Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 2. Характеристика етапів укладання і виконання страхової угоди 

При укладенні договору страхування відносини клієнта та страхової компанії будуються за такою схемою (рис.1): Розглянемо ці етапи детальніше. При розгляді питань використовувати-мемо значною мірою встановлені законодавством норми, які регулюють взаємовідносини між страховиком і страхувальником, зокрема розділ II Закону України "Про страхування".

 

 

Рис. 1 Схема відносин клієнта і страхової компанії при укладанні договору

Відносини починаються з того, що клієнт подає за формою, встановленою страховою компанією, письмову заяву, в якій має довести як свій інтерес в об'єкті страхування, так і волевиявлення до укладання договору страхування. Заява містить перелік питань, на які має відповісти чесно та якомога точніше страхувальник. Подану заяву страховик може прийняти або відхилити залежно від змісту наведеної у ній інформації.

При укладанні договору морського страхування страхувальник зобов'язаний повідомити страховика про всі обставини, які мають істотне значення для визначення ступеня ризику, а також відомості, запитані страховиком.

Отримавши заяву, страховик проводить андеррайтинг, тобто вирішує питання щодо прийняття цього об'єкта на страхування. Андеррайтинг — комплексна діяльність страховика з ідентифікації, аналізу, оцінки ризиків та визначення можливості страхування, вибору оптимального страхового покриття, перевірки відповідності ризиків збалансованості страхового портфеля. Здійснюється андеррайтинг за допомогою різних методів на підставі великої кількості даних про ризик. Вітчизняні страховики самостійно збирають інформацію про всі попередні схожі ситуації, з'ясовують причини ризику, які зіставляють із відомостями, що є у конкретному випадку. У світовій практиці страховики формують бібліотеки договорів і страхових випадків, які служать джерелом інформації при прийнятті рішень андеррайтерами. Якщо страховик, отримавши повідомлення страхувальника, вважатиме, що ступінь можливої для вантажу небезпеки збільшилася, він може вимагати перегляду умов договору страхування, зокрема, сплати додаткової страхової премії. У випадку відмови страхувальника це зробити, договір страхування припиняється з моменту зміни ризику.

При укладанні договору морського страхування страхувальник зобов'язаний оголосити суму, на яку він страхує відповідний інтерес - страхову суму - величину максимальної відповідальності страховика за ризиками, що передаються в рамках договору, що укладається.
При страхуванні судна, вантажу або іншого майна страхова сума не може перевищувати їх страхову вартість, тобто дійсну вартість на момент укладання договору.
У випадку, якщо страхова сума, зазначена в договорі морського страхування, перевищує страхову вартість майна, договір морського страхування є недійсним у тій частині страхової суми, яка перевищує страхову вартість, що відповідає загальним правилам, передбаченим ЦКУ.
У випадку, якщо страхова сума оголошена нижче страхової вартості майна, розмір страхового відшкодування зменшується пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості у стільки разів, у скільки страхова вартість перевищує страхову суму.
Також може виникнути ситуація подвійного страхування (double insurance), коли один і той самий об'єкт застрахований у кількох страховиків на страхові суми, які в підсумку перевищують страхову вартість цього об'єкта. У цьому випадку всі страховики несуть сумарне відповідальність тільки в розмірі страхової вартості.Страховик звільняється від відповідальності за збитки, що виникли внаслідок того, що страхувальник умисно або через грубу необережність не вжив заходів до запобігання або зменшення збитків. Обов'язки, які покладає на страхувальника, несе також і особа, на користь якої укладено договір страхування (вигодонабувач), якщо договір укладено за дорученням цієї особи або воно згодом висловило згоду на страхування. Тому, коли така особа звертається до страхувальника за виплатою страхового відшкодування (що безперечно свідчить про його згоду на страхування), страховик може протиставити цій вимозі заперечення з приводу невиконання зазначених вище обов'язків так само, як він міг би їх висунути проти страхувальника.
Основний обов'язок страховика: своєчасна і повна виплата страхового відшкодування і страхових сум у випадках, передбачених умовами страхування (до них відносяться: витрати страхувальника або вигодонабувача, вироблені для запобігання або зменшення збитків, з'ясування і встановлення розміру збитку, що підлягають відшкодуванню страховиком, складання диспаші).
Страхова премія сплачується страхувальником в обумовлений договором морського страхування термін. Договір набуває чинності з моменту сплати страхової премії, тобто договір морського страхування відноситься до реальних договорами і вважається укладеним у момент сплати страхової премії.

Страховик звільняється від відповідальності за збитки, що виникли внаслідок того, що страхувальник умисно або через грубу необережність не вжив заходів щодо запобігання або зменшення збитків.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...