Главная Обратная связь

Дисциплины:


Мета, підстави і процесуальні форми участі суб'єктів захисту прав і охоронюваних інтересів інших осібУ випадках, установлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні чи суспільні інтереси та брати участь у цих справах. Такі випадки передбачені, зокрема, в законах України від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, від 5 листопада 1991 року № 1789-ХІІ “Про прокуратуру”, від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ “Про охорону навколишнього природного середовища”, від 12 травня 1991 року № 1023-ХІІ “Про захист прав споживачів” (у редакції Закону від 1 грудня 2005 року № 3161-ІV), від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР “Про рекламу” (у редакції Закону від 11 липня 2003 року № 1121-ІV).

Звернення до суду за захистом прав, свобод та інтересів інших осіб у випадках, не передбачених законом, розгляду не підлягають. У разі надходження такого звернення суддя повертає заяву на підставі п. 3 ч. 3 ст. 121 ЦПК, а якщо такий характер звернення встановлено у попередньому судовому засіданні або під час судового розгляду – суд залишає заяву без розгляду з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 207 ЦПК. У разі пред’явлення позовної заяви особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи (ч. 1 ст. 45 ЦПК), у заяві повинні бути зазначені підстави для такого звернення, а їх незазначення тягне наслідки, передбачені ч. 1 і 2 ст. 121 ЦПК.

Для деяких органів чи осіб така діяльність щодо захисту інших осіб складає частину повноважень (Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи опіки та піклування та ін.). Для інших – це право може бути надане в силу вказівки закону (наприклад, представник психіатричного лікувального закладу у справах про обмеження фізичної особи у дієздатності чи визнання її недієздатною). Якщо відповідний орган чи особа захищають у цивільному судочинстві особисті інтереси, то вони займають процесуальне становище сторони чи третьої особи з наділенням їх відповідним правовим статусом, визначеним цивільним процесуальним законодавством.

Суб'єкти захисту прав і охоронюваних інтересів інших осіб: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи (профспілки, підприємства, установи, організації та громадяни).

Мета участі у процесіосіб, зазначених у ст. 45 ЦПК, – захист суспільних чи державних інтересів, суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб – громадян і організацій з якою цей орган чи особа не перебувають у відносинах представництва.

Права та обов’язки зазначених суб’єктів:

· їм законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб шляхом звернення до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб, або державних чи суспільних інтересів;· вони мають право брати участь у цих справах;

вони мають процесуальні права й обов'язки осіб, в інтересах яких вони діють.

· Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть бути залучені судом до участі в справі або взяти участь у справі за своєю ініціативою для подання висновків на виконання своїх повноважень. Участь зазначених органів у цивільному процесі для подання висновків у справі є обов'язковою у випадках, встановлених законом, або якщо суд визнає це за необхідне (ст. 45 ЦПК).

· Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які беруть участь у справі для подання висновку, мають процесуальні права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі, а також мають право висловити свою думку щодо вирішення справи по суті (ст. 46 ЦПК).

Обмеження повноважень суб'єктів захисту прав і охоронюваних інтересів інших осіб:

· вони не мають права укладати мирову угоду;

· відмова або зміна вимог цими суб'єктами не позбавляє особу, чиї інтереси захищаються, вимагати від суду розгляду справи у первісному обсязі;

· якщо особа, яка має цивільну процесуальну дієздатність і в інтересах якої подана заява, не підтримує заявлених вимог, суд залишає заяву без розгляду.

Характерні рисиорганів та осіб, яким законом надане право захищати інтереси інших осіб:

ü беруть участь у розгляді справи від свого імені, але в захист не своїх інтересів, а інтересів інших осіб;

ü не є суб'єктами спірних матеріальних правовідносин і тому не виступають як сторони в процесі, не мають матеріально-правової заінтересованості в результатах справи;

ü мають процесуальну зацікавленість у результаті вирішення справи;

ü можливість їхньої участі в судочинстві передбачена в законі;

ü їх повноваження, як правило, визначені компетенцією;

ü вони беруть участь у процесі без спеціального уповноваження з боку тих, чиї права вони захищають.

Підстави участі у процесі зазначених суб'єктів – державна або суспільна заінтересованість у цивільній справі, що випливає з тих обов'язків, які покладені на органи та особи в силу функціональних повноважень.

· наявність закону, який дає їм повноваження здійснювати захист прав та інтересів інших осіб у конкретних справах;

· наявність в осіб, захист прав і інтересів яких вони можуть здійснювати, цивільної процесуальної правосуб'єктності (права бути позивачем, заявником у справі), а для подання висновку органами державної влади і органами місцевого самоврядування замість цієї умови – наявність справи у провадженні суду;

· наявність у зазначених суб’єктів цивільної процесуальної правосуб'єктності (права бути суб'єктом захисту прав інших осіб, набувати цивільні процесуальні права і мати обов'язки).

Також підстави участі у цивільному процесі органів та осіб, які захищають права, свободи та інтереси інших осіб можна визначити:

· Нормативними - це норми цивільного процесуального права й інших галузей права, які надають їм повноваження захищати права та інтереси інших осіб. Так, наприклад, правовими підставами участі прокурора у цивільному процесі є Конституція України (ст.ст.121-123), ЦПК, а також норми галузевого законодавства, накази Генерального прокурора України.

· Фактичними - це ініціатива цих органів чи осіб, закріплена у поданій до суду заяві. Також це може бути постановлення судом ухвали про залучення до участі у справі відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, прокурора та ін. Органи та особи, яким надано право захищати інтереси інших осіб, відносяться до осіб, які беруть участь у справі, і мають юридичну заінтересованість. Характер їхньої заінтересованості не особистий, а, як правило, службовий, посадовий, тому вони не мають матеріально-правової заінтересованості.

 

Участь цих суб'єктів у цивільному процесі може бути у двох процесуальних формах:

ü звернення до суду із заявою (відкриття провадження у цивільній справі) мають право органи державної влади, органи місцевого самоврядування, профспілки, підприємства, установи, організації та громадяни.

ü вступ у процес розгляду справи для подання висновку за власною ініціативою чи ініціативою суду мають право тільки органи державної влади і органи місцевого самоврядування.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...