Главная Обратная связь

Дисциплины:


Процес вибору каналів розподілуВизначивши мету політики розподілу, причини, які обумовлюють вибір прямого та опосередкованого збуту, перейдемо до розгляду процесу вибору каналів розподілу.

ЕТАП 1. Виявлення альтернативних систем розподілу

Приймаючи рішення щодо покращення збуту своїх товарів, підприємство може скористатися ланцюжком незалежних посередників або обрати таку систему розподілу, за якої всі суб'єкти каналу – підприємство-виробник, оптова й роздрібна торгівля – діють як єдина система, об'єднати зусилля з іншими компаніями одного рівня або використати декілька каналів розподілу, щоб охопити різні сегменти ринку [5 c. 138].

Названі варіанти виражають зміст альтернативних систем розподілу, які може обрати компанія:

- традиційна система;

- вертикальна маркетингова система;

- горизонтальна маркетингова система;

- багатоканальна (комбінована) маркетингова система [ 21 c. 126].

Традиційна система – це сукупність незалежних компаній, в яких кожен рівень збутового каналу діє незалежно від інших з метою максимізації власного прибутку, залишаючи поза увагою ефективність каналу в цілому.

Традиційна система розподілу може бути наступні структури:

1. Виробник – споживач – це канал нульового рівня. Виробник здійснює прямий маркетинг – сам реалізує товар. При цьому варіанті розподілу фірма-виробник уникає витрат на дистриб'юторів, зберігає контроль над продажем товарів.

Існують декілька варіантів методів прямого маркетингу: продаж товарів удома; продаж товарів через магазини, які належать виробникові; продаж за телефоном (телемаркетинг); продаж за каталогом; реклама, що передбачає прямий відгук.

2. Виробник – роздрібний торговець – споживач (однорівневий канал). Цей канал розподілу передбачає продаж виробниками товарів роздрібним торговцям, які, у свою чергу, продають їх кінцевим покупцям (споживачам). Прямі поставки роздрібної торгівлі, обминаючи оптовиків, стають з її укрупненням економічно вигідними.

3. Виробник – гуртовий торговець – роздрібний торговець – споживач — типовий канал другого рівня, під час використання якого виробник продає свій товар оптовикам, які перепродують його роздрібним торговцям. Цей тип каналу розподілу особливо економічно вигідний невеликим роздрібним магазинам, які закуповують товар невеликими партіями.

Виробник – агент – роздрібний торговець – споживач – цей варіант прийнятний в ситуації, коли невелике підприємство замість того щоб утримувати власний торговий персонал, використовує промислових агентів, які відвідують роздрібні магазини й представляють товар на професійному рівні.

4. Виробник – агент – оптовий торговець – роздрібний торговець – споживач (трирівневий канал) – компанії надають право збуту товару агентові, який вступає в контакт з оптовиком, той, у свою чергу, з роздрібним торговцем, отримуючи при цьому комісійні від продажу. Компанії можуть також скористатися послугами брокерів для реалізації своєї продукції. Вихід на закордонні ринки може здійснюватися через агентів і брокерів [ 18, c 235-237].Багато компаній використовують альтернативні традиційній системі розподілу вертикальні та горизонтальні маркетингові системи.

На відміну від традиційних каналів розподілу, де жоден з учасників каналу не має повноважень розподіляти функції й контролювати інших, вертикальні інтегровані системи розподілу таку можливість надають.

Вертикальні маркетингові системи передбачають повну або часткову координацію функцій учасників каналу розподілу з метою економії на операціях і посилення впливу на ринок. При цьому один з учасників каналу (виробник, оптовий або роздрібний торговець) бере на себе ініціативу щодо координації дій.

Існують три форми вертикальної координації:

Рис. 1.1. Типи вертикальних маркетингових систем

Корпоративні (інтегровані) вертикальні маркетингові системи (системи, які належать компаніям) передбачають контроль одним власником системи розподілу, якому належать роздрібні магазини, за всіма стадіями виробництва й збуту. При цьому виробник – власник каналу може й контролювати продаж своїх товарів, і координувати роботу підприємств роздрібної торгівлі.

Адміністративні (контрольовані) вертикальні маркетингові системи – форма інтеграції функцій розподілу, яка не передбачає договірних зобов'язань та існує завдяки високій репутації одного з учасників системи. Роль лідера при цьому належить одному з наймогутніших учасників системи. При цьому лідер отримує підтримку продавців у вигляді виділення торговельної площі, організації експорту товарів, заходів щодо стимулювання збуту [18 c. 238].

Договірні (контрактні) вертикальні маркетингові системи – незалежні учасники каналу (виробники або посередники) підписують контракти з іншими посередниками, в яких докладно визначаються права та обов'язки учасників з метою координації функцій розподілу. Існують три типи договірних ВМС:

- добровільно створені системи роздрібних торговців під егідою оптовиків – оптовий продавець організовує добровільне об'єднання незалежних роздрібних торговців, розробляє програму, в якій передбачається забезпечення економічності закупівель, стандартизація торгової практики. Основна мета таких об'єднань – створення можливостей для ефективної конкуренції з розгалуженими мережами великих організацій.

- кооперативи роздрібних торговців – це об'єднання роздрібних торговців у кооперативи. Учасники об'єднання закуповують продукцію через кооперативи, спільно організовують рекламу. Отриманий прибуток розподіляється між членами кооперативу пропорційно.

- франчайзингові системи – передбачають передачу франшизером (виробником або продавцем) франшизи (ліцензії) на право продажу своєї продукції під назвою компанії учасникам каналу (франчайзі, наприклад, роздрібним магазинам), яким часто надаються ексклюзивні права на певній території [28 c. 143].

Паралельно з розвитком вертикальних розвиваються горизонтальні маркетингові системи.

Горизонтальні маркетингові системи – передбачають об'єднання зусиль компаній одного рівня. Це має сенс, якщо об'єднання капіталу, маркетингових ресурсів і виробничих потужностей підсилює позиції фірм. При цьому об'єднуватися можуть і фірми-конкуренти, і фірми, які між собою не конкурують.

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФГ «ЕДЕЛЬВЕЙС – 2»

2.1. Характеристика організаційної структури управління ФГ «Едельвейс – 2»

Фермерське господарство «Едельвейс – 2» (ФГ «Едельвейс – 2») - сільськогосподарське підприємство, здійснюючи свою діяльність в сфері вирощування овочів і полуниці. Свою діяльність розпочало з 2003 року. За цей час підприємство напрацювало тісні партнерські відносини з крупними торговими підприємствами України, такими як ТОВ «АТБ – маркет» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Фоззі – Фуд» та ТОВ «ЕКО» м. Київ й інші.

Фермерське господарство з відокремленою садибою «Едельвейс – 2» створене і діє у відповідності до Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», «Про фермерське господарство» та інших нормативно – правових актів України.

Головою та засновником фермерського господарства «Едельвейс – 2» є Мустафаєв Тимур Таджидинович. Членами господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

Головною метою діяльності господарства є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки та здійснення інших видів діяльності.

Предметом діяльності фермерського господарства «Едельвейс – 2» є рослинництво, а саме:

- вирощування овочів у відкритому і закритому ґрунті;

- насіння і садивного матеріалу;

- вирощування полуниці.

Продаж сільськогосподарської продукції здійснює безпосередньо або опосередковано, оптом або у роздріб залежно від ринкового попиту та прибутковості таких видів діяльності.

Голова господарства представляє фермерського господарства «Едельвейс – 2» перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об’єднаннями.

Керівник укладає від іменні фермерського господарства «Едельвейс – 2» угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України і може письмово доручати виконання своїх обов’язків одному з членів господарства або особі, яка працює за контрактом.

Відповідальність фермерського господарства «Едельвейс – 2»:

1. Фермерське господарство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах майна, яке є власністю фермерського господарства.

2. Звернення стягнення на земельні ділянки, надані у власність для ведення фермерського господарства, допускається у випадках, коли у фермерського господарства відсутнє інше майно, на яке може бути звернено стягнення.

3. За порушення кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, санітарних і ветеринарних норм, правил, вимог щодо якості продукції та інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення господарської діяльності, голова фермерського господарства несе відповідальність, передбачену законом.

У якості юридичної особи ФГ «Едельвейс – 2» зобов’язане:

ü забезпечувати використання землі за цільовим призначенням і здійснювати комплекс заходів щодо її охорони;

ü зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;

ü дотримувати режиму санітарних зон і територій, що особливо охороняються;

ü ефективно використовувати землю згідно з проектом внутрішньогосподарського землеустрою;

ü підвищувати родючість ґрунту.

Діяльність фермерського господарства «Едельвейс – 2» припиняється у разі:

- реорганізації господарства;

- ліквідації господарства;

- визнання господарства неплатоспроможним (банкрутом);

- якщо не залишається жодного члена господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства.

Господарство знаходиться в 5 км від райцентру м. Каховка та в 65 км від обласного центру Херсон.

В сучасних межах землекористування господарства, станом на 01.01.2012 р. загальна земельна площа складає 331,68 га земельної площі, з яких 311,68 га. Фермерське господарство орендує землю площею 49,10 га у власників землі, що знаходиться на території Малокаховської сільської ради, і 239 га, що знаходиться на території Коробківської сільської ради. А 23,58 га – це приватна власність підприємства.

ФГ «Едельвейс 2» знаходиться в першому і другому агро кліматичному районі області. Річна сума опадів складає 380 мм. Тривалість без морозного періоду 175 днів, а вегетаційного 215 – 225 днів. Цей район дуже теплий, навіть засушливий. Суховії спостерігаються щорічно.

ФГ «Едельвейс – 2» спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарської продукції ( цибуля, томати, морква, капуста, огірки, буряк та полуниця ).

Дане господарство забезпечене всіма необхідними сільгоспмашинами та інвентарем для здійснення своєї діяльності.

Серед різновидів ґрунтів в господарстві переважають чорноземи з міцним гумусовим горизонтом. Однак спостерігається останнім часом на зрошуваних землях сильна засоленість ґрунтів через наявність великої кількості нерозчинних солей в поливній воді.

Підпорядкування інноваційно - виробничої діяльності потребам і ви­могам ринку щодо кількості і якості реалізуємої продукції змусило господарство перейти на управління, при якому виробни­цтво підпорядковане вимогам ринку.

Таблиця 2.1.

Штатний розпис ФГ «Едельвейс – 2» на 01.01.2012

№ п/п Посада Класифікація Професій Кількість, чол. Посадові оклади, грн.
1. Голова ФГ 1210.1 2125,00
2. Заступник голови 1210.1 2075,22
3. Гол. Бухгалтер 2075,00
4. Бухгалтер 1160,00
5. Економіст 1505,00
6. Керуючий дільницею 1221.2 1175,00
7. Гол. Інженер 2149.2 1190,00
8. Менеджер зі збуту 1475.4 2680,00
9. Інспектор кадрів 1160,00
10. Секретар-друкарка 1125,00
11. Касир 1160,00
12. Гол. Агроном 2213.2 1275,00
13. Комірник 1125,00
14. Вагар 1075,00
15. Електрогазозварник 1175,00
16. Робітник ФГ 1075,00
17. Водій авототр. Засобів 1175,00
18. Енергетик 1175,00
19. Тракторист 1175,00
20. Механік 1175,00
21. Лаборант 1125,00
22. Нач. Охорони 1175,00
23. Сторож 1075,00
24. Електромонтер 1075,00
25. Юрист 1160,00
       

Джерело: Розрахунки автора за даними звітів підприємства

Згідно таблиці 2.1.. штатний розпис ФГ «Едельвейс – 2» в господарстві зареєстрований штат робітників в кількості 50 чоловік. Штатний розпис затверджений печаткою господарства і підписами керівника і головного бухгалтера фермерського господарства «Едельвейс – 2».

Весь апарат управління фермерського господарства «Едельвейс – 2» має повну вищу освіту. Всі інші працюють з середньою – спеціальною та на повною вищою освітою.

Місячний фонд заробітної плати в господарстві складає 60215,00 грн.

Розглянемо організаційну структуру фермерського господарства «Едельвейс – 2» ( рис. 2.1.).

 


Рисунок 2.1. Організаційна структура фермерського господарства «Едельвейс – 2»

Як ми бачимо, на рис. 2.1. ФГ «Едельвейс – 2» притаманна лінійна організаційна структура, якій характерний поділ праці між керівниками що здійснюється за принципом поділу об’єктів, а не функцій управління.

При лінійному управлінні кожна ланка і кожен підлеглий мають одного керівника, через який по одному каналу проходять усі команди управління. У цьому випадку управлінські ланки несуть відповідальність за результати всієї діяльності керованих ними об'єктів. Йдеться про пооб'єктне виділення керівників, кожний з який виконує усі види робіт і приймає рішення, пов'язані з управлінням об'єктом.

В господарстві функціонують такі відділи: планово-економічний, збутовий, бухгалтерія, кадровий, виробничий і відділ охорони.

Планово-економічний відділ господарства відповідає за складання бюджету ФГ «Едельвейс 2», аналізує та контролює хід його виконання протягом року, контролює дотримання затверджених розцінок та розробляє штатний розпис та оплату праці на сільськогосподарських роботах. Головний економіст в кінці року складає річну звітність по господарству.

Законодавча база господарства забезпечується юристом. В його обов’язки входить також юридичне оформлення договорів господарства.

Збутовий відділ відповідає за процесом реалізації продукції господарства, щоб вона була продана вчасно і по найкращих умовах для господарства, пошук вигідних каналів збуту. Також відділ збуту відповідальний за роботу з клієнтами і споживачами господарства.

Лабораторія з якості в господарстві, яка підпорядкована відділу збуту, слідкує за дотриманням якості продукції відповідно до стандартів.

Бухгалтерія в господарстві здійснює ведення первинного і бухгалтерського обліку, а головний бухгалтер. Головний бухгалтер слідкує за веденням обліку в господарстві і складає бухгалтерську звітність по господарству в кінці року.

За кадровий відділ в господарстві відповідальний інспектор з кадрів. Він слідкує за плинністю кадрів у напружені періоди роботи і загалом на протязі року.

Відділ охорони в господарстві відповідає за охорону і порядок.

Виробничий відділ в господарстві самий чисельний і займається процесом виробництва. Здійснює посівні і збиральні роботи, проводить меліорацію усіх посівних площ господарства. Керуючий дільницею здійснює контроль за виробничими процесами в господарстві, а саме на території де розташовані склади і тепличний комплекс. Головний агроном здійснює керівництво виробничими процесами в польовій місцевості господарства. Головний інженер забезпечує організацію технічного обслуговування техніки, здійснює контроль за її експлуатацію, ремонтом, та зберігання в період міжсезоння. Енергетик обслуговує загальну мережу електропостачання по всіх підрозділах підприємства. Електромонтер обслуговує лінію сортування продукції господарства.

Місія ФГ «Едельвейс 2» - вирощування високоякісної продукції, максимальне задоволення потреб клієнтів і споживачів своєї продукції.

Цілі:

Довгострокові:

- розширення площі сільськогосподарських угідь до 600 га;

- відкриття галузі тваринництва;

Середньострокові:

- вирощування нових видів продукції, таких як сельдерей і редька;

- вкладення інвестицій в поліпшення, модернізацію обладнання підприємства;

Короткострокові:

- удосконалення лабораторії для перевірки якості продукції;

 

2.2. Економічний аналіз господарської діяльності фермерського господарства «Едельвейс – 2»

 

Під економічним аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

Зміст аналізу випливає з функцій. Однією з таких функцій являється вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства. Наступна функція аналізу - контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економічним використанням ресурсів. Центральна функція аналізу - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики. Також інша функція аналізу - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. Найважливішою складовою природних ресурсів є земля - це основний засіб виробництва у сільському господарстві, а також охоронниця природних багатств, основа рослинного і тваринного світу, операційний базис розміщення об’єктів промисловості, населених пунктів та доріг. Сільськогосподарські угіддя фермерського господарства «Едельвейс – 2» складає тільки рілля.

Таблиця 2.2.

Склад і структура земельних угідь ФГ «Едельвейс – 2»

Види угідь 2010 р. 2011 р. 2012 р.
га % Га % га %
Загальна земельна площа 311,68
в т. ч. площа сільськогосподарських угідь 288,1 92,43 366,42 93,95 426,42 94,76

Джерело: Розрахунки автора за даними звітів підприємства

За даними табл. 2.1. можна зробити висновок, що загальна земельна площа господарства в 2012 р, в порівняно з 2010 р збільшилася на 138,32 га (30%). Збільшення загальної земельної площі господарства спричинив і збільшення розміру сільськогосподарських угідь на 2,33% у загальній структурі земельних угідь господарства.

Характеризуючи ФГ «Едельвейс – 2» по забезпеченості виробничими ресурсами, визначають:

- землезабезпеченість,

- наявність і використання трудових ресурсів,

- Землезабезпеченість – це показник, який визначається навантаженням ріллі та сільськогосподарських угідь на одного середньорічного працівника (табл.2.3).

Таблиця 2.3.

Землезабезпеченість ФГ «Едельвейс – 2»

Роки Площа с – г угідь, Га Середньорічна чисельність працівників, чол. Припадає с – г угідь на одного середньорічного працівника, га
311,68 11,54
10,26
9,0
2012/2010,% 144,4 185,2 78,0

Джерело: Розрахунки автора за даними звітів підприємства

Провівши аналіз землезабезпеченості ФГ «Едельвейс – 2» за період з 2010 р по 2012 р сільськогосподарськими угіддями, можна сказати, що вона має тенденцію до зменшення. Це показує процентне співвідношення 2012 р до 2010 р (на 22%). Це пояснюється тим, що відбулось збільшення чисельності працівників за аналізований період на 23 чол.

Структура посівних площ передбачає встановлення відношення посівної площі під певною культурою до загальної посівної площі.

Таблиця 2.4.

Структура посівних площ зернових культур ФГ «Едельвейс – 2»

Культури 2012/2010,%
га % Га % га %
Помідори 25,7 17,9 13,3
Огірки 6,7 4,9 4,1 85,7
Цибуля 38,5 37,9 34,8
Капуста 8,0 18,7 20,2 Збільш. в 3,6 рази
Морква 19,3 13,6 14,4 108,3
Буряки столові 5,68 1,8 3,2 3,3 Збільш. в 2,6 рази
Ягоди (суниця) - - 3,8 4,4 -
Баштанні - - - - 5,5 -
Всього 311,68 144,4

Аналізуючи дану таблицю, я дійшов висновку, що посівні площі під продукцію господарства в 2012 р збільшилися на 44,4% в порівнянні з 2010 р. Якщо брати в розрізі окремих культур, то за аналізований період свою площу збільшили майже всі культури, окрім помідорів ( зменшення на 25%) і огірків ( зменшилися на 14,3%). Найбільше збільшення відбулося по такій культурі як капуста ( збільшення в 3,6 рази).

Матеріально – технічна база господарства

Таблиця 2.5.

Склад основних засобів ФГ «Едельвейс – 2» за 2012 рік

(залишкова вартість, тис. грн.)

№ п-п Групи основних засобів Залишкова вартість Відхилення (+,-)
на початок року на кінець року
Будинки і споруди 975,2 975,2 -
Машини і обладнання 2023,4 1838,8 184,6
Транспортні засоби 862,8 862,8 -
Інструменти, прилади, інвентар 367,9 222,1
Інші основні засоби 74,1 6,1
  Разом: 4525,5 4112,7 412,8

Джерело: Розрахунки автора за даними балансу підприємства

За даними таблиці 2.4. видно, що за 2012 рік сума залишкової вартості на кінець року знизилася на 412,8 тис. грн. Це зменшення відбулося за рахунок зменшення машин і обладнань на 184,6 тис. грн., інструментів та інвентарю на 222,1 тис. грн. і інших основних засобів на 6,1 тис. грн.

Залишкова вартість на кінець року залишилася незмінною по транспортним засобам і будинкам та спорудам.

Наявність і використання трудових ресурсів в господарстві визначають за допомогою слідуючи показників, які наведенні в табл. 2.5.

Трудозабезпеченість - відношення кількості працівників до площі сільськогосподарських угідь.а праця вирощування кукурудза

Коефіцієнт запасу праці (Коефіцієнт використання трудових ресурсів) – це відношення фактичної кількості відпрацьованих людиною - годин до нормального запасу праці.

Фактична сума відпрацьованих людиною - годин – це сума затрат праці по рослинництву і тваринництву. Нормальний запас праці визначається множенням середньорічної кількості працівників на ефективний річний фонд робочого часу 1 працівника (1885 люд – год.).

Трудова активність працівників визначається в цілому по господарству і по галузям. В першому випадку це відношення фактичної кількості відпрацьованих людино-годин до чисельності працівників в господарстві; по галузям аналогічно.

Таблиця 2.6.

Трудові ресурси та ефективність їх використання ФГ «Едельвейс – 2»

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2012 р. до 2010 р., %
1.Середньооблікова чисельність працівників, чол.
2.Трудозабезпеченість, чол.\га 0,08 0,09 0,11 -
2. Коефіцієнт використання трудових ресурсів 1,00 1,05 1,01 -
Нормативний запас праці, люд.-год. -
Фактична кількість відпрацьованих у господарстві люд.-год. -
3. Трудова активність працівників, люд.-год.: - в цілому по господарству

Джерело: Розрахунки автора за даними балансу підприємства

Розглянувши таблицю 2.6. і проаналізувавши її, можна дійти висновку, що загалом з 2010 по 2012 роки чисельність трудових ресурсів в господарстві збільшилася на 23 чол. (на 85%). Це відбулося як за рахунок збільшення потужностей господарства.

Використання трудових ресурсів у господарстві задовільне. Ця тенденція зберігається на протязі останніх років.

Трудозабезпеченнісь в ФГ «Едельвейс – 2» зросла на 37,5%. Трудова активність працівників за аналізований період підвищилася тільки на 1%. Хоча в 2011 році був найбільший показник трудової активності працівників господарства (1884 люд-год.).

Але, все одно, трудову активність в господарстві потрібно покращувати. Для її підвищення необхідно зацікавлювати працівників в якіснішому виконанні роботи, більш високої дисциплінованості, ініціативності, підвищувати ступінь виконання норм виробітку.

Далі розглянемо структуру грошових надходжень фермерського господарства «Едельвейс – 2» за аналізований період ( з 2010 року по 2012 рік)

Таблиця 2.7.

Структура грошових надходжень від реалізації господарської продукції ФГ«Едельвейс – 2»

Продукція 2010 р. 2011 р. 2012 р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Помідори 3224,4 30,4 2015,3 16,8 1130,8 8,1
Огірки 348,5 3,3 330,2 2,7 324,7 2,3
Цибуля 3421,7 32,2 4562,9 37,9 5132,7 36,6
Капуста 954,4 9,0 2934,2 24,4 3568,4 25,5
Морква 2455,9 23,1 1598,9 13,4 988,5 7,1
Буряки столові 210,2 2,0 569,4 4,7 678,1 4,8
Ягоди (суниця) - - 15,8 0,1 22,0 0,15
Баштанні - - - - 2175,7 15,45
Всього 10615,1 12026,7 14020,9

Вивчивши структуру грошових надходжень від реалізації продукції, можна зробити висновок, що протягом останніх трьох років ФГ «Едельвейс – 2» спеціалізується на вирощуванні продукції рослинництва.

Щодо структури реалізації, то тут видно, що за період з 2010 р по 2012 р в господарстві найбільшу питому вагу займає цибуля. Найменшу питому вагу займає суниця, а її вирощували тільки два останні роки.

Економічна ефективність — це таке співвідношення між ресурсами і результатами виробництва, за якого отримують вартісні показники ефективності виробництва. При цьому можливі три варіанти вказаного співвідношення:

1) ресурси і результати виражені у вартісній формі;

2) ресурси — у вартісній, а результати — у натуральній формі;

3) ресурси — у натуральній, а результати — у вартісній формі.

Проте для всебічної оцінки ефективності виробництва та її поглибленого аналізу необхідно також широко використовувати традиційні показники рентабельності. В них акумулюється вплив усіх факторів — природних, економічних і організаційно-господарських. Аналіз економічної ефективності виробництва в ФГ «Едельвейс – 2» наведений в табл. 2.8.

Таблиця.2.8

Показники економічної ефективності виробництва в ФГ «Едельвейс – 2»

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2012 р. до 2010 р, %
1. Вартість валової продукції в спів ставних цінах 2005 р., тис. грн.: - на 1 га сільськогосподарських угідь 34,05 30,84 31,16 92,5
- на 1 середньорічного працівника 393,15 316,49 280,42 71,3
- на 1 люд.-год. 0,22 0,18 0,15 68,2
- на 1 грн. виробничих витрат 1,2 1,19 1,22 101,7
2. Прибуток, тис. грн.: - на 1 га сільськогосподарських угідь 5,65 5,12 5,67 100,4
- на 1 середньорічного працівника 103,67 52,54 51,03 49,2
3. Рівень рентабельності, % 19,9 20,2 23,25 116,8

Джерело: Розрахунки автора за даними балансу підприємства

Провівши аналіз таблиці 2.8., можна сказати, що за аналізований період фермерське господарство «Едельвейс – 2» є прибутковим.

Вимога збалансованості фінансових ресурсів з точки зору їх джерел і напрямків використання породжує одну з ключових проблем ринкової економіки – платоспроможність підприємства (табл. 2.9.).

Таблиця 2.9.

Аналіз платоспроможності підприємства на кінець 2012 року

№ рядка Платіжні засоби Сума, тис. грн. Поточні зобов’язання Сума, тис. грн.
Грошові кошти 1,9 Короткострокові кредити банків 827,8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги 1151,4 Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги 2870,9
Інша поточна дебіторська заборгованість 97,5 Інші поточні зобов’язання 10,2
  Разом 1250,8 Разом 3708,9

 

За даними таблиці 2.8. можна сказати те, що підприємство являється неплатоспроможним. Основною ознакою неплатоспроможності підприємства являється сезонність сільського господарства. Підприємство на деяких етапах своєї діяльності отримує банківські кредити, які, на жаль, не можуть сплатити вчасно. І саме тому коефіцієнт платоспроможності такий низький.

Реалізація продукції — це ланка зв'язку між виробником і споживачем. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва. Організація збуту продукції є завершальною стадією виробничого циклу. Збут продукції впливає на хід виробництва. Для створення чіткої, ритмічної роботи підприємства слід приділяти увагу рівномірному розподілу обсягів виробництва по кварталах і місяцях з тим, щоб продукція надходила ритмічно в товаропровідну мережу.

Завдяки налагодженим зв’язкам з контрагентами ФГ «Едельвейс – 2» на протязі всього періоду існування своєчасно збувало свою продукцію та отримувало максимальний прибуток від співпраці з ними. Основні з них наведенні в табл. 2.10.

Таблиця 2.10.

Структура продажів ФГ «Едельвейс – 2» в розрізі контрагентів,грн.

Контрагенти 2010 р 2011 р 2012 р
грн. % від заг. прод. грн. % від заг. прод. грн. % від заг. прод.
ТОВ «АТБ Маркет» 12,2 7,6 0,6
ТОВ «Сандора» 26,7 - -    
ТОВ «Фозі – Фуд» 11,4 0,9    
ТОВ «ЕКОФРУТ» 0,7 0,8    
Ахметов М. М.     8,2    
ФОП Тихонюк Е. Л.     7,5    
Головко В. І.     3,1    
АТЗТ «ГОНГ»     2,1    
ТОВ «Індустріальний»        
ТОВ «ЕКО»        
ПАТ «Ю.Ф.Сі»         10,9
ФОП Семенов А. І.         4,4
Всього      

Проаналізувавши структуру і обсяги продажів господарства в табл. 2.10. можна зробити висновок, що обсяги продажів за аналізований період зросли на 4091,1 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в розрізі контрагентів займають: ТОВ «Сандора» в 2010 році, Ахметов М. М. в 2011 році і ТОВ «ЕКО» в 2012 році.

На протязі аналізованого періоду тісна співпраця склалася тільки з ТОВ «АТБ Маркет».

Співпраця з цими підприємствами відбувається на основі договорів, що наведенні в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11.

Діючі господарські договори на реалізацію продукції ФГ «Едельвейс –2»

Контрагент № та дата договору Продукція що купується Сума договору Умови оплати Виконання договору на момент розгляду (сума сплати і відвантаження), тис грн.
ТОВ «АТБ Маркет» №32956 від 01.05.11 Овочі Згідно додатків: прас-лист, заявки, графік поставки На протязі 14 днів з моменту відгрузки партії Оплата – 102,4; Відвантажено – 102,4
ТОВ «ЕКО» №10500 К від 01.06.11 Овочі Згідно додатків На протязі 14 днів з моменту відгрузки Оплата – 5140,0; Відвантажено – 6903,8
ПАТ «Ю.Ф.Сі» №1 від 01.05.11 Овочі Згідно додатків передплата Оплата – 1720,9; Відвантажено – 1752,2

ФГ «Едельвейс – 2» має вихід і на міжнародний ринок овочів. Воно реалізує свою продукцію на оптові ринки:

- Росії: Санкт –Петербург;

- Білорусь: Гомель, Брест;

- Польща: Краків;

- Молдова: Кишинів, Тирасполь.

На міжнародних ринках ФГ «Едельвейс» продає свою продукцію за дворівневими і трирівневими каналами збуту.

Далі необхідно порівняти темпи зростання виробництва і реалізації продукції. Перевищення темпів зростання виробництва над темпами реалізації продукції свідчить про накопичення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і неоплаченої замовником.

Таблиця 2.12.

Порівняльний аналіз виробництва і реалізації продукції ФГ «Едельвейс – 2» в 2012 р.

Продукція Виробництво продукції Реалізація продукції Відхилення тис. грн.
тис. грн. тис. грн.
Помідори 3231,3 3224,4 - 6,9
Огірки 349,1 348,5 - 0,6
Цибуля 4513,6 3421,7 - 1091,9
Капуста 1124,2 954,4 - 169,8
Морква 3245,1 2455,9 - 789,2
Буряки столові 301,4 210,2 - 91,2
Разом 12764,7 10615,1 - 2149,6

Джерело: Розрахунки автора за даними звітів підприємства

Провівши аналіз виробництва і реалізації продукції ФГ «Едельвейс – 2» в 2012 р в таблиці 2.12., ми можемо зробити висновок, що в цьому році було реалізовано менше ніж вироблено на 2149,6 тис грн. ( 17,9% ).

Цибулі в 2012 р обсяги реалізації були нижчі за обсяги виробленої на 1091,9 тис грн., причиною цьому є наявність складських приміщень в господарстві, де закладається продукція для реалізації її взимку. Це саме стосується моркви, капусти і буряків столових. Адже також частина цих видів продукції були закладенні на склади з холодильними камерами для подальшої реалізації їх взимку, чи навесні.

Негативне відхилення по таких видах продукції як помідори і огірки вказують на те, що господарство понесло природні втрати при виробництві.

Аналіз структури реалізованої продукції ФГ «Едельвейс – 2» за 2012 р дасть чітко зрозуміти, який вид продукції займає найбільшу питому вагу в загальній структурі виручки господарства. Це чітко відображено на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Структура реалізованої продукції ФГ «Едельвейс – 2» за 2012 р.

 

Найбільшу питому вагу у реалізованій продукції займає цибуля 32,2%, а найменшу – буряки столові 2% відповідно.

Таблиця 2.13

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...