Главная Обратная связь

Дисциплины:


Програма перевезень (провізні можливості) АТП 

Програма перевезень визначається за такими формулами:
а) обсяг перевезень, т
т (2.1)
Де тривалість зміни, год
вантажопідйомність автомобіля, т
коефіцієнт використання вантажопідйомності,
середньотехнічну швидкість, км / год
коефіцієнт використання пробігу
пробіг з вантажем, км
час простою автомобіля під вантажно-розвантажувальними операціями
автомобіле-дні в експлуатації на планований період

б) транспортна робота, т.км
т.км (2.2)

Розрахункові дані зводяться в таблицю наступного вигляду.

 

 

Таблиця 2.1

Таблиця 2.1Показники програми перевезень АТП

 

Показник Значення показника
Річний обсяг перевезень, т
Річний обсяг транспортної роботи, т.км

Виробниче планування


Потреба в автотранспортних засобах, необхідних для перевезення конкретного виду вантажів, розраховується за формулою:
(2.1)
Де загальний перевезень вантажу, т
продуктивність одного автомобіля, т

2.5 Організаційний план

 


Річний фонд робочого часу одного водія в днях розраховується наступним чином:
Ф дн = D к - (D в + D п + D о + D пр), (2.1)
де Ф дн - річний фонд робочого часу одного водія, дні;
D к - календарне число днів у році; 365дней
D в - кількість вихідних днів на рік; 104дня
D п - кількість святкових днів у році; 12дней
D о - число днів відпустки водія за рік, 28
D пр - кількість днів невиходу на роботу з поважних причин (бюлетень, державні обов'язки), 10днів
Днів
Фонд заробітної плати водіїв включає фонд основної заробітної плати і фонд додаткової заробітної плати.
Відрядні розцінки, встановлені за тонну перевезеного вантажу (С т) і тонно-кілометр транспортної роботи (Із ​​ткм),мають таке значення:
З т = 0,40 грн. / Т,
З ткм = 1,6 грн. / т.км.
Переходимо до визначення фонду заробітної плати:
ЗП сд = С т ЧQ г + З т / км Ч ​​Р т / км, грн. (2.2)
де ЗП сд - відрядний фонд заробітної плати;
Q р - обсяг перевезень даного вантажу даними автомобілями, т;
Р т / км - транспортна робота при здійсненні перевезень даного вантажу відповідними автомобілями, т.км.
ЗП сд = 0,40 * 33183 +1,6 * 9291283 = 14879326 грн.
Фонд додаткової заробітної плати визначається за формулою:
грн. (2.3)
Де Коефіцієнт враховує надбавки, доплати і премії
14879326 * 0,25 = 3719831Грн.
Річний фонд заробітної плати визначається за формулою:
грн (2.4)
14879326 +3719831 = 18599157Грн,
Відрядний фонд заробітної плати одного водія визначимо за формулою:
грн. (2.5)
479978Грн
Розрахункові дані наведені в наступній таблиці: 


Таблиця 2.1


Таблиця 2.1 Показники по праці та заробітної плати для працівників АТП

 

Показник Значення показника
Річний фонд робочого часу одного водія, грн
Відрядні розцінки, встановлені за тонну перевезеного вантажу (С т) грн / т. 1,6
Відрядні розцінки, встановлені тонно-кілометр транспортної роботи (Із ​​ткм),грн.т.км 0,40
Відрядний фонд заробітної плати одного водія, грн
Кількість водіїв, чол
Річний фонд заробітної плати, грн

2.6 Фінансовий план


Завданням розділу є загальна економічна оцінкавиробничої діяльності підприємства на основі зіставлення його доходів і собівартості перевезень за певний період.
Собівартість автотранспортних перевезень визначається шляхом калькулювання витрат за всіма статтями і елементами витрат. калькуляція собівартості складається з наступних статей:
- Матеріальні витрати;
- Витрати на оплату праці;
- Відрахування на соціальні потреби;
- Амортизація основних фондів;
- Інші (накладні) витрати.
Матеріальні витрати є найбільшою статтею витрат у собівартості автотранспортних перевезень. Вони складаються з наступних елементів.
1) Витрати на паливо для бортових автомобілів розраховуються з урахуванням вартості палива на даний момент за такою формулою:
З m = , Грн (2.1)
де H км - базова норма витрати палива, л/100 км;
H m км - додаткова норма витрати палива на 100 т.км транспортної роботи. Встановлено в розмірі 2,0 літра длякарбюраторних двигунів, і 1,3 літра - для дизельних.
L - загальний річний пробіг всіх автомобілів, км;
W - вантажообіг, т.км;
K m - коефіцієнт, що враховує додаткову витрату палива на внутрішньогаражні потреби, надбавку на зимовий час та ін (До m = 1,05 ... 1,15);
Ц л - ціна одного літра палива, грн.

З m = ,
2) витрати на мастильні та експлуатаційні матеріали.Витрата цих матеріалів нормується залежно від витрати палива, тому в укрупнених розрахунках їх витрати можна прийняти в розмірі 10-15% від витрат на паливо.


3) Витрати на шини (С ш) визначимо за формулою:
З ш = , Грн (2.2)
де Н ш - норматив витрат на відтворення шин, грн. / шт.
n ш - кількість шин на автомобілі (без урахування запасного колеса);
З ш = ,
4) Витрати на запасні частини і матеріали для технічного обслуговування і ремонту рухомого складу визначимо за формулою:
З ТО, ТР = , Грн (2.3)
де Н ТО, ТР - норма витрат на ТО і ТР, грн./1000км.
З ТО, ТР = ,
5) Матеріальні витрати на утримання і ремонт виробничо-технічної бази підприємства. Ці витрати можна прийняти в розмірі 4-5% від вартості ПТБ.
Вартість ПТБ (за завданням 59400000грн)
(2.4)

Витрати на оплату праці персоналу підприємства вказані у вихідних даних (методика розрахунку наведена в пункті 2.5.).
Відрахування на соціальні потреби являють собою єдиний соціальний податок і визначаються у відсотках від фонду заробітної плати. Ці відрахування спрямовуються в загальнодержавний пенсійний фонд, у фонд соціального страхування та на обов'язкове медичне страхування. (2.5)

Амортизація складається з амортизації рухомого складу та амортизації виробничо-технічної бази підприємства, вона визначається за формулами:
А ПТБ = З ПТБ (2.6)
А ПС = (С ПС * , (2.7)
де З ПТБ; З ПС - середньорічна вартість виробничо-технічної бази та рухомого складу відповідно, грн.;
L Г - річний пробіг автомобіля, км;
Н.А. -Норма амортизації для ПТБ і ПС,%.
А ПТБ =
А ПС =
Сума всіх витрат без накладних витратІнші (накладні) витрати становлять близько 7-10% від суми попередніх статей у калькуляції собівартості автоперевезень.
, (2.8)

Собівартість перевезень АТП складе:


Розрахункові дані наведені в наступній таблиці.


Таблиця 2.1.

Таблиця 2.1. Собівартість перевезень АТП

 

№ п / п Показник Значення показника, тис. грн.
Витрати на паливо
Витрати на мастильні та експлуатаційні матеріали
Витрати на шини
Витрати на ТО і ТР
Матеріальні витрати на утримання ПТБ
Амортизація
Заробітна плата
Відрахування
Накладні витрати
  Разом

 

Загальний обсяг доходів визначається в плані як сума доходів від перевезень та доходів від виконання транспортно-експедиційних робіт, вантажно-розвантажувальних операцій та інших робіт і послуг.
Розрахунок доходів від перевезень проводиться на підставі плану перевезень та діючих договірних тарифів шляхом множення тарифу на обсяг перевезень.
(2.1)
Де рівень тарифу за перевезення (25%)

Прибуток АТП розрахуємо за формулою:
(2.2)

Рентабельність перевезень розрахуємо за формулою:


Дані розрахунків наведено в таблиці нижче.

 

 

Таблиця 2.2


Таблиця 2.2 Фінансові результати діяльності АТП

 

Показник Значення показника, тис. грн.
Загальний дохід
Собівартість перевезень
Прибуток АТП
Рентабельність перевезень 24%

 

ВИСНОВОК

 

Розробка бізнес-плану є процесом створення моделі підприємницької діяльності. Тому цілком зрозуміло, що чим менше похибок буде зроблено за його обґрунтування, тим менше проблем постане перед фірмою у процесі реалізації.

У першому розділі даної курсової роботи були розглянуті теоретичні аспекти бізнес плану АТП.

У другому розділі даної курсової роботи була розглянута розробка бізнес плану для транспортного підприємства тов «Авто» .

Другий розділ присвячений проектуванню розробці бізнес плану АТП. Перш за все визначається та проводиться аналіз фінансового стану; розрахунок показників виробничої програми з перевезення вантажів, розрахунок експлуатаційних показників, програма перевезень АТП, виробниче планування, організаційний план. Потім формуються таблиці і вносяться всі визначення.

Бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу.

Отже, розробивши бізнес-план, можна отримати надійний інструмент у змаганні з конкурентами і в розширенні своєї особистої справи.

Бізнес-план надає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Практика свідчить, що на сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні бізнес-план більш за все потрібен підприємцям, які сподіваються залучити іноземні інвестиції, оскільки більшість іноземних інвесторів віддають перевагу традиційній схемі надання коштів, вирішальним моментом якої виступає розгляд бізнес-плану.

Бізнес-планування допомагає підприємцю:

- визначити ступінь життєздатності та майбутньої стійкості підприємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності;

- конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку;

- привернути увагу, зацікавити, забезпечити підтримку з боку потенційних інвесторів фірми;

- отримати досвід планування, що розвиває перспективний погляд на свою компанію та її робоче середовище.

На основі отриманих та проаналізованих даних було з’ясовано, що дане підприємство є прибутковим і всі заходи по вдосконаленню виробництва та продуктивності праці є ефективними та можливими для впровадження.

 


 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Аллен Джон В., Армстпронг Дзвид Дж "Уолкен Лоуренс С. Основи свободного предпринимательства. К.: УкрНИИНТИ, 1992. - 24 с.

2. АрсеенкоА. Підприємництво і підприємці // Урядовий кур'єр. - 1994. - 20 січ. - С. 6.

3. Барановський О. Державна підтримка малого бізнесу: світовий досвід і Україна // Економіка України. - 1993. - №6. - С. 74-79.

4. Варналій З. С. Актуальні проблеми фінансів малого підприємництва України // Фінанси України. - 1996. - № 10. - С. 23-33.

5. Варналій З. С. Вступ до підприємництва: Навч. -метод. посіб. - К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України: Міжнародний інститут ринкових відносин і підприємництва, 1999. - 108 с.

6. Варналій З. С. Державна політика підтримки малого підприємництва: Моногр. - К.: НІСД, 1996. - 130 с.

7. Варналій З. С. Державна фінансова підтримка підприємництва: світовий досвід і Україна // Банківська справа. - 1995. - №4. - С. 22-30.

8. Варналій З. С. Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва та шляхи її вдосконалення // Фінанси України. - 1996. -№ 2. - С. 32-41.

9. Варналій З. С. Правове регулювання малого підприємництва в Україні. - К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 1997. - 68 с.

10. Варналій З. С. Тінізація малого підприємництва (економічні та правові аспекти). - К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 1998. - 56 с.

11. Варналій З. С., Кожееіна НД. Місцева влада та малий бізнес: фінансові аспекти взаємодії // Банківська справа. - 1997. - М° 6. - С. 39-43.

12. Варналій З. С., Лукашенко А. М. Моніторинг малого підприємництва України (економічні та правові аспекти). - К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 1998. - 164 с.

13. Юридична стаття - електронний ресурс: http://yurist-online.com/ukr/uslugi/biznes/reg/015.php

14. Павлова, Л.М. Фінанси підприємства: підручник / Л.М. Павлова. - М.: Фінанси: ЮНИТИ, 2006. - 639 с.
15. Поукок М.А., Тейлор А.Х. Фінансове планування і контроль. - М.: ИНФРА - м, 2004.
16. Снітко, Л.Т. Управління оборотним капіталом організації / Снітко, Л.Т., Червона, Є.М.. - М.: РДЛ, 2002. - 215 с.
17. Стратегічне планування / За ред. Е.А. Уткіна. - М.: Тандем, 2006.
18. Фінанси підприємств: Підручник / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, І.П. Павлова; Під ред. Проф. Н.В. Колчин - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2003, -413 с.
19. Фінанси підприємств: підручник / за ред. М.В. Романовського. - СПб.: Бізнес-преса, 2000. - 527 с.
20. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств. - М.: ИНФРА - М, 2003

 

Додаток 1

№ п / п Показник 3 варіант
Марка автомобіля КАМАЗ 5320
Середньооблікова кількість автомобілів
Річний пробіг одного автомобіля, тис.км
Річний пробіг з вантажем, тис.км
Норми амортизації рухомого складу,% / 1000км 0,3
Вартість виробничо-технічної бази, тис.грн.
Норма амортизації ПТБ,% 0,3
Середній час використання рухомого складу на добу, годину 7,4
Вантажопідйомність номінальна, т
Дні перебування автомобілів у господарстві
Дні перебування автомобілів в експлуатації, дн
Середня відстань перевезення, км
Середня технічна швидкість, км / год
Середньому експлуатаційному швидкість, км / год
Середньодобовий пробіг, км
Фактична вантажопідйомність одного автомобіля, т
Час простою під вантажно-розвантажувальними операціями, год 4,5
Коефіцієнт, що враховує надбавки, доплати і премії 0,25
Базова норма витрати палива л/100км
Норми витрат на шини на 1000 км пробігу, грн.
Норма витрат на ТО, ТР, грн./1000км
Вартість автомобіля, грн.
Відрядна розцінка за 1 тонну перевезеного вантажу, грн. / Т 0,40
Відрядна розцінка за т.км транспортної роботи, грн. / т.км 1,6
Рівень тарифу за перевезення (встановлений у% від собівартості) -

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...