Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИІНДИВІДУАЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Загальні вказівки

Під час вивчення дисципліни студент повинен виконати індивідуальну контрольну роботу, що складається з відповідей на три теоретичних питання і рішення задачі.

Номер варіанта контрольних питань відповідає номеру студента в списку групи (див. табл. 1).

Контрольну роботу рекомендується виконувати на аркушах А-4 формату. Відповіді на питання і рішення завдань повинні містити посилання на використану літературу, чинне законодавство України, наприкінці контрольної роботи необхідно привести перелік використаної літератури, поставити підпис і дату написання роботи.

Таблиця 1.

Варіанти контрольних завдань

Варіант Номер питань Варіант Номер питань
1, 11, 21 31, 41, 51
2, 12, 22 32,42,52
3, 13, 23 33,43,53
4, 14, 24, 34,44,54
5, 15, 25 35,45,55,
6, 16, 26, 36,46,56
7, 17, 27, 37,47,57
8, 18, 28 38, 48, 58
9, 19, 29 39, 49, 59
10, 20, 30 40, 50, 60

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру

2. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження

3. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту.

4. Правові й організаційні основи та принципи цивільного захисту

5. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій

6. Органи управління цивільним захистом та їх функції

7. Сили цивільного захисту

8. Організація цивільного захисту (ЦЗ) на об'єкті господарювання

9. Основні заходи у сфері цивільного захисту

10. Способи виявлення потенційно-небезпечних зон з імовірними джерелами НС. Зонування територій за ступенем небезпеки.

11. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС

12. Структурно-функціональна модель протидії НС

13. Організаційні та інженерно-технічні заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків НС природного характеру.

14. Вимоги до складання та змісту аналітичної і оперативної частини плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій.

15. Противибуховий та протипожежний захист обєктів господарювання, основні заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж

16. Визначення параметрів зон забруднення радіоактивними (РР) та небезпечними хімічними речовинами (НХР) під час аварій17. Протирадіаційний захист в умовах радіаційної аварії, критерії для прийняття рішення щодо їхнього запровадження.

18. Заходи з мінімізації небезпечних наслідків

19. Забезпечення діяльності обєктів господарювання, у власності якого перебуває об’єкт підвищеної небезпеки

20. Страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок експлуатації небезпечного об’єкту.

21. Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації НС.

22. Утилізація й знищення продуктів харчування, які не піддаються знезаражуванню.

23. Формування та ефективність використання державного резерву продовольства

24. Організація біологічного, радіаційного та хімічного контролю сировини для виробництва продуктів харчування.

25. Організація і координація роботи по ліквідації епізоотій та епіфітотій.

26. Виявлення, зберігання і утилізація застарілих, непридатних та заборонених пестицидів та агрохімікатів.

27. Види розвідки її завдання й способи ведення.

28. Медико-санітарне забезпечення населення на випадок НС

29. Концепція організації надання медичної допомоги населенню за умов НС

30. Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС.

31. Оцінка життєво важливих потреб населення у НС. Норми та обґрунтовані нормативи першочергового життєзабезпечення населення у НС.

32. Структура впливу параметрів людського фактору (стрес, недостатній рівень знань, інформації, помилкові дії тощо) на управління безпекою у НС.

33. Методики аналізу і врахування людського фактору. Аналіз надійності роботи персоналу за допомогою побудови дерева помилок.

34. Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування збитків постраждалим.

35. Страховий механізм відшкодування збитків від НС.

36. Порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання звернень щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету.

37. Поняття державного резерву, його склад, призначення. Єдина система державного резерву України.

38. Бюджетні та позабюджетні джерела формування резервного фонду. Утримання і розвиток системи державного резерву.

39. Фінансування операцій, пов'язаних з накопиченням (приростом), поновленням матеріальних цінностей державного резерву.

40. Норми резервування та фінансування системи державного резерву на випадок НС.

41. Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіонального та місцевого резерву.

42. Порядок підготовки матеріалів, на підставі яких надається експертний висновок щодо рівня НС.

43. Порядок створення страхових і резервних фондів, запасів матеріальних засобів необхідних для реагування на надзвичайні ситуації.

44. Координація організації торгівлі продуктами харчування і товарами першочергового вжитку для постраждалого населення.

45. Склад і структура засобів масового ураження в арміях найбільш розвинених країн.

46. Характеристика основних вражаючих факторів.

47. Класифікація і принципи бойового застосування хімічної зброї.

48. Коротка характеристика і стан розвитку засобів бактеріологічної зброї.

49. Коротка характеристика специфічних засобів ураження.

50. Звичайні засоби ураження.

51. Основні принципи і способи захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.

52. Використання засобів індивідуального і колективного захисту населення

53. Організація та проведення евакуаційних заходів захисту населення

54. Радіаційний, хімічний та біологічний захист населення, режими радіаційного захисту робітників та службовців об’єктів.

55. Підвищення стійкості роботи об’єктів – головний фактор запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

56. Норми проектування інженерно-технічних заходів.

57. Оцінка роботи об’єкту господарювання

58. Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру

59. Визначення порядку встановлення правового режиму зони на окремої місцевості, його організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

60. Визнання юридичних та фізичних осіб потерпілими від надзвичайної екологічної ситуації та відшкодування завданих їм збитків.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...