Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття № 1Факультет

 

 

 


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з навчальної дисципліни

"КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС"

(для студентів 3 курсу денної форми навчання

економіко-правового факультету

спеціальності "Правознавство")

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

кримінального права і процесу

протокол № 1 від 30.08.2012 р.

 

 

Донецьк, ДонНУ 2012

 


ББК

 

Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" (для студентів 3 курсу денної форми навчання економіко-правового факультету спеціальності "Правознавство" / Укладач: О.О.Левендаренко, - Донецьк: ДонНУ, 2012. – 131 с.

Матеріали містять робочу навчальну програму дисципліни - тематичний план та зміст навчальної дисципліни, плани практичних занять, питання для проведення поточного та підсумкового контролю, перелік тем курсових, дипломних та магістерських робіт, перелік навчальної, спеціальної літератури та нормативних актів до тем, методичні рекомендації, та завдання для самостійної роботи студентів.

Матеріали розраховані на студентів спеціальності 7.0601.01 "Правознавство".

 

 

Укладач: О.О.Левендаренко, доц.

 

Відп. за випуск: О.М.Моїсєєв, завідувач кафедри

 

 

© О.О. Левендаренко, 2012

© Донецький національний

університет, 2012


ЗМІСТ

Структура робочої програми навчальної дисципліни…………………………4

Анотація…………………………………………………………………………..5

Тематичний план…………………………………………………………………8

Зміст навчальної робочої програми по темам курсу…………………………10

Плани практичних занять………………………………………………………20

Самостійна робота……………………………………………………………..80

Система оцінки знань за окремими модульними контролями……………..88

Форми та методи роботи на практичних заняттях………………………….93

Форми та методи контролю……………………………………………………94

Теми рефератів…………………………………………………………………..95

Тематика курсових робіт………………………………………………………97

Тематика дипломних та магістерських робіт………………………………..110

Питання до екзамену………………………………………………………….112

Перелік основної та додаткової літератури…………………………………118


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

Для студентів 3 курсу денної форми навчання

економіко-правового факультету

Напрям підготовки 6030401 Право,

Освітньо-кваліфікаційний рівень — «бакалавр»

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень Обов’язкова чи за вибором Курс Семестр Бакалавр Обов’язкова 5, 6
Загальна кількість годин За підсумком годин: аудиторних поза аудиторних  
Кількість кредитів Кількість модулів Кількість тем Модульний контроль (кількість) 5,5
Лекції (кількість годин) Практичні заняття (кількість годин)
Індивідуальна робота: курсова робота 6 семестр
Самостійна робота: Конспекти Реферати Участь у рольовій грі "Судовий розгляд" Підготовка наочних матеріалів (плакатів, схем, діаграм, слайдів, презентацій, відеосюжетів з письмовими анотаціями)   5, 6 семестри 5, 6 семестри 6 семестр   5,6 семестри    
Вид контролю Залік – 5 семестр, екзамен – 6 семестр

1. АНОТАЦІЯ1.1. Мета модуля:полягає у засвоєнні основ розбудови та функціонування правової держави, діяльності суспільства та підвищенні загальної культури студентів в отриманні та закріпленні положень теорії кримінального процесу та чинного кримінального процесуального законодавства; у вивченні методологічних проблем кримінального процесу, надбанні студентами знань, необхідних для роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, адвокатури та суду.

1.2. Основні завдання модуля: дослідження чинного кримінального процесуального законодавства, теорії кримінального процесу України; визначення особливостей правозастосовної діяльності під час провадження за кримінальними справами.

1.3. Предметом модулю є основні положення теорії кримінального процесу; закони та підзаконні нормативні акти, а також положення відомчих нормативних документів, які регулюють діяльність органів досудового розслідування, прокуратури, адвокатури та суду щодо кримінальної процесуальної діяльності.

1.4. Зв’язки із забезпечуючими модулями (з іншими дисциплінами): криміналістика, кримінальне право, адміністративне право, цивільне право, цивільний процес, теорія держави та права, прокурорський нагляд.

1.5. Зміст модуля

Тема 1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу.

Тема 2. Засади (принципи) кримінального провадження.

Тема 3. Учасники кримінального провадження.

Тема 4. Процесуальні документи, строки і процесуальні витрати.

Тема 5. Захист права власності в кримінальному провадженні.

Тема 6. Докази і доказування у кримінальному провадженні.

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження.

Тема 8. Досудове розслідування.

Тема 9. Слідчі (рошукові) та негласні (розшукові) дії.

Тема 10. Повідомлення про підозру.

Тема 11. Зупинення досудового розслідування.

Тема 12. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.

Тема 13. Судове провадження у першій інстанції.

Тема 14. Судове провадження з перевірки судових рішень.

Тема 15. Особливі порядки кримінального провадження.

Тема 16. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Тема 17. Виконання судових рішень.

Тема 18. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Тема 19. Кримінальний процес зарубіжних країн.

1.6. В результаті вивчення модуля «Кримінальний процес» студенти повинні

Знати:

· поняття, сутність і завдання кримінального процесу;

· засади (принципи) кримінального процесу і як вони реалізуються під час кримінального провадження;

· коло учасників кримінального провадження;

· які існують процесуальні документи, строки і судові витрати у кримінальному провадженні;

· яким чином держава гарантує захист права власності в кримінальному процесу;

· процесуальний порядок збирання доказів, процес доказування під час кримінального провадження;

· процесуальний порядок проведення заходів забезпечення кримінального провадження;

· процесуальний порядок проведення досудового розслідування;

· слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові), процесуальний порядок їх проведення;

· процесуальний порядок повідомлення особи про підозру;

· підстави та процесуальний порядок зупинення та закінчення досудового розслідування;

· процесуальний порядок провадження у суді у першій інстанції;

· процесуальний порядок провадження з перевірки судових рішень;

· процесуальний порядок виконання судових рішень;

· що таке особливі кримінальні провадження;

· як здійснюється міжнародне співробітництво за кримінальними справами;

· які є особливості у кримінальному судочинстві зарубіжних країн та їх відмінність від кримінально провадження України.

Вміти:

· своєчасно та правильно встановлювати, перевіряти та оцінювати докази, приймати на підставі їх аналізу правильні процесуальні рішення та проводити процесуальні дії;

· правильно тлумачити норми Кримінального процесуального кодексу України, застосовувати ї на практиці під час діяльності на посадах слідчих, прокурорських працівників, адвокатів, працівників судової гілки влади;

· проводити під час досудового провадження слідчі та негласні слідчі дії, правильно застосовувати заходи забезпечення досудового провадження за наявності визначених законом підстав;

· проводити судовий процес та прийнятим в ньому участь відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України, які регламентують кримінальні процесуальні відносини в судових стадіях кримінального провадження;

· правильно складати процесуальні документи на всіх стадіях кримінального провадження.

1.7. Складовою самостійної роботи студентів є: одним з основних засобів освоєння навчального матеріалу, на цей вид роботи виноситься 1/3 матеріалу.

Самостійна робота студентів складається з:

Ø роботи в процесі лекційних занять;

Ø вивчення положень підручників, навчальних посібників, монографій та інших літературних джерел;

Ø цілеспрямованої підготовки до практичних занять відповідно до їх тематики;

Ø підготовки реферативних повідомлень та доповідей з актуальних питань курсу;

Ø письмового розв’язання задач, які передбачені планами проведення практичних занять;

Ø участь у рольовій грі "Судовий розгляд";

Ø підготовки наочних матеріалів, відеосюжетів тощо;

Ø узагальнення отриманих знань у процесі підготовки до заліку з курсу.

1.8. Індивідуальна робота: курсова робота (за вибором студента).


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва тем Всього годин Кількість годин аудиторної роботи Самостійна робота/ Індивідуальна робота
зокрема
лекції практичні заняття
Змістовний Модуль 1. Теми 1-6 16/0
Тема 1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу 2/0
Тема 2. Засади (принципи кримінального провадження) 4/0
Тема 3. Учасники кримінального провадження 2/0
Тема 4. Процесуальні документи, строки і процесуальні витрати 2/0
Тема 5. Захист права власності в кримінальному провадженні 2/0
Тема 6. Докази і доказування Модульний контроль 4/0
Змістовний модуль 2. Теми 7-12 4/4
Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження. 2/0
Тема 8. Досудове розслідування  
Тема 9. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії 0/2
Тема 10. Повідомлення про підозру 2/0
Тема 11. Зупинення досудового розслідування  
Тема 12. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування. Модульний контроль   0/2
Змістовний модуль 3. Теми 13-14 30/4
Тема 13. Судове провадження у першій інстанції 30/2
Тема 14. Судове провадження з перевірки судових рішень Модульний контроль 0/2
Змістовний модуль 4. Теми 15-19 39,88 9/8,88
Тема 15. Особливі порядки кримінального провадження 0/2
Тема 16. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження 0/2
Тема 17. Виконання судових рішень. 0/2
Тема 18. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 9,88 4/1,88
Тема 19. Кримінальний процес зарубіжних країн     5/1
Всього годин: 195,88 57/16,88
Вид контролю: екзамен        

Завідувач кафедри

кримінального права та процесу,

д.ю.н., доц. О.М.Моїсєєв


3. ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ

Тема 1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу.

Поняття кримінального процесу, його сутність. Кримінальне процесуальне законодавство. Дія кримінального процесуального кодексу в просторі, в часі та за колом осіб. Співвідношення понять “кримінальний процес”, “кримінальне судочинство” та “правосуддя”. Історичні типи кримінального процесу, його цілі та завдання. Значення кримінального процесу. Стадії кримінального процесу, їх зміст. Кримінальна процесуальна форма, її поняття та значення. Кримінальні процесуальні гарантії, їх поняття та значення. Кримінальні процесуальні відносини і кримінальні процесуальні функції. Кримінальна процесуальна наука, її розвиток. Поняття, предмет, система і метод науки кримінального процесу. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її місце і значення у фаховому становленні фахівців-юристів для органів внутрішніх справ в умовах перебудови вищої освіти в країні.

 

Тема 2. Засади (принципи) кримінального провадження.

Поняття та значення засад (принципів) кримінального провадження, їх законодавче закріплення. Класифікація принципів кримінального процесу. Види засад кримінального провадження: 1) верховенство права; 2) законність; 3) рівність перед законом і судом; 4) повага до людської гідності; 5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; 6) недоторканність житла чи іншого володіння особи; 7) таємниця спілкування; 8) невтручання у приватне життя; 9) недоторканність права власності; 10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; 11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї; 12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення; 13) забезпечення права на захист; 14) доступ до правосуддя та обов‘язковість судових рішень; 15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 16) безпосередність дослідження показань, речей і документів; 17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; 18) публічність; 19) диспозитивність; 20) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами; 21) розумність строків; 22) мова, якою здійснюється кримінальне вадження.

Конституційні принципи кримінального процесу, їх зміст. Спеціальні принципи кримінального процесу, їх зміст. Проявлення принципів кримінального процесу на різних стадіях провадження у кримінальній справі. Відповідність принципів кримінального процесу України міжнародним стандартам.

Тема 3. Учасники кримінального провадження.

Поняття учасників кримінального провадження. Їх класифікація.

Система державних органів та посадових осіб, які здійснюють кримінальне судочинство. Суд (суддя) – орган правосуддя, його склад, основні завдання та повноваження під час розгляду кримінальних справ. Функції суду. Суд присяжних. Процесуальні функції, завдання та повноваження прокурора в кримінальному процесі. Органи досудового розслідування, їх повноваження та завдання в кримінальному процесі. Керівние органу досудового розслідування та його функції. Оперативні підрозділи та їх роль у кримінальному провадженні.

Процесуальне положення осіб, які мають і відстоюють у кримінальному процесі свій процесуальний інтерес. Заявник, його права та обов’язки у кримінальному провадженні. Підозрюваний, його процесуальне положення в кримінальному процесі. Правові гарантії прав підозрюваного. Повідомлення про підозру. Обвинувачений, його процесуальне положення в кримінальному процесі. Правові гарантії прав обвинуваченого. Потерпілий та його процесуальне положення в кримінальному процесі. Цивільній позивач, цивільний відповідач та їх представники в кримінальному процесі. Їх процесуальне положення. Виправданий та засуджений, їх процесуальне положення.

Процесуальне положення учасників кримінального процесу, що захищають або представляють інтереси інших суб’єктів кримінального процесу. Захисник та його процесуальне положення. Особи, що мають право виконувати обов’язки захисника. Випадки обов’язкової участі захисника в кримінальному процесі. Відмова від захисника і його заміна. Усунення захисника від участі у справі. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача та їх процесуальне становище. Законні представники потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, цивільного позивача, їх процесуальне становище.

Учасники кримінального процесу, що сприяють кримінальному судочинству (свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, секретар судового засідання, поняті, судовий розпорядник). Процесуальне положення експерта та спеціаліста в кримінальному процесі.

Обставини, що виключають можливість участі особи в кримінальному провадженні. Відводи, самовідводи учасників кримінального провадження і порядок їх вирішення.

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі.

 

Тема 4. Процесуальні документи, строки і процесуальні витрати.

Поняття процесуальних документів, їх види, зміст, форма і значення в кримінальному процесі. Види і правова сутність протоколів гласних та негласних слідчих. Журнал судового засідання. Носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії. Реєстр матеріалів досудового розслідування та його значення. Повідомлення у кримінальному провадженні, його значення. Поняття і правова сутність рішень у кримінальному судочинстві, види процесуальних рішень слідчого, прокурора та суду. Процесуальні строки: поняття, види, значення. Порядок обчислення процесуальних строків. Обов'язковість дотримання процесуальних строків. Процесуальні витрати: поняття та види. Порядок і розміри відшкодування витрат, що зазнали свідки, потерпілі, експерти, спеціалісти, перекладачі та поняті.

 

Тема 5. Захист права власності в кримінальному процесі.

Поняття і значення відшкодування збитків, заподіяних злочином майновим правам особи. Способи відновлення порушеного матеріального стану під час кримінального провадження. Реституція, її передумови й умови в сучасному кримінальному процесі. Поняття, предмет і значення цивільного позову в кримінальному процесі. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову в кримінальній справі. Заходи для забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином, і виконання вироку в частині конфіскації майна.

 

Тема 6. Докази і доказування.

Поняття, зміст і значення теорії доказів у кримінальному процесі. Теорія пізнання і теорію доказів. Поняття доказування в кримінальному процесі. Суб'єкти доказування. Способи збирання, закріплення, перевірки й оцінки доказів. Застосування науково-технічних засобів для збирання і перевірки доказів. Поняття, правила та значення оцінки доказів. Предмет та межі доказування в кримінальній справі, їх співвідношення. Обставини, які підлягають доказуванню в кримінальних справах. Поняття доказів та їх значення. Належність і допустимість доказів. Класифікація доказів у кримінальному процесі, її підстави та значення. Допустимість використання в доказуванні фактичних даних, отриманих за допомогою сучасних наукових методів і засобів. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії як основний засіб доказування під час кримінального провадження. Експертні дослідження в доказуванні у кримінальній справі. Поняття та види джерел доказів у кримінальному процесі. Показання свідка, їх поняття, предмет і значення. Фактори, що впливають на формування показань свідка. Перевірка й оцінка показань свідків. Показання з чужих слів, особливості їх оцінки та перевірки. Процесуальні гарантії повноти і достовірності показань свідків. Показання потерпілого, їх поняття, предмет і значення. Фактори, що впливають на достовірність показань потерпілого. Перевірка й оцінка показань потерпілого. Процесуальні гарантії повноти і достовірності показань потерпілого. Показання підозрюваного, їх поняття, предмет і значення. Перевірка й оцінка показань підозрюваного. Процесуальні гарантії повноти і достовірності показань підозрюваного. Показання обвинуваченого, їх поняття, предмет, значення та види. Особливості перевірки та оцінки показань підозрюваного та обвинуваченого. Процесуальні гарантії повноти і достовірності показань підозрюваного та обвинуваченого. Висновок експерта як джерело доказів. Види висновків експерта. Особливості перевірки й оцінки висновку експерта. Речові докази, їх поняття, види та значення. Процесуальне оформлення речових доказів, їх перевірка та оцінка. Процесуальні гарантії їх істинності. Зберігання речових доказів і вирішення питання про речові докази у разі завершення провадження у кримінальній справі. Юридична природа зразків для порівняльного дослідження. Документи як джерелор доказів у кримінальному провадженні, їх види.

 

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження.

Поняття, значення і види заходів забезпечення кримінального провадження. Конституційні гарантії законності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Види заходів забезпечення кримінального провадження: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Відмінність запобіжних заходів від інших заходів забезпечення кримінального провадження. Обставини, що враховуються під час обрання виду запобіжного заходу. Гарантії законності застосування запобіжних заходів. Підстави і процесуальний порядок застосування запобіжних заходів. Підстави і процесуальний порядок скасування і зміни запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Особисте зобов’язання та наслідки його порушення. Особиста порука, умови її застосування. Застава та її розмір. Обов’язки та права заставодавця. Наслідки невиконання обов’язків особою, щодо якої обрано заставу як запобіжний захід. Повернення заставиТримання під вартою, умови законності, обґрунтованості застосування і порядок обрання. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження. Місце й порядок тримання осіб, взятих під варту. Заходи піклування про дітей і охорона осіб, взятих під варту. Повідомлення про взяття обвинуваченого під варту. Оскарження рішення про взяття під варту. Домашній арешт та процесуальні особливості його застосування. Застосування електронних засобів контролю під час застосування запобіжних заходів. Особливості обрання запобіжних заходів щодо неповнолітніх обвинувачених. Поняття, підстави, мотиви і строки затримання. Види затримання (законне затримання, затримання уповноваженою службовою особою). Його відмінність від адміністративного затримання і запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Процесуальний порядок затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину. Права і обов’язки затриманого. Момент затримання. Порядок оскарження затримання. Підстави звільнення затриманого. Прокурорський нагляд, судовий і відомчий контроль за законністю затримання підозрюваної особи.

Тема 8. Досудове розслідування.

Поняття, сутність, завдання і значення стадії досудового розслідування. Система органів досудового розслідування. Початок досудового розслідування. Підслідність. Форми досудового розслідування (досудове слідство та дізнання). Місце проведення досудового розслідування. Об'єднання та виділення матеріалів досудового розслідування. Строки досудового розслідування. Недопустимість розголошення даних досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування після його завершення. Нагляд прокурора, судовий та відомчий контроль за додержанням законів у стадії досудового розслідування. Обов'язковість вказівок прокурора для органів досудового розслідування.

Поняття і значення досудового розслідування кримінальних проступків (дізнання). Органи, які проводять досудове розслідування кримінальних проступків. Особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування кримінальних проступків. Особливості проведення слідчих дій у справах цієї категорії. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків.

 

Тема 9. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії.

Поняття, види і система слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави, порядок проведення і процесуальне оформлення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Поняття допиту: види, підстави і порядок проведення. Гарантії прав особистості під час допиту. Поняття пред’явлення для впізнання: види, підстави і порядок проведення. Процесуальне оформлення пред’явлення для впізнання. Проведення допиту чи впізнання в режимі відео конференції. Проникнення до житла чи іншого володіння особи в системі слідчих дій: підстави та процесуальний порядок його проведення. Поняття обшуку: види, підстави і порядок проведення. Процесуальне оформлення обшуку. Гарантії прав особистості під час проведення обшуку. Огляд: поняття, підстави, процесуальний порядок провадження та оформлення. Огляд трупа. Особливості огляду трупа, що пов'язаний з його ексгумацією. Слідчий експеримент: поняття, підстави, умови та порядок проведення й оформлення. Освідування особи: підстави та процесуальний порядок його проведення. Призначення і проведення експертизи: поняття, підстави і процесуальний порядок. Випадки обов'язкового призначення експертизи. Права підозрюваного та обвинуваченого при призначенні і проведенні експертизи. Підстави, порядок призначення і проведення додаткової, повторної, комісійної і комплексної експертизи. Отримання зразків для порівняльного дослідження. Підстави і порядок їх отримання. Процесуальне оформлення отримання зразків.

Види негласних розшукових дій, особливості їх проведення та фіксування. Використання результатів негласних слідчих дій у доказуванні. Накладення арешту на кореспонденцію: підстави та процесуальне оформлення. Особливості огляду і виїмки кореспонденції. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: поняття, підстави та процесуальне оформлення. Зняття інформації з електронних інформаційних систем, її фіксація. дослідження та збереження під час кримінального провадження. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи в системі негласних слідчих дій: підстави та процесуальне оформлення. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу як негласна слідча дія у кримінальному провадженні, підстави та особливості її проведення. Спостереження за особою, річчю або місцем, аудіо-, відеоконтроль місця, контроль за вчиненням злочину в системі негласних слідчих дій, їх роль у розкритті злочинів.

Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Контроль за вчиненням злочину як засіб розкриття злочину та притягнення винуватих до кримінальної відповідальності. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження. Використання конфіденційного співробітництва. Гарантії прав учасників кримінального провадження під час проведення негласних слідчих дій.

Тема № 10. Повідомлення про підозру.

Сутність і значення повідомлення особи про підозри. Випадки повідомлення особи про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру та процесуальний порядок його вручення. Зміна повідомлення про підозру. Співвідношення процесуальних статусів підозрюваного та обвинуваченого. Вимоги, що ставляться до повідомлення про підозру: законність, обґрунтованість, умотивованість. Строки та порядок повідомлення про підозру. Особливості роз'яснення підозрюваному його процесуальних прав.

 

Тема 11. Зупинення досудового розслідування.

Поняття, підстави й умови зупинення досудового розслідування. Процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного. Підстави, умови і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування

 

Тема 12. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.

Поняття і форми закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового розслідування. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Звільнення особи від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення кримінального провадження процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності. Відновлення провадження при відмові від поручительства. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру як форма закінчення досудового розслідування, його підстави та процесуальний порядок. Складання обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування як основна форма закінчення досудового розслідування. Ознайомлення учасників кримінального провадження з матеріалами закінченого досудового розслідування, заявлення клопотань. Підстави та процесуальний порядок продовження досудового розслідування. Оскарження рішень і дій чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора учасниками кримінального провадження.

 

Тема 13. Судове провадження у першій інстанції.

Сутність, завдання і значення судового провадження у суді першої інстанції. Підготовче провадження як окрема стадія кримінального провадження. Завдання та процесуальний порядок підготовчого провадження. Судовий розгляд. Загальні положення судового розгляду. Співвідношення загальних умов судового розгляду і засад кримінального провадження. Участь в судовому розгляді захисника обвинуваченого, його права та обов’язки. Участь прокурора в судовому засіданні, його права та обов’язки. Участь потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників, перекладача, спеціаліста і експерта в судовому розгляді, їх права та обов’язки. Наслідки неявки учасників судового розгляду в судове засідання. Підтримання порядку в судовому засіданні. Заходи, які вживаються до осіб, що порушують порядок у судовому засіданні. Межі судового розгляду. Підстави та порядок зміни обвинувачення в суді. Порядок вирішення питання про порушення кримінальної справи за новим обвинуваченням або відносно нової особи. Процедура судового розгляду, його частини. Порядок судового розгляду. Відкриття судового засідання. Питання, які розглядаються і вирішуються судом в цій частині. Початок судового засідання, його сутність, зміст і значення. Дослідження доказів у судовому засіданні. Судові дебати, їх сутність зміст і значення. Репліка, її сутність та значення. Останнє слово обвинуваченого, його сутність та значення. Ухвалення вироку. Умови (засади) ухвалення вироку. Види судових рішень. Вимоги, що пред’являються до рішень суду. Види вироків.

Спрощене провадження щодо кримінальних проступків: значення та процесуальний порядок його проведення. Провадження в суді присяжних: підстави та процесуальний порядок його проведення. Вимоги, що пред’являються до суддів-присяжних.

 

Тема 14. Судове провадження з перевірки судових рішень.

Сутність, завдання і значення стадії провадження в суді апеляційної інстанції. Основні риси апеляційного провадження. Судові рішення, на які може бути подана апеляція. Коло осіб, які мають право подати апеляцію. Порядок і строки апеляційного оскарження вироку і внесення апеляційного подання. Зміст апеляції. Випадки залишення апеляції без руху та розгляду. Наслідки подання апеляції. Порядок і строки розгляду справи в апеляційній інстанції. Суди, які розглядають справи у апеляційному порядку. Склад суду. Особи, що беруть участь у розгляді справи в апеляційній інстанції. Обсяг перевірки справи апеляційним судом. Рішення, що приймаються апеляційною інстанцією за результатами розгляду справи в апеляційному порядку. Підстави до скасування або зміни вироку апеляційною інстанцією. Випадки постановлення апеляційною інстанцією вироку.

Сутність, завдання і значення провадження в суді касаційної інстанції. Відмінність цієї стадії від стадії апеляційного провадження. Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку. Коло осіб, які мають право на касаційне оскарження або внесення касаційного подання. Порядок і строки касаційного оскарження або внесення касаційного подання. Суди, які розглядають справи в касаційному порядку. Повноваження касаційної інстанції. Порядок і строки розгляду справи в касаційному суді. Коло осіб, які беруть участь у розгляді справи в касаційному порядку. Межі прав касаційної інстанції. Обсяг перевірки справи касаційним судом. Рішення, що приймаються касаційною інстанцією. Підстави скасування або зміни судових рішень в касаційному порядку.

Сутність, завдання та значення провадження у Верховному Суді України. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Процесуальний порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України. Види рішень Верховного Суду України за результатами перегляду судових рішень.

Сутність, завдання та значення провадження за нововиявленими обставинами. Її відмінність від перегляду судових рішень в касаційному порядку. Приводи, підстави, строки та порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Види нововиявлених обставин. Коло осіб, які мають право порушити питання про перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами. Дії прокурора щодо відновлення справи у зв’язку з нововиявленими обставинами. Порядок розслідування нововиявлених обставин. Суди, що розглядають справи за нововиявленими обставинами. Порядок розгляду справ за нововиявленими обставинами.

 

Тема 15. Особливі порядки кримінального провадження.

Поняття, сутність та значення кримінального провадження на підставі угод. Ініціювання та укладення угоди. Учасники укладання угоди. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. Наслідки укладання угод. Особливості судового провадження на підставі угод.

Поняття, сутність та значення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Особливості кримінального провадження у у формі приватного обвинувачення.

Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб: 1) народного депутата України; 2) судді Конституційного Суду України, професійного судді, а також присяжного і народного засідателя на час здійснення ними правосуддя; 3) кандидата у Президенти України; 4) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 5) Голови Рахункової палати, його першого заступника, заступника, головного контролера та секретаря Рахункової палати; 6) депутата місцевої ради; 7) адвоката; 8) Генерального прокурора України, його заступника.

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню в цих справах. Особливості затримання і застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. Особливості розслідування та порядок вирішення справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою, що не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність. Порядок звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх у суді. Порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру.

Підстави та умови кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Порядок провадження досудового слідства у справах про суспільно небезпечні діяння неосудних або обмежено осудних осіб, а також про злочини осіб, які захворіли на душевну хворобу після вчинення ними злочину. Участь захисника у такій категорії справ. Судовий розгляд справ про застосування примусових заходів медичного характеру. Питання, що вирішуються судом у цих справах. Рішення суду у цих справах. Порядок скасування або зміни примусових заходів медичного характеру. Поновлення справи щодо особи, до якої були застосовані примусові заходи медичного характеру.

Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю: поняття, сутність та завдання.

Особливості кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

 

Тема 16. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Поняття, мета та значення відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Підстави відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Кримінальні процесуальні засоби та процесуальний порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Види судових рішень щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

 

Тема 17. Виконання судових рішень.

Сутність, завдання та значення стадії виконання судових рішень. Порядок і строки звернення до виконання судового рішення. Набрання судового рішення законної сили. Органи, що виконують рішення суду. Процесуальні питання, що вирішуються судом у зв’язку з виконанням судового рішення. Суди, що вирішують питання, пов'язані з виконанням судового рішення. Порядок вирішення питань, пов'язаних із виконанням судових рішень. Відстрочка виконання вироку: підстави та процесуальний порядок.

 

Тема 18. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Основні положення правового регулювання взаємодії судів, прокурорів, органів досудового розслідування та оперативних підрозділів з відповідними установами і посадовими особами іноземних держав за кримінальними справами. Видача особи для кримінального переслідування або виконання вироку. Процесуальний порядок прийняття рішень про видачу особи. Здійснення кримінального переслідування. Інші питання надання правової допомоги за кримінальними справами. Зміст, форма та порядок виконання запиту про надання правової допомоги. Підстави відмови в наданні правової допомоги.

 

Тема 19. Кримінальний процес зарубіжних країн.

Загальна характеристика кримінального процесу Федеративної Республіки Німеччини. Загальна характеристика кримінального процесу Франції. Загальна характеристика кримінального процесу Сполучених штатів Америки. Загальна характеристика кримінального процесу Англії. Доказове право Федеративної Республіки Німеччини. Доказове право Франції. Доказове право Сполучених штатів Америки. Доказове право Англії. Порушення кримінального переслідування і розслідування кримінальних справ Федеративної Республіки Німеччини. Порушення кримінального переслідування і розслідування кримінальних справ Франції. Порушення кримінального переслідування і розслідування кримінальних справ Сполучених штатів Америки. Порушення кримінального переслідування і розслідування кримінальних справ Англії. Провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції Федеративної Республіки Німеччини. Провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції Франції. Провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції Сполучених штатів Америки. Провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції Англії. Перегляд судових рішень Федеративної Республіки Німеччини. Перегляд судових рішень Франції. Перегляд судових рішень Сполучених штатів Америки. Перегляд судових рішень Англії.


4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Методичні рекомендації

Під час підготовки до занять крім з’ясування поняття кримінального процесу, його сутності, цілей, завдань і значення необхідно звернути увагу на співвідношення таких понять як "кримінальне провадження", „кримінальний процес”, „кримінальне судочинство” та „правосуддя”. Також слід звернути увагу на те, що після прийняття у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу України зміст окремих категорій теорії кримінального процесу змінився. При підготовці необхідно зробити порівняльний аналіз стадій кримінального процесу, які були до та після прийняття нового КПК. Проблеми кримінально-процесуальної форми та кримінальних процесуальних гарантій викликають у студентів певні труднощі. Тому на це питання необхідно звернути особливу увагу. Необхідно розглянути різні підходи науковців до визначення та виділення конкретних кримінальних процесуальних функцій; необхідно звернутися до основних положень теорії права щодо правових відносин, а після цього визначити специфіку кримінальних процесуальних правовідносин.

Для глибокого засвоєння теоретичних питань необхідно повторити основні положення теорії права, в яких розроблені загальні для всіх галузей права поняття права, норм права, джерел права, положення щодо дії закону в часі, у просторі та щодо осіб. З урахуванням положень загальної теорії права слід визначити специфіку аналогічних понять та положень у кримінальному процесі. Слід звернути увагу на існування аналогії застосування права у кримінальному процесі, а також зворотної сили кримінального процесуального закону. Особливу увагу слід звернути на коло осіб, які мають дипломатичну недоторканість та імунітети під час застосування відносно них кримінального процесуального законодавства.

Під час підготовки до практичного заняття слід письмово вирішити запропоновані задачі, зробивши посилання на норми кримінального процесуального права, які містяться в законах, підзаконних актах та положення, які містяться у Постановах Пленуму Верховного суду України.

Практичне заняття

Час – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, які отримані під час самопідготовки із вивченню сутності й завдань кримінального процесу, його стадій, функцій, правовідносин, які складаються під час кримінального судочинства, та гарантій у кримінальному судочинстві.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття, сутність та значення кримінального процесу?

2. Стадії кримінального провадження?

3. Взаємодія кримінального процесу з іншими галузями права і суміжними науками?

4. Сучасне кримінальне процесуальне законодавство України і його система?

5. Завдання кримінального процесуального законодавства?

6. Види та структура кримінальних процесуальних норм?

7. Структура Кримінального процесуального кодексу України?

8. Дія кримінального процесуального закону в часі, просторі та за колом осіб?

9. Кримінальні процесуальні функції?

10. Кримінальні процесуальні гарантії?

11. Кримінальна процесуальна форма?

 

ВИРІШИТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача № 1

На прикладі окремих норм Кримінального процесуального кодексу України наведіть норми, що містьть кримінальні процесуальні санкції.

Задача № 2

Складіть порівняльну таблицю стадій кримінального процесу відповідно до Кримінального процесуального кодексу 2012 року та Кримінально-процесуального кодексу 1960 року.

Задача № 3

Наведіть норми Кримінального процесуального кодексу України, що містять кримінальні процесуальні гарантії.

Задача № 4

Знайдіть норми Кримінального процесуального кодексу України, що вказують на функції учасників кримінального провадження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2001.

2. Демченко В., Стратонов В. Кримінально-процесуальний закон: стилістичні проблеми // Право України. – 2002. - № 11. – С. 124.

3. Капліна О. Особливості тлумачення норм кримінально-процесуального права // Право України. – 2005. - № 3. – С. 114-118.

4. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с. (С. 28-43).

5. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: навч. посібник. – К.: Істина, 2005. - 456 с. (С. 103-128).

6. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К.: Атака, 2007. – 584 с. (С. 17-26).

7. Ножкина А.В. Система источников уголовно-процессуального права и направления ее развития // Российский следователь. – 2002. - № 7. – С. 14-20.

8. Ножкина А. Судебная практика как источник уголовно-процессуального права // Уголовное право. - М., 2002. - № 3. - С. 80-81.

9. Рабинович П. Загальна декларація прав людини – вселюдський ідеал гуманізму (до 50-річчя прийняття) // Право України. – 1998. - № 12. – С. 8-14.

10. Репешко П. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України // Право України. – 1998. - № 2. – С. 41-42.

11. Аленін Ю., Гурджі Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі // Право України. – 2003. - № 4.

12. Гевко В. Кримінально-процесуальна форма: структура та елементи // Право України. – 2002. - № 6. – С. 139.

13. Капустянский В. Т. Убеждение и принуждение в советском уголовном процессе. Учебное пособие. - М., 1990.

14. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с. (С. 6-27).

15. Ларин А.М. Преследование по уголовному делу: процессуальные функции. - М.: Юрид. лит., 1986. - 160 с.

16. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: навч. посібник. – К.: Істина, 2005. - 456 с. (С. 6-21).

17. Лобойко Л.М., Черненко А.П. Поняття кримінально-процесуальної дії // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2004. - № 2. – С. 266-278.

18. Маляренко В.Т. Про завдання кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 6. – С. 38-41.

19. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К.: Атака, 2007. – 584 с. (С. 4-17; С. 26-30)

20. Петрухин И. Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. - М., 1989.

21. Погорецький М.А. Кримiнально-процесуальнi правовiдносини: структура i система: Монография. - Харкiв: Арсiс, 2002. – 158 с.

22. Рогатюк І. Функція обвинувачення – рушійна сила кримінального процесу // Право України. – 2002. - № 2. – С. 79.

23. Семенов К. Процессуальные правоотношения следователя, участников процесса и прокурорский надзор // Юридический вестник. – 1999. - № 3. – С. 87.

24. Сірий М. Тенденції розвитку кримінального процесу України // Адвокатура. – 2004. - № 1.

25. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. – СПб: “Наука”, 2000. – 224 с.

26. Смирнов А.В. Состязательный процесс. – СПб.: Издательство “Альфа”, 2001. – 320 с.

27. Смiтiєнко З.Д., Рогатюк I.В. Деякi питання, пов'язанi з реалiзацiєю функцiй кримiнального процесу // Адвокат. - 2002. - № 2-3. - С. 16-17.

28. Тертишник В. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя // Право України. – 2001. - № 1. – С. 91-93.

29. Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визначення та законодавчого врегулювання // Право України. – 2001. - № 8. – С. 80-83.

30. Чугуніков І.І. До питання про предмет кримінально-правового регулювання // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 6. – С. 45-48.

ТЕМА 2. ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Методичні рекомендації

Під час підготовки до занять необхідно з’ясувати поняття та значення засад (принципів) кримінального провадження, їх законодавче регулювання. Розглянути погляди, які існують в літературі щодо класифікації засад (принципів) кримінального провадження. Звернути увагу на те, окремі засади (принципи) кримінального провадження після прийняття Кримінального процесуального кодексу України суттєво еволюціонували. Слід з’ясувати зміст таких принципів, як 1) верховенство права; 2) законність; 3) рівність перед законом і судом; 4) повага до людської гідності; 5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; 6) недоторканність житла чи іншого володіння особи; 7) таємниця спілкування; 8) невтручання у приватне життя; 9) недоторканність права власності; 10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; 11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї; 12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення; 13) забезпечення права на захист; 14) доступ до правосуддя та обов‘язковість судових рішень; 15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 16) безпосередність дослідження показань, речей і документів; 17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; 18) публічність; 19) диспозитивність; 20) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами; 21) розумність строків; 22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

Також слід звернути увагу на те, що одна і та ж засада на різних стадіях кримінального провадження може мати різний прояв.

 

Практичне заняття

Час – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, які вони отримали під час самопідготовки з вивчення засад кримінального провадження.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття, сутність та значення засад кримінального провадження?

2. Класифікація засад кримінального провадження?

3. Сутність та значення принципу поваги до людської гідності?

4. Сутність принципу забезпечення права на свободу та особисту недоторканість?

5. Сутність та значення принципу недоторканості житла чи іншого володіння особи. Відмінність його від принципу недоторканості права власності?

6. Сутність та значення принципів таємниці спілкування та невтручання у приватне життя?

7. Сутність та значення принципу презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини?

8. Сутність та значення принципу забезпечення права на захист?

9. Сутність та значення принципу змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості?

10. Сутність та значення принципів публічності та диспозитивності?

 

ВИРІШІТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ

Задача № 1

Павлова звернулась із заявою до прокурора району про те, що на неї було здійснено робійний напад невідомими особами. Прокурор відмовився прийняти заяву і направив Павлову до Райнного відділу внутрішніх справ, пояснивши, що саме органи внутрішніх справ розслідують злочини цієї категорії відповідно до КПК України. Чи було порушено прокурором будь-яку засаду кримінального провадження. Обгрунтуйте відповідь.

Задача № 2

Носову було повідомлено про підозру у вчиненні грабіжу. При цьому слідчий відібрав документи на квартиру, що належить Носову та його матері Голуб, пояснивши, що санкція статті Кримінального закону передбачає за вчинення цього злочину конфіскацію майна, а тому документи йому можуть вже не знадобитись. Оцініть дії слідчого в контексті виконання засад кримінального провадження. Обгрунтуйте відповідь.

Задача № 3

Манова звернулася з заявою до слідчого, в якій вказала, що з її квартири було викрадено майно на суму 650 грн. Вона висловила припущення, що крадіжку міг вчинити її сусід Рудь, з яким у неї неприязні стосунки і який не працює та зловживає спиртними напоями. Слідчий запропонував Мановій особисто переговорити з Рудь і з’ясувати його причетність до цієї крадіжки і тільки потім звернутися до нього, щоб зареєструвати заяву про вчинення крадіжки.

Чи порушив слідчий будь-яку засаду кримінального провадження?

ЛІТЕРАТУРА

1. Багаутдинов Ф. Отражение публичных и личных интересов в принципах уголовного судопроизводства // Уголовное право. - 2002. - № 4. - С. 55-57.

2. Бараннік Р. Свобода особи від самовикриття та викриття близьких родичів у кримінальному процесі України // Право України. – 2002. - № 6. – С. 42- .

3. Братель С.Г. Принцип презумпцiї невинуватостi: iсторiя i сучаснiсть // Науковий вiсник Юридичної академiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ. - Днiпропетровськ, 2002. - № 1. - С. 126-129.

4. Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. – 2002. - № 4. – С. 124.

5. Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе. – Харьков: Консум, 1997. – 97 с.

6. Епихин А.Ю. Безопасность личности как принцип уголовного процесса // Российский следователь. – 2002. - № 4. – С. 12-15.

7. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с. (С. 44-76).

8. Коваль С. Про гарантування конституційного права громадян на захист // Право України. – 2002. - № 5. – С. 134.

9. Кононенко В.І. Неупередженість суддів // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 2. – С. 56-59.

10. Кононенко О. Судовий захист прав громадян під час здійснення провадження у кримінальних справах і при виконанні вироку // Право України. – 2002. - № 9. – С. 74.

11. Крищенко В. Аудіо запис судових засідань - можливість змінити фіксування судового процесу // Право України. – 2002. - № 5. – С. 135.

12. Кудрявцева А.В., Лившиц Ю.Д. О понятии принципа в уголовном процессе // Правоведение. - 2001. - № 4. - С. 162-169.

13. Лившиц Ю.Д. Вопросы принципа состязательности в стадии предварительного расследования // Следователь. - 2002. - № 8. - С. 13-15.

14. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: навч. посібник. – К.: Істина, 2005. - 456 с. (С. 36-58).

15. Макарова З.В. Защита в российском уголовном процессе: понятие, виды, предмет и пределы // Правоведение. - 2000. - № 3. - С. 217.

16. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 320 с.

17. Маляренко В.Т. Про мову кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 2. – С. 41-44.

18. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К.: Атака, 2007. – 584 с. (С. 31-76).

19. Олійник В. Зміст діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню конституційного права на свободу та особисту недоторканність // Право України. – 2002. - № 7. – С. 27.

20. Парфенова М. Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность в досудебных стадиях уголовного процесса // Уголовное право. - М., 2002. - № 4. - С. 58-59.

21. Парфенова М.В. Роль следователя в обеспечении конституционных прав и свобод подозреваемого и обвиняемого в досудебных стадиях уголовного процесса по УПК РФ // Российский следователь. – 2002. - № 9. – С. 11-14.

22. Петрухин И. Публичность и диспозитивность в уголовном процессе // Российская юстиция. - 1999. - № 3 - c. 24.

23. Савицкий В.М. Презумпция невиновности. - М.: Норма-Инфра, 1997. – 122 с.

24. Слюсаренко М.И., Завидов Б.Д. Презумпция невиновности в уголовно-процессуальном законодательстве России // Российский следователь. – 2002. - № 8. – С. 11-12.

25. Смирнов В.П. Разделение основных функций и равноправие сторон - принципы уголовного процесса // Правоведение. - 1999. - № 3. - С. 171.

26. Стефанюк В.С., Лукашова Н.П. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 2. – С. 36-38.

27. Тертишник В. Гарантії недоторканності сфери приватного життя людини // Вісник прокуратури. - 2001. - № 2. – С. 7-13.

28. Тертишник В.М. Принцип недоторканностi приватного життя людини в кримiнальному процесi // Науковий вiсник Юридичної академiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ. - Днiпропетровськ, 2002. - № 1. - С. 117-125.

29. Тертишник В. Проблеми розвитку концептуальної моделі системи принципів кримінального процесу // Вісник прокуратури. - 2001. - № 5. – С. 26-34.

30. Трагнюк Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства в міжнародних документах // Право України. – 2002. - № 8. – С. 26.

31. Федоров А.В. Государственная тайна в уголовном процессе // Правоведение. - 2000. - № 4. - С. 100.

32. Фрiс П.Л., Малєєв А.Ю. Питання реформування кримiнально-процесуального законодавства України та забезпечення рiвностi учасникiв кримiнального процесу // Адвокат. - 2002. - № 1. - С. 11-17.

33. Цвігун В. За відкритість кримінального судочинства // Вісник прокуратури. - 2001. - № 1. – С. 118-120.

34. Шевчук П.І. Питання про доступність правосуддя та правової допомоги потребує законодавчого вирішення // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 2. – С. 38-41.

35. Шестакова С.Д. Реализация принципа состязательности в процессе доказывания на предварительном расследовании // Следователь. - 2002. - № 10. - С. 16-18.

36. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. – 1999. - № 6. – С. 10.

37. Шишкін В. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві // Право України. – 1999. - № 12.

ТЕМА 3. УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Методичні рекомендації

Під час підготовки до занять необхідно звернути увагу на поняття учасників кримінального провадження, його співвідношення з поняттям “суб’єкти кримінального процесу”. Після цього з’ясувати питання про класифікацію учасників, розділивши їх на відповідні групи. Слід звернути увагу на те, які функції виконує суд взагалі, в тому числі у кримінальному провадженні; проаналізувати процесуальне положення суду в кримінальному процесі, склад суду при розгляді справи, в тому числі суду присяжних; звернути увагу на процесуальні функції, завдання та повноваження прокурора у різних стадіях кримінального провадження; особливу увагу звернути на поняття та сутність процесуальної самостійності слідчого; на процесуальне положення особи, яка провадить дізнання. При підготовці необхідно з’ясувати процесуальне положення та правові гарантії прав підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача. Особливу увагу необхідно звернути на процесуальне положення захисника, його права і обов’язки; на те, які документи підтверджують повноваження захисника на участь в справі. Необхідно також з’ясувати наступні питання: які особи мають право виконувати обов’язки захисника; випадки обов’язкової участі захисника в кримінальному процесі; порядок запрошення і призначення захисника; відмова від захисника і його заміна; усунення захисника від участі у справі; оплата праці захисника. Крім того, необхідно з’ясувати процесуальне положення у кримінальному процесі законного представника підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача, а також представників потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. Підготовка до занять передбачає вивчення правового положення свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, понятих, секретаря судового засідання, судового розпорядника. При цьому необхідно звернути увагу на те, які особи не підлягають допиту як свідки, і які особи мають право відмовитися давати показання як свідки. Крім того, необхідно з’ясувати відмінність між процесуальним статусом спеціаліста та експерта. Слід звернути увагу на обставини, що виключають можливість участі у провадженні судді, прокурора, слідчого та особи, яка провадить дізнання у кримінальній справі, експерта, спеціаліста та інших осіб, а також на обставини, що виключають участь особи в справі як захисника. Завершити вивчення теми необхідно з’ясуванням порядку заявлення відводу та самовідводу вказаних осіб та порядку їх вирішення.

Під час підготовки до практичного заняття слід письмово вирішити запропоновані завдання, зробивши посилання на норми кримінального процесуального права, які містяться в законах, підзаконних актах та положення, які містяться у Постановах Пленуму Верховного суду України.

 

Практичне заняття № 1

Час – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, які отримані під час самопідготовки з вивчення класифікації і правового положення учасників кримінального провадження, пов'язаних із здійсненням ними своїх прав та обов'язків.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Як можна визначити учасників кримінального провадження та класифікувати їх?

2. Суд як центральний учасник кримінального провадження.

3. У чому полягають права й обов’язки прокурора?

4. Яка роль керівника органу досудового розслідування у кримінальному провадженні?

5. З якого моменту з’являється у справі потерпілий?

6. З якого моменту особа наділяється права і обов’язками підозрюваного?

7. Хто може бути захисником у кримінальному провадженні, в яких випадках участь захисника є обов’язковою?

8. Обвинувачений, його права та обов’язки?

9. Процесуальний статус свідка у кримінальному провадженні?

10. Роль понятих у кримінальному провадженні. При проведенні яких слідчих дій присутність понятих є обов’язковою?

 

ВИРІШИТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача № 1

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...