Главная Обратная связь

Дисциплины:


Політичні партії як соціальний інститутСЛОВНИК

Політичний інтерес — узагальнені потреби, ідеальні прагнення індивідів та соціальних груп задовольнити свої вимоги у різних сферах життя суспільства, в першу чергу в політичній.

Політична партія — організована група однодумців, яка виражає інтереси частини народу, класу, класів, соціальної верстви, верств, намагається реалізувати їх завдяки здобуттю державної влади або участі в ній.


Основна мета діяльності політичної партії — здобути політичну владу в державі та реалізовувати свої програмні цілі — економічні, політичні, ідейно-теоретичні, моральні за допомогою законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.

1) В епоху Середньовіччя виникали та діяли такі парті в Італії XII—XV ст.:

a) Парамії і діакрії;

b) Оптиматів і популарів;

c) Гвельфи і гібеліни;

d) Педіеї та партії знаті;

Відповідь: 1-С

В епоху Середньовіччя виникали та діяли партії: в Італії XII—XV ст. між собою ворогували гвельфи (прихильники світської влади папи римського) та гібеліни (прихильники сильної королівської влади).

2) Масові політичні партії як інститут європейської культури у сучасному розумінні сформувалися лише у:

a) ХХ ст.

b) XVIII ст.

c) XV ст..

d) ХIХ ст.

Відповідь: 2-А

Масові політичні партії як інститут європейської культури у сучасному розумінні сформувалися лише в середині ХХ ст. і поступово поширилися й закріпилися в культурах країн і народів інших континентів.

 

3) М. Вебер в історії становлення партії вирізняв:

a) 5 етапів;

b) 2 етапи;

c) 8 етапів;

d) 3 етапи.

 

Відповідь: 3-D

 

М. Вебер в історії становлення партії вирізняв три етапи: аристократичне угруповання, політичний клуб, масова партія.

 

4) Яка структура політичної партії:

a) Ядро, рядові члени партії, прибічники;

b) Головні члени партії, Другорядні члени партії;

c) Активісти та прибічники;

d) Вищі ланки і нищі ланки.

 

Відповідь: 4-А

 

Структура політичної партії:

– ядро (керівні органи вищої і нижчої ланок, партійні лідери, активісти);

– рядові члени партії;

– прибічники.

 

Тема 9

Праця як соціальний процес та основа життєдіяльності людини

СЛОВНИК

Праця — це діяльність людини, спрямована на досягнення певного результату.

Соціальний прогрес - це поступальний розвиток суспільства по висхідній від менш до більш досконалих форм, його суть полягає в кількісному збільшенні та якісному вдосконаленні суспільних умов життєдіяльності людей.

Праця — це процес взаємодії людини і природи, в якому людина своєю діяльністю опосередковує, регулює, контролює обмін речовин між собою і природою.1) Процес праці містить:

a) три обов'язкові елементи;

b) 8 обов'язкових елементів;

c) 5 обов'язкових елементів;

d) 2 обов'язкові елементи.

Відповідь: 1-А

Процес праці містить три обов'язкові елементи: доцільну діяльність людини (власне працю), предмети праці та засоби праці.

2) Що таке система виробничих взаємозв'язків працівників із засобами виробництва та між собою:

a) засіб праці;

b) організація праці;

c) предмет праці;

d) технологія діяльності.

Відповідь: 2-B

Організація праці — система виробничих взаємозв'язків працівників із засобами виробництва та між собою, що утворює певний порядок організації та здійснення процесу праці.

3)Людські потреби класифікуються як:

a) фізіологічні та інтелектуальні;

b) духовні та естетичні;

c) індивідуальні (особисті) і суспільні (державні);

d) Творчі та естетичні.

Відповідь: 3-С

Потреби класифікуються як індивідуальні (особисті) і суспільні (державні).

4)індивідуальні потреби в свою чергу розподіляються на:

a) фізіологічні ,соціальні та духовні;

b) духовні та естетичні;

c) індивідуальні (особисті) і суспільні (державні);

d) Творчі, інтелектуальні та естетичні.

Відповідь: 4-А

Індивідуальні потреби в свою чергу розподіляються на фізіологічні (повітря, вода, їжа, одяг, житло тощо); соціальні (освіта, охорона здоров'я, підвищення культурного рівня тощо); духовні, до яких належать інтелектуальні, естетичні та творчі потреби.

 

Тема 10

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...