Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок збитків від втрати життя та здоров’я населенняПрактична робота №5

(для студентів економічних спеціальностей)

Оцінка збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

 

Мета заняття: ознайомити студентів з методикою розрахунку економічних збитків від надзвичайних ситуацій.

 

Питання:

1. Загальні питання

2. Розрахунок збитків від втрати життя та здоров’я населення.

3. Розрахунок збитків від шкідливого впливу на матеріальні об’єкти (Мр).

 

Важливе значення для оцінки наслідків надзвичайних ситуацій має порядок визначення збитків. Згідно з інструкцією [6 Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №175 від 15 лютого 2002 року (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 862 (862-2003-п) від 04.06.2003)] збитки визначаються, виходячи з наслідків надзвичайної ситуації, для зобов’язання, а не зі змісту надзвичайної ситуації. Одна й та сама надзвичайна ситуація може викликати різні наслідки, так само, як різні надзвичайні ситуації можуть спричинювати такий самий наслідок. Якщо потерпілій стороні заподіяно збитки декількох видів, то збиток кожного виду розраховується окремо, а отримані результати додаються.

Усі збитки поділяють на види залежно від завданої фактичної шкоди, зокрема від:

- втрати життя та здоров’я населення (Нр);

- руйнування та пошкодження головних фондів, знищення майна та продукції (Мр);

- невироблення продукції внаслідок припинення виробництва (Мп);

- вилучення або порушення сільськогосподарських угідь (Рс/г);

- втрат тваринництва (Мтв);

- втрати деревини та інших лісових ресурсів (Рл/г);

- втрат рибного господарства (Рр/г);

- знищення або погіршення якості рекреаційних зон (Ррек);

- забруднення атмосферного повітря (Аф);

- забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських вод і територіального моря (Вф);

- забруднення земель несільськогосподарського призначення (Зф);

- збитків, заподіяних природно-заповідному фонду (Рпзф).

 

Порядок розрахунку збитків за типами надзвичайних ситуацій

Загальний обсяг збитків (З) від наслідків НС розраховують як суму окремих видів збитків (постанова КМУ від 15 лютого 2002 р. № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»):

З = Нр + Мр + Мп + Рс/г + Мтв + Рл/г + Рр/г + Ррек + Рпзф +Аф + Вф +

+ Зф (1)

Для кожного типу та виду НС залежно від їхнього рівня визначають головні види збитків, перелік яких наведено у табл. 1 вищезгаданої постанови КМУ. 

Таблиця 1 (витяг)

Основні види збитків, характерних для різних типів НС

Тип НС Рівень НС
Об’єктівий Місцевий Регіональний Державний
Транспортні аварії Нр, Мр, Мп (Аф, Вф, Зф) Нр, Мр, Мп (Рр/г, Аф, Вф, Зф)    
Аварії з викидом хімічно-, біологічно- та радіаційно небезпечних речовин Нр, Мр, Мп, Аф, Вф (Рс/г, Рл/г, Рр/г, Ррек) Нр, Мр, Рр/г, Ррек, Мп, Аф, Вф (Рс/г, Рл/г, Рпзф, Зф) Нр, Мр, Рр/г, Ррек, Рс/г, Рл/г, Рпзф, Мп, Аф, Вф, Зф Нр, Мр, Рр/г, Ррек, Рс/г, Рл/г, Рпзф, Аф, Вф, Зф
Інфекційні захворюван-ня людей Нр, Мп Нр, Мп Нр, Мп, Мр Нр, Мп, Мр

 

Розрахунок збитків від втрати життя та здоров’я населення.

Розмір цих збитків обчислюють за формулою:

Нр = ΣBтрр + ΣВдп + ΣВвтг , (2)

де ΣBтрр – втрати від вибуття трудових ресурсів з виробництва;

ΣВдп – витрати на виплату допомоги на поховання;

ΣВвтг – витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника;

 

а) втрати від вибуття трудових ресурсів з виробництва розраховують на підставі даних, наведених у табл. 2, за такою формулою:

 

ΣBтрр = Мл·Nл + Mт·Nт + Мі·Nі + Mз·Nз , (3)

 

де Мл – втрати від легкого нещасного випадку;

Mт – втрати від тяжкого нещасного випадку;

Мі – втрати від отримання людиною інвалідності;

Мз – втрати від загибелі людини;

N – кількість постраждалих від конкретного виду нещасного випадку (НВ).

 

б) витрати на виплату допомоги на поховання обчислюють за такою формулою:

 

ΣВдп = Мдпх·Nз , (4)

 

де Мдп – 1,4 тис. грн/людину* – допомога на поховання (за даними

органів соціального забезпечення);

Nз – кількість загиблих.

 

Примітка. * Номінальні розміри видатків затверджують з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів. Вказаний розмір допомоги на поховання встановлено п. 3 постанови Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2008 рік» від 25.12.2007 р. № 83. У 2009, 2010 роках розмір зазначеної допомоги не переглядався. Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками. У разі, коли в осіб, яким призначено пенсію у зв’язку з втратою годувальника, розмір пенсійних виплат на одного непрацездатного члена сім’ї не досягає 100 відсотків, на двох – 120 відсотків, на трьох і більше – 150 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб органами Пенсійного фонду України встановлюється щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів (п. 1 постанови КМУ від 26.03.2008 № 265). Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 грудня 2010 року становить 734 гривні.

 

в) витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника розраховують на кожну дитину за такою формулою:

 

ΣВвтг = 12·Мвтг·(18–Вд) , (5)

 

де 12 – кількість місяців у році;

Мвтг – 0,734 тис. грн. – розмір щомісячної пенсії на дитину до досягнення нею повноліття – 18 років (за даними органів соціального забезпечення);

Вд – вік дитини.

 

Таблиця 2

Усереднені показники втрат від вибуття трудових ресурсів з виробництва

Вид нещасного випадку Витрати на людину, тис. грн.
Легкий нещасний випадок з втратою працездатності до дев’яти днів Мл=0,28**
Тяжкий нещасний випадок без встановлення інвалідності з втратою працездатності понад дев’ять днів   Мт=6,5**
Тяжкий нещасний випадок, внаслідок якого потерпілий отримав інвалідність з втратою працездатності понад 3980 днів   Мі=37**
Нещасний випадок, що призвів до загибелі: - дорослої людини віком до 60 років - дитини віком до 16 років   Мз=47** Мз=22**

Примітка. ** Втрати, зазначені у пунктах 1-3 цієї таблиці, розраховуються для громадян, які в період отримання травми були працевлаштовані. Для не працевлаштованих громадян віком до 60 років розраховуються лише втрати, зазначені у пункті 4. Збитки від загибелі працюючого не повинні бути ніж його п’ятирічний заробіток, тобто сума втрат від загибелі дорослої людини може бути більшою ніж зазначено у таблиці 2.

 

ЗАВДАННЯ 1.

На підприємстві виникла аварія, внаслідок якої постраждали працівники об’єкта і населення, яке проживає навколо цього об’єкта. За варіантами індивідуальних завдань (табл. 3) розрахувати розмір збитків від втрати життя та здоров’я населення.

Таблиця 3

Варіанти індивідуальних завдань

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...