Главная Обратная связь

Дисциплины:


Прогнозований баланс 

  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
АКТИВ
1. Основні засоби:        
Первісна вартість        
Знос        
Залишкова вартість        
Товарно-матеріальні запаси        
Рахунки дебіторів        
Грошові кошти        
Всього обіговий капітал        
Всього актив        
         
ПАСИВ
Акціонерний капітал        
Нерозподілений прибуток (збиток)        
Всього власний капітал        
Короткотермінові позички        
Кредиторська заборгованість бюджету        
Кредиторська заборгованість постачальникам        
Кредиторська заборгованість з оплати праці        
Інша заборгованість        
Всього поточні пасиви        
Всього пасив        

 


Додаток 3

Прогнозований звіт про прибутки та збитки

  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всього
Дохід від реалізації          
ПДВ          
Чистий дохід від реалізації          
Змінні витрати,          
в тім числі          
Витрати на сировину та матеріали          
Зарплата виробничого персоналу          
Витрати на електроенергію, воду, газ          
Амортизація виробничого обладнання          
Витрати на оренду виробничого обладнання          
Витрати на ремонт виробничого обладнання          
Страхування виробничого обладнання          
Валовий прибуток (збиток)          
Постійні витрати,          
в тім числі          
Зарплата адміністрації          
Страхування офісу          
Страхування запасів продукції          
Витрати на транспортування продукції          
Витрати на рекламу та маркетинг          
Витрати на оренду та утримання офісу          
Амортизація офісного обладнання          
Прибуток від основної діяльності          
Податок з прибутку (фіксований податок)          
Чистий прибуток          

 Додаток 4

Прогнозований звіт про рух грошових коштів

   
  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всього
Грошовий потік від операційної діяльності
Продаж за готівку          
Продаж у кредит          
Виплата заробітної плати         -
Придбання товарних запасів         -
Сплачені відсотки банку         -
Сплачені податки          
Чистий рух коштів від операційної діяльності          
Грошовий потік від інвестиційної діяльності
Надходження коштів від реалізації необоротних активів          
Надходження коштів від реалізації цінних паперів          
Отримані відсотки, дивіденди          
Придбання необоротних активів          
Придбання цінних паперів          
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності          
Грошовий потік від фінансової діяльності
Надходження власного капіталу          
Отримання кредиту          
Погашення позик          
Сплата дивідендів          
Чистий рух коштів від фінансової діяльності          
Чистий рух коштів за період          
Залишок коштів на початок періоду          
Залишок коштів на кінець періоду          
             

 


Додаток 5

Приклад Бізнес-плану “Виробництво м’яса птиці та пухо-перової сировини”

Фермерське господарство “АВІС”

 

Київ

 

ЗМІСТ

1. Мета бізнес-плану і завдання бізнесу

2. Підприємство та його продукція

2.1. Місцезнаходження та власність підприємства

2.2. Технологія і продукція підприємства

3. Інвестиційний план

4. Аналіз ринку

4.1. Стан ринку збуту готової продукції

4.2. Аналіз ринку сировини

План виробництва

5.1. Розрахунок обсягу обороту

5.2. Розрахунок витрат

5.3. Розрахунок прибутку і рентабельності

6. Стратегія маркетингу та збуту

7. Фінансовий план. Графік погашення кредиту

8. Аналіз ризиків і розрахунок ефективності

Висновок

 

1. МЕТА БІЗНЕС-ПЛАНУ І ЗАВДАННЯ БІЗНЕСУ

 

Метою бізнес-плану є:

1. Обґрунтування рентабельності обраного виду діяльності – вирощування промислової птиці на діючих власних виробничих площах і реалізація пухо-перової сировини прижиттєвого общипування і м’яса птиці на внутрішньому та зовнішньому ринках;

2. Визначення умов ринку і прогноз продажу готової продукції при нарощуванні потужності виробництва в інвестиційний період;

3. Оцінювання очікуваних фінансових результатів бізнесу і побудови фінансової стратегії виробництва при розрахунках з банком за залучені кошти.

Завданнями підприємства в інвестиційний період є:

Реконструкція приміщення пташника з метою підготовки до забезпечення замкнутого технологічного циклу ( перша черга – виробництво на основі молодняку птиці, що буде закупатися; друга черга – власна інкубація молодняку птиці з промисловим виробництвом яєць від племінного стада птиці з наступним виробництвом пухо-перової сировини і промислового м’яса);

- провести технічне переоснащення птахофабрики і обслуговуючої інфраструктури, обновити парк машин і технологічного обладнання;

- закріпити і розширити керований сегмент регіонального ринку збуту м’яса промислової птиці на основі прямих договорів із збутовими організаціями;

- реалізувати договори-наміри і закріпити канали збуту пухо-перової сировини на експорт;

- забезпечити накопичення маси прибутку від виробництва і збуту готової продукції, достатньої для задоволення власної потреби і реалізації другої черги розвитку виробництва.

Обраний вид діяльності співпадає з регіональними програмами розвитку аграрного сектору економіки Київської області і підвищення забезпеченості населення продуктами першої необхідності.

 

2. ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО ПРОДУКЦІЯ

2.1. Місцезнаходження і власність підприємства

Ініціатор проекту – фермерське господарство “АВІС”, зареєстроване Постановою голови Московського району м. Києва 21 травня 1995 р. №156. Господарство є самостійним суб’єктом з правом юридичної особи, що створене сім’єю та групою осіб з метою виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, переробки с.-г. сировини, торговельно-закупівельної діяльності (Статут господарства і Постанова додаються).

Фермерське господарство “АВІС” знаходиться на території селища Новосілки Московського району м. Києва, має земельну ділянку площею 4 га у власності для організації виробництва птиці.

У власності фермерського господарства “АВІС” є приміщення пташника вартістю на 15.11.2000 – 150 тис. грн (Висновок про оцінення нерухомого майна додається). Будівля пташника цегляна, площею 1395 м2, з прибудовами, фундамент - кам’яний, перекриття - дерев’яні, дах - шиферний. Приміщення пташника обладнано водопроводом від артезіанської свердловини, каналізацією, вентиляцією, опаленням, освітленням.

Технічне обладнання пташника і агрегатів для приготування пухо-перової сировини оцінюється на 12.11.2000 сумою 103,7 тис. грн. власного обладнання (Експертний висновок додається).

Для освоєння сучасних технологій вирощування птиці і приготування пухо-перової сировини основні фонди підприємства вимагають реконструкції і розвитку виробничої інфраструктури.

 

2.2. Технологія і продукція підприємства

Основним видом діяльності є вирощування птиці – гусей – для їх общипування, приготування пухо-перової маси і забій птиці, реалізації м’яса після закінчення циклів общипування пуху.

Технологічний цикл складає не більше шести місяців, що значно знижує рентабельність діяльності через вимушений простій основних засобів протягом року. Основні потужності птахофабрики на момент аналізу завантажуються не більше, ніж на 20-25% через відсутність засобів на закупівлю племінного стада птиці і реконструкцію пташника. Кормовою базою птахофабрики є пасовища, частково посівні площі, але основні корми закуповуються у підприємств, що виготовляють комбікорми.

Технологія роздачі кормів, очищення приміщень, общипування пуху, забій птиці, доведення тушок до кондиційних вимог – ручна.

Продукція господарства — гусяча, біла, пухо-перова сировина прижиттєвого общипування. Структура 1 кг сировини: пуху — 28-32%; пера — 72-68%. Упакування сировини — мішки з тику по 20 кг маси.

Споживачами пухо-перової сировини є підприємства-заготівники в регіонах країни і СНД. Досягнутий обсяг постачання — 580-630 кг сировини на рік.

Випуск аналогічної продукції в регіоні (прижиттєве общипування птиці) на промисловій основі практично не ведеться. Технологія приготування пухо-сировинної маси на діючих птахофабриках є супутнім процесом, здійснюється на вбитій птиці, що значно знижує якість маси, що готується, і звужує ринок збуту виробників.У приватному аграрному секторі Київської області заготівля пухо-перової сировини не розвинута. Наведені чинники підтверджують доцільність заповнення цієї ринкової ніші, враховуючи на зростаючу потребу у високоякісній пухо-перовій сировині на вітчизняному і закордонному ринках.

М'ясна продукція — гусячі тушки і субпродукти.Вихід м'яса з однієї одиниці птиці — 4 кг вищої і першої категорії. Досягнутий річний обсяг виробництва складає 7,8-8,5 тонн м'ясної продукції.Ринок збуту — місцевий: "кооперативні" ринки в місті Києві та Київській області (продаж вроздріб - 45%); торгово-посередницькі підприємства (оптовий продаж — 40%); підприємства громадського харчування (за договорами — 15%).

Збут м'ясної продукції господарства здійснюється за середньоринковими цінами в умовах конкуренції з товарозамінниками вітчизняного і закордонного виробництва (курячі тушки й стегенця, тушки качки, м'ясо індички тощо).

Виробництво гусячого м'яса на промисловій основі в регіоні не розвинуте через його нерентабельність при сто м'ясному виробництві (через велику тривалість виробничого циклу відгодівлі гусаків, високу трудомісткість вирощування даного виду птиці, велику питому витрату кормів).

У сполученні з виробництвом пухо-перової сировини реалізація м'ясної продукції гусячих ферм вирівнюється із середньогалузевим рівнем рентабельності м'ясопереробних підприємств, а сам бізнес стає конкурентоспроможним.

 

3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

Інвестиційний задум фермерського господарства "АВІС" складається з двох черг:

• перша черга: розвиток виробничої потужності до рівня в 10000 голів одночасного утримання птиці за умови щорічного поновлення закупівлі молодняку;

• друга черга: організація власного інкубаційного виробництва молодняку птиці при наявності маточної зграї гуски.

Цей бізнес-план орієнтований на обґрунтування умов реалізації першої черги розвитку підприємства і підготовки виробництва до другої черги.

Об'єктами інвестицій по першій черзі розвитку є (див. табл. 3.1):

- реконструкція виробничих приміщень;

- будівництво водонапірної башти;

- придбання устаткування і машин;

- закупівля молодняку птиці для річного обсягу виробництва.

Сума інвестицій по першій черзі проекту - 283,0 тис. грн, з яких за рахунок власних коштів реалізується 143,0 тис. грн., за рахунок залучених -140,0 тис. грн. (див.табл.5.1.)

 

Об'єкти і напрями інвестицій

Таблиця 5.1

Напрями інвестицій Джерела засобів Сума інвестицій, тис. грн
Власні Залучені
1. Придбання виробничих приміщень та обладнання 80,0 - 80,0
2. Придбання молодняку птиці 30,0 30,0 60,0
3. Капітальне будівництво і реконструкція:      
- водонапірна башта 15,0 30,0 45,0
- реконструкція виробничих приміщень - 20,0 20,0
4. Придбання обладнання та машин:      
- трактор - 40,0 40,0
- кормороздавач - 20,0 20,0
- машина сухого общипування птиці 18,0 - 18,0
Всього інвестицій 143,0 140,0 283,0
з них основні фонди – 223,0 тис. грн.

 

Проектована потужність птахокомплексу — 10000 гол. одночасного вмісту птиці.

Виробничий цикл для м'ясопродуктів — 6 міс. (180 дн.): від закупівлі молодняку до забою промислової птиці (один цикл на рік).

Виробничий цикл для пухо-перової сировини (один цикл на рік):

1 стадія — 50 днів (перше общипування пуху);

2 стадія — 40 днів (друге общипування пуху);

3 стадія — 40 днів (третє общипування пуху).

Прийнята технологічна схема з одним річним циклом (перша черга розвитку) передбачає можливість технічного обслуговування і реконструкції основних фондів, що відображається в операційному графіку робіт (див. табл. 5.2).

Відповідно до інвестиційного задуму підприємства на передпроектній стадії виробництва здійснюється укладання договорів-намірів на експорт пухо-перової сировини, на закупівлю молодняку птиці (гусят), постачання кормів.

Попередня розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію виробничих приміщень і проведення будівельно-ремонтних і капітальних робіт передбачається в момент отримання залучених коштів, про що є домовленість з відповідними підрядними організаціями.

 

Операційний графік інвестиційного періоду

Таблиця 5.2

 

Назва заходу Періоди інвестування
1-й рік 2-й рік 3-й рік
Квартали
1. Укладання договорів намірів (контрактів) на реалізацію пухо-перової сировини     +             +            
2. Укладання договорів намірів на закупівлю молодняку птиці і кормів   +           +            
3. Кредитування     +                  
4. Постачання молодняку і кормів (розрахунки)     + + + + + + + + +  
5. Вихід на виробничу потужність 50 %     + + + +            
6. Реалізація         + +   + +   + +
7. Укладання договорів з підрядчиками і постачальниками       +           +        
8. Реконструкція і будівництво       +   + +   + +    
9.Постачання обладнан-ня і машин. 10.Розрахунки з постачальниками           +   +       +   +    
11.Розрахунки з підрядчиками             +       +  
12.Вихід на виробничу потужність 75%             + + + +    
13.Вихід на виробничу потужність 100%                     + +
14.Розрахунки з кредиторами               +        

 

Постачання і монтаж технологічного устаткування і машин здійснюється після першого виробничого циклу через те, що на першому циклі значні інвестиції були вкладені в закупівлю молодняку птиці і кормів. Крім того, частина залучених засобів резервується для забезпечення стійкості розвитку і наступного їхнього вкладення в устаткування, машини і будівництва у другому інвестиційному циклі (див. табл. 5.2.).

Після другого інвестиційного періоду підприємство за своїми фінансовими можливостями спроможне продовжити капітальне будівництво, закуповувати машини і технологічне устаткування.

Наприкінці інвестиційного періоду (3-йрік) завершується будівництво об'єктів інфраструктури, модернізація і переоснащення технологічного устаткування, ремонт виробничих приміщень (див. табл. 5.2).

4. АНАЛІЗ РИНКУ

4.1. Стан ринку збуту готової продукції

Фермерське (селянське) господарство "АВІС" працює на внутрішньому регіональному ринку (збут м'яса птиці) і на зовнішньому — експорт пухо-перової сировини за договорами постачань з іноземними партнерами.

Ринок збуту м'ясопродуктів сегментований за такими ознаками:

• географічний ареал: м. Київ (із загальною чисельністю населення, що споживає гусяче м’ясо, біля 2,0 млн. чол.);

• середній грошовий дохід одної людини: споживання м'яса птиці в щомісячному раціоні родини на кожного її члена - 1,5 кг (при ринковій вартості 15,0 грн./кг) доступне при середньому доході в розмірі 600-700 грн./міс. на людину, що складає за даними статистичних органів 2,7% для населення Києва.

Звідси, потенційна місткість ринку збуту гусячого м'ясаскладає на місяць:

2000000 х 0,027 х 1,5 = 81000 кг

Відповідно до технологічної схеми виробництва, догодівля промислової птиці, її забій і реалізація гусячого м'яса здійснюється протягом 3-х місяців. Тоді, для підприємства "АВІС"потенційна місткість ринку в один виробничий цикл складе:

81000 х 3 = 243000 кг

На обраний сегмент ринку постачання імпортного гусячого м'яса на цей час практично не здійснюється.

З урахуванням подорожчання кормівскорочується постачання на ринок гусячого м'яса і з боку приватних селянських господарств,що посідають сьогодні домінуюче місце на регіональному ринку.

Спеціалізовані підприємства в цьому районі з виробництва м'яса птиці — ДППЗ “Яготинський”, КСП “Димерське”, Івківська птахофабрика виробляють, в основному,куряче м'ясо і не спричиняють, конкурентного впливу на збут м'ясної продукції підприємства "АВІС" в обраному сегменті ринку, розрахованого на попит покупців з високим рівнем доходу.

При повному освоєнні запроектованих потужностей птахофабрики фермерське господарство розраховує на частку в керованому сегменті ринку, що складає біля 15% від обраного сегменту ринку:

243000 х 0,15 = 36450 кг/рік.

Прогнозований обсяг виробництва і продажу гусячого м'яса розраховується, виходячи з:

- максимальної виробничої потужності птахофабрики — 10000 голів птиці;

- коефіцієнта падежу—15%;

- виходу промислового м'яса з однієї одиниці птиці — 4 кг.

Тоді максимальний обсяг виробництва в натуральному виразі складе:

10000 х (1 - 0,15) х 4 = 34000 кг, що менше прогнозованих 36450 кг/рік (15% від місткості ринку) і, отже, характеризує прогноз збуту з високою імовірністю бажаного результату.

Збут пухо-перової сировини планується в повному обсязі здійснювати на експорт за отриманими офертами від закордонних підприємств-посередників і відповідно до договорів-намірів (копії додаються). Основна вимога до пухо-перової сировини з боку покупців — її якість. Циим вимогам підприємство "АВІС” відповідає, тому що прижиттєве ручне общипування птиці забезпечує високі технологічні і споживчі характеристики маси.

Попередній досвід підприємства із збуту пухо-перової сировини дозволив придбати необхідну кваліфікацію персоналу й укомплектувати технологічне устаткування за вимогами стандарту продукції, що відправляється на експорт.

Прогнозований обсяг виробництва і реалізації пухо-перової сировини розраховується виходячи із заявленого попиту на готову продукцію і наступних внутрішніх умов:

- вихід пухо-перової маси з одного общипування птаха — 100 г;

- кількість циклів общипування на рік — 3;

- максимальна виробнича потужність птахофабрики — 10000 гол.;

- коефіцієнт падежу - 0,15.

Тоді, максимальний обсяг виробництва в натуральному виразі складе:

 

10000 х (1 - 0,15) х 0,1 х 3 = 2550 кг, що менше підтвердженого попиту і є ознакою гарантованого збуту продукції в інвестиційний період.

 

4.2. Аналіз ринку сировини

Сировинною базою виробництва підприємства "АВІС" є:

• власні пасовищні угіддя;

• посівні площі для вирощування зеленої маси;

• підприємства, що виробляють комбіновані корми.

За сталими договірними відносинами із зерновими елеваторами в Київській області підприємство "АВІС" здійснює закупівлю основної маси кормів для промислової зграї гусей.

Підприємство користується оптовими знижками з ціни за одиницю сировини (кормів) при оптовій закупівлі. Стала ціна 1 кг кормів на момент аналізу складала 0,2-0,25 грн./кг.

При дослідній середньорічній (середньоцикловій) нормі споживання комбікормів на добу на одну голову птиці, рівній 200 г, і череді птиці в 10000 голів у циклі (при коефіцієнті падежу - 0,15), з урахуванням тривалості виробничого циклу вирощування птиці на м'ясо протягом 180 діб одержуємо річну потребу в комбікормах в обсязі:

10000 х (1 - 0,15) х 0,2 х 180 = 306000 кг/рік, а у вартісному виразі витрати на закупівлю кормів складуть:

306.000х0,2 =61.200 грн.

Таким чином, ринок кормів і ціни на них можна вважати стабільними, а канали надходження перевіреними і надійними на весь інвестиційний період.

 

ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...