Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ9.1. Загальна поточна оцінка з дисципліни формується за принципами бальної оцінки різних видів робіт, які виконують студент. Вона розраховується як середньозважене всіх видів завдань по темах, що вивчаються в курсі, і враховує (1) якість підготовки самостійних завдань, (2) якість підготовки та презентації індивідуальних завдань (див. табл.. 2.).   Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни наступний:   9.1.1. Критерії поточного оцінювання знань студентів денної форми навчання враховують: 1. . Виконання SWOT-аналізу – загалом до 10 балів: 1.1. За виконання і захист SWOT-аналізу – до 10 балів. 1.2. За несвоєчасність виконання SWOT-аналізу знімається 2 бали. 2.. За активність на практичних заняттях та показаний при цьому рівень знань – до 15 балів: - при середньому балі поточної успішності 4,5-5 – 15 балів; - при середньому балі поточної успішності 3,5-4,4 – 12 балів; - при середньому балі поточної успішності 3,0-3,4 – 9 балів. 3. За виконання завдань для самостійного вивчення дисципліни (частково перевіряються на практичних заняттях) – до 10 балів: - в межах 90-100 % від загального обсягу завдань для самостійного опрацювання – 10 балів; - в межах 70-89 % від тієї ж величини – 8 бали. - в межах 50-69 % від тієї ж величини – 6 балів. 1. Завідвідування занять – 5 балів. 2. Загальна оцінка за поточну успішність визначається як підсумок за всіма видами робіт, відображених в цих критеріях і не може перевищувати 40 балів.  

Формою підсумкового контролю знань за дисципліною є семестровий іспит. Метою складання іспиту є перевірка ступеня засвоєння студентами навчального матеріалу та оволодіння ними необхідними практичними навичками.

Контроль знань студентів у формі іспитупроводиться в письмовій формі. Екзаменаційний білет містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів.

 

Структура білету та критерії оцінювання завдань:

Блок теоретичних завдань

1. Теоретичне питання, що потребує розгорнутої відповіді

10 балів

2. Методологічне питання, що потребує розкриття певної методики 10 балів

 

Блок тестових завдань

3. Тестове завдання передбачає відповідь на 5 тестових запитань 10 балів

 

Блок практичних завдань

4, 5, 6. Комплексна задача, яка передбачає відповіді на запитання:

а) розрахункового характеру 10 балів

б) аналітичного характеру 10 балів

в) конструктивного характеру 10 балів

 

Максимальна оцінка результатів іспиту 60 балів

Примітка: в екзаменаційний блет замість задачі може бути введений кейс – аналіз. (10 балів)Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

· відмінному рівню (9 - 10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

· доброму рівню (7 – 8 балів) притаманна, загалом, правильна відповідь при наявності окремих неточностей непринципового характеру.

· задовільному рівню (4 - 6 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

· незадовільному рівню (0 бала) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються такі критерії:

· відмінний рівень (9-10 балів) – 5 правильних відповідей;

· добрий рівень (7-8 балів) - 4 правильних відповідей

· задовільний рівень (4 - 6 балів) – від 2 до 3 правильних відповідей;

· незадовільний рівень (0 балів) – від 0 до 1 правильної відповіді.

Письмове розв'язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок, оцінюється на “відмінно” (9 - 10 балів), “добре” (7 – 8 балів) “задовільно” (4 - 6 балів) та “незадовільно” (0 балів) залежно від:

а) точності вирішення задачі;

б) повноти вирішення задачі;

в) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами розрахунків.

Якщо відповіді студента оцінені менше, ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. В цьому випадку отримані результати поточного контролю не враховуються.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...