Главная Обратная связь

Дисциплины:


Прогнозування показників діяльності ПАТ «Орлан» за 2015-2016 ррСпрогнозувавши показники діяльності ПАТ «Орлан» на 2015 – 2016 рр. можна зробити такий висновок: у 2016 році темп приросту активів збільшиться на 0,70% ; темпи приросту чистого доходу збільшаться на 116,97% у зв’язку із збільшенням кількості реалізованої продукції (наданих робіт, послуг); позитивна тенденція спостерігається в темпі приросту чистого прибутку порівняно з 2015 роком на 1190,77%, тобто в 2016 році підприємство зможе досягти мінімального прибутку, це вже краще як збиток.

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАГАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «ОРЛАН»

Комплексний аналіз фінансового стану ПАТ «Орлан» показав, що підприємство має не дуже хороший фінансовий стан, є нерентабельним та отримує збитки. Дане підприємство ефективно використовує основні та оборотні засоби. Однак на його фінансовий стан як і на фінансовий стан інших підприємств України впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори. Екзогенними факторами є спад кон'юнктури в економіці в цілому та значне зростання конкуренції в галузі діяльності з виробництва безалкогольних напоїв, виробництва мінеральних вод.

Основними ендогенними факторами є недостатньо раціональне управління підприємством, низький рівень маркетингу та відповідно втрата ринків збуту

Для покращення діяльності підприємства, перш за все, потрібно провести аналіз дебіторів, особливо тих, хто розраховується несвоєчасно.

Для оптимізації адміністративних витрат необхідно зменшити матеріальні витрати, а також переглянути можливість зменшення апарату управління, що в свою чергу допоможе скоротити витрати на заробітну плату, а відповідно і нарахування на соціальні заходи.

Для збільшення власного прибутку ПрАТ «Сільгоспмашина» повинно найбільш повно використовувати ресурси, що знаходяться в його розпорядженні.

Одним із напрямків покращення фінансового стану підприємства є збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, що збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, в яких коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок зайвих виробничих і невиробничих засобів, здачі їх в оренду.

Наступним напрямком покращення фінансового стану підприємства може стати виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів, а також отримання ліцензій на виробництво «ходових» товарів, що дозволить стабілізувати і покращити фінансовий стан підприємства.

 Серед різних напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства можна виділити такі:

- підвищення професійно-кваліфікаційного рівня персоналу, який обслуговує об'єкти основних засобів, та ін.;

- впровадження прогресивних технологічних процесів;

- удосконалення управління та організації виробництва і праці;

- поглиблення спеціалізації виробництва;

- збільшення реального фонду робочого часу;

- створення раціональних структур управління;

- створення відповідного морально-психологічного клімату в колективі;

- моральне заохочення працівників;

- поліпшення системи підготовки та перепідготовки персоналу;

- удосконалення системи оплати праці;

- застосування системи участі робітників у прибутках.

ВИСНОВОК

За результатами проведеної роботи можна зробити такі теоретичні та практичні висновки.

Основними напрямками діяльності ПАТ «Оралан» є: Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки. На підприємстві працює 114 працівників.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився у звітному році на 44143 тис. грн. (84,74%) в порівнянні з попереднім роком, також збільшились витрати операційної діяльності на 57166 тис. грн. (93,15%), а також відповідно збільшились витрати на одну гривню реалізованої продукції на 0,05 коп/грн. (4,24%).

Метою аналізу господарської діяльності підприємства є отримання невеликої кількості ключових (найбільш інформативних) параметрів, які дають об’єктивну та точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків та збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами та кредиторами.

Інформаційною базою для господарської діяльності підприємства є дані:

- балансу (форма №1);

- звіту про фінансові результати (форма №2);

- звіту про рух грошових коштів (форма №3);

- звіту про власний капітал (форма №4);

- дані статистичної звітності та оперативні дані.

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що стан господарської діяльності ПАТ «Орлан» за 2014 рік покращився у порівнянні з минулим роком.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...