Главная Обратная связь

Дисциплины:


СТИСЛИЙ ОПИС ПРОЕКТУ (РЕЗЮМЕ)Передмова

 

Ринкова економіка пред'являє до підприємців достатньо високі вимоги. Це пояснюється значним підвищенням конкуренції і відповідальності бажаючих створити свій бізнес за прийняте рішення.

Кожний підприємець, починаючи свою діяльність, повинен перш за все ясно бачити перспективу своєї справи у фінансових, матеріальних, технічних, інтелектуальних ресурсах, визначити джерела їх отримання, розрахувати ефективність використання цих ресурсів у процесі роботи свого підприємства.

Інструментом для здійненності ідеї або проекту є планування та розробка бізнес-плану.

Як правило, бізнес-план складається після того, як виконано попередню роботу із вивчення бізнес-пропозиції, проведено дослідження і прийнято остаточні рішення щодо принципової можливості його фінансування. Варто визначити, як поєднуються цілі проекту і підприємства, на якому він реалізовуватиметься, і яким чином враховуватимуться інтереси партнерів, кредиторів, інвесторів.

Успіх вашого підприємства забезпечуватиметься у тому випадку, якщо всі наявні ресурси спрямовуватимуться на досягнення цілі і використовуватимуться з максимальним ефектом, чому сприяє розробка і впровадження бізнес-плану.

Запропонований методичний посібник має на меті дати особі, яка зорієнтована на підприємницьку діяльність, уявлення про процес планування діяльності підприємства (фірми), навчити навичок рішення економічних завдань і самостійної розробки бізнес-плану.

 


1.1. Загальні положення

Бізнес-план (надалі - план) - це специфічний плановий документ, в якому відображено організаційно-фінансові заходи для забезпечення виробництва окремих видів товарів, робіт, послуг. План дає можливість визначити перспективи розвитку майбутнього ринку збуту, оцінити витрати на виготовлення і реалізацію потрібної цьому ринку продукції, визначити її потенційну прибутковість. План повинен також дати відповідь: чи доцільно здійснювати інвестування виробництва з точки зору самоокупності витрат.

Для того, щоб бізнес-план працював він повинен бути:

q простим та легким для розуміння;

q точним, тобто розрахованим на даних копіткої дослідницької праці та адекватних розрахунків, а не на здогадках та припущеннях.

Такі умови дозволять документу бути інструментом при координації і кооперуванні декількох підприємств, що виготовлятимуть новий продукт, або його удосконалену модифікацію.

1.2. ФУНКЦІЇ бізнес-плану

 

Бізнес-план служить для виконання наступних дій:

q визначення цілей бізнесу;

q одержання фінансових ресурсів;

q викладення системи доказів, які переконують інвестора у перспективності проекту;q визначення ступеня життездатності та майбутньої стійкості підприємства;

q створення системи кількісних та якісних показників, які оцінюватимуть результати діяльності;

q передбачення ризиків підприємницької діяльності

q оцінювання сильних і слабких сторін бізнесу.


1.3. загальнІ етапи розробки та обсяг бізнес-плану

Запорукою успіху підприємницької діяльності є успішний поча­ток справи. Підприємцям-початківціям потрібні будуть навички, щоб описати дво- або трирічну перспективу розвитку свого бізнесу. Особливо це важливо в економічних умовах, що швидко зміються.

Процес складання бізнес-плану - це послідовне викладення системи реалізації проекту, тобто ключових моментів, що переконують інвестора чи партнера в його вигідності та необхідності участі. Значна частина бізнес-плану - розділи планомірного контролю та регулювання бізнесу.

Незалежно від сфери діяльності та особливостей підприємства, для якого розробляється бізнес-план, є декілька етапів, які необхідно послідовно пройти при його розробці:

Ø Визначення та розробка концепції бізнес-плану

На цьому етапі підприємець повинен:

1. Здійснити пошук підприємницької ідеї

Джерелами таких ідей найчастіше бувають: вивчення запи­тів і побажань споживачів, критичний аналіз товарів, які випуска­ють інші фірми, бесіди з продавцями торговельних закладів, вив­чення технічної літератури та патентної інформації, результати власних досліджень і розробок. Для пошуку підприємницьких ідейвикористовуються різноманітні методи («мозкового штурму», кон­ференції ідей, «колективного блокнота», контрольних запитань).

2. Вибрати сферу діяльності

Вибір сфери підприємницької діяльності (виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, послуги, будівництво) здійснюється з урахуванням:

1) суті та спрямованості ідеї майбутнього бізнесу;

2) особистих факторів (власний практичний досвід, наявність відповідної освіти та знань);

3) зовнішніх факторів (реальна економічна ситуація, законодав­чо заборонені сфери та види діяльності, сучасні й майбутні потреби споживачів, ступінь конкуренції в галузі, стадії життєвого циклу виробів, наявність необхідних ресурсів.

3. Вибрати доцільну форму організації бізнесу

Процедура вибору організаційно-правової форми бізнесу передбачає:

a) визначення форми організації бізнесу (приватний підприємець, приватне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з повною відповідальністю);

б) визначення особливостей, переваг і недоліків кожної з цих форм.

4. Прийняти рішення щодо способу започаткування бізнесу

Тради­ційно розглядають три основні способи започаткування бізнесу:

a) створення підприємства «з нуля»;

б) придбання фірми, що вже існує;

в) придбання франшизи, тобто ліцензії, яка надає підприємцеві (підприємству) право на продаж (виробництво, здійснення певної діяльнос­ті) товарів чи послуг великої фірми, яка вже добре відома спожива­чам.

Ø Чітко визначити список тих, кому буде надано бізнес-план

Потрібно показати для кого готується цей бізнес-план (для внутрішнього користування, для інвесторів, комерційних банків, лізінгодавця).

Ø Зібрати інформацію, яка потрібна для написання бізнес-плану

На цьому етапі виконується така робота:

1) збирається та аналізується маркетингова, виробнича, фінансова й загальноекономічна інформація про майбутній бізнес;

2) з'ясовуються сприятливі можливості та загрози розвитку біз­несу в зовнішньому середовищі, які поділяються на три гру­пи: загальноекономічні фактори, галузеві фактори, конкуренти;

3) оцінюються сильні та слабкі сторони підприємства.

Сильні сторони — це особливі, унікальні або принаймні оригінальні спо­соби конкурентної боротьби.

Слабкі сторони — це те, в чому підприємство відстає від конкурентів.

Ø Вибір структури бізнес-плану та його розробка

Головна мета цього етапу — довести економічну доцільність створення певного бізнесу. Інвестор має побачити прибутокне після, а до того, як вкладе гроші в запро­понований проект.

За обсягом бізнес-плани можливо розділити на три основні категорії :

· Стислий

· Повний

· Операційний

Стислий бізнес-план

Якщо ви підприємець-початківець або ваша компания порівняно молода і не планує випуск декількох найменувань товару необхідно складати стислий бізнес-план, що допоможе вам зацікавити потенційних інвесторів та отримати попередні коментарі від них , які будуть корисні при написанні розгорнутого плану.

Повний бізнес-план

Повинен висвітлювати всі аспекти діяльності компанії і в той же час не перевищувати 40 стор. Повний бізнес-план потрібен для залучення фінансування у більших розмірах.

Операційний бізнес-план.

Трапляються ситуації, коли підприємству необхідний детальний план, який висвітлює всі подробиці стратегії та організації продажу, маркетингу, виробничої політики компанії, а також містить докладні фінансові прогнози.

1.4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Бізнес-план є першим своєрідним рекламним продуктом, що презентує підприємця та його бізнес.

Складіть його так, щоб кожний розділ легко можна було відшукати (використайте для розмежування різних фунціональних частин плану зручні роздільники).

Якщо документ виконано на папері формату А4, то підберіть для титульного аркуша привабливу обкладинку такого ж формату. Скористайтеся можливостями комп'ютера, принтера, друкарської машинки. Див. додаток 1. Також потрібно врахувати такі зауваження:

· заголовок виділяється жирним шрифтом

· знизу по центру обов'язково вказується адреса підприємства і дата складання документа.

· Після титульного аркуша повинна бути сторінка із змістом документа, де обовязково вказуються усі теми, які визначаються в документі, номер сторінки, на котрій розпочинається огляд певної теми.

· Сторінки нумеруються арабськими цифрами (1, 2, 3...)

· Основні розділи нумеруються римськими цифрами (І, ІІ, ІІІ...)

· Додатки зазначаються буквами А, Б, В, .

 

Таблиці, діаграми та графіки сприятимуть повнішому сприйманню інформації і повинні бути простими для розуміння.


2. основні розділи та зміст бізнес-плану

Для розробки бізнес-плану рекомендуємо використовувати таку структуру:

1. Стислий опис проекту (резюме)

2. Опис товару чи послуги:

· характеристика ринків сбуту

· характеристика товару чи послуг

· призначення та сфери застосування

· основні особливості товару

· переваги і недоліки товару

· аналіз конкурентів

3. План маркетингу:

· схема розповсюдження товару

· ціноутворення

· вибір цільових сегментів ринку та прогноз продаж

· методи реалізації та стимулювання продажу (збуту)

· організація післяпродажного обслуговування клієнтів

· реклама

 

4. План виробництва продукції (послуги)

 

5. Організаційний план

 

6. Оцінка можливих ризиків

 

7. Фінансовий план


СТИСЛИЙ ОПИС ПРОЕКТУ (РЕЗЮМЕ)

Резюме складається після того, як закінчено розробку усього бізнес-плану і розміщується на початку документа. Резюме висвітлює головну мету, структуру, фінансові потреби та переваги проекту. В резюме необхідно показати, що саме цей бізнес користуватиметься успіхом. У цьому розділі рекомендуємо надати таку інформацію:

1. Загальні дані. Вказати повну назву, адресу підприємства, форму власності, засновників.

2. Мета бізнесу. Описати як пропонований продукт чи послуга буде сприяти досягненню ваших цілей у бізнесі. Яка нова технологія, інформація або патенти використовуватимуться.

3. Можливості бізнесу. Надати кращі варіанти використання своїх ресурсів і потенційних можливостей.

4. Ринок і маркетинг. Привести дані про темпи росту сегментів ринку, у яких збираєтесь працювати. Оцінити можливості продажу у цих сегментах ринку і пояснити, на чому ґрунтуються висновки.

5. Конкурентні переваги. Показати переваги своєї продукції. (краще - у порівнянні).

6. Компетенція і професіоналізм команди. Надати інформацію про лідера команди, ініціатора ідеї чи проекту. Охарактеризувати компетенцію і професіоналізм кожного члена управлінської команди.

7. Результати діяльності. Навести показники прибутку, обсягу продажу, строків окупності інвестицій.

8. Фінансування. Наведіть, яка сума фінансування та її форма вам потрібна. В який термін ви використуєте ці кошти та в який термін їх сплатите.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...