Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПАТ "Орлан" за 2013-2014 ррПоказники Період Відхилення(+; ‒)
Попередній звітний Абсолю-тне Відно-сне %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. +44143 +84,74
Витрати операційної діяльності, тис. грн. +57166 +93,15
Витрати на одну гривню реалізованої продукції, коп./грн. 1,18 1,23 +0,05 +4,24
Середня кількість працівників, осіб +12 +11,76
Середньорічний виробіток продукції на одного працівника, тис. грн. 510,69 844,16 +333,43 +65,29
Фонд оплати праці, тис грн. +2073 +31,01
Середньомісячна оплата праці одного працівника, грн. 5,46 6,4 +0,94 +17,22
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. 149553,50 +33141,5 +22,16
Фондовіддача основних засобів, грн./грн. 0,35 0,53 +0,18 -
Матеріальні витрати, тис. грн. +52040 +133,99
Матеріаловіддача, грн./грн. 1,34 1,06 -0,28 -
Середньорічна вартість активів, тис. грн. 199151,50 271445,50 +72294 +36,3
Середні залишки оборотних активів, тис. грн. 88538,50 +39297,5 +798,08
Середня вартість власного капіталу, тис. грн. 5218,50 25928,50 +20710 +396,86
Коефіцієнт оборотності оборотних активів (1/13) 1,06 1,08 +0,02 -
Коефіцієнт автономії (14/12) 0,03 0,09 +0,06 -
Поточні зобов’язання та забезпечення, тис. грн. +93004 +45,51
Коефіцієнт загальної ліквідності (13/17) 0,24 0,29 +0,05 -

Продовження таблиці2.1.

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -8563 -32857 -24294 +283,71
Чиста рентабельність продажу продукції, % -16,44 -34,14 -17,7 -
Чиста рентабельність активів (капіталу),% -4,3 -12,1 -7,8 -

 

Проаналізувавши загальну динаміку основних економічних показників ПАТ "Орлан" за 2013-2014 рр. було виявлено, що чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився у звітному році на 44143 тис. грн. (84,74%) в порівнянні з попереднім роком, також збільшились витрати операційної діяльності на 57166 тис. грн. (93,15%), а також відповідно збільшились витрати на одну гривню реалізованої продукції на 0,05 коп/грн. (4,24%).

У 2014 році та у 2013 році середньооблікова кількість працівників збільшилась на 12 осіб і зменшився середній виробіток продукції на одного працівника на 333,43 тис. грн., це відбулося через зменшення чистого доходу.Розрахувавши і проаналізувавши відносні показники було виявлено, що фондовіддача основних засобів збільшилась у звітному році на 0,18 грн./грн., а це свідчить, що інвестування в основні засоби збільшує рівень чистого доходу; зменшення матеріаловіддачі на 0,28% свідчить, що чистий дохід зменшується за рахунок збільшення матеріальних витрат на 52040 тис. грн. у звітному році.

Збільшення коефіцієнту оборотності оборотних засобів на 0,02% у звітному році свідчить про ефективне і економне їх використання, про інтенсифікацію процесів постачання, виробництва і збуту, є свідченням середнього рівня ліквідності. Коефіцієнт автономії збільшився на 0,06% відображає тенденцію до зменшення залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування і збільшення ризику фінансових ускладнень, усі зобов’язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами. Позитивним для підприємства є зростання коефіцієнта загальної ліквідності на 0,05%, це є свідченням того, що підприємство своєчасно повертає борги.

Аналіз прибутковості підприємства свідчить про погіршення його господарської діяльності, зниження фінансових результатів, адже: можемо спостерігати збитковість підприємства, яка у звітному році в порівнянні з попереднім збільшилась на 24294 тис. грн., що свідчить про не ефективне використання майнового потенціалу підприємства.

З табл. 2.2 видно, що у 2014 році вартість майна (активів) підприємства ПАТ «Орлан» зросла на 72294 тис.грн. , або на 36,3%. Це зростання було зумовлене в основному збільшенням вартості оборотних активів на 39117,5 тис.грн. , або на 79,44% , та збільшенням вартості необоротних активів на 33176,5 тис.грн., або на 22,13%. Змінилась і структура майна підприємства: частка оборотних активів у загальній вартості майна зросла на 0,72% ( з 24,73% до 32,55%) , а частка необоротних активів зменшилась на таку саму величину ( з 75,27% до 67,45%)

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...