Главная Обратная связь

Дисциплины:


Робочий час та способи його вимірюванняНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

ЗВІТ

про виконання індивідуальної розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформатика» на тему:

Тема:«РОЗРАХУНОК ЗАТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ»

ВАРІАНТ №3

 

 

Виконала: студентка 412 н.г.

Біла І.В.

Керівник: Осадчий В.П.

 

М. Хмельницький 2014р.

Зміст

1. Вступ................................................... 3

2. Теоретичні відомості........................... 4

3. Практичні розрахунки.................................. 7

4. Висновок........................................................ 10

5. Література..................................................... 11

 


Вступ

Час безцінний ресурс. На сьогоднішній день актуальною проблемою залишається час для виконання завдання. Робочим часом є час, протягом якого робітник або службовець відповідно до правил внутрішнього трудового роз­порядку повинен перебувати на місці виконання робіт і вико­нувати свою трудову функцію або іншу доручену йому роботу. Для продуктивнішого використання часу створюють план виконання завдання, а також розрахунок часу для виконання завдання, опираючись на який, студентам буде прстіше справлятись з поставленним завданням.


Тероетичні відомості

Робочий час та способи його вимірювання

Під час нормування часу навчальний процес поділяється на операції та їх елементи. Навчальна операція – це частина навчального процесу, що виконується стосовно певного навчального заняття одним студентом або групою студентів або групою, тих хто навчається, на одному робочому місці. Елементами операції є : установка, навчальні і допоміжний переходи, позиція.

Установка – це одноразове вмикання ПЕОМ, завантаження операційної системи та прикладного ї програмного забезпечення.

Позиція характеризується фіксованим положенням навчального завдання, яке він підлягає відпрацюванню на АРМ.

Перехід – це частина операції, що характеризується незмінністю установки та позиції, режиму роботи ПЕОМ та ПЗ.

Під час виконання навчальної операції студент застосовує певні трудові прийоми, дії, рухи.

Трудовий рух – це одноразове переміщення робочого органу людини – руки, ноги, корпуса тощо (наприклад, протягнути руку до довідникового матеріалу, взяти довідниковий матеріал).

Трудова дія – сукупність трудових рухів, що виконуються без перерви одним або кількома робочими органами людини за незмінних предметів і засобів праці (наприклад, взяти книжку).Трудовий прийом – сукупність трудових дій, що виконуються за незмінних предметів і засобів праці і становлять технологічно завершену частину операції (наприклад, завантаження картки завдання).

Отже, сукупність прийомів, об’єднаних з урахуванням технологічної послідовності або спільності факторів, що впливають на час виконання завдання (наприклад, підключення до сервера та відключення від нього, після розміщення на сервері файлу), утворюють комплекс трудових прийомів.

Для розрахунку норм праці потрібна чітка класифікація витрат часу.

Класифікацію витрат часу можна здійснювати щодо працівника, роботи устаткування, тривалості виробничого процесу.

Структура змінного робочого часу (Тзр) являє собою співвідношення часу роботи та часу перерв, або нормованого і ненормованого робочого часу. Час роботи (Тр) – це час, протягом якого працівник здійснює трудовий процес на своєму робочому місці протягом зміни. Він складається із часу продуктивної роботи (Трп) і часу непродуктивної роботи (Трн).

До непродуктивної роботи належить усунення або виправлення помилок, що виник з вини самого студента, виконання сторонніх завдань для власних потреб тощо.

Продуктивна роботахарактеризується виконанням обов’язків, передбачених регламентом (прямих і суміщуваних). Вона включає підготовчо – завершальну та оперативну роботу й обслуговування робочого місця.

Під час підготовчо - завершальної роботи виконуються певні завдання на початку та наприкінці заняття, такі як одержання змінного завдання та задач; ознайомлення із завданням, інструктаж, одержання і повернення попередніх креслень, технологічних карт,; налагоджування обладнання, встановлення пристроїв та інструментів на початку заняття та відключення їх наприкінці заняття; ознайомлення з інтерфейсом програмного забезпечення та відпрацювання пробних завдань; здавання роботи.

Оперативна робота – це безпосереднє виконання студентом завдання. Час, витрачений на неї (Топ), складається з часу виконання основних прийомів (То) і допоміжних (Тд).

Виконуючи основні прийоми (основний час), студент використовує програмне забезпечення.

Допоміжні прийоми (допоміжний час) полягають у таких діях: студент вмикає комп’ютер та завантажує ОС та прикладні програми, закриває його; управляє ресурсами ПЕОМ та здійснює переходи, пов’язані з виконанням завдання; тощо.

Час обслуговування робочого місця (Тоб) складається з часу організаційного обслуговування (Торг) та часу технічного обслуговування (Ттех). Час організаційного обслуговування використовується для огляду робочого місця та його впорядкування, розкладання (відкриття) довідникового матеріалу на початку заняття та прибирання наприкінці його. Час технічного обслуговування використовується на догляд обладнання у процесі виконання певного конкретного завдання, зокрема наладка системи, заміна несправного обладнання тощо.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...