Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порівняльний аналіз виробництва і реалізації продукції ФГ «Едельвейс – 2» в 2010 рПродукція Виробництво продукції Реалізація продукції Відхилення тис. грн.
тис. грн. тис. грн.
Помідори 2015,3 2015,3
Огірки 330,2 330,2
Цибуля 5744,6 4562,9 - 1181,7
Капуста 3125,3 2934,2 -191,2
Морква 1315,4 1598,9 283,5
Буряки столові 569,4 569,4
Ягоди (суниця) 15,8 15,8
Разом 12026,7 - 1089,3

Джерело: Розрахунки автора за даними звітів підприємства

Проаналізувавши таблицю 2.13, можна сказати, в загальному, що вироблена продукція за 2011 р також як і в 20010 р не повністю була реалізована. Було не реалізовано 9,5% продукції. Не були повністю продані такі види продукції як: цибуля і капуста. На це вплинули наявність складських приміщень на підприємстві.

Розвинена збутова система вплинула на 100% реалізацію таких видів продукції, як: помідори, огірки, буряки столові і суницю. Цьому сприяло те, що продукція реалізовувалася з поля, а не завозилась на склади як в минулому році.

Позитивне відхилення має морква, адже в 2011 році було реалізовано частину запасу з 2010 року.

Також розглянемо структуру грошових надходжень від реалізації овочевої продукції ФГ «Едельвейс – 2» за 2011 р, яка відображена на рис. 2.3..

 

Рис. 2.3.. Структура реалізованої продукції ФГ «Едельвейс – 2»

за 2011 р.

 

Найбільшу питому вагу в реалізованій продукції господарства в 2011 році також займає цибуля (37,9%) і капуста (24,4%).

Найменшу виручку в цьому році господарство отримало від реалізації суниці (0,1%), але даний вид продукції є перспективним і в наступні роки обсяги реалізації її поступово будуть зростати.

 

 

Таблиця 2.14.

Порівняльний аналіз виробництва і реалізації продукції ФГ «Едельвейс – 2» в 2012 р.

Продукція Виробництво продукції Реалізація продукції Відхилення грн.
грн. питома вага, % грн. питома вага, %
Помідори 1130,8 6,8 1130,8 8,1
Огірки 324,7 1,9 324,7 2,3
Цибуля 7256,4 43,4 5132,7 36,6 - 2123,7
Капуста 4026,1 24,1 3568,4 25,5 - 457,7
Морква 1089,3 6,5 988,5 7,1 - 100,8
Буряки столові 678,1 4,1 678,1 4,8
Ягоди (суниця) 22,0 0,1 22,0 0,15
Баштанні 2175,7 13,1 2175,7 15,45
Разом 16717,3 14020,9 - 2696,4

Джерело: Розрахунки автора за даними звітів підприємства

З даних таблиці 2.14. можна сказати, що в 2012 р було реалізовано на 19,6 % менше ніж вироблено.Аналіз структури грошових надходжень від реалізації овочевої господарства представлений на рис. 2.4.

 

Рис. 2.4. Структура реалізованої продукції ФГ «Едельвейс – 2»

за 2012 р.

Найбільшу питому вагу в реалізованій продукції господарства займає цибуля (36,6%), а найменше також суниця (0,15%).

Проаналізувавши структуру грошових надходжень від реалізації овочевої продукції ФГ «Едельвейс – 2» чітко видно, що такий вид як цибуля є лідером продаж на протязі аналізованого періоду.

Позитивний результат спостерігається по суниці, де вона на 0,5% підвищила свою питому вагу в загальній структурі реалізованої продукції господарства.

ABC-аналіз продажів представляє інструмент оперативного управління, який використовується для визначення стратегічних клієнтів, постачальників, товарів, товарних груп та інших аналітичних вимірювань з метою подальшого аналізу, моніторингу та розробки ефективних економічних рішень.

За допомогою АВС – аналізу проведемо оцінку пріоритетності продукції ФГ «Едельвейс – 2» щодо питомої ваги реалізації асортиментних одиниць у загальному обсязі продажу за даними 2012 р. (табл. 2.15.)

Таблиця 2.15

Дані для побудови АВС – аналізу

№ п\п Вид продукції Об'єм прод., тис. грн. Об'єм прод. з наростаючим підсумком, тис. грн. Стр – ра з наростаючим підсумком, % Сегмент
Помідори 1130,8 5132,7 36,6 А
Огірки 324,7 8701,1 62,1 В
Цибуля 5132,7 10876,8 77,55 В
Капуста 3568,4 12007,6 85,65 С
Морква 988,5 12996,1 92,75 С
Буряки столові 678,1 13674,2 97,55 С
Ягоди (суниця) 13998,9 99,85 С
Баштанні 2175,7 14020,9 С
  Разом 14020,9 - - -

Рекомендований розподіл:

Група А - об’єкти, сума часток з накопичувальним підсумком яких, становить перші 50% від загальної суми параметрів.

Група В - наступні за групою А об’єкти, сума часток з накопичувальним підсумком яких, становить від 50% до 80% від загальної суми параметрів.

Група С - залишилися об’єкти, сума часток з накопичувальним підсумком яких, становить від 80% до 100% від загальної суми параметрів [21 c 156].

Результати АВС – аналізу представленні на рисунку 2.5.

Рис. 2.5. Результати АВС - аналізу ФГ "Едельвейс -2"

 

До групи А належать асортиментні позиції, які вносять великий вклад в загальний збут продукції підприємства. На даному підприємству це цибуля, питома вага збуту якої в загальному обсягу становить 36,6%.

До групи В віднесемо ті асортиментні позиції котрі вносять середній вклад в загальний збут продукції підприємства. До цієї групи належать така асортиментна позиція, як капуста (25,5%) і баштанні, питома вага яких складає 15,45%.

До групи С зазвичай відносять ті асортиментні позиції, котрі вносять зовсім незначний вклад в загальний збут продукції підприємства. Продукти цієї групи є кандидатами на виключення з асортименту. Вони потребують найбільш детального аналізу за всіма зовнішніми і внутрішніми чинниками.

При прийнятті рішення щодо остаточного виключення продуктів з товарного асортименту слід враховувати їх вклад у покриття постійних витрат. Щодо портфелю ФГ «Едельвейс – 2», то до цієї групи належать такі асортиментні позиції, як помідори, морква, огірки, буряки та суниця, питома вага яких складає 22,45%. Найбільший вклад для господарства з цієї групи приносять помідори – 8,1% від загального обсягу збуту господарства.

Показник рентабельності реалізації продукції характеризує найважливіший аспект діяльності підприємства - реалізацію основної продукції, а також відображає дохід компанії на кожну зароблену гривню і може бути корисний як для правильної інтерпретації даних про обіг, так і для економічних прогнозів в умовах обмеженого обсягу ринку, що стримує зростання продажів.

Таблиця 2.16.

Розрахунок рентабельності продажів ФГ «Едельвейс – 2»

Показники Роки Відношення 2010/2012, %
Чистий дохід, тис. грн. 1996,8 -
Виручка, тис. грн. 10615,1 12026,7 14020,9 -
ROS, % 16,6 17,0 18,2 91,2

Джерело: Розрахунки автора за даними звітів підприємства

Загалом згідно таблиці 2.16. показник рентабельності реалізованої продукції фермерського господарства «Едельвейс – 2» за аналізований період зріс на 8,8%.

 

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ЕДЕЛЬВЕЙС – 2»

3.1. Прогнозування збуту продукції ФГ «Едельвейс – 2»

На сучасному етапі розвитку економіки України особливу увагу привертає проблема запровадження елементів планування та прогнозування на підприємстві, гарантування їх економічної безпеки та оцінка їх ефективності за допомогою математичного апарату. Тобто йдеться про використання економіко-математичних методів та моделей для розв’язання задач планування і прогнозування. Структурні зміни, що мають місце у ринковій економіці України позитивно вплинули на розвиток частини підприємств, які порівняно з іншими, змогли швидко досягти достатньо високих обсягів виробництва продукції. Однак деяким із них притаманний ряд невирішених проблем. Загальним завданням для господарських суб’єктів є зміцнення позицій на внутрішньому ринку, підтримка ділових стосунків з іноземними партнерами та ін. Вирішення цих завдань потребує запровадження на підприємствах прогресивних методів прогнозування та планування.

Прогноз кон'юнктуру ринку повинен спрямовуватись, перш за все, на визначення основних тенденцій науково-технічного прогресу в галузі, в якій діє господарство.

Отже, прогнозування збуту продукції - це визначення того, що підприємство розраховує продати, виходячи з існуючої кон'юнктури, ринкового потенціалу і власних можливостей.

Прогнозування збуту продукції ФГ «Едельвейс – 2» залежить від дії двох груп чинників:

- контрольованих: ціни, канали розподілу, система просування, характеристики продукції, товарна політика підприємства;

- неконтрольованих: стан економіки, темпи інфляції, процентні ставки, демографічні зміни, смаки споживачів, конкуренція, стан галузі.

Звідси прогнозування збуту повинно враховувати можливості господарства стосовно управління контрольованими чинниками і прилаштовування під дію неконтрольованих змінних.

На основі інформації, що надало мені господарство, я пропоную спрогнозувати загальний обсяг продажу продукції ФГ «Едельвейс – 2» на 2014 і 2015 рік, а в розрізі окремих видів продукції на 2012 рік.

Таблиця 3.1.

Ретроспективні дані по обсягам продажу ФГ «Едельвейс – 2» в розрізі видів продукції, тис. грн.

Вид Продукції Роки
Помідори       517,4 473,9 1344,4 3224,4 2015,3 1130,8
Огірки     160,7 247,3 254,1 282,2 348,5 330,2 324,7
Цибуля 1937,2 1987,3 2078,9 2145,8 2355,6 3166,1 3421,7 4562,9 5132,7
Капуста       196,3 257,1 208,6 954,4 2934,2 3568,4
Морква 1035,4 1327,6 1575,1 1691,6 1999,9 1510,3 2455,9 1598,9 988,5
Буряки столові             210,2 569,4 678,1
Ягоди (суниця)               15,8
Баштанні                 2175,7
Разом 2972,6 3314,9 3814,7 4798,4 5340,6 6511,5 10615,1 12026,7 14020,9

Джерело: Розрахунки автора за даними звітів підприємства

З таблиці 3.1. чітко видно, що господарство вирощувало і скільки реалізовувало продукції на протязі свого існування. «Старожилами» можна вважати тільки такі види продукції, як цибуля і морква. Для прогнозування обсягів продажу ФГ «Едельвейс – 2» на 2012 рік в розрізі кожного виду продукції я здійснюватиму за допомогою методу екстраполяції, а саме методу зі знаходженням коефіцієнта середньорічного темпу росту.

Розрахунок даного методу здійснюється за наступною формулою:

 

;

Середньорічний темп зростання розраховується за формулою:

 

де, – прогнозоване значення економічного показника;

– середньорічний темп зростання;

– кінцевий показник динамічного ряду;

- початковий показник динамічного ряду;

n – кількість показників в динамічному ряду;

і – період на який прогнозується.

Прогнозування обсягу продажу на 2012 рік не буде здійснюватися для суниці і баштанних, адже ці види продукції вирощувалися і реалізовувались менше трьох років.

Розрахунок прогнозу обсягів продажу буде здійснюватися на основі даних, що зазначенні в таблиці 3.1.1.

Почнемо прогноз, з прогнозування обсягу продажу помідорів на 2012 рік:

Обсяг продажу збільшився на 191,1 тис. грн.

Прогнозування обсягу продажу огірків:

Обсяг продажу збільшився на 40,4 тис. грн.

Прогнозування обсягу продажу цибулі:

Обсяг продажу збільшився на 664,8 тис. грн.

Прогнозування обсягу продажу капусти:

Обсяг продажу збільшився на 2805,2 тис. грн.

Прогнозування обсягу продажу моркви:

Обсяг продажу зменшився на 44,8 тис. грн.

Прогнозування обсягу продажу буряків (столових):

Обсяг продажу збільшився на 539,8 тис. грн.

Прогнозування загального обсягу продажу овочевої продукції ФГ «Едельвейс – 2» на 2012 рік:

В загальному обсяг продажу по господарству на 2012 р збільшився на 3 млн. грн., що є досить позитивним результатом.

Рис. 3.1. Прогнозовані обсяги реалізованої продукції ФГ «Едельвейс – 2» на 2012 р, тис. грн..

Джерело: Розрахунки автора за даними звітів

Таблиця 3.1.2.

Для здійснення прогнозу за допомогою методу математичного моделювання потрібні векторні коефіцієнти для лінійних функцій і значення узагальнюючого коефіцієнта лінійних функцій (табл. 3.1.3).

Таблиця 3.2.

Векторні коефіцієнти для лінійних і квадратичних функцій

Довжина ряду
-9 -402
-7 -166
-5 -5
-3 -66 -15
-1 -264 -20
-352 -20
-330 -15
-11 -198 -5
-22 -54
-33 -258
μ

 

Так як динамічний ряд стабільний і не має коливань, прогноз буде здійснюватися за допомогою методу лінійних функцій.

Метод лінійних функцій має наступну формулу для розрахунку:

 

де, - прогнозоване значення економічного показника;

, - параметри рівняння лінійної функції;

t – номер прогнозованого періоду

Розрахунок параметрів рівняння здійснюється за наступними формулами:

 

де, , – векторні коефіцієнти лінійних функцій;

µ - узагальнюючий коефіцієнт лінійних функцій;

- об’єм продажу.

Таблиця 3.3.

Дані для розроблення моделі лінійної функції прогнозування обсягів продажів ФГ «Едельвейс – 2»

Роки № періоду, t Продаж, тис грн.
2972,6 -9 196191,6 -26753,4
3314,9 -7 182319,5 -23204,3
3814,7 -5 167846,8 -19073,5
4798,4 -3 158347,2 -14395,2
5340,6 -1 117493,2 -5340,6
6511,5 71626,5 6511,5
10615,1 31845,3
12026,7 -11 -132294 60133,5
14020,9 -22 -308460 98146,3
17020,8 -33 -561686 153187,2
- - - - -108615 261056,8

Джерело: Розрахунки автора за даними звітів

Далі розраховуємо параметри рівняння лінійної функції:

Таким чином модель приймає наступний вигляд:

Мною була поставлена задача розрахувати прогноз обсягу продажу овочевої продукції ФГ «Едельвейс – 2» на 2014 і 2015 роки.

Порядкові номери 2014 року буде становити 12, а порядковий номер 2015 року становитиме 13.

Отже, на основі цих даних прогнозуємо, що в 2014 році обсяг продажів овочевої продукції господарства становитиме:

За аналогічним розрахунком здійснюємо прогноз обсягу продажу на 2015 рік:

Після здійснення прогнозу необхідно перевірити достовірність прогнозування.

Перевірка достовірності моделі здійснюється за допомогою відносного відхилення розрахункових даних від фактичних. Розрахунок відхилення проводиться за наступною формулою:

де, Bt – відхилення;

– розрахункове значення показника;

yt – фактичне значення показника.

Модель є достовірною, якщо відносне відхилення на перевищує ± 10%.

Модель є абсолютно точною, якщо відносне відхилення не перевищує ± 5%.

Перевірка достовірності моделі:

Отже, з проведеного прогнозу можна зробити наступний висновок. Дана лінійна модель являється достовірною, адже значення відносного відхилення на перевищують ± 10%. Але абсолютно точною її не можна вважати, тому що відносне відхилення перевищує 5%.

 

3.2. Шляхи удосконалення політики збуту на ФГ «Едельвейс – 2»

 

В умовах переорієнтації підприємств до потреб ринку найважливішим питанням є формування політики збуту відносно мінливих вимог споживачів та високого рівня конкуренції. Економічні показники збутової політики впливають на процес функціонування підприємства в цілому, а їх аналіз дозволяє виявити проблеми, що виникають у його діяльності. Для усунення цих проблем необхідним є використання стратегічно спрямованого комплексу заходів щодо формування збутової політики, а також застосовування сучасних моделей і методів удосконалення етапів організації, планування та контролю за збутовою діяльністю підприємства.

Високий рівень витрат постійно спонукає господарство до пошуку більш досконалих методів збуту. Збут продукції відіграє велику роль в діяльності господарства. У сфері збуту визначається кінцевий результат всіх його зусиль, що направлені на його розвиток і отримання максимального прибутку. Збутова мережа пристосовується до запитів покупців і створює їм умови максимальної зручності. За допомогою збуту відбувається доробка продукції і її підготовка (сортування, фасування, пакування), виявлення і вивчення смаків споживачів.

Реалізація овочів, на відміну від іншої сільськогосподарської продукції, має низку особливостей, що виходять із споживчої вартості самого товару.

Перш за все, слід відзначити, що збут овочевої продукції визначається її особливістю, яка полягає у тому, що, з одного боку, огірки, капуста, томати чи морква є товаром з високим рівнем попиту, тому що є продуктом, необхідним для харчування. З іншого боку, саме овочева продукція швидко псуються, отже, потребують термінового збуту. Тому важливо мати декілька постійних покупців, з якими можна заздалегідь домовлятися про продаж. Зазвичай ціна на овочеву продукцію швидко змінюється в залежності від ринкової ситуації та якості продукції. Звісно, ситуація на ринку, особливо зумовлена погодними умовами, нам не підвладна. Натомість господарство спроможне запропонувати на продаж якісні продукти. Щоб виробити продукцію високої якості та продавати її за найвищими цінами, потрібно ретельно добирати сорти рослин і точно дотримуватися технології.

Також ФГ «Едельвейс – 2» повинно задля покращення ефективного збуду вирощувати високоякісну продукцію.

Плодоовочівництво представляє собою одну з най рентабельніших сфер бізнесу в світі. Але за останні роки в овочівництві і садівництві змінилися підходи до маркетингу продукції. Якщо за радянських часів, в першу чергу, проблемою були технології, сьогодні головною проблемою є ринки збуту та ціни, за якими слід продавати продукцію. Проте сучасне плодоовочівництво поки що не зовсім далеко пішло від радянських часів.

І тому я пропоную ФГ «Едельвейс 2» перейти до принципів сучасного плодоовочівництва ( рис. 3.2.)

Рис. 3.2. Принципи сучасного маркетингового підходу

Принципи сучасного маркетингового підходу в господарстві повинні полягати в наступному, що спочатку плодоовочівництво починається з маркетингу, а потім уже визначається з виробництвом.

Також для покращення маркетингової збутової політики ФГ «Едельвейс – 2» рекомендується зробити ціни на продукцію господарства більш гнучкими. Це надасть зробити збут продукції більш гнучким і ефективнішим. В даний час ФГ «Едельвейс – 2» не надає цінових знижок, що є нерозумно. Знижки зможуть збільшити обсяги реалізації продукції господарства і зробити його більш конкурентоспроможним на ринку.

Таблиця 3.4.

Система знижок, яка розроблена для коригування цін на продукцію ФГ «Едельвейс – 2»

Система знижок Сума покупки, грн. Розмір знижки, % від вартості товару
Постійний клієнт (діє 2 роки)
Знижка, за кількість продукції До 9000
10000 -14000
14000 -19000
Знижки на продукцію, яка не відповідає якості (стара продукція) - 20-50

Джерело: Розрахунки автора

Дані рівні знижок, що представлені в таблиці 3.4. були визначені на основі попереднього досвіду ФГ «Едельвейс – 2» та вже існуючих знижок у своїх конкурентів.

 

ВИСНОВКИ

 

Актуальність проблеми організації і управління збутом готової продукції пов'язано з великою пропозицією товарів на ринку, з потребами покупців і зростанням нецінової конкуренції. Специфіка українського акценту проблеми полягає в тому, що ситуація ускладнюється загальною економічною нестабільністю, інфляцією, низьким рівнем платоспроможного попиту, недосконалістю ринкових відносин.

Отже, збутова політика підприємства спрямована на підвищення ефективності господарства, тому що в сфері збуту остаточно виявляються всі зусилля маркетингу по підвищенню прибутковості. Пристосовуючи збутову мережу під споживача господарство має більше шансів вистояти в конкурентній боротьбі. Саме в даній сфері підприємець знаходиться ближче до покупця.

Збут товару є ланцюжком, що пов'язує господарство-виробника із споживачем через проміжні ланки: збувальників, торгових посередників, ініціаторів покупки.

Маркетинг продукції, її просування, пошук і розвиток нових, ефективніших каналів збуту продукції є найбільш критичним важелем прибутковості господарства. При цьому ФГ «Едельвейс – 2» має використовувати прогресивні технології та передовий досвід як вітчизняний, так і закордонний, для того щоб отримати найкращу продукцію, стабільні канали збуту і, як результат, найвищий прибуток, що є основною метою діяльності господарства.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...