Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ І Загальні положення Глава 1. Поняття, завдання і джерела цивільного процесуального права УкраїниЦивільний процес - М. Й. Штефан

М. Й. Штефан

Цивільний процес

Видання друге, перероблене та доповнене

Допущено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти

ББК 67.9(4УКР)304я73 Ш90

Штефан Михайло Йосипович —доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченко, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України. Визнаний фахівець з питань цивільного процесу, цивільних процесуальних засобів захисту прав, свобод та інтересів громадян, прав юридичних осіб і держави. Є автором понад 130 наукових праць.

Рецензенти:

Підопригора О. А. — доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Шевченко Я. М. — доктор юридичних наук, професор, академік

Академії правових наук України (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН УКраїни)

© Штефан М. Й., 1997 *

© Штефан М. Й., видання 2-ге, перероб. та доп., 2001 ISBN 966-7752-57-7 © Видавничий Дім «1н Юре», 2001

 

Передмова

У розбудові України як демократичної, правової держави визначальна роль належить судовій владі, на яку Конституцією, Законом України «Про судоустрій» покладено здійснення правосуддя в цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах.

У підручнику «Цивільний процес» проаналізовано норми й інститути цивільного процесуального права України, яким встановлено процесуальний порядок здійснення правосуддя в цивільних справах (цивільне судочинство, цивільний процес) у спорах, що виникають у державі з цивільних, трудових, сімейних, всіх інших правовідносин, спрямованого на виконання важливих конституційних завдань по захисту прав і свобод людини та громадянина, гарантованих Конституцією, іншим законодавством України, прав й інтересів підприємств, установ, організацій, держави і суспільства.

Структура і зміст підручника визначаються програмою навчального курсу «Цивільне процесуальне право України», який вивчається студентами вищих юридичних навчальних закладів. У ньому відображено сучасний стан правового регулювання цивільного судочинства України станом на 1 серпня 2001 року, а також досягнення науки і практики цивільного процесу. Підручник розроблено на правовій основі Конституції України, Цивільного процесуального кодексу та іншого законодавства України, з урахуванням численних змін і доповнень до нього.

Розкриття нормативних правил цивільного судочинства провадиться з використанням судової практики, керівних постанов Пленуму Верховного Суду України і супроводжується висвітленням наукових і практичних проблем теорії і практики цивільного процесу з авторськими судженнями про напрями їх вирішення. При цьому численні нормативні положення цивільного судочинства України розглядаються в плані порівняльного правознавства з сучасною правовою системою цивільного судочинства окремих іноземних держав.У підручнику відтворені й широко розвинуті авторські положення, відображені в науковій і навчальній літературі, які опубліковані ним як особисто, так і в складі авторських колективів. Його новелами є: визначення і розгляд принципів цивільного процесуального права, закріплених Конституцією України, відображення її положень про правовий статус громадян в цивільному судочинстві; понятійний, видовий і структурний аналіз норм цивільного процесуального права; розгляд численних положень цивільного судочинства України з участю іноземного елемента, виконання доручень, визнання і виконання рішень іноземних держав та ін.

Цей підручник є другим виднішим, до якою додатково включено самостійними підрозділами: участь прокурора н І їй цільному процесі іноземних держав (§ 6 гл. 6), представництво її цивільному процесі іноземних держав (§ 6 гл. 9), докази і доказування в цииільїюму процесі іноземних держав (§ 5 гл. 15), процесуальні засоби порушення цивільної справи в судах іноземних держав (§ 7 гл. 16), підготовча стадія в цивільному процесі іноземних держав (§ 4 гл. 17), розгляд цивільних справ в судах іноземних держав (§ 5 гл. 18), рішення суду в цивільному процесі іноземних держав (§ 3 гл. 19) та ін.

У зв'язку зі зміною законодавства виключені глави 22, 23, 25, а замість них включені до підручника наповнені новим змістом відповідно глави: «Апеляційне провадження», «Касаційне провадження», «Звернення судового рішення до виконання». Виключена гл. 8 «Участь громадськості в цивільному процесі». Ґрунтовних змін зазнали глави: 6 «Участь органів прокуратури в цивільному роцесі»; 7 «Участь в процесі органів державної влади ...»; 20 «Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин» та інші.

Цим самим підручник має сприяти творчому вивченню цивільного процесуального права України та ґрунтовному ознайомленню з іноземною правовою системою цивільного судочинства, а також підвищенню теоретичного та практичного рівня знань в галузі цивільного судочинства випускників вищих юридичних закладів, підготовці їх до самостійної юридичної діяльності.

Автор намагався написати підручник у дусі часу — впровадження в життя положень Конституції України на основі положень реформованого законодавства про судоустрій і цивільне судочинство (Закони України від

21 червня 2001 p.: № 2531-ІП «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України»; № 2540-ПТ «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України»); підвищення рівня судової влади, її ефективності в захисті прав і свобод людини та громадянина, прав та інтересів підприємств, організацій та держави.

Перше видання підручника «Цивільний процес» було здійснено видавництвом «Ін Юре» в 1997 р. На конкурсі кращих юридичних видань за 1997-1998 pp. він був удостоєний першої премії Спілки юристів України (рішення виконкому ради Спілки юристів України від 6 жовтня 1998 p.).

М. Й. Штефан

 

Розділ І Загальні положення Глава 1. Поняття, завдання і джерела цивільного процесуального права України

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...