Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список використаної літератури. 1. Азарян О.М., Баширов І.Х., Воробйов Б.З 

1. Азарян О.М., Баширов І.Х., Воробйов Б.З. та ін. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посіб. Донец. держ. ун-т економіки и торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - 2-е вид., перероб. і допов.. - К.: НМЦВО МОіН України: НВФ «Студцентр», 2001 - 319 с.

2. Армстронг, Гарі, Котлер, Філіп. Маркетинг: Заг. курс: [Пер. з англ.] / Армстронг, Гарі, Котлер, Філіп; [За ред. Н.В. Шульпіної]. — 5-е вид.. — М.; СПб; К.: Діалектика, 2001. — 601с.

3. Ассэль, Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учеб. для вузов / [Пер. с англ. Штернгарца М.З.]. — 2-е изд.. — М.: ИНФРА-М, 2001. — ХІІ, 803с

4. Балабанова Л.В., Алачева Т.И., Смеричевская С.В. Маркетинг. Менеджмент; Под ред. Балабановой Л.В., Донец. гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. — Донецк, 2001. — 594 с.

5. Бизнес – диагностика промышленных предприятий / Под ред. Соломенникова Е.А., Гренбэк Г.В., Маркова В.Д. и др. – Новосибирск: НГУ. 2005 – 239 с.

6. Бучацька І. О. Процедури управління маркетинговою діяльністю підприємств та їх інформаційне забезпечення // Придніпровський наук. вісник. - Дніпропетровськ, 1998. - N117 (184): Економіка. - с.33–37.

7. Васильев Г.А., Горфинкель В.Я., Ибрагимов Л.А. Маркетинг: Учеб. для вузов; Под ред. Г.А.Васильева. - М.: ЮНИТИ, 2002. – 207 c.

8. Вачевський М.В., Вачевський О.М., Скотний В.Г. Маркетинг: Основи теорії і практики - Львів: Каменяр, 1999. - 222 с.

9. Ващекин Н.П., Парамонова Т.Н., Самарина С.М. и др. Маркетинг: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. «Маркетинг», «Коммерция (торговое дело)», «Реклама» Рос. гос. торг.— экон. ун-т. — 3-е изд., перераб. и доп.. — М.: ИД ФБК-Пресс, 2004. - 310 с.

10. Глазов М.М. Функциональная диагностика деятельности промышленного предприятия: Учебное пособие. СПб.: Изд-во РГГМУ, 2003. – 311с.

11. Глазов М.М., Фирова И.П. Маркетинг предприятия: анализ и диагностика. СПб.: Изд-во РГГМУ, 2004. – 235с.

12. Донец Л.И. Маpкетинговая деятельность хлебопекаpных пpедпpиятий /Л. И. Донец, Л. А. Сенишина; Донец. гос. ун-т экономики и тоpговли им. М. Туган-Баpановского. - Донецк, 2004. - 175 с.

13. Дробот В. І. Проблеми поліпшення якості хліба // Український держ. ун-т харчових технологій. Наукові праці. -К., 2000. -N8. - с.46–48.

14. Дудяк Р.П., Липчук В.В., Микитюк В.М., Мельник С.І. Маркетинг: Навч. посіб. для підготовки фахівців екон. спец. в аграр. навч. закл. III-IV рівнів акредитації; Держ. агроекол. ун-т. - 2-е вид., випр. і допов.. - Житомир: Волинь, 2003. - 318 с.

15. Заблодская И. В. Ситуационный анализ маpкетинговой сpеды пpедпpиятий хлебопекаpной отpасли / [Отв. pед. Заблодская И. В.]; Восточноукp. гос. ун-т. - Луганск, 1999. - 163 с.16. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Лекції / Укр. держ. ун-т харчових технологій. - К., 2001. - 179 с.

17. Коршунов В.И. Планирование маркетинговой деятельности предприятия. — Х.: Основа, 2000. — 301с.

18. Коханський І. В. Стан виробництва хлібобулочних виробів в Україні // Перехідні економічні системи. -Львів, 2003. -Вип. 6. - с.261–263.

19. Крамаренко В.И., Холод Б.И., Ванеева И.В. Маркетинг: Учеб. пособ. для студентов экон. Специальностей; Крым. акад. природоохр. и курорт. стр-ва. - Симферополь: Таврида, 2000. - 249 с.

20. Лепчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — 2-е вид., випр. і допов.. — Львів: Новий світ-2000: Магнолія плюс, 2003. — 280, [6] с.:

21. Маркетинг. Менеджмент / [Балабанова Л.В., Алачева Т.И., Смеричевская С.В. и др.; Под ред. Балабановой Л.В., ред.]; Донец. гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. - Донецк, 2001. – 594 с.

22. Маркетинг: [Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям] / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ. - М.: Юристъ, 2003. - 566 с.

23. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. — Харків: Студцентр, 2002.

24. Оливье Н. –Г., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию системы показателей: Пер. с англ. – М.; Издательский дом «Вильямс» 2003. – 304с.

25. Паппу О. О. Маркетингові дослідження в управлінні діяльністю підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - К., 2002. - Вип.35, ч.2. - с.138–140.

26. Перерва П.Г., Тимофєєв В.М., Погорєлов М.І. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Х., 2004. — 636 с.

27. Писаренко В.В. Організаційно-економічні аспекти маркетингової діяльності. — Суми: Унів. кн., 2002. — 71с.

28. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 228 с.

29. Романов А.Н., Жуков Г.А., Майоров С.И. Маркетинг: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. «Маркетинг» и «Менеджмент» - М.: Банки и биржи: Изд. об-ние «ЮНИТИ», 1996. - 558 c.

30. Терехова І. В. Створення системи управління маркетинговою діяльністю підприємств // Збірник наукових праць Східноукраїнського державного університету. - Луганськ, 2000. - с. 154.

31. Тєлєтов О.С. Маркетинг на промисловому підприємстві. — Суми: Собор, 2003. — 148 с.

32. Эриашвили Н.Д., Ховард К., Цыпкин Ю.А. Маркетинг: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. спец.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 622 с.

 


Додатки

 

Додаток 1

Нові види хлібобулочної продукції ВАТ „Київський хлібокомбінат № 12” станом на 01.01.2006 року

№ п\п Найменування виробiв Термін зберіган- ня, годин Вага одиницi продукцiї кг Оптова ціна без ПДВ за 1 шт., грн.-коп Вiдпускна цiна за 1 шт., грн.-коп   Роздрібна цiна за 1шт. продукцiї в торгівельній мережі, грн-коп К-ть штук в лотку
БУЛОЧНІ ВИРОБИ
1. Хліб “Супертост з курагою” в/с 0,3 1-91,67 2-30 вільна
2. Хліб “Супертост з курагою” в/с в упаков. 0,3 2-08,33 2-50 вільна
3. Хліб “Супертост з курагою” в/с нарізаний скибками 0,3 2-16,67 2-60 вільна
4. Хліб “ Супертост родзинково-горіховий” в/с 0,3 1-75,00 2-10 вільна
5. Хліб “ Супертост родзинково-горіховий” в/с в упаковці 0,3 1-91,67 2-30 вільна
6. Хліб “ Супертост родзинково-горіховий” в/с нарізаний скибками 0,3 2-00,00 2-40 вільна
7. Хліб “Супертост з висівками” в/с 0,3 1-33,33 1-60 вільна
8. Хліб “Супертост з висівками” в/с в упаковці 0,3 1-50,00 1-80 вільна
9. Хліб “Супертост з висівками” в/с нарізаний скибками 0,3 1-58,33 1-90 вільна
10. Хліб “Супертост зерновий” в/с 0,3 1-33,33 1-60 вільна
11. Хліб “Супертост зерновий” в/с в упаковці 0,3 1-50,00 1-80 вільна
12. Хліб “Супертост зерновий” в/с нарізаний скибками 0,3 1-58,33 1-90 вільна
13. Хліб “Супертост столичний” в/с 0,3 1-33,33 1-60 вільна
14. Хліб “Супертост столичний” в/с в упаковці 0,3 1-50,00 1-80 вільна
15. Хліб “Супертост столичний” в/с нарізаний скибками 0,3 1-58,33 1-90 вільна
                 

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...