Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 6 страница( 5070-17 ) від 05.07.2012 }

 

3-1) прийняття уповноваженим органом виконавчої влади,

органом місцевого самоврядування рішення про використання

земельної ділянки державної чи комунальної власності для

суспільних потреб;

{ Частину шосту статті 102-1 доповнено пунктом 3-1 згідно із

Законом N 5070-VI ( 5070-17 ) від 05.07.2012 }

 

4) невикористання земельної ділянки для забудови в разі

користування чужою земельною ділянкою для забудови протягом трьох

років;

 

5) припинення дії договору, укладеного в рамках

державно-приватного партнерства (щодо договорів емфітевзису та

суперфіцію, укладених у рамках такого партнерства); { Частину

шосту статті 102-1 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2404-VI

( 2404-17 ) від 01.07.2010 }

 

7. Припинення дії договору емфітевзису, суперфіцію земельної

ділянки державної чи комунальної власності з підстав, визначених у

пункті 3-1 частини шостої цієї статті, здійснюється за правилами,

встановленими статтею 32-1 Закону України "Про оренду землі"

( 161-14 ).

{ Частина сьома статті 102-1 в редакції Закону N 5070-VI

( 5070-17 ) від 05.07.2012 }

{ Кодекс доповнено главою 16-1 згідно із Законом N 997-V

( 997-16 ) від 27.04.2007 }

 

Глава 17

 

Добросусідство

 

Стаття 103. Зміст добросусідства

 

1. Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні

обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до

їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам

сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей

(затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення

тощо).

 

2. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані

не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють

власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок

використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).

 

3. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані

співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав

на землю кожного з них та використання цих ділянок із

запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування

сільськогосподарських культур та охорони земель (обмін земельних

ділянок, раціональна організація територій, дотримання сівозмін,

встановлення, зберігання межових знаків тощо).

 

Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню

земельну ділянку

 

Власники та землекористувачі земельних ділянок можуть

вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці,здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров'я

людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше.

 

Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок

і коренів дерев

 

У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї

земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних

ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають

із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною

у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

 

Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних меж

 

1. Власник земельної ділянки має право вимагати від власника

сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а

також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли,

перемістились або стали невиразними.

 

2. Види межових знаків і порядок відновлення меж визначаються

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної

політики у сфері земельних відносин.

{ Частина друга статті 106 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

 

3. Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники

земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено

угодою між ними.

 

Стаття 107. Відновлення меж

 

1. Основою для відновлення меж є дані земельно-кадастрової

документації.

 

2. У разі неможливості виявлення дійсних меж їх встановлення

здійснюється за фактичним використанням земельної ділянки. Якщо

фактичне використання ділянки неможливо встановити, то кожному

виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки.

 

3. У випадках, коли в такий спосіб визначення меж не

узгоджується з виявленими обставинами, зокрема з встановленими

розмірами земельних ділянок, то межі визначаються з урахуванням

цих обставин.

 

Стаття 108. Спільне використання межових споруд

 

1. У випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені

рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або

іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне

використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда

належить лише одному з сусідів.

 

2. Власники сусідніх земельних ділянок можуть користуватися

межовими спорудами спільно за домовленістю між ними. Витрати на

утримання споруди в належному стані сусіди несуть у рівних

частинах. До того часу, поки один із сусідів зацікавлений у

подальшому існуванні спільної межової споруди, вона не може бути

ліквідована або змінена без його згоди.

 

Стаття 109. Використання дерев, які стоять на межі земельних

ділянок

 

1. Дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а

також плоди цих дерев належать власникам цих ділянок у рівних

частинах.

 

2. Кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дерева,

які стоять на спільній межі. Витрати на ліквідацію цих дерев

покладаються на сусідів у рівних частинах.

 

3. Сусід, який вимагає ліквідації дерев, які стоять на

спільній межі, повинен один нести витрати на ліквідацію дерев,

якщо інший сусід відмовляється від своїх прав на дерева.

 

4. Вимога на ліквідацію дерев (кущів) виключається, якщо вони

служать межовими знаками і залежно від обставин не можуть бути

замінені іншими межовими знаками.

 

Глава 18

 

Обмеження прав на землю

 

Стаття 110. Поняття обмеження у використанні земельних

ділянок, обтяження прав на земельну ділянку

{ Назва статті 110 в редакції Закону N 3613-VI ( 3613-17 ) від

07.07.2011 }

 

1. На використання власником земельної ділянки або її частини

може бути встановлено обмеження.

 

Право власності на земельну ділянку може бути обтяжено

правами інших осіб.

{ Частина перша статті 110 в редакції Закону N 3613-VI ( 3613-17 )

від 07.07.2011 }

 

2. Перехід права власності на земельну ділянку не припиняє

встановлених обмежень, обтяжень.

{ Частина друга статті 110 в редакції Закону N 3613-VI ( 3613-17 )

від 07.07.2011 }

 

3. Поділ чи об'єднання земельних ділянок не припиняє дії

обмежень, обтяжень, встановлених на земельні ділянки, крім

випадків, коли обмеження (обтяження) поширювалося лише на частину

земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не

увійшла до сформованої нової земельної ділянки.

{ Статтю 110 доповнено частиною третьою згідно із Законом

N 1066-VI ( 1066-17 ) від 05.03.2009 }

 

Стаття 111. Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження

у використанні земель

 

1. Обтяження прав на земельну ділянку встановлюється законом

або актом уповноваженого на це органу державної влади, посадової

особи, або договором шляхом встановлення заборони на користування

та/або розпорядження, у тому числі шляхом її відчуження.

 

2. Законом, прийнятими відповідно до нього

нормативно-правовими актами, договором, рішенням суду можуть бути

встановлені такі обмеження у використанні земель:

 

а) умова розпочати і завершити забудову або освоєння

земельної ділянки протягом встановлених строків;

 

б) заборона на провадження окремих видів діяльності;

 

в) заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки,

ландшафту;

 

г) умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги,

ділянки дороги;

 

ґ) умова додержання природоохоронних вимог або виконання

визначених робіт;

 

д) умови надавати право полювання, вилову риби, збирання

дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і

в установленому порядку.

 

3. Обтяження прав на земельні ділянки (крім обтяжень,

безпосередньо встановлених законом) підлягають державній

реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у

порядку, встановленому законом.

 

4. Обмеження у використанні земель (крім обмежень,

безпосередньо встановлених законом та прийнятими відповідно до них

нормативно-правовими актами) підлягають державній реєстрації в

Державному земельному кадастрі у порядку, встановленому законом, і

є чинними з моменту державної реєстрації.

 

Обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені

законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими

актами, є чинними з моменту набрання чинності нормативно-правовими

актами, якими вони були встановлені.

 

5. Відомості про обмеження у використанні земель зазначаються

у проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок,

технічній документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки, кадастрових планах земельних

ділянок, іншій документації із землеустрою. Відомості про такі

обмеження вносяться до Державного земельного кадастру.

{ Стаття 111 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1559-VI

( 1559-17 ) від 17.11.2009; текст статті 111 в редакції Закону

N 1878-VI ( 1878-17 ) від 11.02.2010; в редакції Закону N 3613-VI

( 3613-17 ) від 07.07.2011 }

 

Стаття 112. Охоронні зони

 

1. Охоронні зони створюються:

 

а) навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів

культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою

охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

 

б) уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту,

навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх

експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх

негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші

природні об'єкти.

 

2. Правовий режим земель охоронних зон визначається

законодавством України.

 

Стаття 113. Зони санітарної охорони

 

1. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є

підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та

водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та

інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності.

 

2. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність,

яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим

джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам,

водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони

створені.

 

3. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається

законодавством України.

 

Стаття 114. Санітарно-захисні зони

 

1. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є

джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів

шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль,

електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою

відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.

 

2. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво

житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших

об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

 

3. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається

законодавством України.

 

Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель

 

1. Зони особливого режиму використання земель створюються

навколо військових об'єктів Збройних Сил України та інших

військових формувань, утворених відповідно до законодавства

України, для забезпечення функціонування цих об'єктів, збереження

озброєння, військової техніки та іншого військового майна, охорони

державного кордону України, а також захисту населення,

господарських об'єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій,

стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об'єктах.

 

2. Уздовж державного кордону України встановлюється

прикордонна смуга, у межах якої діє особливий режим використання

земель.

 

3. Розмір та правовий режим прикордонної смуги встановлюються

відповідно до закону.

 

Розділ IV

 

НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

 

Глава 19

 

Набуття права на землю громадянами

та юридичними особами

 

Стаття 116. Підстави набуття права на землю із земель

державної та комунальної власності

{ Назва статті 116 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5245-VI ( 5245-17 ) від 06.09.2012 }

 

1. Громадяни та юридичні особи набувають права власності та

права користування земельними ділянками із земель державної або

комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або

органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень,

визначених цим Кодексом або за результатами аукціону. { Абзац

перший частини першої статті 116 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

Набуття права власності громадянами та юридичними особами на

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які підлягають

приватизації, відбувається в порядку, визначеному частиною першою

статті 128 цього Кодексу.

{ Частина перша статті 116 із змінами, внесеними згідно із

Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )

від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

 

2. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами

здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або

надання їх у користування.

 

3. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян

провадиться у разі:

 

а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у

користуванні громадян;

 

б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації

державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ

та організацій;

 

в) одержання земельних ділянок із земель державної і

комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації,

визначених цим Кодексом.

 

4. Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян

у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по

кожному виду використання.

 

5. Земельні ділянки, які перебувають у власності чи

користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність

чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів

місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи

користування ними в порядку, визначеному законом.

{ Частина п'ята статті 116 в редакції Закону N 5245-VI ( 5245-17 )

від 06.09.2012 }

 

Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у

комунальну власність чи земельних ділянок

комунальної власності у державну власність

 

1. Передача земельних ділянок державної власності у

комунальну власність чи навпаки здійснюється за рішеннями

відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого

самоврядування, які здійснюють розпорядження землями державної чи

комунальної власності відповідно до повноважень, визначених цим

Кодексом.

 

У рішенні органів виконавчої влади чи органів місцевого

самоврядування про передачу земельної ділянки у державну чи

комунальну власність зазначаються кадастровий номер земельної

ділянки, її місце розташування, площа, цільове призначення,

відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку,

обмеження у її використанні.

 

На підставі рішення органів виконавчої влади чи органів

місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у державну

чи комунальну власність складається акт приймання-передачі такої

земельної ділянки.

 

Рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого

самоврядування про передачу земельної ділянки у державну чи

комунальну власність разом з актом приймання-передачі такої

земельної ділянки є підставою для державної реєстрації права

власності держави, територіальної громади на неї.

 

2. До земель державної власності, які не можуть передаватися

у комунальну власність, належать земельні ділянки, що

використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на

території України на підставі міжнародних договорів, згода на

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, земельні

ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти

нерухомого майна державної власності, а також земельні ділянки,

які перебувають у постійному користуванні органів державної влади,

державних підприємств, установ, організацій, крім випадків

передачі таких об’єктів у комунальну власність.

 

3. До земель комунальної власності, які не можуть

передаватися у державну власність, належать земельні ділянки, на

яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна

комунальної власності, а також земельні ділянки, які перебувають у

постійному користуванні органів місцевого самоврядування,

комунальних підприємств, установ, організацій, крім випадків

передачі таких об'єктів у державну власність.

{ Стаття 117 в редакції Закону N 5245-VI ( 5245-17 ) від

06.09.2012 }

 

Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних

ділянок громадянами

 

1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки,

яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідного

органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який

передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у

власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього

Кодексу. У разі якщо земельна ділянка державної власності

розташована за межами населених пунктів і не входить до складу

певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної

Республіки Крим.

{ Частина перша статті 118 в редакції Закону N 3123-VI ( 3123-17 )

від 03.03.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5245-VI

( 5245-17 ) від 06.09.2012 }

 

2. Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у

місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що

підтверджують розмір земельної ділянки.

 

3. Громадяни - працівники державних та комунальних

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, а також

пенсіонери з їх числа, зацікавлені в одержанні безоплатно у

власність земельних ділянок, які перебувають у постійному

користуванні цих підприємств, установ та організацій, звертаються

з клопотанням про приватизацію цих земель до відповідного органу

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає

земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність

відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

{ Частина третя статті 118 із змінами, внесеними згідно із

Законами N 3123-VI ( 3123-17 ) від 03.03.2011, N 5245-VI

( 5245-17 ) від 06.09.2012 }

 

4. Відповідний орган місцевого самоврядування або орган

виконавчої влади в місячний термін розглядає клопотання і надає

дозвіл підприємствам, установам та організаціям на розробку

проекту приватизації земель.

 

5. Передача земельних ділянок у власність громадянам -

працівникам державних та комунальних сільськогосподарських

підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерам з їх

числа провадиться після затвердження проекту приватизації земель у

порядку, встановленому цим Кодексом.

 

6. Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність

земельної ділянки із земель державної або комунальної власності

для ведення фермерського господарства, ведення особистого

селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

(присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва,

будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної

приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої

влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні

ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно

до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні

зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її

орієнтовні розміри. До клопотання додаються викопіювання з

кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження

землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває

у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід

роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в

аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки

для ведення фермерського господарства). У разі якщо земельна

ділянка державної власності розташована за межами населених

пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до

Ради міністрів Автономної Республіки Крим. { Частина шоста статті

118 із змінами, внесеними згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 )

від 16.09.2008; в редакції Законів N 1702-VI ( 1702-17 ) від

05.11.2009, N 3123-VI ( 3123-17 ) від 03.03.2011; із змінами,

внесеними згідно із Законами N 3523-VI ( 3523-17 ) від 16.06.2011,

N 5245-VI ( 5245-17 ) від 06.09.2012, N 5395-VI ( 5395-17 ) від

02.10.2012 }

 

7. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого

самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи

комунальної власності у власність відповідно до повноважень,

визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у

місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у

його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути

лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів,

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних

планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем

землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та

охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів

землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів,

затверджених у встановленому законом порядку. { Абзац перший

частини сьомої статті 118 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3123-VI ( 3123-17 ) від 03.03.2011, N 5245-VI ( 5245-17 ) від

06.09.2012 }

 

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання,

що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки,

що обумовлюються угодою сторін. { Абзац другий частини сьомої

статті 118 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5394-VI

( 5394-17 ) від 02.10.2012 }

{ Частина сьома статті 118 в редакції Законів N 509-VI ( 509-17 )

від 16.09.2008, N 1702-VI ( 1702-17 ) від 05.11.2009 }

 

8. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.

{ Частина восьма статті 118 в редакції Законів N 1702-VI

( 1702-17 ) від 05.11.2009, N 5395-VI ( 5395-17 ) від 02.10.2012 }

{ Зміни до частини восьмої статті 118 див. в Законі N 5462-VI

( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

 

9. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого

самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи

комунальної власності у власність відповідно до повноважень,

визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня

отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової

державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом

- після отримання позитивного висновку такої експертизи

( 974-2006-п )) приймає рішення про затвердження проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у

власність.

{ Частина дев'ята статті 118 в редакції Законів N 1626-IV

( 1626-15 ) від 18.03.2004, N 1702-VI ( 1702-17 ) від 05.11.2009;

із змінами, внесеними згідно із Законами N 3123-VI ( 3123-17 ) від

03.03.2011, N 5245-VI ( 5245-17 ) від 06.09.2012 }

 

10. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого

самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або

залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.

{ Частина десята статті 118 в редакції Закону N 1702-VI

( 1702-17 ) від 05.11.2009 }

 

11. У разі відмови органу виконавчої влади чи органу

місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність

або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому

порядку.

 

Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю

користування (набувальна давність)

 

1. Громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно

користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають

документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну

ділянку, можуть звернутися до органу державної влади, Ради

міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого

самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або

надання у користування. Розмір цієї земельної ділянки

встановлюється у межах норм, визначених цим Кодексом.

{ Частина перша статті 119 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3123-VI ( 3123-17 ) від 03.03.2011 }

 

2. Передача земельної ділянки у власність або у користування

громадян на підставі набувальної давності здійснюється в порядку,

встановленому цим Кодексом.

 

Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття

права на жилий будинок, будівлю або споруду

 

1. У разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...