Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття цивільних процесуальних правовідносинПлан

1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

2.Підстави і передумови виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин.

3.Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація

4. Об'єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин.

 

Питання для самостійного вивчення

1.Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність.

2.Суд - обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.

3. Склад суду.

4. Народні засідателі.

5. Відводи.

Література

1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

2. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 р.

3. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 р.

4. Постанова Кабінету Міністрів України № 1258 від 21.12.2005 р. Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільних справ та їх розмірів.

5. Постанова Кабінету Міністрів України № 78 від 01.02.1995р. Про визначення розміру витрат, пов’язаних із розшуком відповідачів у цивільних справах.

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 21.12.1990 р. Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції.

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007 р. № 8 Про незалежність судової влади.

8. Безлюдько І.О., Бичкова С.С., Бобрик В.І. та ін. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атака, 2006. – 384 с.

9. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. – К.: Ін Юре, 2005. –

10. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / С. С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І. Бірюков та ін..; За заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-е вид., доповн. і перероб. – Атіка, 2010. – 896с.

32. Антонов С. В. Цивільна процесуальна правосуб'єктність як передумова виникнення процесуальних правовідносин за участю юридичних осіб // Держава і право. - К., 1999.- Вип. 3: Юридичні і політичні науки. - С. 128-132.

33.Єрмоленко В. Об'єкт у структурі правовідносин // Юридична Україна.-2004.-№ 1.-С. 11-1

34. Стефанюк В. Незалежний суд – гарант прав людини і громадянина // Право України. – 1996. - № 5. – С. 16-18.

35. Цюра Т. Сторони як основні «процесуальні противники» в процесі доказування в цивільних справах // Право України.- 2002.-№ 3.- С. 102-106

36. Сапунков В. Представництво як процесуальний інститут // Вісник прокуратури. - 2002.- № 6.- С. 67-72.


Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

 

Володіючи суб'єктивними правами, особа не може їх реалізу­вати, не вступивши у відповідні правовідносини, що вони є вираженням правових норм у житті. Для правовідносин харак­терною є наявність суб'єктів правовідносин, об'єктів цих пра­вовідносин, а також їх змісту. Ці загальнотеоретичні положен­ня поширюють свою чинність і на цивільні процесуальні пра­вовідносини.Цивільні процесуальні правовідносини мають низку ознак, які їх характеризують. Поряд із загальними ознаками, що при­таманні всім правовідносинам, цивільні процесуальні:

• врегульовані нормами цивільного процесуального права;

• завжди виникають між судом як органом державної влади та іншими учасниками процесу (відносини субординації);

• оформлюють поведінку учасників процесу, яка складається з приводу відправлення правосуддя у цивільних справах;

• мають відносний характер, тобто визначений конкретний суб'єктний склад правовідносин із чітким визначенням пра­вового статусу кожного з них;

• виражаються у спеціальній, встановленій законом, цивіль­ній процесуальній формі;

• постійно перебувають у русі, що в цілому склада» певну їх систему.

Отже, насамперед, цивільні процесуальні правовідносини— це врегульовані нормами процесуальним правом суспільні відносини, які виникають між судом та іншими учасниками процесу з приводу розгляду та вирішення цивільної справи.

Як правило, виникнення цивільних процесуальних право­відносин зумовлено наявністю між сторонами матеріально-правових відносин, які набули спірного характеру, або між сторонами взагалі є спір з приводу наявності таких (матеріаль­но-правових) відносин. Однак специфіка цивільних процесуа­льних правовідносин полягає в тому, що вони обов'язково ви­никають через суд, який є обов'язковим їх учасником

Існує думка, що цивільні процесуальні правовідносини мо­жуть виникати і поза судом, наприклад, укладення мирової угоди (ст. 31 ЦГІК), визначеннядоговірної підсудності (сг. 112 ЦПК), відносини процесуального представництва (ст. 38 ЦПК), однак здебільшого ці правовідносини мають не цивіль­ний процесуальний характер, а є відносинами, врегульованими нормами матеріального права.

 

2. Підстави і передумови виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин.

Передумовами виникнення цивільних процесуальних правовід­носин слід тині і п наявність відповідної норми цивільного процесуального права та цивільну процесуальну правосуб'єкт-ність, а підставою є певний юридичнийфакт (конкретна дія або подія, з якою цивільний процесуальний закон пов'язує ви­никнення, зміну або припинення цивільних процесуальних правовідносин).

Норми цивільного процесуального прававизначають норма­тивну передумову виникнення цивільних процесуальних пра­вовідносин, оскільки у разі відсутності відповідної правової норми про можливість участі даної особи як суб'єкта цивіль­них процесуальних правовідносин або ж прямої заборони уча­сті, ці процесуальні правовідносини виникнути не можуть. На­приклад, не можуть бути свідками священнослужителі зпри­воду відомостей, які одержані ними на сповіді віруючих (ст. 51 ЦПК).

Цивільна процесуальна правосуб'єктністьособи означає її здатність бути суб'єктом цивільних процесуальних правовідно­син і визначається законом по-різному для кожного із суб'єктів. Наприклад, правосуб'єктність суду визначена Конституцією України, Законом "Про судоустрій України та статус суддів", ЦПК га іншими нормативно-правовими актами. У цивільному процесуальному законодавстві найбільше уваги приділяється основним учасни­кам цивільного процесу — сторонам та третім особам, оскільки спір між ними і є безпосереднім предметом судового роз­гляду та вирішення.

Юридичними фактами, внаслідок яких виникають, змінюю­ться або припиняються цивільні процесуальні правовідносини, є, як правило, процесуальні дії його учасників (подання заяви, подання клопотання, призначення експертизи та ін).

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...