Главная Обратная связь

Дисциплины:


VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВЗавдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

" Цивільний процес " передбачають формування у студентів необхідних правових знань шляхом пошуку необхідних інформаційних джерел, а через їх опанування вміти аналітично оцінювати та виділяти основне з запропонованої інформації.

Змістовний модуль №1.

1. Опрацювати Закон України " Про судоустрій і статус суддів” 07.07.2010 р.

2. Надати правильну відповідь:

1.Цивільне судочинство складається з окремих стадій:

а) відкриття провадження у цивільній справі;

б) підготовки справи до розгляду;

в) судовий розгляд

г) у перелічених пунктах а,б,в.

д) у перелічених пунктах а,в.

2. Законодавство про цивільне судочинство встановлює наступні види проваджень:

а) позовне;

б) окреме;

в) наказне;

г) виконавче;

д) приказне.

3.Принципи цивільного процесуального права за змістом та сферою поширення поділяються на:

а) загально правові;

б) міжгалузеві;

в) галузеві;

г) принципи окремих правових інститутів;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г.

ж) у перелічених пунктах а,б.

4. .Принципи цивільного процесуального права за формою нормативного закріплення поділяються на:

а) закріплені Конституцією України;

б) закріплені в законодавстві про цивільне судочинство;

в) галузеві;

г) принципи окремих правових інститутів;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г.

ж) у перелічених пунктах а,б.

5.Принципи цивільного процесуального права за предметом регулювання поділяються на:

а) організації правосуддя;

б) функціональні;

в) які визначають зміст процесуальної діяльності;

г) принципи окремих правових інститутів;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г.

ж) у перелічених пунктах а,б, в.

6.Принципи цивільного процесуального права за значимістю поділяються на:

а) організації правосуддя;

б) функціональні;

в) фундаментальні;

г) конструктивні;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г.

ж) у перелічених пунктах в, г.

7.До принципів цивільного процесуального права належать:

а) Диспозитивність;

б) функціональні;

в) усність;

г) безпосередність;

д) у перелічених пунктах а,,в, г.

ж) у перелічених пунктах в, г.

8. Цивільні процесуальні правовідносини можуть виникнути за умов наявності:

а) норм цивільного процесуального права

в) цивільної правоздатності учасників процесу;

г) процесуальних юридичних фактів;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г.

ж) у перелічених пунктах в, г.

9. До кола суб’єктів цивільно-процесуальних правовідносин відносяться:

а) суд;

б) учасники процесу;

в) сторони у справі;г)третіх осіб;

д) у перелічених пунктах а,,в, г.

ж) у перелічених пунктах б,в, г.

10. Зміст цивільних процесуальних правовідносин включає:

а) цивільні процесуальні права;

б) цивільні процесуальні обов’язки суб’єктів правовідносин;

в) процесуальні дії;

г)поведінку суб’єктів;

д) у перелічених пунктах а,б,в.

ж) у перелічених пунктах б,в, г.

11. Цивільну юрисдикцію поділяють на:

а) позадоговірну;

б) договірну;

в) альтернативну;

г)виключну;

д) імперативну;

ж) за зв’язком справ

з) у перелічених пунктах а,б,в,г,д,ж;

к) у перелічених пунктах б,в, г.

12. Підсудність поділяється на:

а) цивільні процесуальні права;

б) територіальну;

в) функціональну;

г)поведінку суб’єктів;

д) у перелічених пунктах ,б,в.

ж) у перелічених пунктах б,в, г.

13. Видами територіальної підсудності є:

а) виключна;

б) договірна;

в) альтернативна;

г) загальна;

д) у перелічених пунктах а,б,в,г.

ж) у перелічених пунктах б,в, г.

14. Питання, що виникають під час розгляду справи колегією суддів вирішуються:

а) більшістю голосів суддів;

б) головуючий голосує останнім;

в) суддя може утриматися від від голосування;

г)суддя не можу утриматися від голосування;

д) у перелічених пунктах а,б,г.

ж) у перелічених пунктах б,в, г.

15. Цивільні справи в суді першої інстанції розглядаються:

а) у складі п’яти суддів;

б) суддею одноособово;

в) колегією у складі одного судді і двох народних засідателів;

г)у складі трьох суддів;

д) у перелічених пунктах б,в.

ж) у перелічених пунктах б,в, г.

16. Цивільні справи в судах апеляційної інстанції розглядаються:

а) колегією у складі трьох суддів;

б) суддею одноособово;

в) колегією у складі одного судді і двох народних засідателів;

г)у складі п’яти суддів;

д) у перелічених пунктах а.

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

17. Цивільні справи в судах касаційної інстанції розглядаються:

а) колегією у складі не менше трьох суддів;

б) суддею одноособово;

в) колегією у складі одного судді і двох народних засідателів;

г)у складі п’яти суддів;

д) у перелічених пунктах а.

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

18.Відводи суду поділяються на:

а) відводи судом за заявами інших учасників процесу ;

б) самовідводи ;

в) відводи ;

г) у перелічених пунктах а; б;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

19.Відведеними від участі у цивільній справі можуть бути:

а) експерт;

б) суддя ;

в) перекладач ;

г) секретар судового засідання;

д)свідок;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

з) у перелічених пунктах а,б,в, г,д.

20.Участь у справі кількох позивачів і відповідачів допускається, якщо:

а) предметом спору є однорідні права та обов’язки;

б) предметом спору є неоднорідні права та обов’язки ;

в) предметом спору є є спільні права чи обов’язки кількох позивачів або відповідачів;

г)права і обов’язки кількох позивачів чи відповідачів виникли з однієї підстави;

д) у перелічених пунктах а, в; г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

21. Розрізняють наступні види співучасті:

а) змішана;

б) активна;

в) пасивна;

г)агресина;

д) у перелічених пунктах а,б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

 

22.Підставами процесуального правонаступництва є:

а) смерть фізичної особи при правовідносинах, в яких допускається правонаступництво;

б) реорганізація юридичної особи;

в) уступка вимоги, переводу боргу;

г)вимога третіх осіб;

д) у перелічених пунктах а,б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

23.Треті особи в цивільному процесі поділяються на :

а) третіх осіб, що заявляються самостійні вимоги на предмет спору;

б) третіх осіб, що не заявляються самостійні вимоги на предмет спору;

в) третіх осіб;

г) третіх осіб, що не бажають брати участь у справі;

д) у перелічених пунктах а,б;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

24 Треті особи, що заявляються самостійні вимоги на предмет спору, це особи:

а) що вступають у справу шляхом залучення їх до участі у справі судом, без їх згоди;

б) що вступають у справу шляхом пред»явлення позову до однієї чи двох сторін;

в) можуть вступити у справу до закінчення судового розгляду;

г) можуть вступити у справу після закінчення судового розгляду;

д) у перелічених пунктах б,в.

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

25. Треті особи, що не заявляються самостійні вимоги на предмет спору, це особи:

а) що вступають у справу шляхом залучення їх до участі у справі з ініціативи суду, за клопотанням сторін;

б) що вступають у справу на стороні позивача або відповідача;

в) можуть вступити у справу до закінчення судового розгляду;

г) можуть вступити у справу після закінчення судового розгляду;

д) у перелічених пунктах а,б;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

26. Представником в суді може бути:

а) адвокат;

б) особа, що досягла 18 років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді;

в) особа, що досягла 16 років, має цивільну процесуальну дієздатність і не належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді;;

г) тільки адвокати;

д) у перелічених пунктах а,б;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

27.До повноважень секретаря судового засідання відносяться:

а) здійснювати судові виклики і повідомлення;

б) забезпечити фіксування судового процесу технічними засобами;

в) вести журнал судового засідання;

г) вести судове засідання;

д) у перелічених пунктах а,б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

28.Не підлягають допиту як свідки:

а) недієздатні фізичні особи;

б) священнослужителі, які отримали відомості на сповіді віруючих;

в) професійні судді, народні засідателі та присяжні – про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення рішення, вироку;

г) сторони, треті особи та їх представники;

д) у перелічених пунктах а,б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

29.Експерт під час проведення експертизи не має права:

а) спілкуватися з особами, які беруть участь у справі, та з іншими учасниками процесу за винятком дій, пов’язаних з проведенням експертизи;

б) давати пояснення в суді з приводу проведеної експертизи;

в) за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи;

г) повідомляти будь-кому, окрім суду результати експертизи ;

д) у перелічених пунктах а,в,г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

30.Цивільне процесуальне законодавство передбачає випадки звільнення від процесу доказування:

а) обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, визнані факти;

б) обставини, визнані судом загальновідомими;

в) обставини, встановлені судовими рішеннями у цивільній, господарській, кримінальній або адміністративній справі, що набрало законної сили;

г) обставини, які визнані тільки позивачем, або відповідачем;

д) у перелічених пунктах а,б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

31. За способом утворення докази поділяються на:

а) первинні;

б) вторинні;

в) третинні;

г)особисті;

д)матеріальні;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г;

з) у перелічених пунктах а,б.

32. За джерелами одержання докази поділяються на:

а) первинні;

б) вторинні;

в) третинні;

г)особисті;

д)матеріальні (речові);

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г;

з) у перелічених пунктах г,д.

33. Процес доказування поділяється на такі етапи:

а) визначення предмету та способів доказування;

б) збір та подання доказів;

в) дослідження та оцінка доказів;

г)заборона збирати докази;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

34. Судові витрати складаються з :

а) судового збору;

б) витрат, пов’язаних з розглядом справи;

в) оплати судової експертизи;

г)оплати добових свідків;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б.

35. Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю в таких випадках:

а) збільшення розміру позовних вимог або внесення збору в більшому розмірі, ніж це встановлено законом ;

б) зменшення розміру позовних вимог або внесення збору в більшому розмірі, ніж це встановлено законом;

в) повернення заяви чи скарги;

г) залишення заяви чи скарги без розгляду;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах б,в,г.

36.Цивільні процесуальні строки поділяються на такі різновиди:

а) визначені сторонами у справі;

б) встановлені судом та законом;

в) абсолютно визначені;

г) відносно визначені;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г,

ж) у перелічених пунктах б,в,г.

37.За ознакою тривалості цивільні процесуальні строки поділяються на :

а) строк не пізніше наступного дня від вчинення певної процесуальної дії;

б) 24-годинний строк;

в) дводенний строк;

г)триденний строк;

д) п»яти денний строк;

ж) семиденний строк.

з) у перелічених пунктах а,б,в,г,д,ж;

к) у перелічених пунктах а,б,в, г.

38. Строки, які встановлені судом або законом обчислюються:

а) роками, місяцями, днями;

б) тільки роками;

в) тільки днями;

г)тільки годинами;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а.

39. До витрат, пов’язаних із розглядом справи, належать:

а) витрати на інформаційно - технічне забезпечення розгляду справи;

б)на збір та подання доказів;

в) на дослідження та оцінку доказів;

г) витрати на правову допомогу;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,г.

40.Позов складається з елементів:

а) предмет, підстава, зміст;

б) тільки предмет;

в) тільки підстава;

г)тільки зміст;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а.

41.Значення елементів позову полягає в наступному:

а) за ними визначаються межі судового розгляду;

б) вони індивідуалізують позов;

в) вони дозволяють досліджувати та оцінювати докази;

г) вони забороняють збирати докази;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б.

42. До способів захисту відповідача від заявленого позову належать: :

а) визначення предмету та способів доказування;

б) подавати свої доводи та міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду;

в) подавати докази, та брати участь у їх дослідженні;

г) заявляти клопотання, оскаржувати судові рішення;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах б,в,г.

43.Заперечення проти позову поділяються на :

а) матеріально - правові;

б) процесуально-правові;

в) тільки на матеріально - правові;

г) тільки на процесуально - правові

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б.

44.Позивач протягом усього розгляду справи має право:

а) змінити предмет та підставу позову;

б) збільшити чи зменшити обсяг позовних вимог;

в) відмовитися від позову;

г) заборонити збирати докази;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах б,в.

45. Заходи забезпечення позову поділяються на:

а) універсальні та спеціальні;

б) тільки на універсальні;

в) тільки на спеціальні;

г)не поділяються взагалі;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а.

46.До універсальних заходів забезпечення позову належать:

а) накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві;

б) заборона вчиняти певні дії;

в) встановлення обов’язку вчинити певні дії;

г) заборона збирати докази;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

47. До спеціальних заходів забезпечення позову належать:

а) накладення арешту та майно ібо грошові кошти, що належать відповідачеві;

б) заборона вчиняти певні дії;

в) зупинення стягнення на підставі виконавчого документу, який оскаржується боржником в судовому порядку;

г) зупинення продажу описаного майна. Якщо подано позов про право власності на це майно або про виключення його з опису;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах в,г.

48.Право на позов є поняттям, яке включає:

а) право на задоволення матеріально-правової вимоги позивача;

б) право на пред»явлення позову і порушення справи в суді;

в) право на дослідження та оцінку доказів;

г) право на незадоволення матеріально-правової вимоги позивача;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б.

49.Процесуальний порядок відкриття провадження у справі складається з :

а) дотримання правил про підсудність;

б) дотримання належної форми позовної заяви;

в) дієздатність позивача;

г) не дотримання правил про підсудність;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

50.Питання про прийняття позовної заяви та відкриття провадження у справі вирішується:

а) суддею одноособово;

б) колегією суддів;

в) не пізніше 10-ти днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків;

г) не пізніше 5-ти днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,в.

51.Суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо:

а) заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства;

б) є рішення суду, що набрало законної сили, про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову або укладення мирової угоди сторін у спорі між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

в) у провадженні цього чи іншого суду є справа за позовом між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

г) є рішення третейського суду, щодо спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

52.Суд повертає позовну заяву позивачеві, якщо:

а) позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позовної заяви;

б) заяву подано недієздатною особою;

в) справа не підсудна даному суду;

г) суд не вважає за потрібне розглядати справу;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

53.Суд залишає позовну заяву без руху, якщо:

а) позовна заява подана з вадами змісту, форми чи порядку подання;

б) не оплачений судовий збір чи витрати на інформаційно - технічне забезпечення розгляду справи;

в) справа не підсудна даному суду;

г) суд не вважає за потрібне розглядати справу;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

53.Процесуальні дії, що складають зміст стадії підготовки справи до судового розгляду поділяються на:

а) процесуальні дії судді з підготовки справи

б) процесуальні дії осіб, які беруть участь у справі;

в) процесуальні дії осіб, які сприяють здійсненню правосуддя.;

г) процесуальні дії осіб, які не сприяють здійсненню правосуддя;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

54.Попереднє судове засідання має бути призначене і проведене:

а) впродовж одного місяця від дня відкриття провадження у справі;

б) впродовж двох місяців від дня відкриття провадження у справі;

в) впродовж трьох місяців від дня відкриття провадження у справі;

г) у перелічених пунктах а,б,в;

д) у перелічених пунктах а,б;

ж) у перелічених пунктах а.

55. Проведення попереднього судового засідання має на меті:

а) з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду;

б) забезпечення правильного та швидкого вирішення справи;

в) з’ясування чи справа не підсудна даному суду;

г) у перелічених пунктах а,б,в, г;

д); у перелічених пунктах а,б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б.

56. ЦПК України передбачає наступні форми доведення до відома учасників процесу їх права чи обов’язку з»явитися в суд:

а) судове повідомлення;

б) судовий виклик;

в) телефонне повідомлення;

г) повідомлення електронною поштою;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б.

57.На стадії судового розгляду процесуальні дії складаються з етапів:

а) підготовка частина;

б) розгляд справи по суті;

в) судові дебати;

г) ухвалення та проголошення рішення;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в;

з) у перелічених пунктах а,б.

58.Залежно від способу захисту права та правових наслідків, які вони викликають, судові рішення бувають:

а) про присудження, визнання, конститутивні;

б) тільки про присудження;

в) тільки про визнання;

г) тільки конститутивні;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

з) у перелічених пунктах а.

59.Вимогами встановленими законом до рішень суду є:

а) законність, обґрунтованість, порядок ухвалення, форма, зміст, порядок проголошення;

б) законність, обґрунтованість;

в) зміст, порядок проголошення;

г) у перелічених пунктах а;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

60.Ознаками законної сили рішення суду є:

а) загальнообов’язковість;

б) незмінність;

в) виключність та преюдиційність;

г) реалізованість;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

з) у перелічених пунктах а,б.

61. Заочне рішення суду направляється відповідачеві:

а) рекомендованим листом;

б) не пізніше 5-ти днів з дня його проголошення;

в) не пізніше 10-ти днів з дня його проголошення;

г) у перелічених пунктах а,б;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

62. Заочний розгляд справи застосовується:

а) у випадку відсутності відповідача;

б) у випадку відсутності позивача;

в) у випадку відсутності позивача і відповідача;

г) у перелічених пунктах а;

д) у перелічених пунктах а,б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б.

63. Особливістю заочного розгляду справи є:

а) в його рамках є можливою зміна позивачем предмета або підстави позову;

б) в його рамках є можливою зміна розміру позовних вимог;

в) в його рамках є неможливою зміна позивачем предмета або підстави позову, розміру позовних вимог ;

г) у перелічених пунктах а,б;

д) у перелічених пунктах а,б,в,;

ж) у перелічених пунктах в.

64.Заява про перегляд заочного рішення подається:

а) до суду, який ухвалив заочне рішення;

б) не пізніше 5-ти днів з дня його проголошення;

в) протягом 10-ти денного строку з дня отримання відповідачем копії рішення;

г) у перелічених пунктах а,в;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

65.Наказне провадження, це:

а) спрощений вид провадження у справах за вимогами, які мають достовірний характер;

б) спрощений вид провадження у справах за вимогами, які мають недостовірний характер;

в) складний вид провадження у справах за вимогами, які мають недостовірний характер;

г) у перелічених пунктах а,б;

д) у перелічених пунктах а,б,в, ;

ж) у перелічених пунктах а.

 

66.Предметом розгляду у справах наказного провадження є вимоги:

а) які ґрунтуються на правочині, вчиненому в усній формі;

б) які ґрунтуються на правочині, вчиненому в письмовій формі;

в) про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникам заробітної плати;

г) про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах б,в, г.

67.Після отримання заяви про видачу судового наказу суд може винести рішення:

а) повернути заяву про видачу судового наказу;

б) відмовити у прийняті заяви;

в) видати судовий наказ;

г) у перелічених пунктах а,б;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а.

67.Заява боржника про скасування судового наказу подається:

а) до суду, який видав судовий наказ протягом 10 днів з дня отримання наказу;

б) до суду, який видав судовий наказ протягом не пізніше 5-ти днів з дня його проголошення;

в) до суду, який видав судовий наказ протягом 30 днів з дня отримання наказу;

г) у перелічених пунктах а,б;

д) у перелічених пунктах а,б,в,;

ж) у перелічених пунктах а.

68. Подана заява боржника про скасування судового наказу розглядається судом:

а) протягом 5-ти днів з дня її надходження з викликом сторін в судовому засіданні;

б) протягом 5-ти днів з дня її надходження без судового розгляду і виклику сторін;

в) протягом 10-ти днів з дня її проголошення;

г) у перелічених пунктах б;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

69.Ознакою окремого провадження є:

а) відсутність сторін з протилежними інтересами;

б) несумісність зі спором про право

в) наявність сторін з протилежними інтересами;

г) у перелічених пунктах а,б;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

70. Апеляційний суд, розглядаючи справу здійснює:

а) не торкається самої суті спору;

б) перевірку законності, обґрунтованості рішення суду першої інстанції;

в) торкається самої суті спору, перевирішуючи його;

г) у перелічених пунктах а,б;

д) у перелічених пунктах б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

71.Об”єктом апеляційного оскарження є:

а) рішення, ухвали суду першої інстанції, що не набрало законної сили;

б) рішення, ухвали суду першої інстанції, що набрало законної сили;

в) рішення, ухвали суду першої інстанції, що набрало законної сили протягом року;

г) у перелічених пунктах а;

д) у перелічених пунктах а,б ;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

72. Апеляційна скарга на рішенні суду подається протягом:

а) 20-ти днів після подання заяви про апеляційне оскарження;

б) не пізніше 5-ти днів ;

в) не пізніше 10-ти днів ;

г) у перелічених пунктах а;

д) у перелічених пунктах а, б;

ж) у перелічених пунктах а, б, в.

73. Заява про апеляційне оскарження на ухвалу суду першої інстанції подається протягом:

а) 20-ти днів після подання заяви про апеляційне оскарження;

б) 5-ти днів з дня проголошення ухвали;

в) не пізніше 10-ти днів ;

г) у перелічених пунктах а, б;

д) у перелічених пунктах б;

ж) у перелічених пунктах а, б, в.

74.Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом:

а) 10ти днів після подання заяви про апеляційне оскарження;

б) 5-ти днів з дня проголошення ухвали;

в) не пізніше 10-ти днів ;

г) у перелічених пунктах а, б;

д) у перелічених пунктах а;

ж) у перелічених пунктах а, б, в.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...