Главная Обратная связь

Дисциплины:


Завдання,інформаційне забезпечення та основні напрями аналізу фінансового стану підприємстваЗМІСТ

ВСТУП  
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Завдання,інформаційне забезпечення та основні напрями аналізу фінансового стану підприємства
1.2. Аналіз фінансової стійкості
1.3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «ОРЛАН»
2.1. Характеристика та економічна оцінка господарської діяльності ПАТ «Орлан»
2.2. Аналіз оцінки фінансового стану ПАТ «Орлан»
2.3. Прогнозування фінансового стану ПАТ «Орлан»
РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАГАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «ОРЛАН»
ВИСНОВКИ  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  
ДОДАТКИ  

 

ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що аналіз фінансового стану підприємства - це комплексне дослідження всіх сторін його фінансової діяльності з використанням відповідних джерел інформації, вивчення та вимір факторів, причин та резервів, оцінки роботи і співставлення її результатів з витратами, узагальнення результатів аналізу розробка необхідних заходів.

Метою курсового проекту є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, проведення аналізу його діяльності і розробка заходів щодо підвищення ефективності використання його активів.

Об’єкт дослідження ‒ фінансовий стан підприємства ПАТ "Орлан".

Предмет дослідження - фінансовий стан підприємства. Базовим підприємством у курсовому проекті є ПАТ "Орлан".

Завданнями курсового проекту є проаналізувати фінансовий стан підприємства,зробити характеристику і економічну оцінку господарської діяльності.

У відповідності до поставленої мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі подається визначення завдання та основних напрямів фінансового стану, опис ліквідності та платоспроможності, а також фінансової стійкості підприємства. У другому розділі проводиться аналіз фінансового стану ПАТ "Орлан" за 2013-2014рр., а саме Характеристика та економічна оцінка господарської діяльності, аналіз оцінки фінансового стану та прогнозування фінансового стану ПАТ «Орлан». У третьому розділі курсового проекту наведені пропозиції за результатами загальної оцінки фінансового стану ПАТ «Орлан».

 

РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВАЗавдання,інформаційне забезпечення та основні напрями аналізу фінансового стану підприємства

1. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показ­ників, що відображають наявність, розміщення та ефективність викорис­тання фінансових ресурсів підприємства, його наявні й потенційні фінан­сові можливості. Предметом аналізу фінансового стан)' підприємства є його фінансові ресурси, їх формування та використання. Фінансові ресурси є основним і пріоритетним видом ресурсів підприємства. Їх наявність, розміщення та ефективне використання, оптимальне співвідношення джерел форму­вання фінансових ресурсів визначають фінансову стійкість підприємства його платоспроможність, ліквідність, ділову активність, нарешті - рівень економічного потенціалу підприємства.[1]

Суб'єктами аналізу є як безпосередньо, так і опосередковано зацікав­лені в діяльності підприємства користувачі звітної фінансової інформації. Зовнішній фінансовий аналіз з проводиться аналітиками - сторонніми щодо підприємства особами, які не працюють на підприємстві, не мають доступу до внутрішньої інформаційної бази, але прямо чи опосеред­ковано зацікавлені в його діяльності.

Внутрішній фінансовий аналіз здійснюється фінансовими аналітиками підприємства. Інформаційна база для його проведення значно ширша і містить практично будь-яку інформацію, що циркулює на підприємстві і придатна для прийняття управлінських рішень. До переліку основних завдань зовнішнього аналізу, який здійснюють за даними фінансової звітності, можна віднести :

· оцінку рівня майнового забезпечення підприємства та його використання;

· аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу;

· аналіз фінансової стійкості підприємства;

· аналіз платоспроможності та ліквідності,

· аналіз кредитоспроможності підприємства;

· аналіз ділової активності підприємства:

· аналіз прибутку і рентабельності підприємства

· аналіз інвестиційної привабливості підприємства;

· діагностику ризику банкрутства підприємства.

Аналіз фінансового стану - як зовнішній, так і внутрішній - може бути ретроспективним, поточним і перспективним

Аналіз фінансового стану підприємства - невід'ємна частина фінансового аналізу,тому при його проведенні можливе використання методів і прийомів фінансового аналізу, основними серед яких є:

· Горизонтальний аналіз,що базується на вивченні динаміки окремих фінансових показників у часі. В процесі його використання розраховують абсолютні й відносні зміни (темпи зростання,приросту) окремих показників фінансової звітності або їх груп за певні періоди та визначають тенденції їх зміни.

· Вертикальний (структурний) аналіз, що базується на розрахунку структури окремих підсумкових (агрегованих) показників фінансової звітності підприємства. В процесі здійснення такого аналізу розраховують частки окремих структурних складових узагальнювальних фінансових показників;

Аналіз фінансових коефіцієнтів (коефіцієнтний аналіз), що базується на розрахунку співвідношення різних балансових статей або інших абсолютних показників фінансової звітності між собою; факторний аналіз - аналіз впливу окремих факторів на зміну фінансового показника, що аналізується, за допомогою детермінованих або стохастичних прийомів .

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...