Главная Обратная связь

Дисциплины:


Конституційні принципи цивільного процесуального права· Здійснення правосуддя виключно судами. Це вихідне положення закріплене в ст. 124 Конституції України і відтворене у ЦПК України і КПК України. З цього випливає, що неможливе делегування функцій судів іншим установам, привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами, а також не допускається створення надзвичайних і особливих судів.

· Незалежність суддів, призначуванність і підкорення їх тільки закону. Згідно зі ст. 126 Конституції та Закону України від 07.07.2010 р. №2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» судді вирішують справи на основі закону, в умовах, що виключають сторонній вплив на них. Незалежність суддів при здійсненні правосуддя обов'язково передбачає підкорення їх тільки закону, оскільки інше призведе до сваволі та беззаконня. Тому в законі повно й точно регламентовано діяльність суддів із розгляду і вирішення справ, що є однією з гарантій від сваволі. Іншою гарантією визначені терміни й процедури призначення суддів на посаду, високі вимоги до персоналу судів та суддів. Суддя, підкоряючись тільки закону, при здійсненні правосуддя та приймаючи рішення у судовій справі, повинен керуватися тільки законом, виходити з адекватного його розуміння та переконання, які ґрунтуються на всебічному, повному й об'єктивному дослідженні всіх обставин справи. Суддя має бути незалежним як від правової позиції прокурорів, захисників, інших учасників судового процесу, так і від представників влади, юридичних і фізичних осіб. Принцип незалежності суддів має кілька значень. По-перше, незалежність їх від впливу і думки різних органів державної влади і управління, службових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, окремих громадян, тобто незалежність від впливу так званого правосуддя на замовлення. По-друге, незалежність їх від судів вищого рівня. По-третє, незалежність від висновків органів попереднього розслідування і прокуратури, а також від висновків і думки учасників розпорядчого чи судового засідання. Основними гарантіями незалежності суддів від стороннього впливу при здійсненні ними своєї діяльності є: встановлений законом порядок їх призначення і звільнення; їх недоторканність; сувора юридична процедура здійснення правосуддя; таємниця нарадчої кімнати при винесенні рішень; відповідальність за неповагу до суду або втручання у вирішення конкретних справ; створення необхідних умов для діяльності судів, а також гарантоване матеріальне і соціальне забезпечення суддів. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом (частини 2 і 3 ст. 126 Конституції). Судді обираються на посаду Верховною Радою України безстрокове, але перше призначення на посаду професійного судді строком на 5 років здійснює Президент України (ч. 1 ст. 128 Конституції). Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої (ч. 2 ст. 127). Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив. Підстави звільнення, що вказані у Конституції України, є вичерпними.· Державна мова судочинства. Згідно зі ст. 10 Конституції, державною в Україні є українська мова. Судочинство провадиться українською мовою або мовою більшості населення певної місцевості. Серйозною проблемою є спілкування в процесі з глухими, німими та глухонімими обвинуваченими, потерпілими, свідками, а також забезпечення їх права чути те, що відбувається в процесі, й бути почутими. У випадках, коли громадяни іншої національності, що становлять більшість населення певних адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів, не володіють у належному обсязі державною мовою або коли в межах адміністративно-територіальної одиниці компактно проживають кілька національностей, жодна з яких не становить більшості населення даної місцевості, судочинство може провадитися мовою, прийнятою для населення цієї місцевості.

· Принцип законності. У Конституції України послідовно обґрунтовується принцип законності (ст. 129 Конституції) як невід'ємний елемент демократичної правової держави. Суть цього принципу полягає у тому, що, по-перше, суд у своїй діяльності при вирішенні справ повинен правильно застосовувати норми права до конкретних правовідносин; по-друге, вся діяльність суду підпорядкована чинному законодавству і здійснюється у визначеній законом процесуальній формі. Реалізація принципу законності забезпечується такими гарантіями: - можливістю перегляду судових постанов (у касаційному, апеляційному порядках і за нововиявленими обставинами); - встановленням відповідальності за неповагу до суду.

· Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом. Цей принцип передбачений ст. 129 Конституції, а також відображений у ЦПК України та КПК України. Рівність громадян перед судом означає, що всі вони несуть відповідальність перед судами, які входять до єдиної судової системи, не маючи при цьому ніяких переваг і не піддаючись ніяким обмеженням. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Декларація про державний суверенітет України проголошує також забезпечення рівності перед законом і судом усіх громадян держави незалежно від їх політичних поглядів. Рівноправність громадян забезпечується в усіх галузях економічного, політичного, соціального та культурного життя.

· Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Цей принцип проголошений у ст. 129 Конституції. Розгляд справ у всіх судах є відкритим, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці або щоб запобігти розголошенню відомостей про інтимні сторони життя осіб, які звернулися до суду, а також таємниці усиновлення. Рішення і вирок судів у всіх випадках проголошуються публічно, крім рішень про усиновлення, їх зміст може бути доведено до відома населення засобами масової інформації. Однак у вироках і рішеннях у справах, які слухалися у закритих судових засіданнях, не повинно бути відомостей, що стали підставою для проведення закритого судового розгляду.

Принципи, закріплені законодавством про судочинство: диспозитивність, об'єктивна істина, процесуальна рівноправність сторін, раціональна процесуальна форма, неможливість процесуального сумісництва і т. д.

Залежно від мети розгляд і вирішення в судових засіданнях цивільних справ основані на таких принципах:

Організаційні принципи, які визначають організацію та устрій суду:

o принцип призначення суддів вищими органами державної влади. (Судді обираються Верховною Радою України безстроково);

o принцип одноособового і колегіального розгляду справи (3 судді в апеляційному та касаційному порядку);

o принцип самостійності судів, незалежності суддів і підкорення тільки законові;

o принцип державної мови судочинства (іноземці мають право користуватися перекладачем);

o принцип гласності та відкритості цивільного процесу (судовий процес фіксується технічними засобами та відображається у протоколі; особи мають право на отримання інформації про результати розгляду його справи).

Функціональні принципи,які регулюють діяльність суду:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...