Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття неустойки, Види неустойкиНеустойкою(штрафом, пенею) є грошова сума чи інша встановлена у договорі майнова цінність, яку борж­ник зобов'язаний сплатити або передати кредиторові у разі невиконання або неналежного ви­конання ним основного зобов'язання. Предметом неустойки крім грошової суми може бути ру­хоме і нерухоме майно. Проценти на неустойку не нараховуються. Залежно від особливостей визначення розміру неустойки і характеру порушення є такі різ­новиди неустойки: штраф і пеня.

За співвідношенням до збитків розрізняють чотири види неустойки: залікову, штрафну, альтернативну і виключну,

Залікова неустойка—найбільш поширений вид неустойки. Кредитор стягує в повному обсязі неустойку в залік .збитків, а якщо неустойка не покриває збитків, то стягує і збитки в тій частині, що не покрита заліковою неустойкою. Прикладом залікової неустойки є неустойка, яка традиційно передбачається за порушення строків поставки продукції. Скажімо, постачальник своєчасно не поставив до 1 січня стільці і ялинки. Зрозуміло, що якщо ялинки Прийшли через тиждень після Нового року, неустойка не може покрити понесені збитки, і вони будуть достягуватися. Штрафна неустойка дає змогу кредиторові стягнути і неустойку, і збитки в повному обсязі. Цей вид неустойки покладає на боржника додаткову відповідальність. Так, у разі поставки неякісної продукції замовник має право стягнути з постачальника як збитки, так і неустойку у вигляді 20% штрафу від суми забракованої продукції.

Сторони можуть передбачити в договорі й альтернативну неустойку, умови якої надають кредиторові право вибору: вимагати відшкодування заподіяних збитків чи стягувати зазначену в договорі неустойк.Виключна неустойка надає змогу кредиторові стягувати з боржника лише неустойку, можливість вимагати відшкодування збитків виключається. Як правило, виключною неустойкою транспортні організації захищаються від претензій своїх клієнтів.

29.Штраф як спосіб цивільно-правового захисту прав та інтересів сторін договору: поняття, умови та підстави застосування.

Цивільні процесуальні штрафи — (цивільна процесуальна відповідальність) у вигляді заходу майнового впливу, встановленого ЦПК, і застосовується судом до осіб, котрі не виконали покладених на них конкретних процесуальних обов'язків в складі цивільних процесуальних правовідносин у справі. Єдина для всіх зазначених правопорушень штрафна санкція характеризується особливостями за суб'єктним складом, підставами відповідальності, умовами і процесуальним порядком застосування. У всіх правопорушеннях штраф передбачено в розмірах до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Суб'єктний склад відповідальності у вигляді штрафу неоднорідний. Це — особи, які беруть участь у справі, а також ті, що не беруть участі у ній.Особи, які не беруть участі в справі, несуть цивільну процесуальну відповідальність у вигляді штрафу: свідки — за неявку в суд без поважних причин (ст. 44 ЦПК); посадові особи підприємств, установ, організацій і громадяни — за відмовлення без поважних причин подати на вимогу суду письмові або речові докази і за неповідомлення про неможливість їх подачі у встановлений строк; за порушення заходів по забезпеченню позову, які забороняють провадити певні дії, платежі, передавати майно; за незабезпечення явки представника організації в судове засідання. Цивільний процесуальний штраф може бути накладений також на осіб, які беруть участь у справі: за невиконання обов'язку повідомити суд про зміну своєї адреси, місця проживання або місця перебування під час провадження у справі, за неявку в судове засідання без поважних причин, відсутність яких потягла за собою відкладення розгляду справи (ч. 6 ст. 172 ЦПК); на відповідача у справі про стягнення аліментів — за неявку в судове засідання без поважних причин (ч. 1 ст. 174 ЦПК. Неустойка застосовується тільки і виключно до тих цивільних правопорушень (за невиконання або неналежне виконання), де вона передбачена законом або договором. Наявність і розмір неустойки, як правило, визначаються законом і її умови є обов'язковими для включення до договору. Але сторони можуть включити до останнього сплату неустойки на випадок порушення таких його умов, за які в законі відповідальність не передбачена.

30.Форми захисту цивільних прав та інтересів

Під формою захисту розуміється комплекс внутрішньо узгоджених організаційних заходів із захисту суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів. Розрізняють дві основні форми захисту - юрисдикційну та неюрисдикційну.

Юрисдикційна форма захисту суб'єктивних цивільних прав полягає у здійсненні відповідних дій у межах визначеної законодавством компетенції судом, органом державної влади, органом влади АРК, органом місцевого самоврядування, а також нотаріусом. У межах юрисдикційної форми захисту виділяють: загальний і спеціальний порядок захисту порушених прав. За загальним правилом, захист цивільних прав і охоронюваних законом інтересів здійснюється в судовому порядку. Право особи на звернення до суду за захистом своїх прав передбачене ст. 55 Конституції України. Судочинство здійснюється КСУ та судами загальної юрисдикції.Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є КСУ. КСУ вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів, до якої входять: місцеві суди; апеляційні суди; вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України.. Нині найбільш поширеними є випадки надання захисту порушених прав особи ЄСПЛ, який діє на підставі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. Згідно зі ст. 17 ЦК такий захист цивільного права й інтересу здійснюється органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим і органом місцевого самоврядування. Адміністративний порядок захисту може виражатися в оскарженні дій і актів державних органів у вищестоящий стосовно них орган виконавчої влади або ж у прийнятті державними органами, наділеними відповідними повноваженнями, рішень із використанням способів захисту цивільних прав, передбачених ст. 16 ЦК, при дотриманні процедури, встановленої нормативними актами.Як засіб судового захисту цивільних прав і охоронюваних законом інтересів, як було зазначено раніше, виступає насамперед позов. Позов - це звернена до суду вимога про відправлення правосуддя з одного боку, і звернена до відповідача матеріально-правова вимога про виконання його обов'язку або про визнання наявності або відсутності правовідношення - з другого..Захист цивільного права нотаріусом, передбачений ст.8 ЦК, здійснюється шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі в порядку і випадках, встановлених законом.

Неюрисдикційну форму захисту цивільних прав та інтересів становлять самозахист цивільних прав. Відповідно до ст..19 ЦК України, самозахистом є застосування особою заходів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. У ч.2ст.19 ЦКУ визначені критерії,за якими певна дія може вважатися способом самозахисту а саме:

1)відповідність до змісту порушеного права; 2)відповідність до характеру дії,якою порушене право; 3)відповідність наслідкам,спричиненим порушенням права. ЦК України містить підстави застосування самозахисту. Ними є не лише протиправні посягання і порушення власних прав особи, але і порушення прав інших осіб, коло яких не обмежується законом. Формами самозахисту цивільних прав вважається: необхідна оборона,крайня необхідність,притримання майна,інші способи самозахисту, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. Необхідною обороною – визначаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи. А також суспільних інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом завдання тому, хто посягає, шкоди. Необхідної і достатньої у даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення її меж. Крайня необхідність- це правомірні дії, спрямовані на усунення небезпеки, що загрожувала цивільним правам та інтересам іншої ФО чи ЮО, якщо цю небезпеку за даних умов не можна було усунути іншими засобами. Способи самозахисту можуть бути превентивні та оперативні.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...