Главная Обратная связь

Дисциплины:


Матеріальні і процесуальні норми у змісті адміністративного права та його межіАдміністративне право складається з норм матеріальних (це -матеріальне право) та процесуальних (це — процесуальне право). Матеріальне право має свої необхідні, притаманні йому процесуальні форми, оскільки процес є тільки формою життя закону.
Якщо функції матеріальних норм полягають у безпосередній регламентації поведінки суб'єктів правовідносин та складають зміст правового регулювання, то функції процесуальних норм — сприяють досягненню результату, який має на меті матеріальна норма.
Вимоги вдосконалення певної організованості та впорядкованості правозастосовчої діяльності є безпосереднім фактором, що викликає необхідність розвитку і удосконалення процесуальних норм.
Адміністративно-процесуальні норми пов'язані не лише з юрис-дикційною діяльністю виконавчих органів державної влади та судів, а також є необхідним елементом всієї управлінської діяльності, яка має правозастосовчий характер. Причому правозастосу-вання не може бути зведене тільки до застосування засобів примусу, оскільки складає незрівнянно більш широку діяльність органів управління. Головне для органів управлінської діяльності полягає в їх так званій "позитивній" організуючій діяльності. Поєднання цих видів діяльності характеризується поняттям "адміністративний процес".
Отже, межі (сфера) адміністративно-процедурного права визначаються змістом як "позитивної" управлінської діяльності органів виконавчої влади, так і юрисдикційної діяльності цих органів, а також судів.Чітке визначення структури адміністративного процесу необхідно для того, щоб, по-перше, забезпечити ефективне регулювання складаючих його проваджень і, отже, сприяти поліпшенню роботи різних ланок управлінського апарату, в тому числі щодо реалізації прав і свобод громадян, а, по-друге, визначити шляхи наступної кодифікації адміністративно-процесуального законодавства.
Провадження, що складають адміністративний процес (тобто адміністративні провадження), повинні бути класифіковані за єдиним критерієм. Таким критерієм є найбільш істотні властивості, наявні цій групі справ, що вимагають специфічної процедури їх вирішення.
Вищенаведене дозволяє класифікувати адміністративні провадження на таки види:
I. Адміністративні провадження, що здійснюються у сфері здійснення судами адміністративної юрисдикції, їхня характеристика викладена в главі 13 "Запровадження адміністративної юстиції" цієї Концепції.
II. Адміністративні провадження, що здійснюються органами виконавчої влади:
1) юрисдикційного характеру в справах:
— про адміністративні проступки;
— про видворення за межі України іноземців;
— про адміністративне оскарження;
— про відшкодування шкоди, завданої громадянину певними видами державних органів;
— про дисциплінарні проступки за нормами адміністративного права;
2) управлінського характеру щодо:
— видачі спеціальних дозволів, ліцензій на здійснення окремих видів діяльності;
— реєстрації певних суб'єктів або видів діяльності;
— видачі сертифікатів;
— здійснення контрольно-наглядової діяльності органами виконавчої влади;
— виконання правил дозвільної системи;
- розгляду заяв і пропозицій громадян органами виконавчої влади;
— атестаційного провадження.
Крім зазначених видів адміністративних проваджень, до змісту адміністративного процесу, а, отже, до сфери адміністративно-процесуального законодавства входять певні загальні адміністративні процедури, що здійснюються всіма органами виконавчої влади в межах наданих їм повноважень і не мають прив'язки до вирішення конкретно визначених справ.
Зважаючи на різноманітний характер елементів адміністративного процесу, важливим завданням його законодавчого регулювання слід вважати визначення шляхів і форм систематизації відповідних процесуальних норм адміністративного права (див. главу 5 цієї Концепції).

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...