Главная Обратная связь

Дисциплины:


Передача справи на касаційний розгляд складу судової палати, підготовка до розгляду і процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанціїКасаційна скарга, подання разом з доданими до неї матеріалами та вправою невідкладно, після закінчення встановленого строку для подання пояснень на касаційну скаргу, подання, надсилається до суду касаційної інстанції і надходять не інакше як через канцелярію касаційного суду, де реєструються, оформляються і передаються в порядку черговості судді — доповідачу (ст. 325, 328 ЦПК).

Суд касаційної інстанції у складі трьох суддів у нарадчій кімнаті без виклику осіб, які беруть участь у справі протягом десяти днів вирішує питання про передачу справи на розгляд складу судової палати (ч. 1 ст. 329 ЦПК), тобто про допуск справи до касаційного розгляду (ч. З ст. 327 ЦПК).

Відповідно до Перехідних положень Закону України від 21 червня 2001 р. «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України» цивільні справи, які до 29 червня 2001 року надійшли для касаційного розгляду, вирішуються в порядку, визначеному для розгляду апеляційних скарг (п. 3). А справи з протестами на судові рішення, внесені до 29 червня 2001 p., направляються до Верховного Суду України для розгляду в касаційному порядку (п. 4) у складі трьох суддів в нарадчій кімнаті без виклику осіб, які беруть участь у справі

Передача справи на розгляд складу судової палати обов'язкова з підстав, визначених ст. 328 ЦПК, якщо:

1) наведені в скарзі, поданні доводи дають підставу припустити, що неправильне застосування судом норм процесуального права тягне безумовне скасування постановленого рішення. Ними є підстави, передбачені ст. 307 ЦПК, для скасування рішення суду апеляційною інстанцією і передачі справи на новий розгляд;

2) в касаційному провадженні суду знаходиться допущена до розгляду справа аналогічного характеру;

3) суд допустив інше застосування закону ніж касаційна інстанція при розгляді справи аналогічного характеру;

4) справа по першій інстанції розглянута апеляційним судом.

Суд може допустити справу до касаційного розгляду, якщо оскаржуване рішення має важливе значення для забезпечення однакового застосування закону судами України, а також коли наведені в скарзі доводи дають підстави для висновку, що неправильне застосування судом норм матеріального або процесуального права призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи.

Справа у всякому випадку допускається до касаційного розгляду, якщо хоча б один суддя із складу суду, що розглядає це питання, прийшов до висновку про необхідність такого розгляду. При позитивному вирішенні питання про передачу справи на розгляд складу судової палати, суд може одночасно вирішити питання про зупинення виконання відповідних рішень до закінчення касаційного провадження.Про допуск справи до касаційного розгляду або про відмову в допуску суд постановляє ухвалу, яка підписується всім складом суду і оскарженню не підлягає. У разі відмови до касаційного розгляду, справа повертається до суду першої інстанції, а копія ухвали про це у трьох денний строк надсилається особам, які брали участь у справі (ст. 329 ЦПК).

Справа, яка допущена до касаційного розгляду, передається судді-допо-відачу, який провадить її підготовку до судового розгляду. До змісту підготовки входить виготовлення доповіді, в якій викладаються обставини, необхідні для постановлення рішення суду касаційної інстанції. Виготовлена доповідь передається визначеному складу суддів судової палати Верховного Суду України чи колегії суддів судової палати Верховного Суду України, які будуть розглядати справу у касаційному порядку у випадках, передбачених ЦПК (ч. 3 ст. 16 ЦПК), а справа призначається до розгляду, про день, час і місце якого повідомляються особи, які беруть участь у справі.

Розгляд справи судом касаційної інстанції провадиться складом не менш як двома третинами суддів судової палати в цивільних справах (ч. 1 ст. 331 ЦПК) в межах, встановлених ст. 333 ЦПК. Суд в касаційному порядку перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального або норм процесуального права та не вправі встановлювати або вважати допущеними обставини (факти), що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

У разі встановлення, що судові рішення, постановлені на підставі порушень закону, на які відсутні посилання в касаційній скарзі, поданні, суд касаційної інстанції застосовує належний закон.

Перевірка законності судових рішень здійснюється судом касаційної інстанції лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.

Процесуальний порядок розгляду справи касаційним судом врегульований ст. 331 ЦПК. Розгляд справи відбувається в судовому засіданні, яке провадиться в приміщенні Верховного Суду України з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі, а також осіб, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання про їх права і обов'язки і які подали касаційну скаргу на рішення, ухвалу суду, що розглядаються в касаційному порядку (ст. 320 ЦПК).

Розгляд справи складається з системи послідовно вчиняємих процесуальних дій суду і осіб, які беруть участь у справі.

У призначений час головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою, поданням та на рішення якого суду розглядається. Після цього з'ясовує, хто з осіб, які брали участь у справі, з»явив-ся, перевіряє їх особу, а також повноваження представників, потім оголошує склад суду, а також прізвище перекладача і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх право заявляти відводи та інші процесуальні права і обов'язки.

У разі заявления відводів, клопотань і заяв особами, які беруть участь у справі, з усіх питань, пов'язаних з розглядом справи в касаційній інстанції, вони вирішуються судом після заслуховування думки інших осіб, які беруть участь у справі, в порядку, встановленому ЦПК

Касаційний суд може відкласти розгляд справи у випадках неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, про яку немає відомостей, що їй вручена повістка. Суд може також відкласти розгляд справи на заяву особи, яка бере участь у справі, коли повідомлені нею причини неявки будуть визнані судом поважними. Новий розгляд справи в касаційному порядку після її відкладення починається заново.

Неявка сторони, інших осіб, які беруть участь у справі, повідомлених про час і місце розгляду справи не перешкоджає розглядові справи.

Суддя-доповідач в необхідному обсязі доповідає зміст рішення суду, що оскаржується та доводи касаційної скарги, подання. Сторони, прокурор, інші особи, які беруть участь у справі, дають свої пояснення. Першою дає пояснення сторона, яка подала касаційну скаргу, або прокурор. При оскарженні рішення суду обома сторонами, першим дає пояснення позивач. В своїх поясненнях сторони, прокурор, інші особи, які беруть участь у справі, вправі наводити тільки ті доводи, які стосуються підстав касаційного розгляду справи. Суд може обмежити тривалість судових дебатів шляхом встановлення рівного проміжку часу для всіх осіб, що беруть участь у справі.

Після пояснення таких осіб суд касаційної інстанції у їх відсутності постановляє рішення. При розгляді справи в касаційному порядку може бути оголошена перерва, по закінченні якої розгляд справи продовжується.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...