Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яка кількість цифр кадастрового номера земельної ділянки визначена законодавством і є незмінною9 – район, рада, населений пункт, зона

10 – район, рада, область, квартал

10 – область, район, рада

10 – область, район, зона

141. Містобудівний кадастр – це автоматизована інформаційна система, яка містить дані про:

класифікацію земель сільськогосподарського призначення

міські території та об’єкти міського середовища

поземельні книги та державні акти

зйомки та обстеження

142.Землеволодіння і землекористування, будівлі і споруди, ділянки й вузли інженерної мережі, територіальні зони є об’єктами:

кадастру природних ресурсів

державного земельного кадастру

лісового та водного кадастру

містобудівного кадастру

143. Створення містобудівного кадастру базується на :

даних державного земельного кадастру

інформації органів виконавчої влади

даних кадастру природних ресурсів

інформації органів місцевого самоврядування

144. Як компонент міського середовища, земельна ділянка характеризується наступними технічними показниками:

місцеположенням земельної ділянки та формою власності

каталогом координат зовнішніх меж земельної ділянки

забезпеченням інженерно-транспортною мережою

оціночною вартістю на основі економічної або експертної оцінки

145. Державний фонд відомостей і документів земельного кадастру є власністю:

Держземагенства

територіальних органів виконавчої влади

органів місцевого самоврядування

державною і не підлягає приватизації

146. Початкове одержання відомостей про земельні ділянки за площею і складом угідь та занесення їх у земельно-кадастрові документи здійснюється під час проведення:

інвентаризації земель

основного обліку

поточного обліку

коректування

147. Виявлення і внесення в земельно-кадастрові документи змін, що відбулися у використанні земель після проведення основного обліку, відноситься до робіт із ведення:

коректування

поточного обліку

кадастрових зйомок

обліку якості земель

148. Поділ території з урахуванням природних умов та агробіологічних вимог сільськогосподарських культур здійснюється під час:

встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць

зонування земель

природно-сільськогосподарського районування земель

кадастрового зонування

149. Державний земельний кадастр загальнодержавного рівня ведеться:

по АР Крим, областях

по районах

селищах, селах, містах

в Україні загалом

150. У межах якої адміністративно-територіальної одиниці ведеться земельний кадастр на регіональному рівні:

село

місто

район

область

151. Показники, за якими проводиться облік якості земель:

відстань до материнської породи

вміст гумусу, вміст фізичної глини

товщина гумусового горизонтувміст інших поживних речовин

152. Усі землі в межах України незалежно від форм власності і правового режиму, цільового призначення, господарського використання – це:

адміністративна одиниця

земельний фонд

земельна територія

земельна провінція

153. Земельні ділянки, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань та лікування людей – це землі:

рекреаційного призначення

історико-культурного призначення

оздоровчого призначення

житлової та громадської забудови

154. Лісові смуги, створені з метою захисту полів сівозмін, зрошувальної мережі від ерозії ґрунтів, засух та інших несприятливих впливів кліматичних факторів – це:

лісовкриті площі

чагарники

лісосмуги

заболочені землі

155. За гранулометричним складом є такі групи ґрунтів:

лесовидні

елювіальні

перезволожені та заболочені

піщані і супіщані

156. Багаторічні насадження, створені для отримання плодів, – це:

перелоги

сади

сінокоси

пасовища

157. Форма 6-зем називається звіт про:

розподіл земель за орендарями

наявність зрошувальних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями

наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями

наявність та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності

158. Землі, які в установленому порядку відведені під будівництво, але будівельні роботи на яких не розпочато – це землі:

які використовуються для відпочинку

зайняті поточним будівництвом

відведені під будівництво

під гідротехнічними спорудами

159. Складається форма 2-зем станом на число і місяць кожного року:

01.01 і на 01.07

15.02 і на 15.08

01.02 і на 01.08

15.01 і на 15.07

160. Земельно-обліковою одиницею є:

землекористування

земельна ділянка

частина земельної ділянки

земельна частка (пай)

161. Група землекористувань, що об'єднує землі лісогосподарських підприємств (зокрема військових лісгоспів) – це землі:

водного фонду

лісогосподарського призначення

рекреаційного призначення

оздоровчого призначення

162. У процесі природно-сільськогосподарського районування виділено на рівні зон дві гірські області:

Закарпатська і Альпійська

Татрівська і Піренейська

Гімалайська і Кавказька

Кримська і Карпатська

163. Категорії придатності земель:

придатні під чагарники

пасовищні

придатні під сільськогосподарські угіддя після докорінних меліорацій

малопродуктивні під сільськогосподарські угіддя та порушені землі

164. Ведеться облік кількості земель на рівні:

державному

федеральному

базовому, регіональному і національному

муніципальному

165. Чисті пари відносяться до:

багаторічних насаджень

ріллі

перелогів

культурних пасовищ

166. Кількість в Україні природно-сільськогосподарських округів:

167. Угіддя, яке систематично розорюється для вирощування сільськогподарської продукції – це:

сінокіс

перелоги

рілля

пасовище

168. Визначення наявності у ґрунті поживних речових, вмісту гумусу тощо – це обстеження:

агрохімічне

кадастрове

геоботанічне

біологічне

169. Як називається форма 2-зем:

звіт про землі, які перебувають в оренді

звіт про землі, які перебувають у користуванні

звіт про землі, які перебувають у власності і користуванні

звіт про землі, які перебувають у власності

170. Землі, які зазнали тимчасового або часткового затоплення і мають ознаки поверхневого оглеєння – це землі:

заболочені

водні

перезволожені

кам’янисті

171. Облік кількості земель є:

тривалий

основний і поточний

тимчасовий

біжучий

172. Основні форми статистичної звітності:

а-ст, 6б-ст

6д-зем, 6г-зем, 2б-зем

2а-зем, 6с-зем, 6г-зем, 6д-зем

6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем

173. Фермерські господарства відносяться до:

державних сільськогосподарських підприємств

громадян, яким надані землі у власність і користування

недержавних сільськогосподарських підприємств

міжгосподарських підприємств

 

174. Землі, які тимчасово виведені з обробітку з метою відновлення їх продуктивності та екологічного стану – це землі:

забруднені сільськогосподарські угіддя

інші захисні насадження

меліоративного будівництва

тимчасової консервації

175. Складаються звіти за формами №6а-зем та №6б-зем станом на:

1 липня

1 червня

1 січня

15 лютого

176. Землі, які тимчасово виведені з обробітку з метою відновлення їх продуктивності та екологічного стану:

землі тимчасової консервації

землі, які перебувають в стадії меліоративного будівництва та відновлення родючості

забруднені сільськогосподарські угіддя

деградовані землі

177. Сільськогосподарські угіддя, в яких вміст фізичних, хімічних і біологічних компонентів негативно впливає на довкілля (забруднені в результаті техногенних аварій, впливу шкідливих виробництв тощо) – це:

землі тимчасової консервації

землі, які перебувають в стадії меліоративного будівництва та відновлення родючості

забруднені сільськогосподарські угіддя

землі під господарськими будівлями і дворами

178. Землі, які використовуються головним чином комерційними, торговими і відповідними службами – торговими центрами, банками, автозаправними станціями, ремонтними майстернями, готелями, ресторанами, барами, їдальнями, торговими складами та будівлями органів управління ними, належать до земель:

громадського призначення

змішаного використання

комерційного та іншого призначення

під житловою забудовою

179. Землі, які використовують для державного управління (включно – для оборонних потреб), освіти, охорони здоров'я, спорту та соціальної допомоги, колективних, громадських та особистих послуг, екстериторіальної діяльності – це землі:

громадського призначення

змішаного використання

комерційного та іншого призначення

під житловою забудовою

180. Землі, на яких провадяться головним чином промислові види діяльності, включно зі всіма допоміжними територіями, зокрема, під'їзні дороги та проїзди, очисні споруди, поля фільтрації цукрових заводів, стоянки, складські площадки, території закладів управління і т. ін. відносяться до земель:

сільськогосподарських

відкритих заболочених

забудованих

громадського призначення

181. Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності відображений у формі:

6-зем

6а-зем

6б-зем

2-зем

182. Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями подається за формою :

6-зем

6а-зем

6б-зем

2-зем

183. Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями подається за формою:

6-зем

6а-зем

6б-зем

2-зем

184. Звіт про землі, які перебувають у власності і користуванні, подається за формою:

6-зем

6а-зем

6б-зем

2-зем

185. Звіт за формою 2зем складають станом на:

1лютого і 1 серпня

15 січня і 15 липня

1лютого і 15 серпня

1 січня і 1 липня

186. Якщо валова продукція становить 1000 грн, а затрати 200 грн, то величина диференціального доходу:

187. Загальна економічна оцінка земель передбачає визначення економічної ефективності:

землеробства та тваринництва

вирощування окремих культур

землеробства загалом

сільськогосподарського землекористування

188. Нормативна грошова оцінка індексується на коефіцієнт індексації (Кі), що розраховують, виходячи з середньорічного індексу інфляції(І), за формулою:

Кі = (І-10): 100

Кі =(І-20): 100

Кі=(І+10)

К=і(І+20)

189. Бал бонітету агрогрупи (Бвл) за глибиною гумусового горизонту (Гл), вмістом гумусу (Г), вмістом фізичної глини (Фгл) та їх дольовим впливом на урожайність культур (Кд) визначають:

Бвл=(ГКд1 + ГлКд2 + ФлгКд3)

Бвл=((Г х Гл х Флг) / (Ге+Гле+Фгле)) х Кд

Бвл=(Г/Ге + Гл/Гле + Флг/Фгле) х Кд

Бвл=(ГКд1 х ГлКд2 х ФлгКд3) / (Кд1 х Кд2+Кд3)

190. Який з показників не є показником загальної економічної оцінки земель:

рентний дохід

окупність затрат

диференціальний дохід

вартість валової продукції

191. Показник часткової економічної оцінки земель, який характеризує продуктивність використання земель:

урожайність

диференціальний дохід

валова продукція

окупність затрат

192. Часткова економічна оцінка земель передбачає визначення економічної ефективності:

вирощування окремих культур

землеробства та тваринництва

землеробства загалом

немає правильної відповіді

193. Показник загальної економічної оцінки земель, який характеризує продуктивність використання земель:

урожайність

окупність затрат

валова продукція

диференціальний дохід

194. Показник загальної економічної оцінки земель, який може мати від’ємне значення:

диференціальний дохід

окупність затрат

урожайність

валова продукція

195. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земель буває:

експертна

дохідна

порівняльна

ринкова

196. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земель буває:

дохідна

нормативна

порівняльна

ринкова

197. Якщо валова продукція становить 800 грн, а витрати 500 грн, то величина показника окупності затрат:

198. В основу розрахунку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення покладено:

рентний дохід, який створюється під час виробництва зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель 1998 р

капіталізований чистий дохід

валовий дохід, який створюється під час виробництва сільськогосподарських культур визначається за даними бонітування ґрунтів

чистий дохід, який створюється під час виробництва технічних культур

199. Бал за урожайністю озимої пшениці агрогрупи 25а у разі урожайності 20,0 ц/га та ціни бала 0,5 ц/га:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...