Главная Обратная связь

Дисциплины:


Соціологічна система В. ПаретоТема 1

Соціальна структура суспільства, як базовий предмет соціологічного суспільства

Cловник

Соціальна структура суспільства — це сукупність взаємозв'язаних і взаємодіючих між собою соціальних груп, спільностей та інститутів, пов'язаних між собою відносно сталими відносинами.

Соціальні групи - це відносно сталі спільності людей, що склалися історично і відрізняються роллю і місцем у системі соціальних зв'язків суспільства. Соціальні групи виникають .на базі об'єднання людей за певною об'єктивною ознакою та відстоюючи їх інтереси.

Eтнос - узагальнююча категорія для означення всіх типів етносоціальних спільнот, які набувають різних форм, досягають різних ступенів зрілості і позначаються різними категоріями.

1) Члени якої соціальної групи контактують між собою безпосередньо:

a) Вторинні;

b) Первинні.

Відповідь: 1-В

Первинні соціальні групи це такі, члени яких контактують між собою безпосередньо. Ці групи відзначаються стабільністю і згуртованістю, емоційним забарвленням контактів між членами. Їх ще називають малими соціальними групами.

2) До соціально-класової спільноти належать:

a) нації, народності, племена;

b) національності і етнографічні групи;

c) класи, верстви;

d) соціальні прошарки.

Відповідь: 2-C,D

соціально-класові спільноти (класи, верстви, соціальні прошарки)

3) Першою історичної формою спільності людей є:

a) плем’я;

b) народність;

c) нація;

d) рід.

Відповідь: 3-D

Першою історичної формою спільності людей є рід - організація первісного суспільства, заснована на кровній спорідненості, колективному володінні засобами виробництва, спільності елементів первісної культури, мови, традицій і т. д.

4) Мінімальний розмір малих груп:

a) 10 осіб;

b) 5 осіб;

c) 2 особи;

d) 4 особи.

Відповідь: 4-C

Мінімальний розмір малих груп — дві особи, максимальний — кілька десятків.

 

Тема 2

Соціологічна система В. Парето

СЛОВНИК

Економічна система, на думку Парето, складається з особливих молекул - людей, що приводяться в рух потребами і раціональними інтересами, що зустрічають перешкоди на шляху до досягнення економічно бажаного. Соціальна система є більш складною. У соціальному дії беруть участь людські індивіди, наділені почуттями. Саме почуття, зумовлені психічним складом індивідів, - головна пружина, що приводить в рух всю систему. Зрозуміти ж почуття значно важче, ніж будь-які раціональні міркування.

1)Парето був прихильником:

a) Позитивізму;

b) Неопозитивізму;

c) Постпозитивізму.

Відповідь: 1-А

Як вважає Парето, людина спочатку робить дії, а потім пояснює їх, прагнучи до правдоподібності та обгрунтованості власних інтерпретацій. Власне кажучи, на цьому базується одна з основних концепцій Парето - теорія нелогічного дії. Він прагне посилити раціоналізм за рахунок «ультрараціоналізма», включаючи вдискурс, в систему міркувань не тільки логіку, а й експеримент і спостереження для того, щоб викривати ілюзії, за допомогою яких людиобманюють себе і інших, приховуючи справжні мотиви своїх дій і вчинків. Це дає підстави вважати Парето прихильником позитивізму, хоча і непослідовним, оскільки у нього пов'язаний з волюнтаризмом, заперечує об'єктивний характер законів суспільного розвитку.2) Головна концепція Парето отримала назву:

a) Теорія нелогічної дії;

b) Теорія соціальної дії;

c) Концепція розподілу праці.

Відповідь: 2-А

Головна концепція Парето отримала назву теорії нелогічного дії. Нелогічних є такі дії, які засновані не на науковому методі та принципах раціонального мислення, а на почуттях. Італійський соціолог писав: «Почуття і інтереси постійніші за все, і тому вони - найважливіші складові сутності явищ» 3 У нелогічних діях людей є теж своя логіка - логіка почуттів. Цю логіку і самі нелогічні дії вивчає соціологія.

 

3)Хто автор "Трактату про загальну соціологію":

a) Е. Дюркгейм;

b) Г. Спенсер;

c) М. Вебер;

d) В.Парето.

Відповідь:3-D

Важливий внесок у сучасну науку про суспільство зробив італійський соціолог Вільфредо Парето (1843-1923), автор "Трактату про загальну соціологію".

4) За В. Парето суспільство поділяється на:

a) на класи;

b) на страти;

c) на маси;

d) на еліту.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...