Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фіксування цивільного процесу та протоколиСудом здійснюється повне фіксування цивільного процесу технічними засобами (п. 7 ст. 129 Конституції), що в практиці не реалізовано.

Про кожне судове засідання і про кожну окрему судову дію, проведену поза цим засіданням, складається протокол, який є важливим процесуальним документом. В протоколі зазначаються суть і зміст процесуальних дій, що були виконані судом, сторонами, іншими особами, які беруть участь у справі, іншими учасниками процесу в судовому засіданні під час її розгляду чи поза засіданням, пов'язаних з розглядом справи, зокрема, оглядом на місці (статті 55, 189 ЦПК), забезпеченням доказів (статті 36 ЦПК), виконанням окремих доручень по збиранню доказів (ст. 33 ЦПК).

Протокол судового засідання є основним процесуальним документом, на підставі якого суди апеляційної і касаційної інстанцій перевіряють, чи

27*1 287 законний склад суду, що розглядав справу, додержання законодавства при розгляді справи, чи не порушив суд права сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, які клопотання вони заявляли і як їх суд вирішував, що показали свідки, та інші дії, необхідні для перевірки законності і обгрунтованості прийнятих у справі судом рішень і рвал. Таке велике значення протоколу судового засідання було враховано в нормативному врегулюванні вимог, які пред'являються до його процесуальної форми і змісту, порядку складання та оформлення, подання зауважень на протокол та порядку їх вирішення (статті 198-201 ЦПК).

Протокол судового засідання веде секретар і викладається письмово. В ньому зазначається:

— рік, місяць, число і місце судового засідання; час початку судового засідання або проведення окремої процесуальної дії;

— назва суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судці, секретаря судового засідання, прокурора;

— справа, що розглядається, повна і точна назва сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

— відомості про явку осіб, які беруть участь у справі, представників, експертів, спеціалістів, перекладачів або їх неявку, причини відсутності та про вручення їм судових повісток;

— відомості про роз'яснення сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав та обов'язків;

— усі розпорядження головуючого та ухвали, постановлені без виходу до нарадчої кімнати, а також відомості про оголошення ухвал, постановлених у нарадчій кімнаті, дані про застосування технічних засобів фіксування судового процесу;

— заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, хід їх обговорення;

— основний зміст пояснення сторін, третіх осіб, їх представників та інших осіб, які беруть участь у справі, а також показання свідків, усне роз'яснення експертами своїх висновків і відповідей на поставлені їм додаткові запитання; пояснення спеціалістів та роз'яснення висновків прокурора або органів державної влади, органів місцевого самоврядування, залучених для цього судом до участі в справі або котрі вступили до справи за своєю ініціативою;— подані в судовому засіданні докази, звуко- і відеозаписи, хід дослідження доказів, а у разі, якщо докази не додаються до справи, — номер, дата та зміст письмових доказів, а також ознаки і властивості речових доказів, звуко- і відеозаписів;

— зміст судових дебат;

— відомості про оголошення рішення, ухвали:

— роз'яснення сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі змісту рішення, ухвали, порядку і строку їх оскарження, права та порядку подачі заяви про виготовлення обгрунтування висновків суду, а також права на ознайомлення з протоколом судового засідання та подачу на нього зауважень;

— час закінчення судового засідання в даній справі.

Процесуальні дії суду і учасників цивільного процесу в справі в протоколі зазначаються в тій послідовності, в якій вони виконувалися в судовому засіданні. Пояснення сторін, показання свідків, усне пояснення експерта викладаються в першій особі. Ухвали, що їх суд постановляє під час розгляду справи без виходу до нарадчої кімнати, записуються до протоколу повністю і точно за словами головуючого.

Протокол судового засідання повинен бути складений так повно, зрозуміло, чітко, щоб він зафіксував характер і зміст всіх процесуальних дій, які виконувалися в судовому засіданні під час розгляду цивільної справи. Скорочені записи слів не допускаються. Складається протокол в самому судовому засіданні і його підписують голова судового засідання і секретар. Оформлення і підписання протоколу допускається протягом трьох днів, а у складних справах — не пізніше десяти днів після закінчення судового засідання. На відміну від протоколу судового засідання протокол огляду на місці речових і письмових доказів підписується всіма особами, які беруть участь в огляді (ст. 189 ЦПК).

Правильність і повнота записів в протоколі судового засідання забезпечуються правом, наданим особам, які беруть участь у справі, знайомитися з протоколом судового засідання і протягом трьох днів після його підписання подавати в письмовій формі зауваження з приводу допущених в ньому неправильностей або неповноти змісту. Таке зауваження приєднується до справи і повинно бути розглянуто згідно з правилами ст. 201 ЦПК протягом п'яти днів. Воно розглядається спочатку головуючим судового засідання. Якщо останній погоджується з зауваженнями, то посвідчує їх правильність шляхом вчинення на них відповідного запису (резолюції) і свого підпису. У випадку незгоди головуючого з зауваженнями вони виносяться на розгляд і вирішуються в судовому засіданні в тому ж складі суду, який постановив рішення, не пізніше п'яти днів з дня їх подання. Про час і місце проведення судового засідання повідомляються особи, які брали участь у справі. За наслідками розгляду зауважень постановляється ухвала, якою посвідчується правильність заражень, або вони відхиляються. Зауваження, подані з пропуском встановленого для подачі строку, і коли відсутні підстави для його поновлення, залишаються без розгляду. Такі наслідки настають також у зв'язку з вибуттям головуючого.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...