Главная Обратная связь

Дисциплины:


Модульний контрольЗмістовний модуль № 1 та змістовний модуль № 2.

Модульний контроль: проводиться за кожним модулем; термін проведення - 2 академічні години; максимальна кількість балів – 15; у вигляді контрольної роботи, що складається з 10 тестових завдань, кожна вірна відповідь з яких оцінюється в 1 бал, теоретичне питання або задачі, вірна відповідь на яке оцінюється в 5 балів.

Модуль № 3.

Модульний контроль у вигляді контрольної роботи не передбачений.

Модуль № 4.

Модульний контроль: проводиться під час рольової гри "Судовий розгляд"; термін проведення - 2 академічні години; максимальна кількість балів – 15.

 

8.2. Підсумковий контроль.

Залік (у п’ятому семестрі): проводиться у вигляді підрахунку загальної кількості балів за роботу на практичних заняттях, виконання самостійної роботи та написання модульних контрольних робіт та занесення отриманої сукупності у відомість підсумкового контролю.

Екзамен (у шостому семестрі): тривалість – 0,3 годин на 1 студента. Проводиться в усній формі шляхом відповіді на білети, які складаються з практичного завдання.

Модульна форма підсумкового контролю не передбачає обов'язкову присутність студентів на підсумковому контрольному заході і може використовуватись залежно від специфіки навчальної дисципліни, методики викладання та інтенсивності поточного контролю. Оцінку студенту визначають за сумою набраних балів під час поточного контролю, включаючи і результати контрольних модульних робіт.


9. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Історичні типи кримінального процесу.

2. Зв'язок кримінального процесу з іншими галузями права.

3. Кримінальна процесуальна наука, її розвиток. Поняття, предмет, система і метод науки кримінального процесу.

4. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її місце і значення у фаховому становленні фахівців-юристів для органів внутрішніх справ в умовах перебудови вищої освіти в країні.

5. Кримінальне процесуальне право й норми моралі.

6. Актуальні питання удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства, яке регулює діяльність органів досудового розслідування.

7. Новий кримінальний процесуальний закон - головне джерело кримінально-процесуального права.

8. Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України та їх значення для кримінальної процесуальної діяльності.

9. Поняття імунітету окремих осіб та його застосування у кримінальному судочинстві.

10. Конституційний принцип забезпечення обвинуваченому, підозрюваному, засудженому права на захист.

11. Принципи (засади) кримінального процесу України і проблеми їх відповідності міжнародним стандартам.

12. Проявлення принципів (засад) кримінального процесу на різних стадіях провадження у кримінальній справі.13. Принцип законності – основний принцип кримінального судочинства.

14. Правосуддя – основна функція суду.

15. Процесуальна самостійність слідчого.

16. Роль слідчого в реалізації кримінальних процесуальних функцій.

17. Потерпілий як учасник кримінального процесу.

18. Особи, що мають право виконувати обов’язки захисника.

19. Обставини, що виключають можливість участі особи в кримінальному судочинстві.

20. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

21. Логіка та стиль процесуальних документів.

22. Правова природа і соціальне призначення рішень у кримінальному судочинстві.

23. Поняття і класифікація строків у кримінальному судочинстві.

24. Процесуальний порядок стягнення процесуальних витрат.

25. Реституція, її передумови й умови в сучасному кримінальному процесі.

26. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову у кримінальному процесі.

27. Добровільне відшкодування особою заподіяної злочином шкоди як засіб забезпечення відновлення матеріального стану потерпілої сторони у кримінальному процесі.

28. Значення презумпції невинуватості в доказуванні.

29. Допустимість використання в доказування фактичних даних, отриманих за допомогою сучасних наукових методів і засобів.

30. Процесуальне закріплення доказів при розслідуванні злочинів.

31. Юридична природа зразків для порівняльного дослідження.

32. Належність доказів.

33. Допустимість доказів.

34. Достовірність доказів.

35. Достатність доказів.

36. Підстави для класифікації доказів і її значення.

37. Використання доказів, отриманих органами адміністративної юрисдикції.

38. Експертні дослідження в доказуванні у кримінальній справі.

39. Конституційні гарантії законності застосування заходів кримінально-процесуального примусу.

40. Дотримання прав людини при триманні осіб під вартою.

41. Особливості процесуального застосування запобіжного заходу – передача неповнолітнього під нагляд батькам, опікунам, піклувальникам або адміністрації дитячої установи.

42. Ефективність застосування запобіжних заходів, шляхи її підвищення.

43. Актуальні проблеми реформування досудового слідства.

44. Аналіз основних порушень закону, які припускаються при провадженні досудового розслідування.

45. Проблеми незалежності та процесуальної самостійності слідчого.

46. Оскарження дій та процесуальних рішень органів досудового розслідування.

47. Гарантії прав особистості при провадженні слідчих та негласних слідчих дій.

48. Актуальні проблеми огляду місця події.

49. Загальні умови правомірності провадження слідчих дій.

50. Конституційний принцип недоторканості житла та його реалізація при провадженні обшуку.

Вказаний перелік рефератів не є вичерпним і може бути розширений викладачем або за власної ініціативи, або за ініціативи студентів.
10. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Тема №1. Поняття, сутність та завдання кримінального процесу.

Приблизний план:

1. Поняття кримінального процесу.

2. Завдання кримінального процесу.

3. Роль кримінального процесу у державному механізмі контролю над злочинністю.

Тема №2. Кримінальні процесуальні функції.

Приблизний план:

1. Поняття, види та значення кримінальних процесуальних функцій.

2. Шляхи реалізації основних кримінальних процесуальних функцій: обвинувачення, захисту, вирішення кримінальної справи.

3. Суб’єкти реалізації кримінально-процесуальних функцій.

Тема №3. Кримінальні процесуальні акти.

Приблизний план:

1. Поняття та основні функції кримінальних процесуальних актів (документів).

2. Класифікація кримінальних процесуальних актів.

3. Вимоги, що ставляться до кримінальних процесуальних актів.

Тема №4 Кримінально-процесуальна наука, її предмет, система і методи.

Приблизний план:

1. Поняття кримінальної процесуальної науки, її предмет, система і методи.

2. Завдання кримінально-процесуальної науки та основні напрямки її розвитку.

3. Кримінальна процесуальна наука і суміжні галузі знань.

Тема №5 Поняття, структура кримінального процесуального права України.

Приблизний план:

1. Поняття кримінального процесуального права.

2. Метод і тип правового регулювання кримінального процесуального права як ознаки самостійності даної галузі права.

3. Режим галузевого правового регулювання кримінального процесуального права.

Тема №6. Поняття та значення кримінального процесуального закону.

Приблизний план:

1. Поняття кримінального процесуального закону.

2. Чинність кримінального процесуального закону в часі, просторі та щодо окремих осіб.

3. Дипломатична недоторканність. Умови притягнення до кримінальної відповідальності окремих категорій державних службовців України.

Тема №7 Кримінальна процесуальна форма.

Приблизний план:

1. Поняття та ознаки процесуальної форми.

2. Значення процесуальної форми для реалізації системи процесуальних рішень в кримінальному судочинстві.

3. Дотримання вимог законності та обґрунтованості при складанні процесуальних актів.

Тема №8. Поняття та значення засад (принципів кримінального) провадження.

Приблизний план:

1. Поняття та значення принципів кримінального провадження.

2. Класифікація принципів кримінального провадження.

3. Характеристика окремих принципів кримінального провадження.

Тема №9. Принципи – конституційні гарантії прав особи (принципи недоторканності особи).

Приблизний план:

1. Принцип права на свободу і особисту недоторканність.

2. Недоторканність житла особи, її майна і невтручання в приватне (особисте) та сімейне життя особи.

3. таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Тема №10. Конституційні засади правосуддя.

Приблизний план:

1. Забезпеченість доведеності вини обвинуваченого (презумпція невинуватості).

2. Змагальність сторін та свобода у наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості.

3. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист.

Тема №11. Поняття учасників кримінального провадження та їх класифікація.

Приблизний план:

1. Поняття учасників кримінального провадження.

2. Класифікація учасників кримінального провадження.

3. Значення процесуального статусу учасників кримінального провадження.

Тема №12. Державні органи і посадові особи, які ведуть кримінальний процес.

Приблизний план:

1. Органи судової влади (суд, суддя, суд присяжних).

2. Прокурор (державний обвинувач).

3. Державні органи і посадові особи, відповідальні за досудове провадження у кримінальній справі.

Тема №13. Процесуальне положення осіб, які мають і відстоюють у кримінальному процесі свій процесуальний інтерес.

Приблизний план:

1. Процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого.

2. Процесуальне положення потерпілого.

3. Цивільний позивач, цивільний відповідач в кримінальному процесі.

Тема №14. Процесуальний статус слідчого.

Приблизний план:

1. Процесуальна самостійність та незалежність слідчого.

2. Процесуальні рішення, які приймаються слідчим під часв кримінального провадження.

3. Роль слідчого в реалізації кримінальних процесуальних функцій.

Тема №15. Прокурорський нагляд в кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття та значення прокурорського нагляду.

2. Види рішень, що приймаються прокурором при здійсненні наглядової функції.

3. Значення нагляду прокурора.

Тема №16. Захисник у кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття та значення функції захисту.

2. Процесуальний статус захисника у кримінальному процесі.

3. Забезпечення права на захист в кримінальному судочинстві.

Тема №17. Правова основа державного захисту та забезпечення безпеки учасників кримінального провадження в Україні.

Приблизний план:

1. Приводи і підстави для забезпечення безпеки учасників кримінального провадження. Умови для прийняття рішення про застосування спеціальних заходів безпеки.

2. Порядок прийняття рішення про застосування заходів безпеки.

3. Заходи забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.

Тема №18. Зміст та форма процесуальних документів у кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття кримінального процесуального документа;

2. Види, зміст та форма процесуальних документів;

3. Значення документів в кримінальному процесі.

Тема №19. Кримінально-процесуальні строки.

Приблизний план:

1. Поняття кримінальних процесуальних строків.

2. Види та порядок обчислення процесуальних строків.

3. Значення строків в кримінальному процесі.

Тема №20. Поняття і правова сутність рішень у кримінальному судочинстві.

Приблизний план:

1. Поняття кримінального процесуального рішення в кримінальному процесі.

2. Види процесуальних рішень, що приймаються в різних стадіях кримінального процесу.

3. Суб'єкти, що приймають кримінальні процесуальні рішення.

Тема №21. Захист права власності в кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття і значення відшкодування збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням майновим правам особи.

2. Способи відновлення порушеного матеріального стану у кримінальному провадженні.

3. Заходи для забезпечення відшкодування матеріального збитку, завданого кримінальним правопорушенням, і виконання вироку в частині конфіскації майна.

Тема №22. Поняття, зміст та межі кримінального процесуального доказування.

Приблизний план:

1. Поняття доказування в кримінальному процесі.

2. Поняття, елементи та зміст процесу доказування.

3. Предмет та межі доказування в кримінальній справі, їх співвідношення.

Тема №23. Докази у кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття доказів, їх класифікація.

2. Поняття та характеристика джерел доказів у кримінальному процесі.

3. Значення оперативно-розшукової діяльності для процесу доказування.

Тема №24. Показання свідка, їх поняття, предмет і значення.

Приблизний план:

1. Поняття і значення показань свідка.

2. Особи, які не підлягають допиту як свідки, і особи, які мають право відмовитися давати показання як свідки.

3. Перевірка й оцінка показань свідків.

Тема №25. Показання підозрюваного та обвинуваченого як джерело доказів.

Приблизний план:

1. Поняття, предмет і значення показань підозрюваного та обвинуваченого.

2. Показання підозрюваного та обвинуваченого як джерело доказів.

3. Особливості перевірки та оцінки показань підозрюваного та обвинуваченого.

Тема №26. Речові докази.

Приблизний план:

1. Поняття та види речових доказів.

2. Процесуальне оформлення речових доказів, їх перевірка та оцінка.

3. Значення речових доказів для встановлення об’єктивної істини.

Тема №27. Протоколи слідчих та негласних слідчих дій.

Приблизний план:

1. Поняття, процесуальна природа протоколів слідчих та негласних слідчих дій.

2. Оцінка, перевірка і процесуальні гарантії складання процесуальних документів.

3. Значення протоколів слідчих та негласних слідчих дій в кримінальному судочинстві.

Тема №28. Висновок експерта як джерело доказів.

Приблизний план:

1. Процесуальний статус експерта в кримінальному процесі.

2. Поняття, предмет, зміст і значення висновку експерта.

3. Особливості перевірки й оцінки висновку експертизи.

Тема №29. Документи як джерела доказів в кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття, значення і процесуальна природа документів.

2. Відмінність документів від речових доказів.

3. Перевірка й оцінка документів.

Тема №30. Джерела доказів у кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття джерела доказів в кримінальному процесі. Види джерел доказів.

2. Поняття, предмет і значення показань : свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого.

3. Речові докази. Оцінка речових доказів. Процесуальне оформлення речових доказів.

Тема №31. Предмет доказування у кримінальному провадженні.

Приблизний план:

1. Предмет, межі і процес доказування.

2. Достовірність доказів і засоби їх забезпечення в кримінальному процесі.

3. Встановлення об’єктивної істини як мета доказування.

Тема №32. Процесуальні гарантії у кримінальному судочинстві.

Приблизний план:

1. Сутність і значення процесуальних гарантій у кримінальному процесі.

2. Засади (принципи) кримінального провадження як основна гарантія справедливого кримінального судочинства.

3. Процесуальна форма та процесуальні гарантії кримінального провадження.

Тема №33. Процесуальне закріплення доказів, отриманих в ході негласних слідчих дій.

Приблизний план:

1. Поняття і види негласної інформації, що використовується в стадії досудового розслідування.

2. Використання оперативно-розшукової і іншої негласної інформації на початку досудового розслідування.

3. Допустимість використання негласної інформації органом досудового слідства при проведенні негласних слідчих дій і прийнятті процесуальних рішень.

Тема №34. Заходи забезпечення кримінального провадження.

Приблизний план:

1. Поняття та значення заходів забезпечення кримінального провадження.

2.Підстави застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

3. Процесуальний порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Тема №35. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.

Приблизний план:

1. Поняття, значення і види заходів забезпечення кримінального провадження.

2. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Відмінність запобіжних заходів від інших заходів забезпечення кримінального провадження.

3.Характеристика запобіжних заходів та процесуальний порядок їх обрання, зміни і скасування.

Тема №36. Поняття, підстави та процесуальний порядок застосування застави.

Приблизний план:

1. Поняття та характеристика застави в системі запобіжних заходів.

2. Підстави та умови застосування застави.

3. Процесуальний порядок обрання та оформлення застави, як запобіжного заходу.

Тема №37. Поняття, підстави та процесуальний порядок застосування тримання під вартою.

Приблизний план:

1. Поняття та характеристика тримання під вартою в системі запобіжних заходів.

2. Підстави та умови застосування тримання під вартою.

3. Процесуальний порядок обрання та оформлення тримання під вартою як запобіжного заходу.

Тема №38. Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Особиста порука.

2. Застава.

Тема №39. Затримання як тимчасовий запобіжний захід.

Приблизний план:

1. Поняття та характеристика затримання в системі Запобіжних заходів. Види затримання.

2. Випадки затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

3. Процесуальний порядок затримання особи за підозрою у вчиненні злочину.

Тема №40. Початок кримінального провадження.

Приблизний план:

1. Сутність, завдання й значення початку кримінального провадження.

2. Порядок прийому, реєстрації й розгляду заяв, повідомлень про злочини.

3. Приводи й підстави до початку досудового розслідування.

Тема №41. Досудове розслідування.

Приблизний план:

1. Сутність, завдання й значення стадії досудового розслідування.

2. Дізнання (досудове розслідування кримінальних проступків) як форма досудового розслідування.

3 Досудове слідство - основна форма досудового розслідування.

Тема №42. Досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання).

Приблизний план:

1. Сутність, завдання й значення розслідування кримінальних проступків (дізнання).

2. Учасники досудового розслідування кримінальних проступків.

3. Процесуальний порядок досудового розслідування кримінальних проступків.

Тема №43. Досудове слідство як основна форма досудового розслідування.

Приблизний план:

1. Сутність, завдання й значення досудового слідства.

2. Досудове слідство - основна форма досудового розслідування. Система досудового слідства.

3. Керівництво розслідуванням та нагляд прокурора за виконанням законів при провадженні досудового слідства.

Тема №44. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів при розслідуванні злочинів.

Приблизний план:

1. Поняття та значення взаємодії слідчого та оперативних підрозділів.

2. Форми взаємодії слідчого та оперативних підрозділів при розслідуванні злочинів.

3. Проблеми незалежності та процесуальної самостійності слідчого.

Тема №45. Слідчі та негласні слідчі дії.

Приблизний план:

1. Поняття та значення слідчих та негласних слідчих дій, їх відмінності.

2. Види та система слідчих та негласних слідчих дій.

3. Загальні процесуальні вимоги провадження слідчих та негласних слідчих дій дій. Порядок їх процесуального оформлення.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...