Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 12. Нормативно-правове регулювання готельної індустріїОсновні терміни: правові засади, політика держави, нормативно-правові акти, законодавство України, сертифікація продукції (послуг), нормативна документація,Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, Послуги туристичні. Класифікація готелів.

У сучасних умовах господарювання особливого значення набуває правове регулювання господарської діяльності в готельному господарстві, що складається із сукупності законодавчих і нормативно- технічних актів, які є складовою національної правової системи. Державна політика щодо розвитку готельного господарства як основної складової туристичної галузі та сфери послуг спрямована на поліпшення якісних критеріїв його функціонування.

Правові засади функціонування підприємств готельного господарства України поширюються на елементи технології виробництва, організації та реалізації готельних послуг у площині:

- термінів і визначень, необхідних для взаєморозуміння й одно- ' '' значності сприйняття понять, що описують готельний продукт, та умов реалізації продукту;

- договірних відносин, якості та безпеки споживачів готельних послуг;

- класифікації типів підприємств готельного господарства і видів їх господарської діяльності;

- способів і методів формування, просування і реалізації готельного продукту;

- змісту та форми інформації про готельні продукти, що пропонуються підприємствами готельного господарства;

- стандартних вимог до форм документів і складу інформації в них.

Література: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 23.

Питання для самоперевірки

1. Що обумовлює правове поле координації функціонування підприємств готельного господарства?

2. На що спрямована політика держави щодо розвитку готельного господарства, регулювання основних аспектів господарської діяльності?

3. Що регулюють нормативні акти в сфері готельного обслуговування?

4.Що необхідно для розвитку готельного господарства, підвищення попиту на ринку споживання готельних послуг, створення готельних підприємств малої місткості?

5. Яка діяльність є підтвердженням відповідності продукції установленим вимогам?

6. Який документ регулює господарську діяльність підприємств готельного господарства? Що він регламентує?

 

Література

1. Нормативно - правові акти України з питань туризму: Збірник законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик/. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.

2. ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги»

3. ДСТУ 4269:2003 «Класифікація готелів»

4. Національний стандарт України. Класифiкацiя готелiв. ДСТУ 4269:2003 АА236341.5. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание. Уч. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Дакор, 2006. – 288 с.

6. Байлик С.И Гостиничное хазяйство : проблемы, перспективы, сертификация. – К.: ВІРА-Р, 2001 – 208 с.

7. Бойко М. Г., Гопкало А. М. Організація готельного господарства: Підручник. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. -448 с.

8. Волков Ю. Ф. Технология гостиничного обслуживания. – М.: Феникс, 2003. – 386 с

9. Головко О.М., Кампов Н.С., Махлинець С.С., Симочко Г.В. Організація готельного господарства: Навчальний посібник / За редакцією О М. Головко. -К.: Кондор-Видавництво, 2012,- 338 с.

10. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. – 300 с.

11. Круль Г.Я. Основи готельної справи. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 368 с.

12. Кузнєцова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: Навч.посібник. – К.: Федерація проспілок України, Ін-т туризму, 1997. – 176 с.

13. Лук'янов В.О., Мунін Г.Б. Організація готельно-ресторанного обслуговування. Навчальний посібник. - К.: Кондор-Видавництво, 2012. - 346 с.

14. Ляпина А. Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: учебн. Для нач. проф. образования / Под ред. канд. пед. наук. А. Ю. Ляпина. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 208 с.

15. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. 2009.

16. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2003

17. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

18. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник. – К.: Кандор, 2005. – 408 с.

19. Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах – Альтерпрес. Підручник 2009. – 447 с.

20. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Уч. пособие. – М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2006.- 304с.

21. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Вища школа, 2004. – 237 с.

22. Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник – К.: Вища школа, 2002.- 195 с.

23. Уокер, Джон Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: Учебник для студентов вузов/. Пер. с англ. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006.-880с.

 

Інформаційні ресурси

1. www.world-tourism.org

2. www.tourism.gov.ua

3. www.all-hotels.com.ua

4. www.nau.kiev.ua

5. www.me.gov.ua

6. www.mincult.gov.ua

7. www.premier-hotels.com.ua

8. www.ukrstat.gov.ua

9. www.kmu.gov.ua

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...