Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аналіз організації структури відділу маркетингу 

ДП АТ „КиївХліб” ”Хлібокомбінат № 12”, що є структурною одиницею АТ "КиївХлiб", був введений в експлуатацiю у 1991 роцi. Шляхом вмiлого поєднання традицiйних рецептiв та сучасних технологiй пiдприємство виробляє продукцiю широкого асортименту та високої якостi.

Хлiбокомбiнат було створено за iндивiдуальним проектом iз застосуванням перспективних сучасних розробок, що заснованi на автоматизацiї та комп'ютеризацiї виробництва. Загальна проектна потужнiсть комбiнату - 220 тонн хлiбобулочних виробiв на добу. Початково пiдприємство було орiєнтоване на виготовлення хлiбобулочних виробiв. Надалi було введене в експлуатацiю обладнання для булочного i кондитерського виробництва: в 1997 роцi почала дiяти дiльниця з виробництва здобних дрiбноштучних виробiв, в 1999 роцi запрацювала ще одна дiльниця, на якiй було освоєно виробництво дрiжджових листкових виробiв, кексiв та здобного печива.

Організаційна структура управління підприємством виглядає таким чином

 
 

 


Рис 2.1 Структура управління ДП АТ „КиївХліб” ”Хлібокомбінат № 12”

Структура управління на ВАТ “Хлібокомбінату № 12” є лінійно-функціональною. Генеральному директору підприємства підпорядковані директори окремих функціональних підрозділів, які забезпечують виконання закріплених за ними функцій:

Виробничий функціональний підрозділ забезпечує поточне виробництво, здійснює матеріально-технічне постачання, контролює виконання запланованого технологічного процесу, забезпечує ефективну та безперебійну роботу обладнання та створення нових продуктів.

Фінансовий функціональний підрозділ забезпечує фінансове планування, облік, контроль і аналіз; здійснює розрахунок основних економічних показників діяльності, контролює відхилення фактичних результатів діяльності від планових показників, виявляє фактори, які чинять вплив на подібні відхилення; розробляє заходи, які забезпечують стійкий фінансовий стан підприємства; здійснює економічний та фінансовий аналіз.

Адміністративний функціональний підрозділ забезпечує виконання таких завдань як кадрове забезпечення, юридичну підтримку, інформаційне забезпечення (обслуговування та підтримку корпоративної інформаційної системи).

Маркетинговий функціональний підрозділ забезпечує реалізацію основних маркетингових функцій на підприємстві – аналіз ринку, комунікації, управління асортиментом, просування продукції та доведення її до споживачів.

Під час організації маркетингової структури досліджуваного підприємства, було враховано такі принципи її побудови:

v Єдність цілей (обсяг продажу, прибуток, частка підприємства на ринку тощо).v Простота і чіткість побудови маркетингової організаційної структури (сприяє скорішому пристосуванню до неї персоналу підприємства).

v Ефективна система зв'язку між підрозділами, яка забезпечувала б чітку передачу інформації (зворотний зв'язок обов'язковий!).

v Принцип єдиного підпорядкування (для сукупності виконуваних функцій, які мають одну ціль, повинен бути керівник).

v Маркетингова структура повинна бути такою, що містить небагато ланок (сприяє швидшій передачі інформації знизу до верху і розпоряджень дирекції зверху до низу).

v Гнучкість і пристосованість.

Кінцева мета роботи маркетингового підрозділу ДП АТ „КиївХліб” ”Хлібокомбінат № 12”– підпорядкованість усієї господарської та комерційної діяльності підприємства законам існування та розвитку ринку.

Маркетинговий відділ підприємства ДП АТ „КиївХліб” ”Хлібокомбінат № 12” займаються [23, с. 61]: (рис. 2.2)

 

 

Рис. 2.2 Завдання відділу маркетингу підприємства ВАТ ”Хлібокомбінат № 12”

Досягнення цілей підприємства залежить в основному від трьох чинників: вибраної стратегії, організаційної структури й ефективності функціонування цієї структури.

Маркетингова структура досліджуваного підприємства має вирішальне значення для успішної реалізації концепції маркетингу. Схематичне зображення маркетингової структури підприємства схематично відображено на наступному рисунку: рис. 2.3.

 
 

 

 


Рис. 2.3 Організаційна структура управління службою маркетингу на підприємстві ВАТ ”Хлібокомбінат № 12”.

Служба маркетингу в її теперішньому вигляді була створена на підприємстві в 1998 році. До цього ж служби маркетингу на підприємстві як такої не існувало. Починаючи з моменту ведення підприємством самостійної ринкової діяльності в структурі управління підприємством існувала посада директора по збуту, в підпорядкуванні якого був відділ збуту, працівниками якого були менеджери по збуту. Директор по збуту разом з менеджерами вирішували увесь комплекс маркетингових задач, до якого на той час входили пошук клієнтів, організація постачання і розрахунків. При цьому такі функції як маркетингове планування, ринкові дослідження, реклама і т.п. на підприємстві фактично не існували.

Однак останнім часом у зв’язку зі значним розширенням діяльності підприємства, підсиленням конкуренції на ринку, і що найголовніше – з високими завданнями, які зараз стоять перед підприємством, керівництво підприємства усвідомило необхідність впровадження комплексу маркетингових заходів для успішного функціонування в умовах ринку. У зв’язку з цим і була створена повноцінна маркетингова служба на підприємстві.

Теперішній стан ринку вимагає переосмислення маркетингової стратегiї досліджуваного підприємства. Тому пiдприємство ВАТ ”Хлібокомбінат № 12” веде активну роботу з впровадження нової маркетингової стратегiї, а саме:

Æ налагодження нових каналiв збуту;

Æ пошук i дослiдження нових видiв продукцiї;

Æ пошук партнерiв для спiвпрацi у виготовленнi нових видiв продукцiї;

Æ проштовхування на ринку iснуючої та нової продукцiї;

Æ монiторинг ринку i продукцiї.

Ринок вітчизняних хлібобулочних виробів відчутно розширюється. Йдеться про збільшення хлібними підприємствами пропозиції поліпшених хлібопродуктів і зростання ринку саме преміум-продукції.

Так, лише на підприємствах ДП АТ “Київ хліб” у 2005 році зросли обсяги виробництва здобної продукції на 26%, а кондитерської - на 90%, порівняно з даними за 2004 рік. Це зумовлює зміни у структурі ринку, адже різниця у вартості звичайного хліба до здоби чи кондитерки становить 2,5 та 7 разів відповідно.

Хлібобулочні та мучні кондитерські вироби в Україні випускають більше тисячі підприємств, і серед них не тільки кондитерські фабрики, але і підприємства, що відносяться до інших галузей, наприклад, хлібопекарської, винарної і ін., а також харчокомбінати.

За дослідженнями Антимонопольного комітету України регіональні ринки хліба залишаються монополізованими у 13 областях. Зокрема, у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській, а також у місті Києві. Подальший розвиток конкуренції на цих ринках стримує державне регулювання.

Основними конкурентами ВАТ ”Хлібокомбінат № 12” є інші хлібокомбінати і хлібозаводи, які входять до АТ "КиївХліб". В наведеній нижче таблиці 2.1 можна побачити дані щодо становища АТ "КиївХліб" та підприємств, що входять до його складу.

Таблиця 2.1

Основні показники роботи підприємств ДП АТ "КиївХліб" за 2005 рік

Підприємства Хлібобулочні Вироби, тн Кондитерські вироби,тн  
2004 р. 2005 р. % 2004 р. 2005 р. %  
 
Хлібокомбінат № 1 93.5 74.1  
 
Хлібокомбінат № 2 92.8 105.0  
 
Булочно-кондитерський Комбінат 100.2 128.0  
Хлібзавод № 4 97.2 - -  
Хлібокомбінат № 6 106.5 136.0  
Хлібокомбінат № 11 97.3 58.1  
Хлібзавод № 12 103.2 128.0  
Всього по Києву: - -  
Білоцерківськ. Хлібокомбінат 118.6 142.6  
Васильківський хлібзавод 91.6 175.0  
Броварський хлібзавод 109.1 146.9  
Переяслав Хмельницьк. хлїбзавод 64.8 80.0  
Макаровський хлібзавод 98.6 71.4  
Сквирський хлібзавод 87.8 63.3  
Славутичський хлібзавод 87.5 - -  
Всього по області: 102.5 137.7  
Всього по АТ «Київхліб» - -  

 

З таблиці 2.1 можна зробити висновок, що в цілому по місту Києву випуск хлібобулочної продукції збільшився на 190970 тис.тн. Це збільшення відбулось в основному за рахунок збільшення випуску продукції на хлібокомбінаті № 6, та хлібокомбінаті № 12. На хлібокомбінаті № 4 випуск продукції зменшився на 97,2 тис.тн. В цілому по АТ "Київхліб" випуск продукції зменшився.

Отже, ці підприємства й є основними конкурентами ВАТ ”Хлібокомбінат № 12”. Також до складу АТ "Київхліб" входять деякі підприємства, що заходяться в Київській області й які теж складають конкуренцію. Це такі підприємства, як Білоцерківський хлібокомбінат, Богуславський хлібзавод, Броварський хлібза-вод, Васильківський хлібзавод, Макарівський хлібзавод, Переяслав-Хмельницький хлібзавод, Сквирський хлібзавод, Славутицький злібзавод та Фастівський хлібзавод.

Аналізуючи дані таблиці робимо висновок, що ВАТ ”Хлібокомбінат № 12” займає досить високий рівень у виробництві всіх видів продукції. Він є одним із найбільших виробників кондитерських виробів, тортів та тістечок. ВАТ ”Хлібокомбінат № 12” небезпечно зменшувати обсяги виробництва по цих видах продукції, оскільки обсяги виробництва БКК майже досягають рівня хлібокомбінату № 12. Проте по суті це єдиний конкурент для ВАТ ”Хлібокомбінат № 12” на ринку кондитерських виробів.

Що стосується обсягів виробництва хлібу та хлібобулочних виробів, то ВАТ ”Хлібокомбінат № 12” ще не досяг бажаних результатів, проте хоча і незначні, але тенденції до зростання все ж таки є.

 

Вихідним моментом концепції маркетингу хлібопродуктів служить орієнтована на споживача, інтегрована цільова філософія підприємства. У цілому ж маркетинг хлібопродуктів можна представити як систему керування ринком хлібопродуктів, що включає в себе процес визначення, аналізу, прогнозування, створення і розвитку споживчих бажань, а також організацію всіх ресурсів для задоволення потреб покупців з оптимальним прибутком для виробника.

У той же час необхідно чітко розуміти, що концепція маркетингу дозволяє аналізувати, оптимізувати і задовольняти споживчий попит, але вона є лише керівництвом до планування, загальною стратегією діяльності. Підприємство повинно також враховувати свої сильні і слабкі сторони у виробництві, технології, фінансах, збуті. Плани маркетингу повинні погоджувати цілі, вимоги споживачів і ресурсні можливості. У противному випадку плани маркетингу будуть недосяжні. Крім того, необхідно оцінювати вплив конкуренції, державного регулювання та інші сили, стосовно даного підприємства.

Ринок хлібопродуктів характеризується найбільш тісною взаємодією попиту і пропозиції. Пропозиція хлібних товарів є під впливом таких чинників, як зміна суспільних потреб, попиту населення і прискорення НТП. Крім того, в умовах все більшого насичення ринку різноманітними продовольчими товарами, зростають вимоги споживачив до їхнього асортименту і якості; посилюєжться об`єктивна необхідність більш повного задоволення попиту не населення взагалі, а конкретних соціально-економічних груп споживачів, має використовуватися маркетинговий принцип сегментації ринку. І тоді пропозиція буде строго орієнтована на відповідність соціально-економічним, національним, віковим, психологічним і ін. характеристикам визначеного контингенту споживачів. Попит визначає об`ємність ринку - це є частина пропозиції, що може бути реалізована в обмін на платіжні засоби при даному рівні і співвідношенні роздрібних цін.

 

Таким чином, попит - це винесені на ринок конкретні платоспроможні потреби. Платоспроможність є найважливішою рисою й особливою властивістю попиту. Але в той же час попит на хлібопродукти - це і сукупність цілком визначених вимог до конкретних хлібопродуктів із відомими функціонально-споживчими і естетичними властивостями.

Натурально-речовинні характеристики попиту конкретизуються у вигляді споживчих оцінок асортименту і якості хлібопродуктів, що надходять на ринок. Споживчі оцінки асортименту і якості хлібопродуктів - це об'єктивне вираження підбадьорливого, нейтрального або негативного відношення покупців до даного виробу або його окремих функціональних і естетичних властивостей. У споживчих оцінках знаходить вираження ступінь відповідності хлібобулочних виробів, що надходять у продаж, сучасним уявленням різноманітних груп покупців про необхідність, доступності по ціні, смаку і подібним вимогам до складу пропозиції на ці вироби. Споживчі оцінки виявляються як у формі прямої преваги - через акт придбання або, навпаки, відмови від покупки конкретного виробу, так і у формі суджень про переваги того чи іншого виробу перед аналогічними йому по призначенню, або про дефекти, що знижують споживчу цінність, корисність хлібного товару. Вивчення споживчих оцінок є головною частиною маркетингового дослідження споживачів. При вивченні споживчих оцінок хлібобулочних і кондитерських виробів варто враховувати відносність цих оцінок, тому що вони виявляються через порівняння даного продукту з іншими, а їхнє конкретне утримання знаходиться в прямої залежності від якісного складу пропозиції хлібопродуктів відповідного виду. Тобто, споживач хлібобулочних виробів, як правило, порівнює лише з вже існуючим товаром, не висловлюючи припущень і побажань у порівнянні, з гіпотетично ідеальним товаром.

У цілому можна відзначити, що у формуванні попиту на хлібобулочні вироби беруть участь чотири елементи: конкретна потреба (задача маркетингу визначити, а іноді і створити її); платоспроможність споживачів, що залежить від загальної економічної ситуації і рівня прибутку населення; ціна (маркетинг має величезну кількість інструментів регулювання ринкової ціни) і пропозиція, обсяг, асортимент і якість якого залежить і самого виробника.

Таким чином, маркетингові зусилля безпосередньо впливають на більшість чинників формування попиту на хлібобулочні і кондитерські вироби. А так, як достатній попит лежить в основі ефективності збутової діяльності,а, отже, для організації економічно вигідного збуту варто активізувати маркетингову діяльність.

Однією з найваважливіших функцій служби маркетингу на ВАТ “Хлібокомбінат № 12” є управління товарним асортиментом підприємства.

Управління асортиментом на підприємстві здійснюється на підставі ринкових досліджень про переваги і уподобання споживачів, про динаміку розвитку окремих сегментів ринку. Аналізуючи ринкові зміни підприємство намагається оперативно пристосовуватись до них, гнучко змінюючи структуру свого товарного портфелю.

Виробництво хлiбобулочних виробiв на ВАТ “Хлібокомбінат № 12” базується на традицiйнiй класичнiй технологiї з тривалим зброджуванням напiвфабрикатiв, що забезпечує накопичення натуральних смакових та ароматичних речовин. Вся продукцiя хлiбокомбiнату виготовляється з натуральної доброякiсної сировини без додавання хiмiчних полiпшувачiв та консервантiв. Для приготування тiста використовується чиста артезiанська вода з власної свердловини. Технологiчний процес, починаючи вiд замiшування тiста i до виходу з печi готових буханцiв хлiба чи батонiв, триває 6-7 годин. I вже через годину-двi продукцiя потрапляє в торгову мережу.

Нинi асортимент продукцiї хлiбокомбiнату нараховує понад 60 найменувань хлiбобулочних i 20 найменувань кондитерських виробiв.

Продукцiя масового споживання - хлiб "Український новий" з суміші житнього і пшеничного борошна , батон "Нива" з борошна вищого ґатунку, хлiб пшеничний київський з борошна першого гатунку - пропонується покупцевi не упакованою та в упаковцi, а також нарiзаною скибками.

Для людей, якi потребують спецiального харчування, виготовляються дiєтичнi та дiабетичнi вироби. Це хлiбцi з еламiном (для виведення з органiзму токсичних елементiв та радiонуклiдiв), вироби з харчовими волокнами (рогалики з висiвками, хлiбцi висiвковi, хлiбцi лiкарськi) для хворих на цукровий дiабет, ожирiння, атеросклероз, з додаванням сорбiту (булочки дiабетичнi "Грибок", печиво з сорбітом).

Хліб пшеничний київський цього підприємства виробляється на новітній автоматизованій лінії, до складу якої входить найсучасніше обладнання вітчизняного та іноземного виробництва. Ця торгова марка за популярністю у киян та обсягами продажу займає друге місце після хліба українського. Печиво "Оболонська суміш", розроблене спеціалістами підприємства, складається з набору 4 здобних сортів печива ("Яблуневий цвіт", "До кави", "Підківки макові", "Підківки"), розфасоване в художньо оформлені коробки, користується високим попитом у споживачів.

По замовленню випiкаються святковi духмянi короваї "Урочистий" , "Вiрнiсть", "Свято", "На щастя на долю", "Наше вітання", "Паляниця здобна вітальна" та "Ніжність", майстерно виконані прикраси яких пiдкреслюють урочисту атмосферу свята.

А до Великодня випiкаються смачнi, духмянi пасхальнi вироби розробки спецiалiстiв хлiбокомбiнату: булка "Веснянка", "Паска домашня", "Паска оболонська". Частина цiєї продукцiї потрапляє в торгову мережу упакованою в наряднi святковi коробки. Вироби хлiбокомбiнату прикрасять будь-яке свято i нагадають Вашим близьким, що Ви їх любите.

Термін реалізації неупакованих хлібобулочних виробів з пшеничних сортів борошна складає 16-24 години (в залежностi вiд маси виробу), а житньо-пшеничних сортiв, таких як хлiб "Український новий", - до 36 годин.

Асортимент продукції хлібокомбінату постійно розширюється та оновлюється. Так за останній час налагоджено виробництво дрібноштучних виробів в асортименті. Це витушки здобні з ананасом, маком, вишнею, корицею, повидлом і корицею, з кремом, здобні пиріжки "Малятко" з повидлом і корицею, з маком, сиром. Розпочато випуск тістечок та тортів.

Технологічною лабораторією розроблені нові види хліба: хліб італійський "Чіабатта", "Супертост з курагою", "Супертост з висівками", "Супертост столичний", "Супертост зерновий", "Супертост родзинково-горіховий".

Постачальниками заводу є потужні переробні підприємства. Лише вони можуть забезпечити виробництво якісною сировиною. Млини та олійниці, на яких переробляють свою продукцію самі сільськогосподарські виробники, високу якість сировини гарантувати не можуть. А от вітчизняне борошно є сьогодні поза конкуренцією.

Дані таблиці 2.2 та рисунку 2.4 свідчать про ефективне керування асортиментом продукції – систематичний аналіз асортиментного складу та його відповідна зміна призвели до росту реалізації за три роки майже на 12%.


Таблиця 2.2

Обсяги реалізації продукції в асортименті

ВАТ „Київський хлібокомбінат № 12” за 2003 – 2005 рр. в тонах

Асортимент хлібобулочних виробів підприємстваморозива 2003 р. 2004 р. 2005 р. Відхилення 2002 р до 2004 р у %
Хлiб український домашній 5728,3 4661,7 4630,3 -19,17
Хліб український домашній нарізаний скибками 2595,1 2821,4 8,72
Батони "Нива" в/с 774,4 696,4 -6,9
Батони "Нива" в/с нарізані скибками упак. в плівку 178,7 169,4 51,6 -71,12
Плетінка з маком в/с - 4,8 68,0
Хлібці київські ІІс форм. 10,7 3,4 7,2 -32,71
Хліб "Ніжний"для тостів в/с в упаковці 28,5 120,8 198,4 596,14
Булки дніпропетровські в/с упаковані в плівку 130,9 28,83
Булочки здобні в/с в упак. 16,6 1172,5 1228,5 730,0
Рулетики дитячі в/с в упаковці 1,6 30,9 777,0
Калачики оболонські в/с в упак. - - 508,1 508,1
Печиво "Листочки" упаковане в коробку з полімерного матеріалу - - 39,5 39,5
Разом 9418,5 9910,8 10518,4 11,68

 

Рис. 2.4 Обсяги реалізації продукції в асортименті ВАТ „Київський хлібокомбінат № 12” за 2003 – 2005 рр.

Як зазначалося вище досліджуване підприємство виготовляє хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, а також продукцію дієтичного харчування. Для того, щоб більш детально ознайомитись з асортиментом продукції заводу необхідно здійснити його аналіз на основі АВС-аналізу. АВС-аналіз — метод аналізу, завдяки якому сукупність об'єктів (виробів, клієнтів, постачальників, ринків збуту) розподіляється за певними критеріями і визначається частка певних груп у сукупності [18; с. 145].

Критерії розподілу можуть бути, залежно від мети аналізу, різноманітними. Як правило враховуються два критерії: перший — кількість виробів або груп продуктів, або клієнтів, або регіонів; другий — прибуток, витрати, товарообіг.

Таблиця 2.3

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...