Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шкала та критерії оцінювання екзаменаційних завданьРівень знань Оцінка за 100-бальною шкалою Критерії оцінювання екзаменаційного завдання
    Відмінний     9-10 При відповіді на теоретичне завдання: відповідь є повною, аргументованою, відображено взаємозв’язок між окремими локальними питаннями, їх сучасне практичне значення. При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь є правильною, підтвердженою логічними, чіткими поясненнями, має належну графічну чи формалізовану інтерпретацію. При розв’язанні задачі розрахункового характеру: представлено правильний алгоритм розв’язання, розрахунки здійснено без математичних помилок, результати розв’язання супроводжуються аргументованими висновками.
    Добрий     7-8 При відповіді на теоретичне завдання: відповідь загалом є правильною, але мають місце окремі неточності непринципового характеру. При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь є правильною, але супроводжується недостатньо чіткими поясненнями, мають місце окремі неточності непринципового характеру в графічній або формалізованій інтерпретації. При розв’язанні задачі розрахункового характеру: представлено правильний алгоритм розв’язання, обґрунтовану відповідь, але наявні незначні математичні помилки.
    Задовільний     4-6 При відповіді на теоретичне завдання: питання висвітлене частково, наявні неточності принципового характеру. При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь наближається до правильної, але містить текстові, графічні або формалізовані неточності принципового характеру, є нелогічно побудованою (для тестів – правильна відповідь без пояснень або з невірними поясненнями). При розв’язанні задачі розрахункового характеру: часткове розв’язання завдання, наявність помилок у розрахунках або при вірному розв’язанні відсутня оцінка отриманих результатів.
  Незадовільний   При відповіді на теоретичне завдання: питання розкрито невірно або відповідь відсутня. При розв’язанні ситуаційного (або тестового )завдання: відповідь є хибною або відсутня. При розв’язанні задачі розрахункового характеру: розв’язання відсутнє або проведене принципово невірно.

 

 

Порядок переведення результатів підсумкового оцінювання, визначених за 100-бальною шкалою оцінювання в інші шкали, що використовуються у вищій школі відповідно до вимог Болонської концепції, представлено в таб.7. 

Порівняльна таблиця шкал оцінювання

Проміжок за шкалою Університету Оцінки за розширеною шкалою Оцінки за шкалою ECTS Оцінки за національною шкалою
90 та вище ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок А відмінно
80-89 ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками В добре
70-79 ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок С
60-69 ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків D задовільно
50-59 ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії Е
25-49 НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно ще попрацювати перед тим, як отримати позитивну оцінку FX незадовільно
0-24 НЕПРИЙНЯТНО – необхідна серйозна подальша робота із повторним вивченням модуля (дисципліни) F

 

Примітки:1. Оцінка “F” передбачає обов’язкове повторне вивчення дисципліни. Використовується лише при першому перескладанні підсумкового контролю з дисциплін, які виносяться на повторне вивчення згідно робочих навчальних планів.

 

Перелік питань на екзамен:

 

1. Еволюція умов виробничо-господарської діяльності підприємств в процесі їх функціонування і розвитку.

2. Еволюція вирішуваних завдань при функціонуванні і розвитку підприємств.

3. Еволюція систем управління і фактори, що на неї впливають.

4. Різновиди довгострокового планування, їх сутність, умови використання і оцінка.

5. Умови нестабільності функціонування підприємств та методика її оцінки.

6. Вибір систем управління підприємства в умовах мінливості ринкових обставин.

7. Стратегічне планування, сутність, призначення, завдання і умови застосування.

8. Стратегічне управління, сутність, призначення, завдання та умови застосування.

9. Місія підприємства, цілі та завдання його функціонування.

10. Стратегія як узагальнююча система понять та база загальнофірмового управління.

11. Стратегічне завдання та основні функції стратегічного управління.

12. Стратегічний план, його оцінка та вимоги щодо реалізації.

13. Умови вибору стратегії: фактори, що впливають і забезпечують її реалізацію.

14. Зміни умов підприємницької діяльності та їх вплив реагування систем управління підприємств.

15. Оцінка умов ВГДП та фактори, що на неї впливають.

16. Методологічні основи та етапи розробки стратегії.

17. Плани розвитку і діяльності підприємств, їх види, особливості, напрямки та умови здійснення.

18. Системи управління підприємств, їх функції та оцінка внеску в рішення завдань стратегічного призначення.

19. Види та ієрархія стратегій, їх призначення та особливості.

20. Корпоративна стратегія, її призначення, зміст та особливості.

21. Бізнес-стратегія, її призначення, зміст та особливості.

22. Функціональні стратегії, їх призначення, зміст та особливості.

23. Операційні стратегії, їх призначення, зміст та особливості.

24. Глобальні стратегії, їх сутність, призначення та умови застосування.

25. Базові стратегії, їх сутність, призначення та умови застосування.

26. Класифікація стратегій відносно поведінки підприємства, їх особливості та умови реалізації.

27. Активні стратегії, їх особливості тата вимоги до підприємств по забезпеченню їх реалізації.

28. Стратегії маркетингу та умови їх вибору.

29. Стратегії зростання, їх сутність та умови використання.

30. Конкурентні стратегії, їх сутність і особливості, умови вибору та використання.

31. Стратегії розвитку, їх сутність та умови вибору для різних підприємств.

32. Плани розвитку і діяльності підприємств, їх види, особливості, напрямки та умови здійснення.

33. Стратегія відновлення підприємств в умовах кризи, сутність, засвоєння та напрямки дій.

34. Стратегія технічного розвитку підприємства, її сутність, цілі, напрямки та шляхи реалізації.

35. Стратегія порівняльних переваг, особливості і етапи її реалізації.

36. Захисна стратегія, її особливості та умови використання.

37. Процес розробки стратегії підприємства, його основні етапи та їх зміст.

38. Методи аналізу та вибору стратегій, їх різновиди, сутність і умови використання.

39. Методи однопродуктового аналізу стратегій.

40. Методи портфельного аналізу стратегій.

41. Метод SWOT- аналізу, сутність, можливості і умови використання.

42. Матриця БКГ, її призначення, структура, умови використання.

43. Матриця Маккінсі, її призначення, структура, умови використання.

44. Вибір оптимальної стратегії підприємства. Критерії вибору та методи оцінки.

45. Оцінка і вибір майбутнього конкурентного статусу підприємства.

46. Оцінка привабливості стратегічної зони господарювання.

47. Аналіз і вибір стратегічної позиції підприємства.

48. Умови вибору стратегії та фактори, що впливають і забезпечують її реалізацію.

49. Умови ідентифікації базових стратегій за М. Портером.

50. Порівняльна оцінка матриць БКГ і Маккінсі.

51. Методи аналізу і оцінки сильних і слабких сторін діяльності підприємств.

52. Методи аналізу і оцінки можливостей і загроз в діяльності підприємств.

53. Організація стратегічного контролю на підприємстві.

54. Процес розробки бізнес-стратегії, його етапи та виконавці.

55. Класифікація і вибір базових стратегій за Портером.

56. Цілі підприємства, їх класифікація, ранжування і вимоги щодо формування.

57. Головні ознаки та показники, що характеризують стратегічну спрямованість підприємства.

58. Організаційна культура підприємства та її вплив на процес розробки і ефективність реалізації стратегії.

59. Стратегічний контроль зовнішнього середовища, облік стратегічних завдань та їх оцінка.

60. Оцінка збалансованості портфелю стратегій.

61. Виробнича стратегія та її зв’язок зі стратегією НДДКР.

62. Методологічні концепції функціонального аналізу.

63. Декомпонування цілей, сутність, призначення і умови здійснення на підприємстві.

64. Зміст розділів комплексної стратегії, умови їх використання та перегляду.

65. Вимоги до стратегічного плану підприємства та його оцінка.

66. Методи теорії ігор в прийнятті рішень, їх особливості і умови використання.

67. Комплексна стратегія, її сутність, склад, зміст та форма уявлення.

68. Інформаційна система стратегічного управління, її склад, рівень та зміст.

69. Оцінка результатів реалізації стратегії та умови коригування їх відхилень.

70. Стратегічний контроль: сутність, завдання та особливості.

71. Складові організаційної культури підприємства, їх вплив на рівень потенціалу та шляхи поліпшення.

72. Система управління стратегічними задачами.

73. Поточне планування і його зв’язок зі стратегією підприємства.

74. Стратегічна інформація, її сутність, джерела та умови організації щодо придбання.

75. Функціональний аналіз діяльності підприємства, його сутність і призначення.

76. Декомпонування стратегії та визначення стратегічних цілей підприємства.

77. Типи функціональних стратегій, їх загальна характеристика і особливості.

78. Організація розробки стратегії на підприємствах, її рівні та підходи.

79. Експертні методи оцінки стратегічних рішень, їх сутність, особливості та умови використання.

80. Тактичне та стратегічне планування, їх зв’язок, особливості та умови використання.

81. Нормативна база комплексної стратегії, її склад та методи формування.

82. Можливі ризики стратегії бізнесу та умови їх обмеження.

83. Стратегія та структура підприємства, їх взаємозв’язок, характеристика та вимоги щодо відповідності.

84. Показники ефективності стратегії, їх визначення, оцінка і умови коригування при її реалізації.

85. Вимоги щодо управління в умовах стратегічних змін.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...