Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проблеми відповідальності як засобу реалізації земельного права: поняття і формиБасін К. В. Юридична від-ть: природа, форми реалізації та права людини.

Визначення поняття від-ті – міра покарання правопорушника…..Розгляд через призму заст. санкції за вчинене правопорушення.

Харківська школа ек права розгляд від-ть – як покладання на винну особу в примус порядку або без такого майнових або ін. несприятливих наслідків за поруш в галузі екології.

Недбайло у статті Система юр гарантий применения советских прав норм – запр розглядати від-ть в позитивному і ретроспект аспектах. Позит аспект поляг в належному викон покладених на суб обов’язків з метою досягнення позитивних цілей.

Басін – також підтр точку зору щодо розгляду пон від-ті у цих 2х аспектах.

Андрейцев запропонував розглядати еколог від-ть через призму сусп. пр.-ин. Тому від-ть в зем праві слід розгляд як таких стан розв сусп. відносин, при якому заб виконання відповідальними особами вимог зак-ва у галузі використання земельних діл, їх охорони і заст. до винних осіб заходів державного примусу. Правовими формами від-ті в зп є: 1. Позитивна, 2. Негативна (ретроспективна) від-ть.

Позитивна відповідальність – відповідний стан правовідносин, у яких активно реалізується специфічна правосуб’єктність зобов’язаних осіб, що спрямована на виконання належних позитивних юридично-значимих дій у галузі використання відтворення та охорони земель. Такий вид відповідальності реалізується у регулятивних земельних правовідносинах, характеризується добровільною формою реалізації, підставами виступають норми земельного та екологічного права.

У ретроспективному значенні – це форма суспільних відносин, у яких за допомогою правових норм та інших юридичних засобів забезпечується добровільне чи примусове виконання винними особами вимог земельного законодавства або покладаються додаткове виконання інших обов’язків за вчинене правопорушення. Тобто підставою для відповідальності є земельне правопорушення.

Можна виділити такі види відповідальності: 1) Кримінальна, 2) Адміністративна, 3) Цивільна (в тому числі господарська), 4) дисциплінарна, ін.

Ознаки позитивної від-ті – реаліз в регулятивних правовідносинах, добровільна реалізація (наприкл, від-ть за забрудн земель, як наслідок зд-ння правомірних дій). Відпов до м принципу забруднювач платить, передбач, що за забруднення нпс встановл збір на основі фактичних обсягів викидів і лімітів скидів забр речовин у нпс та розміщення відходів.

П КМУ Про затв порядку встановлення…… 1.03.1999 № 303

Від-ть за шкоду, заподіяну власникам зем діл і землекористувачам правомірними діями (повне відшкодування збитків і втрат сг і лісогос вир-ва; тимчасове правомірне зайняття зем діл; обмеж прав на використ зем діл). Гл. 24, 36 ЗК,, ЗУ Про відчуж зем діл…. 17.11.2009

ПКМУ 19.04.1993.№ 284; 11.11.1997 № 1279 відшкодування втрат….

Негативна – реаліз у охоронюваних пр.-ах; підстава – земельне правопорушення.

2.Проблеми видів. Кримінальна, адмін., майнова, дисципл.

Виділення зем-правової від-ті і госп- прав від-ті за порушення земельного зак-ва.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...