Главная Обратная связь

Дисциплины:


Критерії оцінювання роботи студентаМіністерство освіти та науки України

ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ НА ЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА "

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ

ПОТОЧНОЇ УСПІШНОСТІ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

СПЕЦ.6401 (ПРАВОЗНАВСТВО)

КИЇВ- 2013

Порядок оцінювання поточного контролю студентів

Загальні положення.

Згідно схваленого Вченою радою університету положенню про "Порядок оцінювання знань студентів" (Протокол № 9 від 28.05.2009 р.) оцінювання знань студентів з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка'1 проводиться на основі результатів поточної успішності та підсумкового оцінювання (іспитів).

Об'єктом поточного оцінювання є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни:

- матеріалу, викладеного на лекціях;

- питань, розглянутих на лабораторних і практичних заняттях;

- матеріалу опрацьованого самостійно.

Об'єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу дисципліни в повному обсязі. На іспиті оцінюванню підлягають:

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об'єкт дисципліни;

- здатність творчо мислити та синтезувати знання;

- уміння використовувати знання для розв'язання практичних завдань;

- точність виконання розрахунківтощо.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу нормативної дисципліни дорівнює 100 балам. За поточну успішність студент може отримати максимум 50 балів і за іспит 60 балів.

Якщо дисципліна вивчається протягом 2-х і більше семестрів з підсумковим контролем у формі іспиту, то в підсумковій оцінці враховуються середній бал за результатами поточної успішності в усіх семестрах, в яких вивчалася дисципліна, та результати іспиту. Поточна успішність в усіх семестрах оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. Результати поточної успішності студентів у кожному семестрі фіксуються у відомості обліку поточної і підсумкової успішності дисципліни, яка викладається протягом 2-х і більше семестрів .

Поточний контроль передбачає оцінювання за:

• Виконання лабораторних робіт та їх захист;

• Активність та рівень знань при обговоренні питань за розглядаємою темою;

• Виконання індивідуальних завдань;

• Завдання для самостійного вивчення матеріалу;

• Підготовка та захист рефератів;

• Участь у студентських конференціях, тощо.

 

Технологія оцінювання поточної роботи студента.

Використовуються наступні форми оцінювання:

• Оцінка виконання та захисту лабораторної роботи;

• Оцінка виконання практичної роботи;• Модульне завдання;

• Індивідуальні та самостійні роботи;

• Оперативний контроль (усне опитування, письмовий тест, контрольне завдання на комп'ютері або письмова робота).

Можуть проводиться обидві оперативні форми під час одного заняття.

 

Проводити одну чи обидві форми одночасно вирішує викладач, що проводить практичне (лабораторне) заняття.

Критерії оцінювання роботи студента.

Лабораторна роботаоцінюється в 0, 1,2,3 або 4 бала;

• 4 бала ставиться за роботу, яка захищена з відмінними знаннями.

• 3 бали ставиться за роботу, яка захищена з добрими знаннями.

• 2 бали ставиться, якщо робота захищена з достатніми знаннями.

• 1 бал ставиться, якщо захищена з задовільними знаннями.

• 0 балів ставиться, якщо робота не здана.

Також до 2 балів можуть зніматися за роботи, яка не відповідає вимогам оформлення або неохайно оформлена.

Практична робота оцінюється від 0 до 2 балів:

• 2 бали ставиться за виконання практичної роботи, яка вчасно здана з отриманням результатів згідно завдання;

• 1 бал ставиться за роботу:

- яка вчасно здана але отримані результати містять незначні помилки ;

• 0 балів ставиться якщо робота:

- здана вчасно але отримані результати невідповідають завданню;

- яка не здана.

Письмовий тест оцінюється від 0 до 3 балів. Тест містить 4 питання.

• 3 бали ставиться за 4 правильні відповіді;

• 2 бали ставиться за 3 правильні відповіді;

• 1бал ставиться за 2 правильні відповіді;

• 0 балів ставиться за 1 правильну відповідь або їх відсутність.

Усне опитування оцінюється від 0 до 2 балів;

• 2 бали ставиться за повну та чітку відповідь на запитання;

• 1 бал ставиться за відповідь яка містять незначні помилки на поставлене запитання;

• 0 балів ставиться за невірну відповідь або її відсутність.

Контрольне завдання або письмова робота оцінюється від 0 до 2 балів.

Робота містить 2 завдання кожне з яких оцінюється по 1 балу.

Модульне завдання оцінюється від 0 до 6 балів.

БАЛИ ЗА Т СЕМЕСТР

Максимально можлива кількість балів за поточне оцінювання у семестрі:

лабораторні роботи 3*4 бала - 12 балів,

модульні завдання 2*6 балів - 12 балів,

практичні роботи 3*2 бала - 6 балів,

тести 3*3 бала - 9 балів,

самостійні роботи 2*3 бала - 6 балів,

усне опитування 1*2 бала - 2 бали,

індивідуальні завдання 1*3 бала - 3 бали.

РАЗОМ: 50 балів

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...