Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальні методичні рекомендаціїМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До виконання самостійних робіт

з дисципліни «Готельна індустрія України»

Для студентів зі спеціальності 5.14010101

„Готельне обслуговування ”

Одеса-2012

Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії організаційно - технічних дисциплін та готельної справи

 

Голова комісії _____________________Кожедубова Л.П.

 

Протокол № __ від «_____» _______________20___р.

 

 

Укладач Тімановська Т.М.

 

Вступ

Готельне господарство України є важливою складовою частиною туристичної сфери з розвитою функціональною системою, завданням якої є забезпечення високого рівня комфорту і якості обслуговування туристів за одночасного досягнення високоприбуткової діяльності.

Курс «Готельна індустрія України» викладається з метою формування теоретичних професійних знань і практичних навичок організації діяльності підприємств готельного господарства.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу дають можливість вирішити наступні завдання:

- вивчити особливості міжнародних готельних ланцюгів та готельних ланцюгів України ;

- визначити основні фактори, що впливають на розвиток готельної індустрії гостинності в Україні;

- створити ефективну систему накопичення теоретичних знань із курсу та використання їх на практиці;

- визначити сучасний стан готельного господарства України та вміти аналізувати проблеми сучасної готельної індустрії України та регіону.

Згідно з навчальним планом курсу «Готельна індустрія України», на самостійну роботу студентів передбачено 26 годин.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів розроблено відповідно до програми і робочої програми курсу і призначено для студентів спеціалізації 5.14010101 «Готельне обслуговування» денної форми навчання. Вивчення курсу передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах та лабораторіях, комп’ютерному класі та домашніх умовах.

Студенти вивчають курс самостійно, користуючись конспектами лекцій, підручниками, навчальним посібниками, навчально-методичними виданнями та іншою додатковою літературою.

Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок для подальшої ефективної роботи на підприємствах туристичної індустрії, що забезпечить надання послуг високого рівня якості відповідно до вимог міжнародних та вітчизняних стандартів із метою задоволення потреб вітчизняних та іноземних туристів, забезпечення їх безпеки, життя, здоров’я, майна і захисту навколишнього середовища.Метою методичних рекомендацій є надання допомоги студентам у вивченні наукових основ стандартизації та сертифікації послуг, в ознайомленні з основами управління якістю туристичних послуг, вітчизняним та зарубіжним досвідом розвитку стандартизації і сертифікації, механізмом та процесом управління якістю на підприємствах туристичної індустрії, організацією контрою якості туристичних послуг, державною системою сертифікації та стандартизації, механізмом сертифікації та ліцензування підприємств галузі.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів включають: загальні методичні рекомендації до вивчення курсу, тематичний план курсу, методичні рекомендації до вивчення конкретних тем, питання для контролю знань, список рекомендованої літератури.

Форма контролю самостійної роботи студентів передбачає співбесіду з питань, які розроблені викладачами з кожною темою, або тестування, а також захисту реферату.

Виконання завдань із самостійної роботи є обов’язковим для кожного студента. З’явившись на семінар і практичну роботу, студент повинен подати конспект про роботу, виконану ним самостійно. Студент допускається до семінару чи практичної роботи, якщо звіти відповідають установленим вимогам. Студент, який не здав матеріали тем самостійного вивчення, не допускається до заліку з курсу.


 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Становлення та розвиток готельної справи
Виникнення в Україні перших туристських організацій
 
Історія заснування мережі готелів Хілтон, Кемпінські та Хаят
Фактори, що впливають на типізацію готельного господарства
 
Характеристика основних засобів розміщенння
Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку
Характеристика лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства
Сучасний підхід до класифікації готельного господарства
Міжнародна класифікація готельних номерів
Нормативно-правове регулювання готельної індустрії
Сучасні тенденції розвитку світової індустрії гостинності
  Разом:

Загальні методичні рекомендації

Самостійна робота з курсу «Готельна індустрія України » включає такі форми:

- опрацювання лекційного матеріалу;

- підготовка до практичних та семінарських занять;

- виконання індивідуальних самостійних занять;

- написання рефератів.

Опрацювання лекційного матеріалу. В системі різних форм навчально-виховної роботи особливе місце належить лекції, під час якої викладач подає студентові основну інформацію, навчає студента думати, аналізувати, допомагає опановувати ключові знання, спрямовує його самостійну роботу.

Зв'язок лекцій та самостійної роботи студента розглядається у таких напрямах:

- лекція, як головна початкова ланка, визначає зміст та обсяг самостійної роботи студента ;

- методичні прийоми викладання лекцій активізовують самостійну роботу студента;

- самостійна робота студента сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Перший етап самостійної роботи студента починається зі слухання і записування лекції. Правильно складений конспект лекції – найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект – це короткий тезисний запис головних положень матеріалу, що вивчається. Складання та вивчення конспекту – перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми та розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних та семінарських занять, заліку, вказує напрямок і обсяг подальшої роботи з літературними джерелами.

Під час підготовки до лекції студент повинен опрацювати матеріал попередньої лекції за допомогою підручників та інших джерел літератури. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні положення та найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань виноситься на самостійне опрацювання.

Підготовка до практичних та семінарських занять. Підготовка до практичних та семінарських занять починається з опрацювання лекційного матеріалу. Студент повинен ознайомитися з відповідним розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання.

Практичні та семінарські заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, розвиваючи їх творчу активність, допомагають у набутті практичних навичок роботи за предметом дисципліни, що забезпечує надання послуг високого рівня якості відповідно до вимог міжнародних та вітчизняних стандартів у підприємствах галузі майбутньої діяльності з метою задоволення потреб вітчизняних та іноземних туристів, забезпечення їх безпеки, життя, здоров’я, майна і захисту навколишнього середовища висококваліфіковану розробку документів у галузі та подальшу наукову обґрунтованість напрямів розвитку галузі.

Самостійна робота студентів під час підготовки до практичних і семінарських занять є обов’язковою частиною начальної роботи , без якої успішне та якісне засвоєння навчального матеріалу є неможливим. Це свідчить про необхідність керування самостійною роботою студентів із боку викладача завдяки цілеспрямованим організаційним контрольним заходам.

Відповідно до навчального плану з кожної теми курсу проводяться практичні або семінарські заняття. Щороку викладачі уточнюють їх тематичний план та ознайомлюють із ним студентів на першому занятті. Готуючись до практичних і семінарських занять із тієї чи іншої теми курсу, для успішного закріплення знань студент повинен самостійно вивчити питання, які подані в робочій програмі у визначеній послідовності згідно з логікою навчального матеріалу.

Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основну і додаткову літературу, а також методичні рекомендації до самостійної роботи з цього року. У методичних рекомендаціях до кожної теми наведено перелік питань для теоретичної підготовки до заняття.

У випадку, коли студент не може самостійно розібратися у будь-якому питанні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком консультацій викладача). Добре організовані консультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібне русло, зробити її раціональною та ефективною.

Написання рефератів. Для написання та підготовки реферату (доповіді) викладач визначає студенту тему та надає конкретних питань.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...