Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 11 страница. до органів містобудування та архітектури у районі (місті), якідо органів містобудування та архітектури у районі (місті), які

протягом десяти днів з дня його одержання надають зазначеному

органу висновок про погодження місця розташування об'єкта або

відмову в такому погодженні.

{ Частина восьма статті 151 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 3123-VI ( 3123-17 ) від 03.03.2011; в редакції Закону

N 5395-VI ( 5395-17 ) від 02.10.2012 }

 

9. Якщо викуп земельних ділянок провадиться за погодженням з

Верховною Радою України, відповідні органи державної влади,

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим або органи місцевого самоврядування

готують свої висновки і подають матеріали погодження місця

розташування об'єкта до Кабінету Міністрів України, який розглядає

ці матеріали і подає їх до Верховної Ради України для прийняття

відповідного рішення.

{ Частина дев'ята статті 151 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 3123-VI ( 3123-17 ) від 03.03.2011 }

 

10. Якщо викуп земельних ділянок здійснюється Верховною Радою

Автономної Республіки Крим, матеріали погодження місця

розташування об'єкта подаються до Ради міністрів Автономної

Республіки Крим, яка розглядає ці матеріали і в місячний строк

подає свої пропозиції до Верховної Ради Автономної Республіки

Крим.

 

11. Після отримання висновку Комісії про погодження місця

розташування об'єкта та рішення Верховної Ради України (у разі

необхідності) відповідний орган державної влади, Верховна Рада

Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки

Крим або орган місцевого самоврядування згідно із своїми

повноваженнями у двотижневий строк розглядає матеріали погодження

місця розташування об'єкта та надає дозвіл на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивоване

рішення про відмову.

{ Частина одинадцята статті 151 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 3123-VI ( 3123-17 ) від 03.03.2011 }

 

12. Спори, пов'язані з погодженням місць розташування

об'єктів, вирішуються в судовому порядку.

{ Стаття 151 із змінами, внесеними згідно із Законами N 762-IV

( 762-15 ) від 15.05.2003, N 1119-IV ( 1119-15 ) від 11.07.2003,

N 3404-IV ( 3404-15 ) від 08.02.2006; в редакції Законів N 509-VI

( 509-17 ) від 16.09.2008, N 1702-VI ( 1702-17 ) від 05.11.2009;

із змінами, внесеними згідно із Законом N 3123-VI ( 3123-17 ) від

03.03.2011 }

 

Розділ V

 

ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

 

Глава 23

 

Захист прав на землю

 

Стаття 152. Способи захисту прав на земельні ділянки 

1. Держава забезпечує громадянам та юридичним особам рівні

умови захисту прав власності на землю.

 

2. Власник земельної ділянки або землекористувач може

вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть

якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння

земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків.

 

3. Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки

здійснюється шляхом:

 

а) визнання прав;

 

б) відновлення стану земельної ділянки, який існував до

порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або

створюють небезпеку порушення прав;

 

в) визнання угоди недійсною;

 

г) визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або

органів місцевого самоврядування;

 

ґ) відшкодування заподіяних збитків;

 

д) застосування інших, передбачених законом, способів.

 

Стаття 153. Гарантії права власності на земельну ділянку

 

1. Власник не може бути позбавлений права власності на

земельну ділянку, крім випадків, передбачених цим Кодексом та

іншими законами України.

 

2. У випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами

України, допускається викуп земельної ділянки. При цьому

власникові земельної ділянки відшкодовується її вартість.

 

3. Колишній власник земельної ділянки, яка викуплена для

суспільних потреб, має право звернутися до суду з позовом про

визнання недійсним чи розірвання договору викупу земельної ділянки

та відшкодування збитків, пов'язаних з викупом, якщо після викупу

земельної ділянки буде встановлено, що земельна ділянка

використовується не для суспільних потреб.

 

Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування за порушення

права власності на землю

 

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

без рішення суду не мають права втручатись у здійснення власником

повноважень щодо володіння, користування і розпорядження належною

йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені

законодавчими актами додаткові обов'язки чи обмеження.

 

2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

несуть відповідальність за шкоду, заподіяну їх неправомірним

втручанням у здійснення власником повноважень щодо володіння,

користування і розпорядження земельною ділянкою.

 

Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та

органів місцевого самоврядування за видання

актів, які порушують права власників

земельних ділянок

 

1. У разі видання органом виконавчої влади або органом

місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо

володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною

ділянкою, такий акт визнається недійсним.

 

2. Збитки, завдані власникам земельних ділянок внаслідок

видання зазначених актів, підлягають відшкодуванню в повному

обсязі органом, який видав акт.

 

Глава 24

 

Відшкодування збитків власникам

землі та землекористувачам

 

Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі

та землекористувачам

 

Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки,

заподіяні внаслідок:

 

а) вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, лісових

земель та чагарників для потреб, не пов'язаних із

сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом;

 

б) тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лісових

земель та чагарників для інших видів використання;

 

в) встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок;

 

г) погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних

властивостей сільськогосподарських угідь, лісових земель та

чагарників;

 

ґ) приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель та

чагарників у непридатний для використання стан;

 

д) неодержання доходів за час тимчасового невикористання

земельної ділянки.

 

Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі

та землекористувачам

 

1. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого

самоврядування, громадяни та юридичні особи, які використовують

земельні ділянки, а також органи виконавчої влади, органи

місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, діяльність

яких обмежує права власників і землекористувачів або погіршує

якість земель, розташованих у зоні їх впливу, в тому числі

внаслідок хімічного і радіоактивного забруднення території,

засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами і стічними

водами.

 

2. Порядок визначення та відшкодування збитків власникам

землі і землекористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів

України.

 

Глава 25

 

Вирішення земельних спорів

 

Стаття 158. Органи, що вирішують земельні спори

 

1. Земельні спори вирішуються судами, органами місцевого

самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що

реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

{ Частина перша статті 158 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

 

2. Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу

володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що

перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори

щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

 

3. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у

межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають

у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами

правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів

у містах.

 

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері земельних відносин, вирішує земельні спори щодо

меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування

обмежень у використанні земель та земельних сервітутів.

{ Частина четверта статті 158 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

 

5. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з

рішенням органів місцевого самоврядування, центрального органу

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних

відносин, спір вирішується судом.

{ Частина п'ята статті 158 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

 

Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами

місцевого самоврядування та центральним

органом виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері земельних відносин

{ Назва статті 159 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

 

1. Земельні спори розглядаються центральним органом

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері

земельних відносин та органами місцевого самоврядування на

підставі заяви однієї із сторін у тижневий строк з дня подання

заяви.

{ Частина перша статті 159 із змінами, внесеними згідно з Законами

N 4215-VI ( 4215-17 ) від 22.12.2011, N 5462-VI ( 5462-17 ) від

16.10.2012 }

 

2. Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених

сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце

розгляду спору. У разі відсутності однієї із сторін при першому

вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання

розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору

може мати місце лише з поважних причин.

 

3. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при

повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і

прийняття рішення.

 

4. У рішенні органу місцевого самоврядування або центрального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері

земельних відносин визначається порядок його виконання.

{ Частина четверта статті 159 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

 

5. Рішення передається сторонам у триденний строк з дня

його прийняття.

{ Частина п'ята статті 159 із змінами, внесеними згідно з Законом

N 4215-VI ( 4215-17 ) від 22.12.2011 }

 

Стаття 160. Права і обов'язки сторін при розгляді земельних

спорів

 

Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право

знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки,

брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та

інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові

пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони,

одержувати копію рішення щодо земельного спору, і, у разі незгоди

з цим рішенням, оскаржувати його.

 

Стаття 161. Виконання рішення центрального органу виконавчої

влади, що реалізує державну політику у сфері

земельних відносин та органів місцевого

самоврядування щодо земельних спорів

{ Назва статті 161 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

 

1. Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері земельних відносин, органів місцевого

самоврядування вступає в силу з моменту його прийняття. Оскарження

зазначених рішень у суді призупиняє їх виконання.

{ Частина перша статті 161 із змінами, внесеними згідно з Законом

N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

 

2. Виконання рішення щодо земельних спорів здійснюється

органом, який прийняв це рішення.

 

3. Виконання рішення не звільняє порушника від відшкодування

збитків або втрат сільськогосподарського та лісогосподарського

виробництва внаслідок порушення земельного законодавства.

 

4. Виконання рішення щодо земельних спорів може бути

призупинено або його термін може бути продовжений вищестоящим

органом або судом.

 

Розділ VI

 

ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ

 

Глава 26

 

Завдання, зміст і порядок охорони земель

 

Стаття 162. Поняття охорони земель

 

Охорона земель - це система правових, організаційних,

економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне

використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель

сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, захист

від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення

родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель

лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму

використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного

та історико-культурного призначення.

{ Стаття 162 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3404-IV

( 3404-15 ) від 08.02.2006 }

 

Стаття 163. Завдання охорони земель

 

Завданнями охорони земель є забезпечення збереження та

відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і

набутих якостей земель.

 

Стаття 164. Зміст охорони земель

 

1. Охорона земель включає:

 

а) обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального

землекористування;

 

б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та

чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб;

 

в) захист земель від ерозії, селів, підтоплення,

заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення,

забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними

речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних

процесів;

 

г) збереження природних водно-болотних угідь;

 

ґ) попередження погіршення естетичного стану та екологічної

ролі антропогенних ландшафтів;

 

д) консервацію деградованих і малопродуктивних

сільськогосподарських угідь.

 

2. Порядок охорони земель встановлюється законом.

 

Стаття 165. Стандартизація і нормування в галузі охорони

земель та відтворення родючості ґрунтів

 

1. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та

відтворення родючості ґрунтів здійснюється з метою забезпечення

екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом

прийняття відповідних нормативів і стандартів, які визначають

вимоги щодо якості земель, допустимого антропогенного навантаження

на ґрунти та окремі території, допустимого сільськогосподарського

освоєння земель тощо.

 

2. У галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів

встановлюються такі нормативи:

 

а) оптимального співвідношення земельних угідь;

 

б) якісного стану ґрунтів;

 

в) гранично допустимого забруднення ґрунтів;

 

г) показники деградації земель та ґрунтів.

 

3. Нормативні документи із стандартизації в галузі охорони

земель та відтворення родючості ґрунтів встановлюються Кабінетом

Міністрів України.

 

Стаття 166. Рекультивація порушених земель

 

1. Рекультивація порушених земель - це комплекс

організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих

на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та

продуктивності порушених земель.

 

2. Землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному

стані ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному режимі

внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних,

будівельних та інших робіт, підлягають рекультивації.

 

3. Для рекультивації порушених земель, відновлення

деградованих земельних угідь використовується ґрунт, знятий при

проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та

інших робіт, шляхом його нанесення на малопродуктивні ділянки або

на ділянки без ґрунтового покриву.

 

Стаття 167. Охорона земель від забруднення небезпечними

речовинами

 

1. Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення

земель і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації

небезпечних речовин, забороняється.

 

2. Нормативи гранично допустимих концентрацій небезпечних

речовин у ґрунтах, а також перелік цих речовин затверджуються

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя

населення.

{ Частина друга статті 167 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

 

3. Забруднені небезпечними речовинами земельні ділянки

використовуються з дотриманням встановлених обмежень, вимог щодо

запобігання їх небезпечному впливу на здоров'я людини та довкілля.

 

4. Рівень забруднення ґрунтів враховується при наданні

земельних ділянок у користування, вилученні з господарського обігу

та зміні характеру і режиму використання.

 

Стаття 168. Охорона ґрунтів

 

1. Ґрунти земельних ділянок є об'єктом особливої охорони.

 

2. Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають

права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву

земельних ділянок без спеціального дозволу центрального органу

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення

державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі

( z0070-05 ).

{ Частина друга статті 168 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

 

3. При здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням

поверхневого шару ґрунту, власники земельних ділянок та

землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування,

зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку,

з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну

ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей.

 

Глава 27

 

Використання техногенно забруднених земель

 

Стаття 169. Поняття техногенно забруднених земель

 

1. Техногенно забруднені землі - це землі, забруднені

внаслідок господарської діяльності людини, що призвела до

деградації земель та її негативного впливу на довкілля і здоров'я

людей.

 

2. До техногенно забруднених земель відносяться землі

радіаційно небезпечні та радіоактивно забруднені, землі,

забруднені важкими металами, іншими хімічними елементами тощо. При

використанні техногенно забруднених земель враховуються

особливості режиму їх використання.

 

3. Особливості режиму і порядку використання техногенно

забруднених земель встановлюються законодавством України.

 

Стаття 170. Особливості використання техногенно забруднених

земель сільськогосподарського призначення

 

1. Техногенно забруднені землі сільськогосподарського

призначення, на яких не забезпечується одержання продукції, що

відповідає встановленим вимогам (нормам, правилам, нормативам),

підлягають вилученню із сільськогосподарського обігу та

консервації.

 

2. Порядок використання техногенно забруднених земельних

ділянок встановлюється законодавством України.

 

Глава 28

 

Консервація земель

 

Стаття 171. Деградовані і малопродуктивні землі

 

1. До деградованих земель відносяться:

 

а) земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок

землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних

копалин тощо;

 

б) земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з

підвищеною кислотністю або засоленістю, забрудненими хімічними

речовинами ґрунтами та інші.

 

2. До малопродуктивних земель відносяться

сільськогосподарські угіддя, ґрунти яких характеризуються

негативними природними властивостями, низькою родючістю, а їх

господарське використання за призначенням є економічно

неефективним.

 

Стаття 172. Консервація деградованих, малопродуктивних

і техногенно забруднених земель

 

1. Консервації підлягають деградовані і малопродуктивні

землі, господарське використання яких є екологічно небезпечним та

економічно неефективним. Консервації підлягають також техногенно

забруднені земельні ділянки, на яких неможливо одержати екологічно

чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є

небезпечним для їх здоров'я.

 

2. Консервація земель здійснюється шляхом припинення їх

господарського використання на визначений термін та залуження або

заліснення.

 

3. Консервація земель здійснюється за рішеннями органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на підставі

договорів з власниками земельних ділянок.

 

4. Порядок консервації земель встановлюється законодавством

України.

 

Розділ VII

 

УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ

І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

 

Глава 29

 

Встановлення та зміна меж

адміністративно-територіальних одиниць

 

Стаття 173. Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах

 

1. Межа району, села, селища, міста, району у місті - це

умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію

району, села, селища, міста, району у місті від інших територій.

 

2. Межі району, села, селища, міста, району у місті

встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.

 

Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів

розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів.

{ Частина друга статті 173 в редакції Закону N 5003-VI ( 5003-17 )

від 21.06.2012 }

 

3. Включення земельних ділянок у межі району, села, селища,

міста, району у місті не тягне за собою припинення права власності

і права користування цими ділянками, крім земельних ділянок,

визначених частиною четвертою цієї статті.

{ Частина третя статті 173 в редакції Закону N 5245-VI ( 5245-17 )

від 06.09.2012 }

 

4. Землі та земельні ділянки державної власності, включені в

межі населеного пункту (крім земель, які не можуть передаватися у

комунальну власність), переходять у власність територіальної

громади. Рішення про встановлення меж населеного пункту та витяги

з Державного земельного кадастру про межу відповідної

адміністративно-територіальної одиниці та про відповідні земельні

ділянки, право власності на які переходить до територіальної

громади, є підставою для державної реєстрації права комунальної

власності на такі земельні ділянки.

{ Статтю 173 доповнено частиною четвертою згідно із Законом

N 5245-VI ( 5245-17 ) від 06.09.2012 }

 

Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та

зміну меж адміністративно-територіальних одиниць

 

1. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст

приймається Верховною Радою України за поданням Верховної Ради

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи

Севастопольської міської рад.

 

2. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які

входять до складу відповідного району, приймаються районною радою

за поданням відповідних сільських, селищних рад.

 

Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не

входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна

рада не утворена, приймаються Верховною Радою Автономної

Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими

радами за поданням відповідних сільських, селищних рад.

{ Частина друга статті 174 в редакції Закону N 5003-VI ( 5003-17 )

від 21.06.2012 }

 

3. Рішення про встановлення і зміну меж районів у містах

приймається міською радою за поданням відповідних районних у

містах рад.

 

Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж

адміністративно-територіальних одиниць

 

Межі адміністративно-територіальних одиниць встановлюються в

порядку та відповідно до закону.

 

Стаття 176. Посвідчення меж адміністративно-територіальних

одиниць

 

1. Межі адміністративно-територіальних одиниць посвідчуються

державним актом України.

 

2. Форма та порядок видачі державного акта України на межі

адміністративно-територіальної одиниці встановлюються Верховною

Радою України.

 

Глава 30

 

Планування використання земель

 

Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та

охорони земель

 

1. Загальнодержавні програми використання та охорони земель

розробляються з метою забезпечення потреб населення і галузей

економіки у землі та її раціонального використання і охорони.

 

2. Загальнодержавні програми використання та охорони земель

розробляються відповідно до програм економічного,

науково-технічного і соціального розвитку України.

 

3. Загальнодержавні програми використання та охорони земель

затверджуються Верховною Радою України.

 

Стаття 178. Регіональні програми використання та

охорони земель

 

1. Регіональні програми використання та охорони земель

розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,

обласними державними адміністраціями і затверджуються Верховною

Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами.

 

2. Програми використання та охорони земель міст Києва і

Севастополя розробляються Київською і Севастопольською міськими

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...