Главная Обратная связь

Дисциплины:


ФАКТОРИ ІНДЕКСНОЇ МОДЕЛІПоказник Умовне позначення Базисний рік Поточний рік Індекс
1. Валовий внутрішній продукт a 1,5
2. Частка чистого внутрішнього продукту у валовому внутрішньому продукті b 0,75 0,67 0,89
3. Співвідношення ЧНД і ЧВП c 0,87 0,75 0,87
4. Співвідношення ЧННД і ЧНД d 0,77 0,8 1,039

 

Тоді:

Y1a = Y0 Ia = 100 × 1,5 = 150 млн грн.;

Y1a, b = Y0 Ia Ib = 150 × 0,89 = 133 млн грн.;

Y1a, b, c = Y0 Ia Ib Ic = 133 × 0,87 = 116 млн грн.;

Y1a, b, c, d = Y0 Ia Ib Ic Id = 116 × 1,039 = 120 млн грн.

= 100 (1,5 – 1) = 50 млн грн. — абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни ВВП;

= 100 · 1,5 (0,89 – 1) = –17 млн грн. — абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни частки ЧВП у ВВП;

= 100 · 1,5 × 0,89 (0,87 – 1) = –18 млн грн. — абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни співвідношення ЧНД і ЧВП;

= 100 · 1,5 × 0,89 × 0,87 (1,039 – 1) = 5 млн грн. — абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни співвідношення ЧННД і ЧНД.

=
= 50 – 17 – 18 + 5 = 20 млн грн.

Крім номінальних макроекономічних показників розраховують реальні, які оцінюють зміни в реальному випуску товарів та послуг. Реальні показники можна оцінити за допомогою індексів цін. Основні індекси, які застосовують в економічній практиці, це індекс споживчих цін і дефлятор ВВП. Починаючи з кінця 1993 року Держкомстатом запроваджено індекс споживчих цін (ІСЦ-показник), якій вимірює зміну рівня цін певного кошика товарів та послуг відносно деякого базового рівня. Послуги, які входять до цього кошика, включають плату за житло та користування транспортом, це — Ласпейрес-індекс, що базується на рівні споживання попереднього року. Квартальні та річні показники рівнів інфляції розраховують як середнє геометричне місячних індексів. Інший вимірювач інфляції, який застосовується Держ­комстатом, це індекс оптових цін — показник, який визначає рівень оптових цін, що їх отримує виробник за певний кошик товарів. Дефлятор — поняття, близьке за змістом до індексу оптових цін, що дозволяє перейти від номінального обсягу про­дукції до реального (вартість останнього виражена в цінах певного базового періоду).

При вивченні динаміки ВВП для елімінування впливу цін слід розмір ВВП подати в порівнянних цінах.

Така переоцінка дає можливість дістати індекс фізичного обсягу ВВП, тобто індекс, на який не впливають змінювані ціни.

Вимірювання рівня цін важливо з двох причин. По-перше, важливо з’ясувати, як змінився рівень цін протягом певного часу, а також визначити, чи була інфляція (збільшення рівня цін) або дефляція (зменшення рівня цін) і яка саме.По-друге, оскільки ВВП являє собою сукупну вартість усіх кін­цевих товарів і послуг, вироблених протягом року (у ринкових цінах), то грошові показники використовуються при зведенні до спільного фактора різнорідних компонентів загального обсягу виробництва. У такому разі вартість обсягу виробництва різних років (валових внутрішніх продуктів) можна порівнювати лише тоді, коли купівельна спроможність грошової одиниці не змінюється.

 

 

Висновок

На основі вище поданої інформації можна зробити такі висновки:

1. Промисловість являє собою сукупність окремих самостійних промислових підприємств (закладів), виробничих об'єднань, призначення яких - виробництво матеріальних благ.

2. Промислове підприємство - це основна виробнича одиниця, що характеризується адміністративно-господарською відокремленістю, ознаками якої є єдність управління, право юридичної особи і самостійний баланс.

3. Промислова продукція - це прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємств у формі готових продуктів, напівфабрикатів, у формі робіт і послуг промислового характеру і сальдо незавершеного виробництва.

4. За ступенем готовності промислова продукція поділяється на: готові вироби, напівфабрикати, незавершене виробництво.

5. Облік продукції може здійснюватись в натуральному, умовно-натуральному і вартісному виразі.

6. Облік продукції в натуральному виразі характеризує обсяг виробництва у прийнятих для неї фізичних одиницях виміру (штуках, кілограмах, метрах і т. ін.).

7. Умовно-натуральні одиниці виміру, які дозволяють дещо розширити межі натурального обліку, будучи його різновидом. Суть цього методу полягає в тому, що одна з різновидностей продукції приймається за умовну одиницю, а інші приводяться до основного вимірника за допомогою відповідних коефіцієнтів.

8. Вартісними показниками обсягу промислової продукції промислового підприємства є: валовий оборот, валова продукція, товарна продукція, реалізована продукція, чиста продукція, обсяг продукції в нормативах собівартості, вартість обробітку.

9. Якістю продукції - здатність задовольнити конкретну потребу відповідно до її призначення.

10. Основними завданнями статистики є характеристика якості однорідної і різноіменної продукції, вивчення економічного ефекту від випуску продукції різної якості, визначення абсолютних і відносних показників браку.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...