Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сільськогосподарське виробництво. У Біловодському районі Луганської області, однієї з 14-и областей, де культивується конярство, сконцентрований основний потенціал областіУ Біловодському районі Луганської області, однієї з 14-и областей, де культивується конярство, сконцентрований основний потенціал області.

Також с.г. виробництво представлене різними формами підприємствам, які займаються виробництвом рослинницької та тваринницької продукції.

- слайд 15.

Вплив сільського господарства на:

1. Забруднення вод.

Неочищені стоки сільськогосподарського виробництва є одним із джерел забруднення вод. Стічні води несуть в собі небезпечні хімічні сполуки, хвороботворні мікроорганізми, інсектициди і гербіциди, біогени, що входять до складу добрив. Пестициди та добрива, що застосовуються в сільському господарстві, змиваються в річки, озера, моря з дощовою водою і стають їжею для бактерій.

Ерозії і забрудненню ґрунтів. Ґрунти в районі піддаються водній та вітровій ерозії. Схили круче 3-х градусів еродовані більше ніж на 80%.

. Масштабність проблеми необоротної деградації грунтів ставить під загрозу забезпечення населення продовольством. На порушених грунтах, а їх на території більше половини, поступово знижується урожайність сільськогосподарських культур від 10 до 50 % і більше.

Забруднення грунтів здійснюється стічними водами підприємств, а також тваринницьких комплексів,

Меліорації супроводжуються вторинним засоленням родючих земель, їх підтопленням і заболочуванням при надмірних поливах. Неправильне застосування мінеральних добрив та отрутохімікатів порушує природний колообіг речовин, погіршує якість сільськогосподарської продукції. При недосконалій технології обробітку грунту і внесення добрив рослини здатні засвоювати лише 50% їхньої кількості,

В загальному по району спостерігається тенденція до досить стрімкого зниження вмісту гумусу в ґрунті, а також азоту, фосфору і калію.

Основними забруднюючими речовинами є: нафтопродукти, органічні, зважені речовини, отрутохімікати, пестециди

В Біловодському районі районі є Комунальне господарство „Біловодськтепло”, яке займається виробництвом та розподіленням електроенергії, газу, тепла і води:

Основними проблемами системи житлово-комунального господарства є наступні:

v -неефективна експлуатація існуючого житлового фонду;

v неякісне та перебійне забезпечення питною водою населення району;

v застаріле технічне оснащення підприємств житлово-комунального господарства;

v проблеми з водопостачанням та водовідведенням.

Енергією район постачає Луганська ТЕС. Територією проходять багато ліній електропередач, різної напруги. Є вплив електромагнітних полів на населення і НПС

слайд 16

Територію району перетинають автодороги загальнодержавного значення Старобільськ – Мілове і обласного значення Широкий – Марківка.Головна автотрасса «Купянск-Миллерово».

В районі відсутній залізничний, морський і річковий, авіаційний транспорт.

Несприятлива територіально-планувальна структура міст та проходження транзитного транспорту через міста значно збільшує їх загазованість та є вагомим фактором впливу на здоров'я людини.

Рівень забруднення грунтів шкідливими інградієнтами, які містяться у викидах автомобілів значний. Найбільше він спостерігається поблизу автомагістралей. Найбільша концентрація забруднюючих речовин від транспорту зосереджена на відстані 8-10 м (на ділянках доріг вздовж яких є насадження -яруси дерев і кущів), якщо таких насаджень немає, то до 40 м.

РЕКРЕАЦІЇ. У районі діють туристично-рекреаційні маршрути по пам'ятних історичних місцях: Свято-Троцкий храм, Юнницкий ботанічний заказник, Краєзнавчий музей. На території району є організовані зони рекреації - зелені зони, парки, сквери.

На території району туризм є досить розвинений.

На території району знаходяться знані заповідні об’єкти: регіональний Ландшафтний парк «Біловодський» та Юницький державний заказник Всеукраїнського значення, заказники «Балка ковилева» та «Крейдяна балка», ботанічний заказник «Стінки ліскові», пам’ятки природи – 200-літні дуби, ботанічна пам’ятка природи «Воронець», «Крейдяні гори».

Це місця поширення рідкісних видів рослин, або тих, що занесені в «Червону Книгу України».

Села району мають багату історико – архітектурну спадщину.

Розроблені 4 основні туристичні маршрути,

слайд 17.

Серед основних екологічних проблем слід назвати:

- Зниження родючості ґрунтів через їх збіднення на вміст поживних речовин та погіршення фізико-хімічних властивостей, що відбувається внаслідок зменшення внесення в ґрунти мінеральних та органічних добрив;

- Ґрунти області знаходяться в кризовому стані, тому що з інтенсивними ерозійними процесами спостерігається комплекс деградаційних факторів, таких як: зниження вмісту гумусу та азоту, декальцінація та забруднення хімічними речовинами, важкими металами і радіонуклідами;

- Розвиток ерозії особливо на першому місті вітрової, а далі водної;

- Забрудненя поверхневих і підземних вод;

- Критичний стан каналізаційного постачання;

- Негативний вплив меліорацій: в умовах незадовільного фінансування меліоровані системи виходять з ладу, відбувається процес поступового переведення меліорованих угідь у немеліоровані, який супроводжується низкою негативних екологічних наслідків - виснаженням ґрунтів, їх переосушенням, розвитком ерозійних процесів, або протилежне - вторинним заболоченням, підтопленням тощо;

- Забруднення атмосфери від автотранспорту і промисловості, яка є в районі;

- Недостатнє озеленення території;

- Недотримання водоохоронних зон;

- Накопичення відходів як і промислових так і побутових;

- Підтоплення території.

З рисунки ми можемо побачити, що загальна оцінка екологічного стану території Біловодського району є задовільною.

Визначення пріоритетності заходів (ранжування)

Складемо порядок ранжування заходів, які необхідно проводити для покращення ситуації в Біловодському районі Луганської області.

1. За проблемою „Погіршення стану охорони і раціонального використання земель ":

■ Захист земель від ерозії, підтоплення, зсувів, селів, заболочування,

вторинного засолення, пересушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів.

■ Рекультивація порушених земель, консервації деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.

■ Забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель. Розробку проектів формування та організації території нових агроформувань на еколого-ландшафтній основі та суворий контроль за додержанням ними агротехнологічних обмежень на використання земель сільськогосподарського призначення.

■ Насадження лісосмуг навколо доріг, водойм.

■ Дотримання системи правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель.

■ Запобігання необгрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення, лісових земель та чагарників для інших потреб.

■ Захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів.

■ Підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення.

■ Забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

■ Розробка новими агроформуваннями проектів організації території на еколого-ландшафтній основі, дотримання ними науково обґрунтованих сівозмін та утримання у належному стані захисних лісонасаджень та гідротехнічних споруд.

2. За проблемою „Погіршення екологічного стану водних ресурсів

■ ■ Відчутно зменшити обсяги скидів біогенних елементів,

■ пестицидів, фенолів та важких металів у поверхневі водні об'єкти.

■ Удосконалити системи обліку, моніторингу та контролю за забрудненням води.

■ Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного та санітарного стану річок.

■ Підтримання встановленого режиму на територіях водоохоронних зон та прибережних смуг.

■ Раціональне використання водних ресурсів.

■ Розробити і впровадити сучасні технології очищення стічних вод.

■ Застосовувати правила екосистемного підходу до водогосподарської діяльності та мінімізації супутнього впливу на водні об'єкти при екологічній експертизі проектів.

■ Комплексне очищення стічних вод з одночасною утилізацією вилучених продуктів та подальшою їх переробкою.

■ Розробку та здійснення програм створення високоефективних систем очищення стічних вод.

■ Впровадження ефективних технологій та обладнання для очищення стічних і зливових вод населених пунктів з метою припинення у найкоротший термін скидання у водойми забруднених комунальних стічних вод.

3. За проблемою „Забруднення повітряного середовища внаслідок господарської діяльності":

■ Розробка та впровадження систем очищення газів, що мають звести до мінімуму викиди в атмосферу, які надходять від промислових підприємств району.

■ Оснащення нових автомобілів ефективними системами і пристроями для зниження викидів: каталітичними нейтралізаторами, автоматами пуску і прогрівання, системами вловлювання пари пального.

■ Збільшення парку автомобілів, які працюють на газоподібному паливі; припинення до 2010 року випуску і використання етилованого бензину.

■ Створення діагностичних комплексів для визначення технічного стану двигунів, вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобілів.

■ Розробка нових видів екологічно чистого транспорту з використанням альтернативних джерел енергії.

 

4. За проблемою „Незадовільний стан охорони рослинного і тваринного світу, природоохоронних територій та об'єктів":

■ Проведення інвентаризації флори та рослинності на існуючих та
проектованих ділянках ПЗФ з подальшим проведенням моніторингу;
забезпечення моніторингових спостережень стану та структури популяцій
рідкісних видів рослин і видів, що зникають.

■ Відтворення лісів та захисне лісорозведення (планується відтворення лісів
на площі 0,5 тис. га, захисне лісорозведення - 4,5 тис. га).

■ Збереженість корінних байрачних і заплавних лісів через включення їх до
мережі ПЗФ та екологічної мережі.

■ Поліпшення породного складу лісів за рахунок аборигенних та
інтродукованих порід, що пройшли багаторічну акліматизацію.

■ Проведення повної інвентаризації видового складу та фермового
різноманіття зелених насаджень населених пунктів області з їх детальним
картуванням.

■ Розробка та впровадження проектів озеленення населених пунктів
(особливо проектів озеленення спальних районів великих міст і вулиць
приватного сектору).

■ Розширення мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду
для підтримки екологічної рівноваги, для проведення краєзнавчої та екологічної освіти, регламентованого відпочинку на природі.

■ .Розвиток мережі територій та об'єктів ПЗФ, які об'єднує завдання
охорони місцевої природи та історико-культурної спадщини.

■ Регулярне проведення інспекційних перевірок і наукового аналізу стану територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

■ . Поліпшення фінансового, матеріально-технічного та правого забезпечення розвитку заповідної справи.

■ Посилення відповідальності за порушення режиму заповідних територій.

■ Забезпечення широкої участі державних, наукових і громадських організацій у виконанні міжнародних проектів, спрямованих на розвиток заповідної справи.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...