Главная Обратная связь

Дисциплины:


Етапи розвитку інформаційних систем і технологійМИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра обліку і аудиту

 

РЕФЕРАТ

з дисципліни Інф. Сист. І техн.. в оподаткуванні»

Спеціальність 6.030509 “Облік і аудит”

 

 

Студентки ІV курсу, групи ЗБ-5/3

№ залікової книжки 137102

Чистякова К.С

 

Керівник: Волосюк Ю.В.

 

 

МИКОЛАЇВ

 

ЗМІСТ

 

1. Етапи розвитку інформаційних систем і технологій

2. Еволюція органів державної податкової служби та модернізація їх інформаційно-аналітичної роботи

3. Підсистеми ЕІС в оподаткуванні державної податкової інспекції - «Податок з юридичних осіб».


 

Етапи розвитку інформаційних систем і технологій

 

Одночасно з розвитком теоретичних засад і вдосконаленням систем управління розвивались також інформаційні системи, покликані підтримувати виробничі та управлінські процеси.

Зараз в історії розвитку ІС прийнято виділяти чотири покоління:

Перше покоління (1960 - 1970 рр.) будувалось на базі центральних ЕОМ за принципом "одне підприємство - один центр опрацювання", а як стандартне середовище виконання додатків (функціональних задач) слугувала операційна система фірми ІВМ - MVS.

Друге покоління (1970 - 1980 рр.) характеризується першими спробами децентралізації ІС, в процесі якої інформаційні технології почали поширюватись на робочих місцях в офісах і відділеннях компаній. Для цього використовувались персональні комп’ютери (ПК). Одночасно почалось широке впровадження технологій систем управління базами даних (СУБД) та пакетів комерційних прикладних програм. Кардинальним нововведенням цього покоління ІС стала багаторівнева модель системи опрацювання даних з використанням децентралізованої бази даних.

Третє покоління (1980 - 1992 рр). Стрімке поширення мережевих технологій опрацювання даних. Логіка корпоративного бізнесу зажадала об’єднання окремих комп’ютеризованих робочих місць в єдину ІС, і таким чином з’явились обчислювальні мережі розподіленого опрацювання. Спочатку це були однорангові мережі, але в процесі розвитку ІС на цьому етапі однорангового розподіленого опрацювання поступилась місцем ієрархічній моделі "клієнт - сервер".

Четверте покоління (з 1992 р.) посідає наступну відмінну рису: централізоване опрацювання інформації і єдине управління ресурсами ІС на верхньому рівні поєднується з розподіленим опрацюванням на нижніх рівнях. Для сучасних ІС четвертого покоління характерні наступні особливості:

o повне використання можливостей персональних комп’ютерів і середовища розподіленого опрацювання даних; модульна побудова системи, що передбачає використання різних типів архітектурних рішень в межах одної ІС;o економне використання ресурсів системи (як апаратних, так і програмних) за рахунок централізованого збереження та опрацювання даних;

o використання централізованих засобів системного адміністрування, які дозволяють здійснювати контроль за функціонуванням мереж та управління ними на всіх рівнях ієрархії, а також забезпечувати необхідну гнучкість конфігурації системи;

o зниження прихованих експлуатаційних витрат на утримання ІС. Ці витрати складаються, зокрема, з витрат на підтримання функціонування мережі, резервне копіювання даних, налаштування конфігурації мереж, забезпечення захисту даних, відновлення чи інсталювання наступних версій програмного забезпечення тощо. Ці витрати важко виділити в чистому вигляді, а відтак - і передбачити в бюджеті організації.

До викладеного вище слід додати ще два дотичних міркування.

По-перше, всі сучасні інформаційні системи розробляються з врахуванням можливості автоматичного виконання операцій, які піддаються формалізації, внаслідок чого сучасні ІС правильніше називати автоматизованими інформаційними системами (АІС). В подальшому в цьому конспекті термін "інформаційні системи" вживається саме в цьому розумінні.

По-друге, крім прямого економічного ефекту впровадження інформаційних систем має великий вплив на зміну характеру діяльності фахівців та управлінського персоналу, а саме:

o підвищилась оперативність, обґрунтованість та об’єктивність прийнятих рішень;

o з’явилась можливість розв’язувати принципово нові економічні задачі, які до впровадження ІС апаратом управління не розв’язувались;

o збільшився час на творчу роботу за рахунок скорочення обсягів виконання рутинових операцій вручну;

o підвищилась інформованість фахівців та управлінського персоналу в результаті автоматизації процесів інформаційного обслуговування.

o На ранніх етапах історії для синхронізації виконуваних дію людині потрібні були кодовані сигнали спілкування. Людський мозок вирішив це завдання без штучно створених інструментів: розвинулася людська мова . Мова була і першим носієм знань . Знання накопичувалися і передавалися від покоління до покоління у вигляді усних розповідей .

o Природні можливості людини з накопичення і передачі знань отримало першу технологічну підтримку зі створенням писемності . Процес вдосконалення носіїв інформації ще триває: камінь - кістка - глина - папірус - шовк - папір магнітні та оптичні носії - кремній - ... Писемність стала першим історичним етапом інформаційної технології . Другий етап інформаційної технології - виникнення друкарства. Воно стимулювало розвиток наук , прискорювала темпи накопичення професійних знань. Знання , яка виражена через технології у верстати , машини , нові технології , ставали джерелами нових ідей. Т. О. Цикл : знання - наука - суспільне виробництво - знання замкнулося. Спіраль технологічної цивілізації почала розкручуватися з шаленою швидкістю.

o Книгодрукування створило інформаційні передумови зростання продуктивних сил. Але інформаційна революція пов'язана з створенням ЕОМ в кінці 40 - х років. З цього ж часу починається ера розвитку інформаційних технології .

o Вельми важливою властивістю інформаційної технології є те , що для неї інформація не тільки продукт , але й вихідна сировина . Електронне моделювання реального світу на ЕОМ вимагає обробки істотно великого обсягу інформації , ніж містить кінцевий результат.

o У розвитку інформаційної технології можна виділити етапи . Кожен етап характеризується певною ознакою .

o 1. Початковий етап розвитку ІТ (1950-1960 -ті роки) характеризується тим , що в основі взаємодії людини і ЕОМ лежать машинні мови . ЕОМ доступна тільки професіоналам

o 2. Наступний етап (1960-1970 -ті роки ) характеризуються створенням операційних систем . Ведеться обробка декількох завдань , сформульованих різними користувачами ; основна мета - найбільша завантаження машинних ресурсів .

o 3. Третій етап (1970-1980 -ті роки ) характеризується зміною критерію ефективності обробки даних , основними стали людські ресурси з розробки та супроводження програмного забезпечення. До цього етапу відносяться поширення міні - ЕОМ Здійснюється інтерактивний режим взаємодії декількох користувачів

o 4. Четвертий етап (1980-1990 -ті роки) новий якісний скачок технології розробки програмного забезпечення. Центр ваги технологічних рішень переносяться на створення засобів взаємодії користувачів з ЕОМ при створенні програмного продукту . Ключова ланка нової інформаційної технології - представлення та обробка знань . Створюються бази знань , експертні системи . Тотальне поширення персональних ЕОМ

o Зауважимо , що еволюція всіх поколінь ЕОМ відбувається з постійним темпом - по 10 років на покоління . Прогнози передбачають збереження темпів до початку 21 століття.

o Кожна зміна поколінь засобів інформаційної технології вимагає перенавчання та радикальної перебудови мислення фахівців і користувачів , зміна обладнання та створення більш масовою обчислювальної техніки. ІТ , як передова область науки і техніки визначає ритм часу технічного розвитку всього суспільства.

o Відповідно ІТ впливає на економіку , виводячи її убік наукоємності , при цьому ІТ визначає трудосберегающий характер розвитку суспільства , так як ІТ бере на себе управління багатьма видами робіт і технологічних операцій .

o ІТ впливає і на екологію. Вона - засіб створення штучного світу , тому надає екологічний тиск на природне середовище . Головна небезпека цього - звуження різноманіття форм життя. Прикладом впливу ІТ може служити вплив ЕОМ на екологію людини. Але ІТ , з іншого боку - це можливий шлях порятунку екологічної рівноваги природи . Формування інформаційної структури техносфери дозволить підвищити ефективність і безпеку технологічних виробництв .

o Ми обговорювали ІТ з точки зору поняття " технологія" . Тепер обговоримо ІТ з точки зору інформації. Термін « інформація » походить від латинського " informatio " - роз'яснення , виклад , обізнаність. Поняття інформації , має бути , пов'язана з певним об'єктом , властивість якого вона відображає.

o Інформація щодо незалежна від її носія , оскільки можливі її перетворення і передача по різним фізичним середах різними фізичними сигналами. При цьому не важливо зміст інформації .

o Інформація про будь матеріальному об'єкті може бути отримана спостереженням , натурним або обчисленим експериментом , а також на основі логічного висновку. Тому інформацію можна розділити на додосвідний , апріорну і Післядосвідна , апостеріріорную ( отриману в результаті експерименту ) .

o Поняття інформації передбачає наявність двох об'єктів: джерела інформації та споживача ; важливо , щоб інформація для споживача мала сенс , щоб він міг оцінювати її для своїх цілей. Тому виділяють три аспекти інформації прагматичний семантичний і синтаксичний :

o - Прагматичний аспект - це можливість досягнення поставленої мети і використання отриманої інформації. Цей аспект інформації впливає на поведінку споживача в залежності від ефективності інформації. Тобто цей аспект характеризує поведінкову сторону проблеми

- Семантичний аспект - дозволяє оцінити сенс переданої інформації. При цьому оцінюється вага нової інформації порівняно з уже наявної. Семантичні зв'язки між словами чи іншими смисловими елементами відображає словник - тезаурус .

- Синтаксичний аспект інформації пов'язаний зі способом її подання. Залежно від реального процесу , в якому бере участь інформація: збір , передача , перетворення , відображення , уявлення , введення або виведення , інформація представляється у вигляді спеціальних знаків , символів .

o Характерним носієм інформації є повідомлення , - все те , що підлягає передачі . Це може бути електричний сигнал , або сигнал іншого роду енергії , що передається по обраної фізичної середовищі .

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...