Главная Обратная связь

Дисциплины:


Технологія формування базових навичок особистості старшокласника для кар’єрного росту та успіху у життіСкладові технологічного підходу Зміст роботи Ресурс
1. Постановка проблеми. Обгрунтування та визначення мети. Психологічний супровід роботи класного керівника щодо соціального розвитку школяра. Створення умов щодо успішного соціального розвитку особистості школяра. Створення умов для формування у особистості старшокласників базових навичок для кар’єрного росту та успіху у житті. Психолог
2. Постановка завдань. 1. Проведення діагностичної роботи спрямованої на виявлення соціального статусу учня у класі та рівня згуртованості колективу класу. 2. Вивчення характерологічних особливостей та наявність базових навичок для кар’єрного росту в учнів, що виявляють бажання та ініціативу до самовдосконалення. 2. Індивідуальне консультування учнів за результатами проведених діагностичних досліджень та щодо особливостей формування базових навичок. 3.Проведення профілактичної роботи в навчальному закладі з учнями, педагогами, батьками, щодо успішного соціального розвитку особистості школяра. 4.Консультування класних керівників, щодо прийомів підвищення рівня лідерських здібностей та базових навичок для кар’єрного росту. 5. Адресний інструктаж класних керівників щодо особливостей індивідуального підходу під час навчально-виховного процесу із дітьми групи ризику. 6. Проведення планової корекційно-розвивальної роботи щодо підвищення рівня згуртованості, сприяння успішній соціальній адаптації. 7. Проведення корекційно-розвивальної роботи щодо формування лідерських та базових навичок для кар’єрного росту та успіху у житті. 8. Подання адміністрації школи аналітичних довідок за результатами консультативної та корекційної роботи з учнями групи ризику, з учнями із особливими можливостями щодо соціального розвитку. 9. Індивідуальне консультування учнів, що провокують виникнення негативного психологічного клімату (ізольовані, замкнуті). Методика «Визначення рівня згуртованості дитячої групи» (2-8 класи) Методика вивчення психологічного клімату в колективі (9-11 класи)  
Отримання кількісних та якісних показників аналізу проблеми шляхом діагностики. 1. Кількість комунікативно замкнутих учнів класу ___%, з них ___% ізольовані. 2. Кількість лідерів із підвищеними здібностями до кар’єрного зростання у ___% учнів класу (школи) 3. Низький рівень згуртованості та несприятливий психологічний клімат у ___% учнів класу (школи) Психолог
Система роботи психологічного супроводу діяльності класного керівника із учнями з особливими можливостями соціального розвитку
Складові Зміст Цільова група
1. Розробка просвітницько-інформаційного стенду для учнів. 1. Телефон РЦППСР: (вказати); 2. Телефон психолога: (вказати); 3. Всеукраїнська дитяча підліткова лінія (телефон довіри), м. Київ, телефон: 0-800-500-21-80 (психологи надають консультацію з 9.00 год. по 21.00 год). Учні 2-11 класів
2. Діагностична робота 1. Соціометричний тест. 2. Методика «Самооцінка», «Рівень домагань». (Тест на визначення шкільної, міжособистісної та самооціночної тривожності). 7. Психологічний супровід допрофільного та профільного навчання: модифікований варіант методики ДДО (Е.А.Клімова), тест Голланда, Експрес-діагностика професійної направленості особистості, діагностика профілю. 8. Вивчення рівня комунікативних, лідерських та організаторських здібностей особистості. 9. Методика експрес-діагностики характерологічних особливостей особистості. (Виявлення нервових систем сильного типу та провідних задатків до лідерства). Учні 2-11 класів Учні 2-11 класів   Учні 7-11 класів     Учні 7-11 класів       Учні 7-11 класів     Учні 7-11 класів
3. Консультаційна робота 1. Індивідуальні консультування учнів, які перебувають у соціально-травмуючій ситуації (життєвій кризі), перенесли стреси, мають неадекватну самооцінку, дезадаптовані до нових умов життєдіяльності, навчання і розвитку. зазнають труднощів у комунікації в системі стосунків «учень-учень», «учень-учитель», «діти-батьки». 2. Проведення індивідуальної та групової консультаційної роботи за наслідками діагностики характерологічних особливостей особистості, комунікативних, організаторських та лідерських здібностей, профільної та допрофільної діагностики, рівня згуртованості та соціометричного дослідження учнів школи. 3. Надання методичної допомоги, щодо успішного соціального розвитку особистості школяра. 4. Індивідуальні консультування учнів, щодо прийомів підвищення рівня лідерських здібностей та базових навичок для кар’єрного росту. 5. Індивідуальне консультування учнів, що провокують виникнення негативного психологічного клімату (ізольовані, замкнуті). Учні школи     Педагоги, батьки, учні, адміністрація школи.     Класні керівники, адміністрація школи.   Учні 8-11 класів
4. Організація роботи з педагогами 1. Семінар на тему: «Технологія моделювання успішного стилю поведінки старшокласника у житті». 2. Просвітницький виступ на методичному об’єднанні класних керівників на тему: «Особливості психологічного супроводу процесу адаптації першокласника (п’ятикласника, десятикласника) до навчання у школі»; «Особливості психологічного супроводу процесу адаптації першокласника до нових умов життєдіяльності»; «Психологічна культура та етика комунікативної взаємодії у системі стосунків «учень - учитель», «учень – учень»; «Психолого-педагогічні основи формування успішності у житті особистості старшокласника». 3. Просвітницький виступ на педраді на тему: «Психологічні основи роботи класного керівника (учителя) щодо створення умов для учіння та саморозвитку школяра». «Формування самодостатньої особистості школяра. Психологічний аспект». Педагоги, адміністрація школи  
5. Організація роботи з батьківським загалом Просвітницький виступ з батьками на тему: «Як навчити дитину самостійності»; «Психологічні основи підготовки випускників до іспитів»; «Психологічні прийоми формування позитивної «Я-концепції» школяра»; «Особливості психологічного супроводу процесу адаптації п’ятикласників до середньої ланки школи”. Батьки
6. Просвітницька робота з учнями Просвітницькі виступи з учнями на теми: «Емоційна стійкість особистості – шлях до життєвого успіху і благополуччя». «Зміст та модель життєвого успіху особистості» «Емпатія – основа побудови ефективних стосунків у близькому оточенні». «Психологічні аспекти підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання» «Формування толерантності у відносинах учнів між собою»     Учні 7-8 класів     Учні 9-11 класів   Учні 9-11 класів     Учні 9-11 класів   Учні 7-8 класів
7. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями 1. Тренінг особистісного росту. 2. Тренаж, щодо підвищення рівня згуртованості колективу класу. 2. Тренаж «Бізнес – план успішного майбутнього». 3. Адаптаційний тренаж з учнями 1 класу. 4. Адаптаційний тренаж з учнями 5 класу. 5. Робота спрямована на розвиток пізнавальної сфери учнів 4 класу з метою полегшення їх переходу до середньої ланки школи. 5. Індивідуальна та групова (по 2 учнів) корекційно-розвивальна робота із лідерами та учнями групи ризику.   Учні 7-11 класів Учні 5-8 класів   Учні 9-11 класів   Учні 1 класу   Учні 5 класу   Учні 4 класу
8. Інформаційний ресурс Теоретична та інформаційна база: - опрацювання науково-методичної літератури з даної теми; - опрацювання фахових періодичних видань; - опрацювання освітніх PSI - проспектів «Світ психології» №1-11; - отримання методичної допомоги в РЦППСР; - матеріали періодичних районних семінарів, чергових та позачергових методоб’єднань та науково-практичних та консультативних рад психологів. Навчально-методичні посібники: - Психологічні проблеми юнацького віку: відверта розмова: В.Д.Федоров. – Хмельницький: ОІППО, 2010, – 260 с; - Теоретико-практичні основи виховання соціально адаптованої особистості школяра: І.І.Слободян, М.В. Паламарчук, А.Й.Орошкевич. – Красилів, – 2011, – 118 с. - Психологічні етюди про виховання: І.І. Слободян. – Красилів, – 2010. – 111с. - Аналітичний погляд на проблеми освітнього простору: дайджест статей PSI – проспекту «Світ психології» №1-10: просвітницький посібник /І.І. Слободян: ЦППСР, м. Красилів, – 2012. – 373 с.; - Психологічні проблеми готовності дитини до школи та шляхи їх розв’язання: Войтович Г.І., Федоров В.Д. –Хмельницький: ОІППО, – 2010. – 148с. Психолог
Методи та прийоми, що будуть використані у профілактичній роботі Психодіагностичне обстеження, семінари, просвітницькі виступи, навчальні ігри, виховні години, корекційно-розвивальні заняття, тренажі, години психолога. Психолог
Формулювання результатів роботи 1. а)Вхідна діагностика. б)Проміжна експрес-діагностика в)Вихідна діагностика 2. Аналіз результатів консультативної, корекційно-розвивальної роботи. 3. Узагальнення і аналіз результатів повторного діагностування учнів.   (вказати дату) (вказати дату) (вказати дату) Підготовка аналітичної довідки для дирекції школи за результатами даної технології.
Оцінка результатів роботи 1. Аналіз результатів вихідної діагностики рівня комунікативних, лідерських, організаторських здібностей та характерологічних особливостей. 2. Порівняльний аналіз методів, технік роботи та прийомів, що були використані у технології. 3. Рефлексія, щодо результатів впровадження технології. Умовисновки, щодо планування роботи на наступний навчальний рік (врахування виявлених аспектів та узагальнених тенденцій у особливостях розвитку особистості учнів). Учні
Зворотній зв'язок 1. Підготовка та проведення семінару із педагогами за наслідками реалізації технології формування базових навичок особистості старшокласника для кар’єрного росту та успіху в житті. 2. Опитування (анкетування) учнів, батьків, педагогів та адміністрації школи, щодо виявлення якісного рівня результатів впровадження технології у шкільному середовищі. Означення висновків. 3. Самоцінка учнями свого рівня соціального зростання після реалізації даної технології у ЗОШ. Педагоги     Адміністрація школи, учні, педагоги, батьки Учні школи
Профілактичні максими та просвітницький буклет чи плакат. 1. Розробка рубрики інформаційно-просвітницького стенду «Світ психології» з даної проблематики. 2. Підготовка методичних рекомендацій для педагогів, батьків з даної проблематики. 3. Розробка міні-тренажу на тему: «Планування моєї зірки щастя». Психолог

  

Бізнес-план успішного майбутнього

(Або як навчити школяра зрозуміти свої бажання)

Мета: навчити старшокласника (учителя) алгоритму розуміння власних мотивів з метою успішної самореалізації та досягнення успіху у майбутньому.

Завдання до роботи:

- Набуття розуміння цілей, задач і смислу життєвого шляху.

- Знайомство з картами і програмами психіки, які визначають ефективність життєдіяльності особистості.

- Вивчення способів самокорекції.

- Визначення і розширення рамок особистостого тунелю реальності.

- Оптимізація психологічного часу життя.

- Побудова ієрархії бажань, потреб.

- Формування навичок формулювання мети та результату.

- Формування навичок набуття готовності для досягнення мети.

- Техніки програмування успішного майбутнього.

Проблема ефективного життєвого становлення теперішнього випускника школи, є напевне основною в житті їх батьків, вчителів, соціальних працівників, психологів. А як відшукати власну траекторію життя, як зрозуміти куди йти, як йти, коли йти? Вам напевне знайома фраза – «Сам незнаю, що я хочу». Так, це фраза, яку ми, дорослі люди час від часу промовляємо. Маючи неабиякий досвід, ми нерідко незнаємо, що ми хочемо від прийдешнього дня, від власного життя, від власних дітей, друзів тощо. У цьому сенсі, більшість людей живе спонтанно, як доведеться. Навички планування у нас, на жаль досить слабко розвинуті. Випускник школи зазвичай про це теж мало що незнає. Багаточисленні діагностичні процедури, тренажі, заняття в своїй масі розцентровані, відірвані від життя як системного явища. Знання що пропонуються, неповязанні здебільшого з реальним життям. Вони подаються самі по собі, позаконтекстно, відірвано. У результаті учень має багаж розрізнених знань, які звичайно не мають системної цілісності у свідомості школяра. Говорячи про роботу психолога, теж помітно, що реально, ми маємо окремі розвиваючо-пізнавальні вкраплення в особистість. У результаті, на виході із школи, дитина не має системних уявлень про свій внутрішній світ, про себе, як особистість.

В чому проблема? Як її вирішувати? Відповідь проста – потрібно вжити низку психолого-педагогічних заходів для розвитку тих навичок психічного життя, які лежать в основі і є першочерговими і пусковими для будь-якої діяльності людини, будь-якого її життєвого кроку, а це – розуміння своїх бажань і управління ними. Не дивно, що значна частина випускників школи незнають куди піти вчитись. Ну, мало того, що протягом 11 років навчання у школі, за них приймали рішення учителі, тай ще і батьки приймають фінальне рішення стосовно того, куди піти їм вчитись. Необхідно сконцентруватися на головному – як допомогти школяреві зрозуміти свої бажання, як побачити прояв власної особистості через мотиви у контексті всього подальшого життя. Якщо я незнаю що я хочу, то я і не можу прийняти рішення про те, що мені робити зараз, завтра, через п’ять років тощо. Мотиваційний хаос у житті людини, ніколи не приведе її до благополуччя та успіху! Не може людина, яка не уявляє ієрархічної картини своїх бажань, приймати рішення за іншу, тим більше визначати для дитини, що і як вона має хотіти, про що має мріяти. Добре що дорослі, ще не навчились управляти мріями дитини. Добре, що образи особистості є недоступними для зовнішнього втручання і є швидше єдиною і повною власністю особистості.

Резюме. Випускник школи має розумітись у першу чергу в тому що він хоче від життя, він має мати чітку ієрархічну картину власних мотивів щодо життєдіяльності у соціумі. Слід пам’ятати, що людина в кінці кінців являє собою – «Я хочу» і життя суспільне – є зіткненням людських «Хочу». Педагог має бути мотиваційно центрованим і розуміючим себе з позицій планування власного життєвого шляху. Педагог і психолог мають бути диспетчерами в сенсі тому, щоб навчити дитину, ефективно рухатись з своїми бажаннями серед бажань людського оточення.

Проблема планування людиною подальшого життя (і не тільки професійного) є дуже серйозною. Ви ніколи не задумувались про те, що у людини можуть бути життєві потреби, які набагато важливіші роботи, вступу у Вуз, зарплати? Ми так звикли ходити всі строєм, що навіть не допускаємо, що люди різні (стрій – тоталітарна форма управління людьми). То про яку творчість ми говоримо у школі? Адже життя власне треба творити! Творити його я можу сам, і тільки. Але все ж таки, що людей об’єднує у життєвих потребах, що учні на виході із шкільного життя мають розуміти, щоб стати собою? Саме так, можливо, необхідно розпочинати роботу з школярами та учителями в плані психокорекції їх власної ієрархічної картини мотивів. І не потрібно розглядати вибір професії окремо і відірвано від життя у повному його змісті, професія – цефрагмент і частина життя (і досить суттєва частина) серед інших фрагментів, які є так само важливими. Вам відомо з психотерапії, що при наданні психологічної допомоги ми часто вимушені працювати з картиною життя клієнта, а не тільки з проблемою!

Перше, що об’єднує людей в їх бажаннях, то це те, що вони хочуть бути щасливими. На рівні абстрактному це звучить так – «Хочу щастя». А хто ж його не хоче? (з гумором). І поки людина не переведе для себе у конкретику дане бажання, у неї нічого в житті путнього не вийде. На рівні реального життя щасливий той, хто відчуває себе благополучним. Благополуччя приводить до відчуття задоволеності собою і суб’єктивного відчуття щастя. Благополуччя передбачає успіх у чомусь, на рівні задоволення власних потреб (успіх у кожного свій, чи не так?). Скажіть, а в чому людина має бути благополучною, а значить успішною (щасливою, якщо абстрактно)? Лаконічна відповідь на це запитання існує у нейропрограмуванні. Існує так званна зірка щастя або зірка благополуччя. Згідно неї , людина щаслива та, яка благополучна в п'яти сферах людського життя: здоров'ї, стосунках, любові, роботі, грошах.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...