеї, що виникла, саме і є бізнес-план.[2,c.15-17]


РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА БІЗНЕС ПЛАНУ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «АВТО»

2.1 Характеристика транспортного підприємства ТОВ «Авто»

 

ТОВ «Авто» - молода, активно розвивається, яка надає послуги з перевезення вантажів автомобільним транспортом.

Транспортна компанія вирішувала завдання з вантажоперевезень всілякої складності, рішення для яких знаходилося завжди оперативно і мало адекватну цінову політику. Головна причина, по якій компанії вдається досягати таких високих результатів на ринку вантажоперевезень - це, в першу чергу, наявність свого сучасного парку автомобілів, що дозволяє виконувати перевезення (вантажоперевезення) різної складності, далеко не всі транспортні компанії можуть дозволити собі таку розкіш. Автомобільний парк транспортної компанії укомплектований автомобілями провідних світових виробників і відповідає всім європейським стандартам.

Фірма має найбільшими висококваліфікованими і досвідченими співробітниками, а також необхідним технічним обладнанням. Це дозволяє компанії надавати тільки надійні, якісні та оперативні послуги вантажоперевезень. За весь період роботи в сфері вантажоперевезень, сформували налагоджені схеми і перевірені маршрути по доставці вантажів (вантажоперевезення). Ця система дозволяє виробляти автомобільні вантажоперевезення в найкоротші терміни.

ТОВ «Авто» пропонує наступні послуги з перевезення вантажів:

- Міжміські вантажоперевезення по Далекому Сходу

- Страхування відповідальності і вантажів

- Супровід вантажів

- Організація доставки збірних вантажів від 1 тонни

Послуги автомобільних вантажоперевезень, пропоновані транспортною компанією, відрізняються досить вигідною вартістю і при цьому охоплюють велику територію. Завдяки великій мережі доріг, ви можете відправити вантаж практично в будь-яке місто. В компанії ви знайдете оптимальний баланс ціни і якості, незалежний від особливостей доставляемого вантажу. Тарифи компанії, на автомобільні вантажоперевезення, враховуючи високу надійність і оперативність, задовольнять як юридичних осіб, так і приватних. Клієнт в будь-який момент може звернутися до співробітників компанії за консультацією з будь-якого питання, пов'язаного з транспортуванням вантажу. Йому з радістю нададуть всю необхідну інформацію по маршрутам і особливостям вантажоперевезень, запропонують вигідні тарифи. Якщо замовляєте послугу вантажоперевезень, то можете бути впевнені в тому, що ваш вантаж буде доставлений в цілості й схоронності.

Обережне ставлення до всіх видів вантажоперевезень, якісний індивідуальний підхід до обслуговування клієнта - це головні пріоритети в роботі на протязі довгого часу. Великий професійний досвід співробітників допомагає якісно організувати роботу транспортної компанії.

 

2.2 Місія і цілі підприємства ТОВ «Авто»

Місією компанії є якісне виконання транспортних і логістичних послуг і максимальне задоволення клієнта результатом роботи. Компанія дорожить своєю репутацією і будує відносини з клієнтами і партнерами на довірі, професіоналізмі та увазі до дрібниць.

Стандарти компанії мають на увазі обробку запиту в найкоротші терміни і чітке інформування про рух і статус вантажу.

Метою створення і діяльності підприємства є господарська діяльність, спрямована на одержання прибутку і задоволення суспільних потреб у його продукції, роботах, послугах. Відповідно до цілей діяльності підприємства предметом діяльності підприємства є: організація перевезень вантажів, вантажний, технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку.

Основним завданням підприємства є насичення послугами. Основні напрямки діяльності підприємства:

· Надання внутрішньоміських вантажоперевезень;

· Надання міжміських вантажоперевезень;

Цінності ТОВ «Авто».

Компанія не продає одноразові послуги, а прагне стати партнерами клієнтів по бізнесу.

Бажаний результат роботи - сприяння розвитку та зростанню бізнесу клієнта.

Співробітники компанії завжди відкриті для спілкування, розвитку, реалізації пропозицій клієнтів і партнерів.

Фундаментом бізнесу є висока якість скрізь і у всьому.

Розрахунок показників виробничої програми з перевезення вантажів
Загальна вантажопідйомність усіх автомобілів (середньооблікова) визначається за формулою:


(2.1)


Де вантажопідйомність (номінальна) автомобіля,
середньооблікова кількість автомобілів.
31 * 8 = 248т
Середньооблікова кількість автомобілів в роботі визначається за формулою


(2.2)


Де автомобіле-дні в експлуатації на планований період
кількість днів в періоді


(2.3)


Автомобіле-дні в господарстві визначається як добуток середньоспискової кількості автомобілів та кількості днів планованого періоду


, Авт.дні (2.4)

 

Де середньооблікова кількість автомобілів
кількість днів в періоді
31 * 365 = 11315 авт.дней
Автомобіле-дні в експлуатації розраховуються шляхом множення середньоспискової кількості авто на кількість днів в експлуатації


Авт.дні (2.5)

Де середньооблікова кількість автомобілів
дні перебування автомобілів в експлуатації
31 * 258 = 7998авт.дней
Автомобіле-години в наряді визначаються як добуток кількості автомобіле-днів експлуатації і часу в наряді на добу ( )


Авт.час

(2.6)


Де дні перебування автомобілів в експлуатації
час у наряді на добу
7998 * 7,4 = 59185,2 авт.часов
Загальний пробіг всіх автомобілів визначають виходячи з наступного виразу:


(2.7)

 

Де дні перебування автомобілів в експлуатації
середньодобовий пробіг, км
7998 * 200 = 1597600км
Середню вантажопідйомність автомобіля обчислюють за виразом:


т (2.8)


Де загальна вантажопідйомність усіх автомобілів
середньооблікова кількість автомобілів


Розрахункові дані зводяться в таблицю наступного вигляду:
Таблиця 2.1
Таблиця 2.1 Показники виробничої програми з перевезення вантажів АТП

 

Показник Значення показника
Загальна вантажопідйомність, т
Середньооблікова кількість авто в роботі, шт
Автомобіле-дні в експлуатації, Авт.дні
Автомобіле-години в наряді, Авт.час 59185,2
Загальний пробіг автомобіля, км
Середня вантажопідйомність одного автомобіля, т

Розрахунок експлуатаційних показників


Для розрахунку плану експлуатації необхідно знайти коефіцієнт випуску автомобілів на лінію.


(2.1)
Де автомобіле-дні в експлуатації на планований період
Автомобіле-дні в господарстві


Середня тривалість перебування в наряді одного автомобіля за добу визначається за формулою:
ч (2.2)
Де автомобіле-години в наряді
автомобіле-дні в експлуатації на планований періо


Середня відстань перевезення вантажу:
, Км (2.3)
Де - Річний обсяг транспортної роботи, т.км
річний обсяг перевезень вантажу, т

Коефіцієнт використання пробігу визначається як відношення пробігу з вантажем до загального пробігу, тобто:
(2.5)
Де пробіг з вантажем
загальний пробіг

Коефіцієнт використання вантажопідйомності може бути визначений (відношення фактичної вантажопідйомності до номінальної) за формулою:
(2.6)
Де фактична вантажопідйомність
номінальна вантажопідйомність


Продуктивність одного середньооблікового автомобіля, т становить:
т (2.7)
Де річний обсяг перевезень вантажу, т
середньооблікова кількість автомобілів

Обсяг транспортної роботи одного середньооблікового автомобіля, т.км
т.км (2.8)
Де - Річний обсяг транспортної роботи, т.км
середньооблікова кількість автомобілів

Дані зводяться в таблицю наступного вигляду.


Таблиця 2.1


Таблиця 2.1 Експлуатаційні показники діяльності АТП

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...